De Absolute Return-fondsen van BlackRock zijn erop gericht over een bepaalde periode een consistent positief rendement te behalen, ongeacht de heersende marktomstandigheden. Deze fondsen kunnen gebruik maken van diverse strategieën en technieken waarover traditionele fondsen niet beschikken. Het verschil met hedgefondsen is dat ze aan strikte regels gebonden zijn en voldoen aan de UCITS-richtlijnen.

Profiteren van stijgende en dalende markten
Het primaire doel van Absolute Return-fondsen is een stabieler, gelijkmatiger rendement te bieden dan traditionele actief beheerde aandelenfondsen, die doorgaans alleen aandelen kopen waarvan de beheerder verwacht dat de koers zal stijgen (“long-beleggingen”). Een Absolute Return-fonds kan daarnaast ook beleggen in aandelen waarvan de beheerder verwacht dat de koers zal dalen, door gebruik te maken van “shorting”-technieken. Dit betekent dat de beheerder een aandeel verkoopt dat hij/zij niet bezit, in de verwachting het later (wanneer het effect geleverd moet worden) tegen een lagere prijs te kunnen kopen. Wanneer deze verwachting juist blijkt te zijn, levert dit winst op voor het fonds. Deze aanpak geeft de fondsbeheerder meer flexibiliteit om te profiteren van zowel positieve als negatieve ontwikkelingen.

Stabieler rendement

Omdat een Absolute Return-fonds tot doel heeft om zowel in een stijgende als in een dalende markt een positief rendement voort te brengen, kan het een waardevolle spreiding bieden in een portefeuille met traditionele aandelen- en obligatiebeleggingen. Het is belangrijk eraan te denken dat het rendement dat deze fondsen opbrengen, doorgaans minder beïnvloed wordt door stijgingen en dalingen van de aandelenmarkt. Ze bieden niet alleen bescherming wanneer de koersen dalen, maar stijgen eveneens niet volledig mee wanneer de koersen stijgen. Als gevolg hiervan temperen deze fondsen de volatiliteit van de aandelenmarkt en leveren ze een stabieler en consistenter rendement op.

BSF Global Absolute Return Bond Fund

Beleggingsdoel

Het fonds streeft naar een positief absoluut rendement (in euro’s), ongeacht de richting waarin de markt zich ontwikkelt, door hoofdzakelijk te beleggen in obligaties en aan obligaties verwante effecten (waaronder derivaten), die zijn uitgegeven of toegang bieden tot ondernemingen, overheden en instellingen over de hele wereld.

Beleggingsbeleid

Om het beleggingsdoel te bereiken maakt het fonds gebruik van een groot aantal strategieën en instrumenten, waaronder derivaten, om zowel te kunnen profiteren van long- als synthetische short-posities. Het fonds streeft ernaar ten minste 70% van het vermogen te beleggen in obligaties en aan obligaties verwante effecten, die wanneer dit gunstig is worden aangevuld met geldmarktinstrumenten en andere kortlopende beleggingen. Tot de strategieën die door het fonds benut worden, behoren ook het actieve beheer van rentevoeten en flexibel beheer van de sector- en valuta-exposure.

Wat maakt dit fonds interessant?

Dit fonds kan een waardevolle spreiding toevoegen aan een obligatieportefeuille, omdat het in het huidige volatiele klimaat een stabiel rendement kan bieden, terwijl het totale beoogde risico lager is dan dat van traditionele obligatiefondsen. Het fonds heeft bovendien weinig correlatie met andere markten en traditionele beleggingscategorieën.

BSF Gloval Absolute Return Bond Fund

Risico’s

Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. De strategieën die gebruikt worden door het fonds bevatten ook het gebruik van complexe financiële derivaten om bepaalde beheerderstechnieken aan te kunnen wenden waaronder het creëren van zowel ‘long’ als ‘synthetic short’ posities en het creëren van een hefboom om het fonds economisch de nettowaarde van de vermogensbestanddelen te laten overstijgen. Het gebruik van derivaten op deze manier kan het algemene risicoprofiel van het fonds vergroten. Beleggers in dit fonds dienen te begrijpen dat het niet gegarandeerd is dat het fonds een positief rendement genereert en dat het mogelijk is dat de performance van dit absolute return-product zich anders ontwikkelt dan de aandelenmarkt in het algemeen, omdat zowel positieve als negatieve koersbewegingen de totale waarde van het fonds beïnvloeden. De beheerder hanteert een strikt risicobeheer om de blootstelling aan derivaten in het fonds te controleren. Het fonds belegt in hoogrenderende obligaties. Ondernemingen die hoger renderende obligaties uitgeven nemen vaak het verhoogde risico met zich mee dat ze niet kunnen terugbetalen. Als ze in gebreke blijven, kan dit de waarde van uw belegging verlagen. Economische omstandigheden en de rentevoet kunnen eveneens aanzienlijke invloed hebben op de waarde van hoogrenderende obligaties. Het fonds belegt in bedrijfsobligaties, waarbij het risico dat de uitgever ervan niet kan voldoen aan zijn terugbetalings- of renteverplichtingen groter is dan bij staatsobligaties die door overheden gegarandeerd zijn. Het fonds belegt in staats- en/of bedrijfsobligaties, waarover een vaste of variabele rente wordt betaald (de ‘coupon’ genoemd) en die de kenmerken van een lening hebben. Deze effecten zijn daardoor gevoelig voor schommelingen van de rentevoet, die de waarde van de effecten in de portefeuille zullen beïnvloeden. Dit fonds streeft ernaar het valutarisico af te dekken (te “hedgen”). Het valutarisico is het risico dat ontstaat door valutaschommelingen tussen de valuta waarin het fonds genoteerd is (de “basisvaluta”) en de valuta’s waarin de onderliggende effecten worden verhandeld. Deze hedgingstrategie kan het fonds niet volledig tegen valutaschommelingen beschermen. Hedging wordt toegepast ongeacht of de basisvaluta stijgt of daalt ten opzichte van de andere valuta; dit kan een positief of een negatief effect hebben op de performance van het fonds. 

BGF (BlackRock Global Funds) is een icbe, als bedoeld in artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht (Wft) die ingeschreven staat in het register als bedoeld in artikel 1:107 Wft. Voor nadere informatie over BGF en haar subfondsen wordt verder verwezen naar de essentiële beleggersinformatie. Het prospectus van BGF en haar subfondsen kunt u verkrijgen via www.blackrock.nl. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Uw oorspronkelijke inleg is niet gegarandeerd.

Meer informatie

Absolute Return

Kennismaking met Absolute Return-beleggen