VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

Investeren in wegen, water & wind

31/okt/2016
By BlackRock
Vice President
Joost behartigt als lid van het BlackRock Alternatives Specialists team de belangen van cliënten met betrekking tot illiquide alternatieve beleggingen.

De belangrijkste punten uit dit artikel:

 • De investeringen in infrastructuur zullen tussen 2016 en 2030 jaarlijks 3,3 biljoen dollar bedragen;
 • Er is minder ruimte vanuit de traditionele financieringsbronnen (overheden en banken) waardoor deze beleggingscategorie interessant is geworden voor institutionele beleggers;
 • Volgens Moody’s is het defaultrisico van infrastructuurschulden kleiner dan dat van bedrijfsobligaties met een gelijkwaardige rating, terwijl het invorderingspercentage hoger ligt;
 • Infrastructuurschulden hebben een unieke risicostructuur hebben, die in de loop van de tijd verbetert, naarmate projecten van de bouwfase in de operationele fase komen;
 • Om toegang te hebben tot de infrastructuurmarkt zijn uitstekende relaties met sponsoren en banken onontbeerlijk, om in een vroeg stadium op de hoogte te zijn van investeringsmogelijkheden;
 • Ook zijn inzicht en ervaring nodig om de complexe due diligence, kredietanalyses en doorlopende monitoring naar behoren te kunnen uitvoeren. Voor beleggers die niet over deze expertise beschikken, blijven closed-ended fondsen waarschijnlijk de meest aangewezen manier om toegang te krijgen tot deze beleggingscategorie.
 • Lees het gehele artikel

  Volgens een recente raming van McKinsey (bron: bridging global infrastructure gaps, juni 2016) is er tussen 2016 en 2030 wereldwijd behoefte aan jaarlijkse infrastructuur-investeringen van ruim 3,3 biljoen dollar. Institutionele beleggers zien daar in toenemende mate de voordelen van in. Eerder dit jaar gaf 53% van de klanten in ons 2016 BlackRock Rebalancing Survey aan van plan te zijn de beleggingen in reële activa (waaronder infrastructuur) dit jaar te zullen uitbreiden.

  Schulden beginnen steeds duidelijker een afzonderlijke beleggingscategorie te vormen in de infrastructurele sector. De wereldwijde financiële crisis was mede aanleiding hiervoor. Hierdoor verminderden plotseling de financieringsmogelijkheden uit traditionele bronnen, aangezien overheden hun begrotingen aan banden moesten leggen en banken voor de taak stonden hun balansen gezonder te maken.

  Tegelijkertijd werden institutionele beleggers door de crisis aangespoord op zoek te gaan naar minder gecorreleerde alternatieven voor aandelen en traditionele obligaties met aantrekkelijke lopende rendementen.

  Waar liggen de kansen?

  Overal ter wereld zijn aantrekkelijke mogelijkheden te vinden om in infrastructuurschulden te investeren. Bijhorende grafiek toont de gestage groei wereldwijd in de voornaamste sectoren, zie figuur 1.

  Noord-Amerika

  De afgelopen vijf jaar vond ruim 80% van de deals in de Noord-Amerikaanse infrastructuursector plaats in de energie-en elektriciteitssector (bron: Dealogic, per 31-12-2015). We zien hier een groeiende trend. De schaliegas-revolutie in de Verenigde Staten heeft tot een flinke behoefte aan ondersteunende infrastructuur geleid.

  Een groot deel van de grote investeringen in olie- en gas-infrastructuur hing in de afgelopen dertig jaar samen met een daling van de binnenlandse productie. Hoewel verscherpte due dilligence nodig is vanwege de wereldwijde daling van de energieprijzen, lijkt er in het algemeen een grote behoefte aan dit soort investeringen te bestaan.

  Wereldwijd beeld: transacties afgelopen

  Nieuwe milieuwetgeving leidt tot de vervanging van verouderde kolencentrales door gasgestookte centrales en hernieuwbare alternatieven. Bloomberg New Energy Finance heeft begroot dat een recente 5-jarige verlenging van gunstige fiscale regelingen voor hernieuwbare energie in de periode 2016-2021 tot 73 miljard dollar aan extra investeringen in wind- en zonne-energie zou kunnen opleveren.

