Grotere verschillen

Samenvatting

We zien een grotere kloof tussen winnende en verliezende aandelen, waardoor aandelenselectie des te meer waarde kan toevoegen. De onstabielere relatie tussen obligaties en aandelen maakt het lastiger portefeuilles op de traditionele wijze te spreiden.

Wat verandert er?

Het lijkt erop dat de traditionele verhoudingen tussen de beleggingscategorieën op de helling gaan. Voor beleggers met een traditionele gespreide portefeuille betekent dit dat ze misschien afscheid moeten nemen van enkele bekende axioma’s. Zo is de negatieve relatie tussen aandelen en obligaties (een belangrijk mechanisme in evenwichtige portefeuilles) duidelijk verzwakt, wat het moeilijker maakt om zich te wapenen tegen sterke schommelingen op de aandelenmarkt. En ook beleggingen die voorheen veelal hand in hand bewogen, zoals olie en Amerikaanse largecaps, hebben elkaar nu losgelaten. Als gevolg hiervan zien we een grotere rol weggelegd voor aandelen en alternatieve beleggingen om het risico in portefeuilles af te remmen.

 

Ongeordende correlatie

De correlatie tussen enkele typen beleggingen, 2010–2016

De correlatie tussen enkele typen beleggingen, 2010–2016

Bronnen: BlackRock Investment Institute en Thomson Reuters, november 2016.
Opmerking: De lijnen tonen de correlatie van de dagelijkse rendementen over een voortschrijdende periode van 90 dagen. Aandelen opkomende markten worden vertegenwoordigd door de MSCI Emerging Markets Index, grondstoffen door de Goldman Sachs Spot Commodity Index, aandelen VS door de S&P 500 Index, olie door de Brent-prijs voor ruwe olie en Amerikaanse staatsobligaties door de Bloomberg Barclays U.S. Treasury Index.

Daarnaast worden de verschillen in de markt duidelijk groter. In de wekelijkse beursresultaten zijn de laatste tijd grotere extremen te zien. Het verschil tussen de grote winnaars en de grote verliezers in de S&P 500 was kort na de Amerikaanse verkiezingen zelfs korte tijd het grootste sinds 2008. Deze trend zou nog kunnen verscherpen doordat zowel in de VS als in andere markten een verschuiving plaatsvindt van monetair naar begrotingsbeleid. Hierdoor kan de toegevoegde waarde van een actieve beheerder ook van groter belang worden.

 

Beleggingsideeën om adequaat te reageren op grotere verschillen in de markt: een nieuwe kijk op de spreiding van uw portefeuille

Obligaties Aandelen Multi-asset Alternatives
BSF Emerging Markets Flexi
Dynamic Bond Fund
BGF Global Equity Income
Fund
BGF Global Multi-Asset
Income Fund
BSF Multi-Manager Alternative Strategies Fund

Wettelijke informatie
Uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA). Geregistreerd adres: 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N2DL. Tel: +44 (0)20 7743 3000. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited. Dit document is uitsluitend bestemd ter informatie; het vormt geen aanbod of uitnodiging om te beleggen in een van de fondsen van BlackRock en is niet opgesteld in verband met een dergelijk aanbod. Alle in dit document vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts incidenteel verstrekt. De hier geuite visies en meningen vormen geen beleggingsadvies of andersoortige aanbeveling en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd.

BlackRock Global Funds (BGF) is een open-end beleggingsmaatschappij die is opgericht en gevestigd in Luxemburg en die slechts in een beperkt aantal rechtsgebieden ter verkoop wordt aangeboden. BGF wordt niet ter verkoop aangeboden in de VS of aan Amerikaanse ingezetenen. Productinformatie met betrekking tot BGF mag niet in de VS worden verspreid. Deze fondsenreeks is toegelaten onder sectie 264 van de Britse Financial Services and Markets Act 2000. BlackRock Investment Management (UK) Limited is de distributeur van BGF in het Verenigd Koninkrijk. Het grootste deel van de beschermende maatregelen die binnen de Britse wetgeving geboden worden, en van de compensaties zoals omschreven in het Financial Services Compensation Scheme, zijn voor dit fonds niet van toepassing. Inschrijvingen in de collectieve beleggingen van BGF worden uitsluitend geaccepteerd op basis van het huidige prospectus, het meest recente jaarverslag en de Essentiële Beleggersinformatie, die op onze website beschikbaar zijn. Prospectussen, Essentiële Beleggersinformatie en inschrijvingsformulieren zijn mogelijk niet beschikbaar voor beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar de betreffende fondsen niet zijn toegelaten.

