VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ESG in uw beleggingsportefeuille: hoe doet u dat?

BlackRock |11/mei/2017
Justin Mayer

Justin Mayer maakt deel uit van de Portfolio Analytics Group (PAG) van BlackRock Solutions. De Portfolio Analytics Group combineert geavanceerde risicoanalyse met expertise op het gebied van kapitaalmarkten en businessprocessen, om BlackRock en cliënten te ondersteunen met analytische inzichten.

John McKinley

John McKinley maakt deel uit van het Impact-team van BlackRock en werkt nauw samen met de wereldwijde beleggingsteams aan de ontwikkeling van schaalbare, innovatieve beleggingsproducten voor cliënten die hun financiële doelen willen combineren met ecologische en sociale doelstellingen.

Welke rol kan het Aladdin-systeem van BlackRock spelen bij het opstellen en bijhouden van duurzame beleggingsportefeuilles?

Een groeiend aantal beleggers gelooft dat duurzaamheidkwesties – van klimaatverandering tot de structuur van het ondernemingsbestuur – tastbare, kwantificeerbare financiële gevolgen kunnen hebben. Om die reden willen beleggers factoren op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (afgekort tot ESG: environmental, social, governance) in hun besluitvormingsprocessen betrekken.

Volgens gegevens van Eurosif uit 2016 betrekt 94% van de Nederlandse pensioenfondsen al een of meer ESG-criteria in de beoordeling van beleggingen. Daarnaast blijkt uit de cijfers van Eurosif dat beleggers steeds vaker klimaatonderwerpen zoals energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in hun overwegingen betrekken. Negatieve screening (uitsluiting) is nog steeds de meest populaire manier van duurzaam beleggen, met meer dan EUR 10.000 miljard beheerd vermogen wereldwijd. Impact-beleggen is de snelst groeiende duurzame strategie, met een stijging van EUR 20 miljard in 2013 tot EUR 98 miljard in 2016 (een stijging van 385%). Nederland loopt hierin voorop met ruim EUR 40 miljard belegd in impact-strategieën. Deze groei is onder meer toe te schrijven aan de sterke toename van groene obligaties.

 • Dit alles leidt tot een groeiende vraag naar betrouwbare ESG-gegevens. Zonder consistente en eenvoudig vergelijkbare gegevens is het niet mogelijk om beleggingen te beoordelen op hun duurzaamheid of de voortgang van beleggers in het bereiken van hun duurzaamheidsdoelen te meten. Maar betrouwbare gegevens alleen zijn niet voldoende. Om de gegevens te kunnen gebruiken om risico’s te beperken en kansen te herkennen, hebben beleggers de juiste analytische tools en technologie nodig.

  Het is voor beleggers niet eenvoudig om grip te krijgen op het steeds verder uitdijende data-universum. Technologie kan hierin een groot verschil maken, door beleggers te helpen bij het meten, begrijpen en beheersen van hun ESG-risico’s. We onderzoeken wat dit met zich meebrengt door nader in te gaan op de implementatie van ESG-risico’s in Aladdin, het eigen platform van BlackRock, voor risico- en beleggingsbeheer.

  Navigeren door het data-universum

  De afkorting ESG is een verzamelterm geworden die vaak voor iedere stakeholder iets anders betekent. Beleidsmakers, beleggers en het brede publiek zien ESG-factoren als middelen die kunnen helpen een verantwoorde bedrijfsvoering en duurzame producten te bereiken. Hoe een bedrijf met het milieu (E) en de maatschappij (S) omgaat, bijvoorbeeld in zijn energiegebruik en op het gebied van werknemerstevredenheid, kan iets zeggen over een efficiënte bedrijfsvoering en de productiviteit. Corporate governance (G) kan informatie geven over de kwaliteit van de leiding en het management van een bedrijf.

  Om hierop in te spelen hebben leveranciers van marktcijfers zoals MSCI ESG Research, Sustainalytics, Bloomberg, Oekom, South Pole en Trucost, hun beoordeling van bedrijven en beleggingsfondsen op ESG-factoren uitgebreid en verbeterd.

