VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

Waarom focus op lange termijn noodzakelijk is

BlackRock |19/mei/2017

Mark Wiseman legt uit waarom langetermijnbeleggen voor institutionele beleggers een logische strategie is.

Mark Wiseman

Mark Wiseman

Mark Wiseman is Senior Managing Director bij BlackRock, wereldwijd hoofd van de Active Equities divisie en voorzitter van BlackRock Alternative Investors. Hij is ook voorzitter van FCLT Global, een organisatie zonder winstoogmerk waarvan hij één van de oprichters is. Voordat Mark Wiseman in september 2016 voor BlackRock ging werken, was hij voorzitter en CEO van de Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), die per 31 december 2016 circa 298 miljard Canadese dollars (zo’n EUR 210 miljard) beheerde.

Over FCLT Global

FCLT Global (Focusing Capital on the Long Term) ontwikkelt praktische tools en strategieën die institutionele beleggers en het management van ondernemingen ondersteunen bij het creëren van waarde op de lange termijn. FCLT begon in 2013 als een initiatief van de Canada Pension Plan Investment Board en McKinsey & Company, die samen met BlackRock, The Dow Chemical Company en Tata Sons, in juli 2016 FCLT Global oprichtten. De organisatie brengt partijen die een rol spelen op verschillende punten in de waardeketen bijeen, waaronder vermogensbeheerders, pensioenfondsen, ondernemingen en consultants. Tot de leden behoren onder meer APG en PGGM.

 • 1) Vanwaar die nadruk op langetermijnbeleggen?

  Beleggen voor de lange termijn is van cruciaal belang om duurzame groei en waarde te genereren waarvan beleggers, ondernemingen, werknemers en de samenleving kunnen profiteren. Vanuit het perspectief van institutionele beleggers biedt het betere mogelijkheden om aan de verplichtingen op de middellange tot lange termijn te voldoen en het levert direct voordeel op voor de uiteindelijke begunstigden. Pensioenfondsen en andere institutionele beleggers bevinden zich in een goede positie om het “geduldige kapitaal” te verschaffen dat nodig is voor beleggingen op de lange termijn en in ruil daarvoor te profiteren van het hogere potentiële rendement dat deze beleggingen bieden.

  De wereld heeft behoefte aan ondernemingen die in staat zijn te investeren in nieuwe producten, ideeën, apparatuur en expertise. Maar het duurt vaak een flinke tijd voordat dit soort investeringen vruchten afwerpt. De meeste multinationals bereikten bijvoorbeeld pas na zo’n tien jaar het break-even punt nadat ze de Chinese markt hadden betreden. Wanneer beleggers, raden van bestuur en andere betrokken partijen op de korte termijn druk uitoefenen op zo’n bedrijf kan dit leiden tot een systematische achterblijvende investering in marktgebieden die anders kansen zouden bieden om waarde te creëren.

  Recent onderzoek van FCLT Global en McKinsey heeft uitgewezen dat ondernemingen die zich op de lange termijn richten in de afgelopen tien jaar een beter rendement hebben behaald dan ondernemingen die zich op de korte termijn concentreren. Dat geldt zowel als je kijkt naar omzet en winst als naar het rendement voor aandeelhouders. Het onderzoek laat ook zien dat alleen al in de VS, beleggers in de afgelopen tien jaar mogelijk USD 1.000 miljard aan waardestijging van hun effectenportefeuilles hebben gemist als gevolg van die kortetermijnblik. Dat kan de economie als geheel zo’n vijf miljoen banen hebben gescheeld.

  2) Wat betekent dit voor beleggingsstrategieën?

  Een focus op de lange termijn betekent niet dat beleggers hun beheerders niet moeten opdragen ook oog te houden voor de executie op de kortere termijn. En net zo, houdt langetermijnbeleggen meer in dan gewoon “kopen en vasthouden”. Het is van belang een betrokken belegger te blijven en inzicht te hebben in de implicaties van de tijdshorizon van een bepaalde beleggingsstrategie. Dit betekent dat er in een portefeuille een rol is weggelegd voor zowel korte- als langetermijnstrategieën. Maar nog belangrijker is het dat de belegger en de beheerder goed op één lijn zitten wat betreft de gekozen tijdshorizon. In de praktijk betekent dit dat het nodig is goed na te denken over de druk die op de korte termijn uit een bepaalde strategie voortvloeit, zoals dagelijkse liquiditeitseisen of maandelijkse rapportage over de relatieve performance.

  Closed-end strategieën op de particuliere markt kunnen zich goed lenen voor een langetermijnperspectief. En ook in de context van actieve fundamentele beleggingen kan het vanzelfsprekend lijken om een langetermijnvisie te hanteren, maar er zijn ook talloze andere langetermijnsignalen die in een kwantitatieve strategie kunnen worden verwerkt of waaromheen bijvoorbeeld een smart bèta-ETF kan worden opgebouwd.

  3) Hoe meet u het succes van langetermijnbeleggingen?

