VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

Zes vragen aan… Amra Balic

BlackRock |17/apr/2017
Amra Balic

Amra Balic

Amra is namens cliënten over de hele wereld verantwoordelijk voor het ‘investment stewardship’ van BlackRock in Europa, het Midden Oosten en Afrika. Ze werkt sinds 2011 bij BlackRock. Daarvoor was ze bij Standard & Poor’s Director European Corporate Credit Ratings en werkte ze bij de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling.

Over het Investment Stewardship Team

 'Investment stewardship’ is een kerntaak binnen het beleggingsproces van BlackRock. Het raakt alle strategieën waarin onze cliënten beleggen, ook de beleggingen in duurzame producten. Ieder jaar overlegt BlackRock met zo’n 1500 bedrijven over een scala van onderwerpen, waaronder ESG, en brengen we onze stem uit op meer dan 16.500 aandeelhoudersvergaderingen overal ter wereld. Lokale specialisten in de VS, het Verenigd Koninkrijk, Japan en Hongkong maken het regionaal uitvoeren van de wereldwijd geldende Investment Stewardship principes mogelijk.

 • 1. Wat speelt er op het gebied van ESG en Investment Stewardship?

  Uit mijn gesprekken met verschillende cliënten in EMEA, met name uit Nederland, komt naar voren dat zij inzien dat we door meer aandacht te besteden aan milieu, samenleving en goed bestuur, kortweg ‘ESG’ (Environmental, Social, Governance), op termijn meer waarde kunnen genereren voor bedrijven en hun stakeholders. De grote meerderheid van cliënten wil deze ESG-thema’s betrekken bij hun voornaamste beleggingen, waarbij ze soms een klein aantal bedrijven uitzonderen op basis van hun eigen criteria. Een kleinere groep cliënten heeft een eigen, heel specifieke visie, die ze willen verwezenlijken door strategieën te kiezen die gericht zijn op specifieke ESG-doelen. Daarnaast baseren veel cliënten een aanzienlijk deel van hun portfolio op index-strategieën, waarvan we de waarde alleen kunnen beschermen en verhogen door onze intensieve gesprekken met de bedrijven waarin we namens hen investeren. Overwegingen op het gebied van ESG zijn vaak leidend in deze gesprekken. Natuurlijk zijn wij actief betrokken bij alle strategieën waar onze cliënten in beleggen – waaronder dus ook strategieën die gericht zijn op specifieke ESG-doelen. Door langdurige relaties op te bouwen en systematisch te stemmen, denken we echte gedragsveranderingen te kunnen bewerkstelligen waar onze cliënten – en de maatschappij als geheel – van profiteren.

  2. Welke aspecten van ESG komen veel aan bod in gesprekken met bedrijven?

  Meestal is de kwaliteit van het ondernemingsbestuur ons uitgangspunt: als een onderneming goed bestuurd wordt is het waarschijnlijker dat het bestuur en management ESG-risico beschouwen als onderdeel van de langetermijnstrategie van het bedrijf. Sterker nog, we zien het vermogen van bedrijven om de kansen en risico’s van ESG binnen hun eigen sector te onderscheiden en te beheersen als een indicator van operational excellence. Vorig jaar hebben we bedrijven gevraagd een strategisch kader te publiceren voor het creëren van ondernemingswaarde op de lange termijn. Zo’n kader zou een zorgvuldige inschatting moeten geven van de kansen en risico’s die de verschillende ESG-factoren met zich meebrengen. We geloven dat besturen een sleutelrol hebben als het erom gaat deze overwegingen op te nemen in de strategie van hun onderneming. In dit verband zou ik willen benadrukken dat, hoewel we naar de lange termijn kijken, we besturen zeker zullen aanspreken als er een duidelijk gebrek aan vooruitgang is op thema’s die essentieel zijn voor de ondernemingswaarde op de lange termijn.

  3. Hoe betrekt u cliënten bij deze inspanningen?

  De cliënt staat centraal in het werk van het Investment Stewardship team. Vanwege onze fiduciaire taak doen we er alles aan om de waarde van de beleggingen die onze cliënten aan ons toevertrouwen op de lange termijn te beschermen en te verhogen. Binnen de meeste strategieën maken ESG-overwegingen deel uit van deze fiduciaire rol, ongeacht of de cliënt zelf specifieke prioriteiten op dit gebied legt. Waar engagement niet mogelijk is, zoals bij directe beleggingen in real assets, geven we onze diepgaande inzichten door aan onze beleggingsteams. Het is hierbij van belang om op te merken dat we ons oordeel niet baseren op normen en waarden, maar zuiver uitgaan van het economische belang van onze cliënten en de specifieke prioriteiten die zij zelf stellen. We besteden veel tijd aan de gesprekken met onze cliënten om inzicht te krijgen in de onderwerpen die zij relevant vinden. Daarnaast monitoren en analyseren we de veranderingen in de markt en de regelgeving. Ook hebben we onze prioriteiten voor 2017/18 gepubliceerd om cliënten, bedrijven en andere stakeholders te laten zien waar onze focus ligt. Dat is onder andere op de kwaliteit van het bestuur, consistente rapportage over het klimaatrisico en de afstemming van de beloning van de bestuurders op de doelstellingen voor de lange termijn.