  Zo heeft Morningstar vorig jaar in samenwerking met Sustainalytics duurzaamheidsscores gepubliceerd voor meer dan 20.000 beleggingsfondsen en ETF’s. MSCI ESG Research publiceerde ook ratings voor talloze aandelen en obligaties. Hoewel dit gebied nog volop in ontwikkeling is en er verschillen zijn in de dekking van de cijfers (bijvoorbeeld per beleggingscategorie en marktkapitalisatie), in de gemeten criteria en in de evaluatiemethoden, zien we al kansen voor beleggers om te profiteren van het aanzienlijke aantal cijfers dat verzameld wordt.

  Maar behalve het gebrek aan consensus over de beoordelingsmethodes van ESG-performance van bedrijven en fondsen, zijn er voor beleggers nog andere hobbels te nemen. De belangrijkste is dat veel beleggers niet de technologische capaciteit hebben om de ESG-factoren systematisch in hun beleggingsproces integreren.

  Welke ESG-gegevens zijn beschikbaar?

  Vanuit onze fiduciaire rol is het onze taak om de economische belangen van onze cliënten op de lange termijn te beschermen en te vergroten. ESG-factoren bekijken we daarom ook vanuit dit langetermijnperspectief.

  We zijn er ook van overtuigd dat technologie een belangrijke rol speelt als het erom gaat beleggers in staat te stellen de beschikbare gegevens zo goed mogelijk te gebruiken en de risico’s en kansen te zien die ESG-factoren met zich meebrengen.

  We hebben er daarom hard aan gewerkt om ESG-gegevens op grote schaal te integreren in Aladdin. Hierdoor hebben onze beleggingsteams nu toegang tot MSCI ESG-gegevens over 8.500 bedrijven in 198 landen en supranationale organisaties, op het niveau van de uitgevende instellingen gekoppeld aan zo’n 350.000 effecten. Via onze bottom-up infrastructuur kunnen we de informatie van afzonderlijke effecten samenvoegen op het niveau van sectoren, portefeuilles en benchmarks. Deze functionaliteit is nu beschikbaar voor meer dan 4.400 portefeuilles, die in december 2016 goed waren voor USD 4.300 miljard van het totaal door BlackRock beheerde vermogen van USD 5.100 miljard. Dit zal in de komende tijd worden uitgebreid naar alle gebruikers van Aladdin, wat betekent dat het grootste deel van de beursgenoteerde effecten op ons platform door een ESG lens bekeken kan worden.

  Integrating ESG Numbers

  Hoe zetten we Aladdin in voor inzicht in ESG-prestaties?

   


  Aladdin: collectieve intelligentie

  Aladdin® is een systeem dat geavanceerde risicoanalyses combineert met portefeuillebeheer, transactie- en andere tools op één enkel platform, om de besluitvorming te verbeteren.

  Wereldwijd vertrouwen circa 25.000 beleggingsexperts op Aladdin, waar 1.000 ontwikkelaars continu aan werken. Aladdin is beschikbaar als service, met systeembeheer-functies en een interface met dataproviders en voorzieningen voor professionele beleggers. BlackRock heeft hiermee een ‘fabriek’ die cijfers en analyses levert, waarmee meer dan 800 experts analyses uitvoeren en op kwaliteit controleren voor onze cliënten.

  Integrating ESG Aladdin by BlackRock

  Bron: BlackRock, september 2016 – maart 2017. Uitsluitend ter illustratie.

   


  Het oogmerk van BlackRock is om dit omvangrijke platform voor beleggingstechnologie en risicoanalyse in te zetten voor de volgende vier doelstellingen.

  1. Transparantie vergroten
  2. Diepgaand inzicht in ESG-prestaties
  3. Waarde in kaart brengen
  4. Intenties en uitvoering op één lijn brengen

  1. Transparantie vergroten

  Onze rapporten geven de portefeuillebeheerders die Aladdin gebruiken, een dagelijks overzicht van de exposure van hun portefeuilles op het gebied van milieu, maatschappij en governance, uitgesplitst naar individuele producten en beleggingscategorieën. Zo kunnen zij beter gefundeerde beslissingen nemen. De tabel hieronder laat zien hoe gedetailleerd zo’n ‘Green Package’-rapport is.