  Europa

  Europa kent een lange traditie van particuliere investeringen in infrastructuur. De markten zijn hier bijzonder divers, met zowel projecten die van de grond af worden opgestart (‘greenfield’), als aanpassingen van bestaande installaties ('brownfield').

  Transport en maatschappelijke infrastructuur vormen een belangrijke kern van het Europese landschap; in de afgelopen vijf jaar vertegenwoordigden ze meer dan 40% van het aantal deals (bron: Dealogic, per 31-12-2015). De prijzen zijn gestegen, zodat zorgvuldige selectie noodzakelijk lijkt, maar de geleidelijke herstructurering, liberalisering en privatisering van deze markten scheppen gaandeweg meer aantrekkelijke mogelijkheden. Zo ook het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) van de Commissie Juncker, dat zo’n 315 miljard euro moet ophalen voor de sector en grotendeels met privaat geld zal worden gefinancierd.

  Ook de milieudoelen voor 2020 en 2030 werken ten gunste van hernieuwbare energiebronnen. Vooral windenergie op het land en zonnepanelen profiteren van deze ontwikkeling, maar volgens Bloomberg New Energy Finance zal de capaciteit van windparken op zee in de periode tot 2020 naar verwachting meer dan verdubbelen. Tegelijkertijd zetten grote nutsbedrijven stabiele leningen uit, die aantrekkelijke inkomsten opleveren, om hun groeiperspectieven te verbeteren.

  Rest van de wereld

  Australië vormt een volwassen infrastructuurmarkt, waarin de komende jaren staatsbelangen ter waarde van zo’n 50 miljard Australische dollars geprivatiseerd zullen worden (bron: InfraDeals). In Azië bestaat een dringende behoefte aan investeringen in grote overheidsprojecten. Zo voorziet Singapore om het huidige bescheiden spoorwegnet in de periode tot 2020 uit te breiden, terwijl Japan groene energie die aan het net wordt terug geleverd opmerkelijk beloont, wat op zijn beurt investeringen aanwakkert. Ook in Midden- en Zuid-Amerika beginnen particuliere investeringen een grotere rol te spelen. Daar worden deze investeringen gestimuleerd door baanbrekende hervormingen en ambitieuze infrastructuurprogramma’s.

  Hoe presteren infrastructuurschulden tot nu toe?

  Gezien de veranderlijke omstandigheden in de wereldwijde economie en de kredietmarkten, is stabiliteit een aantrekkelijke eigenschap. Infrastructuurprojecten worden als essentieel onderdeel van de economie gezien, waarbij vaak tegenpartijen uit de nuts- of overheidssector betrokken zijn. Ze profiteren van natuurlijke of door regelgeving bepaalde monopolies, staan niet al te zeer bloot aan de bekende marktrisico's en hebben weinig correlatie met de conjunctuurgevoelige luxe-uitgaven. Als gevolg van dit beeld is bijvoorbeeld de gemiddelde kredietrating van infrastructuurschulden tijdens de wereldwijde financiële crisis slechts minimaal gedaald (bron: Fitch ratings).

  Volgens Moody’s is het defaultrisico van infrastructuurschulden kleiner dan dat van bedrijfsobligaties met een gelijkwaardige rating, terwijl het invorderingspercentage hoger ligt. Figuur 2 illustreert vergelijkt dit voor Baa en senior secured obligaties.

  Daar staat tegenover dat infrastructuurschulden een unieke risicostructuur hebben, die in de loop van de tijd verbetert, naarmate projecten van de bouwfase in de operationele fase komen.

  Kredietprofiel van infrastructuurschulden

  Wat zijn de voornaamste obstakels?