  4.  Zijn er ESG-onderwerpen die specifiek van belang zijn voor Nederlandse cliënten?

  We beheren de beleggingen van een brede groep cliënten met verschillende prioriteiten: sommigen leggen de nadruk op mensenrechten, terwijl anderen vooral gericht zijn op diversiteit of beloningspraktijken. Het is dan ook lastig om een algemeen thema te noemen, maar in grote lijnen merken we dat er meer aandacht is voor het klimaat. Ook controversiële wapens is een belangrijk thema voor Nederlandse cliënten. De achtergrond daarvan is het verbod, dat in de Nederlandse wet is vastgelegd, op beleggingen in bedrijven die zich bezighouden met de productie, verkoop of distributie van clustermunitie of van onderdelen die nodig zijn voor de productie van deze wapens. Hierbij moet ook opgemerkt worden dat de herziene Nederlandse Corporate Governance Code expliciet overwegingen op het gebied van ESG heeft opgenomen in het hoofdstuk over waardecreatie. Veel Nederlandse cliënten passen bovendien uitsluitingscriteria toe, meestal in lijn met mondiale normen zoals uiteengezet in het Global Compact-initiatief van de VN.

  5. Boeken we vooruitgang en hoe belangrijk zijn data in deze context?

  Ik denk dat het belangrijk is om te realiseren wat we al bereikt hebben en dat ESG een enorm complex onderwerp is. De beschikbaarheid van betrouwbare gegevens is daarbij een uitdaging op zich. We moeten ons blijven inspannen om de kwaliteit van de data die bedrijven publiceren te verhogen. Daarom steunen we ook gezamenlijke initiatieven zoals de oprichting van de Amerikaanse Sustainability Accounting Standards Board (SASB) en de Taskforce Climate-related Financial Disclosures (TCFD) van de Financial Stability Board (opgericht door de G20). We zijn lid van beide. We zijn nadrukkelijk geen voorstander van het publiceren van steeds meer gegevens, maar wel van het publiceren van de juiste gegevens. Dat wil zeggen: consistente gegevens die het gemakkelijk maken om sectoren en markten te vergelijken. Zo zijn we na de publicatie van de voorlopige richtlijnen van de TCFD in gesprek gegaan met de bedrijven die het meest van het klimaatrisico te lijden hebben, om hun visie te horen op de aanbevelingen en hen aan te moedigen deze te gebruiken als eerste raamwerk voor hun verslaglegging.

  6. Hoe ziet u de ontwikkeling van ESG en welke rol kan BlackRock daarin spelen?

  Ik ben ervan overtuigd dat de kennis en de integratie van ESG in reguliere bedrijfs- en beleggingsactiviteiten zal verbeteren. BlackRock kan een belangrijke rol spelen in dat proces, door haar inspanningen te vergroten en het platform van specifieke ESG-oplossingen uit te breiden. Natuurlijk kan BlackRock dat niet alleen en we nemen dan ook actief deel aan initiatieven die beleggers bijeenbrengen rondom de problematiek van bijvoorbeeld gemeenschappelijke normen of verslaglegging. Nederlandse institutionele beleggers spelen hierbij een centrale rol. Ik denk dan met name aan het geweldige werk dat Eumedion doet om ‘best practices’ te ontwikkelen, niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van Europa en daarbuiten. Ik heb een aantal jaar met ze samengewerkt en waardeer de kwaliteit en doordachtheid van hun bijdragen. Ik ben dan ook vereerd dat ze mij vorig jaar hebben uitgenodigd zitting te nemen in hun bestuur om de ontwikkeling van ‘best practices’ op het gebied van ESG te bevorderen. 

DIT MATERIAAL IS BEDOELD VOOR VERSPREIDING ONDER PROFESSIONELE CLIËNTEN EN ER MAG NIET OP WORDEN VERTROUWD DOOR ANDERE PERSONEN.

De hier geuite visies en meningen vormen geen beleggingsadvies of andersoortige aanbeveling en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd.

Uitgegeven in de EER door BlackRock (Netherlands) B.V.: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: 020 - 549 5200, Handelsregister nr. 17068311. Raadpleeg de website voor meer informatie: www.blackrock.com. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken gewoonlijk opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock (Netherlands) B.V.