  Leveraging Aladdin's bottom-up framework

  Bron: BlackRock, maart 2017. Uitsluitend ter illustratie.

  2. Diepgaand inzicht in ESG-prestaties

  Naast de Green Package-overzichten hebben we rapportagefuncties ontwikkeld waarmee onze cliënten kunnen zien hoe de ESG-factoren zich verhouden tot de benchmark. Zoals uit het voorbeeld hieronder blijkt, strekt deze vergelijking zich ook uit tot ESG- en emissiescores gerangschikt op sectorniveau en naar marktwaarde. Daarnaast omvat deze een uitsplitsing van het actieve risico per ESG-rating.

  Carbon and ESG Reporting

  Bron: BlackRock, maart 2017. Uitsluitend ter illustratie.

  3. Waarde in kaart brengen

  BlackRock heeft ook een interactieve tool ontwikkeld die onze beleggingsteams de mogelijkheid geeft om de ESG-maatstaven af te zetten tegen traditionele beleggingsmaatstaven. Als we begrijpen welke invloed ESG-factoren op de totale performance hebben, kan dit een nuttige aanvulling zijn op de traditionele beleggingsanalyse en de integratie van ESG-thema’s in het beslissingsproces bevorderen.

   

  How has my active
  ESG positioning
  changed through time?
  Are premium P/E warranted
  when viewed through
  an ESG lens?
  What is my portfolio active
  risk-return profile from an
  ESG perspective?
  Active ESG positioning Premium view on ESG Active risk-return on ESG

  Bron: BlackRock, maart 2017. Uitsluitend ter illustratie.

  4. Intenties en uitvoering op één lijn brengen

  Zodra beleggers duidelijk zicht hebben op hun ESG-blootstelling, kunnen ze beleggingsdoelen formuleren waarmee ze het risico beperken en optimaal gebruikmaken van duurzaamheidskansen. Door ESG-criteria mee te wegen bij de opbouw van de portefeuille en de instrumenten voor risicoanalyse, kunnen beleggingsteams hun ESG-blootstelling zowel vóór transacties als ‘in real time’ blijven monitoren, om portefeuilles op te bouwen die voldoen aan de geformuleerde duurzaamheidscriteria. Beleggingstools, in de vorm van negatieve screening, ESG-strategieën of impact-beleggen, helpen ervoor te zorgen dat de doelstellingen van beleggers systematisch worden nagestreefd.

  Understand ESG Real-Time & Esposure

  Verwachte ontwikkeling

  Nu ESG-overwegingen steeds meer een vaste rol spelen in het beleggingsproces, verwachten we dat de kwaliteit en kwantiteit van de informatie over ESG zullen toenemen. In onze optiek is effectieve integratie van dergelijke informatie in het beleggingsproces van cruciaal belang om werkelijk duurzame beleggingsprocessen te creëren. Ook consistente normen voor deze informatie, opschaalbare beleggingsoplossingen en een voortdurende dialoog met het management van ondernemingen zijn hiervoor onmisbaar. Zonder effectieve technologie blijft het echter moeilijk om deze informatie optimaal te benutten. Met behulp van een platform voor beleggings- en risicobeheer zoals Aladdin kunnen beleggers:

  • ESG-criteria afzetten tegen traditionele financiële maatstaven om beleggingsprocessen beter te onderbouwen;
  • risico’s en kansen beoordelen op basis van hun exposure naar ESG-factoren en de veranderingen in de loop van de tijd bijhouden;
  • duurzame beleggingsportefeuilles opbouwen met duidelijke, duurzame doelen.

DIT MATERIAAL IS BEDOELD VOOR VERSPREIDING ONDER PROFESSIONELE CLIËNTEN EN ER MAG NIET OP WORDEN VERTROUWD DOOR ANDERE PERSONEN.

De hier geuite visies en meningen vormen geen beleggingsadvies of andersoortige aanbeveling en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd.

Uitgegeven in de EER door BlackRock (Netherlands) B.V.: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: 020 - 549 5200, Handelsregister nr. 17068311. Raadpleeg de website voor meer informatie: www.blackrock.com. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken gewoonlijk opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock (Netherlands) B.V.