  1. Infrastructuur is een brede beleggingscategorie, met uiteenlopende transactietypen en juridische kaders

  Zelfs in een beperkte definitie strekt de infrastructuursector zich uit van publiek-private samenwerkingsprojecten tot luchthavens, strikt gereguleerde nutsbedrijven en groene-energieprojecten. Het verdiepen in alle factoren die van invloed zijn op elk van deze segmenten van de sector kost aanzienlijk veel tijd en energie. Daar komt nog bij dat een doordachte belegging pas mogelijk is na bestudering van alle relevante wet- en regelgeving.

  2. Een snel evoluerende besloten markt met een sterke inbreng van banken

  Om toegang te krijgen tot deze zeer specifieke, besloten markt, is het noodzakelijk over een ervaren team te beschikken dat de markt dag in dag uit proactief volgt en frequent contact onderhoudt met de emittenten, de betrokken banken en de adviseurs. Institutionele beleggers met de meest capabele teams en de beste ingangen in de sector zullen in staat zijn de beste projecten en kansen te vinden.

  3. Due diligence en monitoring kunnen lastig zijn

  Voor elke potentiële transactie is uitvoerige due diligence nodig om te doorgronden welke factoren en risico's van invloed zijn op de kasstromen voor een project. Ook nadat een transactie heeft plaatsgevonden, is doorlopende monitoring onontbeerlijk. En de langere looptijd van dit soort schulden maakt dat extra lastig.

  Hoe kan infrastructuur in de portefeuille passen?

  Om toegang te hebben tot de infrastructuurmarkt zijn uitstekende relaties met sponsoren en banken onontbeerlijk, om in een vroeg stadium op de hoogte te zijn van investeringsmogelijkheden. Daarnaast zijn inzicht en ervaring nodig om de complexe due diligence, kredietanalyses en doorlopende monitoring naar behoren te kunnen uitvoeren. Voor beleggers die niet over deze expertise beschikken, blijven closed-ended fondsen waarschijnlijk de meest aangewezen manier om toegang te krijgen tot deze beleggingscategorie. Daartegenover staat dat een gepaste allocatie kan bijdragen aan een wezenlijke verhoging van rendement en diversificatie, en dat is een niet te onderschatten voordeel in het huidige renteklimaat.

Download de nieuwsbrief

Institutionele Belegger, oktober 2016


Institutionele Belegger, oktober 2016
Lees meer

Institutionele Belegger, mei 2016


Institutionele Belegger, mei 2016
Lees meer

Benelux Belegger, november 2015


Benelux Belegger, november 2015
Lees meer

Uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority. Statutaire zetel: 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL. Geregistreerd in Engeland onder nr. 2020394. Tel: +44 (0) 20 7743 3000. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited. Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met het fonds of het Nederlandse kantoor van BlackRock, gevestigd op Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, telefoon: 020 - 549 5200. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstig rendement en dienen niet als enige criterium te worden gebruikt bij de selectie van een product. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van uw belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen sterk fluctueren als gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugkrijgt. Veranderingen in de wisselkoersen van valuta’s kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De hoogte en de grondslag van de belastingheffing kunnen wijzigen. Alle in dit document vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts ter illustratie verstrekt. De hier geuite visies en meningen vormen geen beleggingsadvies of andersoortige aanbeveling en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd. Dit document heeft slechts een informatief karakter en vormt geen aanbieding of uitnodiging aan iemand om te beleggen in een van de BlackRock Group fondsen en is niet opgesteld in verband met een zodanig aanbod. Niets van dit materiaal mag gereproduceerd worden, opgeslagen worden in een retrieval systeem of overgebracht worden in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch, mechanisch, opgenomen of anderszins, zonder voorafgaande toestemming van BlackRock.

DIT MATERIAAL IS BEDOELD VOOR VERSPREIDING ONDER PROFESSIONELE CLIËNTEN EN ER MAG NIET OP WORDEN VERTROUWD DOOR ANDERE PERSONEN.

BlackRock® is een geregistreerd handelsmerk van BlackRock, Inc. © 2016 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, iSHARES, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD, INVESTING FOR A NEW WORLD en BUILT FOR THESE TIMES zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

007093b-NEDERLAND-OCT2016-DUTCH-IMPEG-0807-241019