  Uiteindelijk bewijzen langetermijnbeleggingen zichzelf doordat ze een hoger risicogecorrigeerd rendement opleveren. Dat is mogelijk door tegen de cyclus in te beleggen, te profiteren van stimuli en niet toe te geven aan gedragsneigingen die tot beslissingen kunnen leiden die potentiële waarde op de lange termijn teniet zouden kunnen doen. Vanuit die gedachte zouden CEO’s in onze ogen een duidelijke strategie moeten uitstippelen waarin de langetermijndoelen specifiek voor hun branche en hun onderneming worden gedefinieerd. Tegelijkertijd is het van belang om een goed evenwicht te vinden tussen langetermijndoelen en resultaten op de korte termijn. Daarom is het belangrijk dat CEO’s bepaalde maatstaven vastleggen die het mogelijk maken het resultaat van hun beleggingen nauwkeurig te volgen. Dat pleit ook voor een aanhoudend streven naar “investment stewardship” door aandeelhouders. Vanuit hun fiduciaire rol ten aanzien van hun cliënten hebben vermogensbeheerders hierin een sleutelpositie en is het hun taak continu in dialoog te blijven met ondernemingen om die langetermijnbenadering in de praktijk te brengen.

  4) Wat is het verband met duurzaam beleggen (ESG)?

  Langetermijnbeleggen maakt duurzame factoren nog belangrijker. Als een belegger een aandeel maar een paar dagen in portefeuille houdt, hebben duurzaamheidsfactoren meestal minder invloed op het resultaat van die belegging dan bijvoorbeeld momentum. Maar als een belegger een aandeel een paar jaar vasthoudt, zijn er diverse duurzaamheidsfactoren die van invloed kunnen zijn. Een langetermijnbelegger in een farmaceutisch bedrijf zal bijvoorbeeld willen weten hoe het bedrijf omgaat met prijsontwikkelingen in opkomende markten. Voor beleggers in een mijnbouwbedrijf zal bijvoorbeeld het waterbeheer van groot belang zijn. Hoewel langetermijnbeleggen in essentie breder is dan duurzaam beleggen, is het een belangrijke voorwaarde voor de groei van duurzame beleggingen. Op de lange termijn zullen ESG-factoren en andere factoren die van invloed zijn op de waardering van een onderneming samenvloeien, waardoor de ESG-factoren een essentiële component worden in het selectie- en beslissingsproces van langetermijn-beleggers.

  5) Wat kunnen beleggers en vermogensbeheerders doen?

  FCLT Global heeft een “Long-term Portfolio Guide” samengesteld om beleggers en beheerders te helpen praktische stappen te zetten om zich op de lange termijn te richten. Deze handleiding bevat vijf stappen voor institutionele beleggers, van het helder formuleren van de beleggingsgrondslagen, met aandacht voor de consequenties hiervan voor de portefeuille, tot een betere afstemming van het handelen van de vermogensbeheerder en dat van de belegger. De verbetering van de dialoog tussen vermogensbeheerders en ondernemingen is ook een prioriteit. Zowel vanuit het perspectief van FCLT als dat van BlackRock zijn we op zoek naar ondernemingen die hun langetermijnpad naar waardecreatie in een helder raamwerk vastleggen en uitvoeren. Zo’n raamwerk dient, naast een heldere omschrijving van de doelstellingen, de belangrijkste drijfveren van de waardecreatie en een gedetailleerde routekaart met meetbare mijlpalen te bevatten.

  6) Hoe beoordeelt u de vorderingen tot op de dag van vandaag?

  Toen FCLT Global in juli 2016 werd opgericht, was het doel om een brede discussie op gang te brengen over het belang van een langetermijnhouding en een broeiplaats te zijn voor research voor de ontwikkeling van praktische tools om ondernemingen en markten te helpen zich op de lange termijn te richten. Daarmee zijn we inmiddels goed op weg.

  Om de voortgang van dit proces te bevorderen, hebben we een aantal acties ondernomen. Ten eerste hebben we een ambitieuze researchagenda opgesteld, met onder meer initiatieven om een eind te maken aan de standaard kwartaalrapportage en de ontwikkeling van modelmandaten tussen beleggers en beheerders met een langetermijnfocus. Ten tweede hebben we twee researchrapporten gepubliceerd die onderbouwen dat ondernemingen met een langetermijnaanpak wat betreft inkomsten en winst, beleggingsresultaten, marktkapitalisatie en het scheppen van banen beter presteren dan ondernemingen die zich op de korte termijn concentreren. Deze rapporten hebben over de hele wereld discussies op gang gebracht en er is uitgebreid over geschreven, onder meer in The Financial Times, The Economist en Harvard Business Review. Ten derde hebben we wereldwijd ondernemingen en organisaties uit de hele waardeketen bij onze initiatieven betrokken, waaronder vermogensbeheerders, institutionele beleggers en ondernemingen, die zich willen inzetten voor de stimulering van een langetermijnaanpak, zowel binnen hun eigen organisaties als in de beleggingswereld in bredere zin.

  Toch is er nog veel werk te verzetten. We staan nog maar aan het begin en ik zie met enthousiasme dat het idee dat een langetermijnblik op de toekomst nodig is, steeds gangbaarder wordt. Dat zal van ingrijpende invloed zijn op de manier waarop we denken en de manier waarop organisaties handelen, en dat kan voor de hele wereld grote voordelen opleveren.

DIT MATERIAAL IS BEDOELD VOOR VERSPREIDING ONDER PROFESSIONELE CLIËNTEN EN ER MAG NIET OP WORDEN VERTROUWD DOOR ANDERE PERSONEN.

De hier geuite visies en meningen vormen geen beleggingsadvies of andersoortige aanbeveling en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd.

Uitgegeven in de EER door BlackRock (Netherlands) B.V.: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: 020 - 549 5200, Handelsregister nr. 17068311. Raadpleeg de website voor meer informatie: www.blackrock.com. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken gewoonlijk opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock (Netherlands) B.V.