BlackRock Strategic Funds (BSF) is een open-end beleggingsmaatschappij die is opgericht en gevestigd in Luxemburg en die slechts in een beperkt aantal rechtsgebieden ter verkoop wordt aangeboden. BSF wordt niet ter verkoop aangeboden in de VS of aan Amerikaanse ingezetenen. Productinformatie met betrekking tot BSF mag niet in de VS worden verspreid. Deze fondsenreeks is toegelaten onder sectie 264 van de Britse Financial Services and Markets Act 2000. BlackRock Investment Management (UK) Limited is de distributeur van BSF in het Verenigd Koninkrijk. Het grootste deel van de beschermende maatregelen die binnen de Britse wetgeving geboden worden, en van de compensaties zoals omschreven in het Financial Services Compensation Scheme, zijn voor dit fonds niet van toepassing. Inschrijvingen in de collectieve beleggingen van BSF worden uitsluitend geaccepteerd op basis van het huidige prospectus, het meest recente jaarverslag en de Essentiële Beleggersinformatie, die op onze website beschikbaar zijn. Prospectussen, Essentiële Beleggersinformatie en inschrijvingsformulieren zijn mogelijk niet beschikbaar voor beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar de betreffende fondsen niet zijn toegelaten.

Zowel BGF als BSF is een UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in artikel 1:1 van de Financial Markets Supervision Act (Wet op het financieel toezicht; "FMSA"). BGF, BSF en de subfondsen daarvan zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 FMSA. Voor meer informatie over BGF, BSF en de subfondsen daarvan wordt verwezen naar de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). Het prospectus en de EBI van BGF, BSF en de subfondsen daarvan zijn beschikbaar op de website van BlackRock: www.blackrock.nl.

Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van de activa die door BGF, BSF en de subfondsen daarvan worden beheerd kan sterk schommelen als een gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt.

Het beleggen in de fondsen is niet per se geschikt voor alle beleggers. BlackRock geeft geen garantie op de resultaten van de fondsen.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De koersen van beleggingen (die op beperkte markten kunnen worden verhandeld) kunnen stijgen of dalen en de kans bestaat dat de belegger het ingelegde vermogen niet terugkrijgt. Uw inkomen is niet vast maar kan aan schommelingen onderhevig zijn.

Veranderingen in de wisselkoersen van valuta's kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen.

Wij herinneren u eraan dat uw financiële situatie en de fiscale regelgeving waaraan beleggingen zijn onderworpen en de hoogte van de belasting in de loop der tijd kunnen wijzigen.

BlackRock doet geen uitspraken over de vraag of een eventuele belegging in het fonds geschikt is voor u en of deze aansluit bij uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. De gegeven informatie is slechts een samenvatting; beleggingen dienen te worden gedaan op basis van het huidige prospectus, dat kan worden opgevraagd bij BlackRock. Met betrekking tot het fonds is dit document uitsluitend bedoeld ter informatie; het dient in geen geval te worden opgevat als een beleggingsadvies of een aanbeveling, aansporing of aanbod om de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen.

Voor beleggers in Nederland
De risico-indicator geeft mogelijk geen betrouwbaar beeld van het toekomstige risicoprofiel van het betreffende fonds. De risicocategorie wordt niet gegarandeerd en kan in de loop der tijd wijzigen. De laagste categorie staat niet gelijk aan een risicovrije belegging.

In Nederland uitgegeven door het kantoor van BlackRock Investment Management (UK) Limited in Amsterdam, gevestigd op het adres: Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Tel: 020 - 549 5200.

Fondsspecifieke risico’s
Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van uw belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen fluctueren en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugkrijgt.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. De waarde van beleggingen en de gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen en zijn niet gegarandeerd. Het is mogelijk dat u het oorspronkelijk geïnvesteerde geld niet terug ontvangt. Veranderingen in de wisselkoersen van valuta’s kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen.

Het BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund belegt in economieën en markten die minder ontwikkeld kunnen zijn. In vergelijking met ontwikkelde markten kan de waarde van beleggingen in opkomende markten blootstaan aan meer volatiliteit, als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde boekhoudregels of door economische of politieke instabiliteit.

Het BGF Global Equity Income Fund, BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund, BGF Global Multi-Asset Income Fund en BlackRock Multi-Manager Alternative Strategies Fund beleggen voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in vreemde valuta; schommelingen van de betreffende wisselkoersen zullen van invloed zijn op de waarde van de beleggingen.

Beleggers in het BGF Global Equity Income Fund en BGF Global Multi-Asset Income Fund dienen eraan te denken dat vermogensgroei geen prioriteit is voor deze fondsen, dat de waarde ervan kan fluctueren en dat de inkomsten in de loop der tijd kunnen schommelen en niet gegarandeerd zijn.

Het BGF Global Equity Income Fund en BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund maken gebruik van derivaten als onderdeel van de beleggingsstrategie. Vergeleken met een fonds dat alleen belegt in traditionele instrumenten als aandelen en obligaties zijn derivaten mogelijk risicovoller en volatieler.

Het BGF Global Equity Income Fund, BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund en BGF Global Multi-Asset Income Fund kunnen uitkeringen doen uit zowel het fondsvermogen als de inkomsten van het fonds, en kan beleggingsstrategieën gebruiken die erop gericht zijn inkomsten te genereren. Hoewel hierdoor meer inkomsten beschikbaar kunnen zijn voor uitkering, kan dit tot gevolg hebben dat het fondsvermogen afneemt en de potentiële vermogensgroei op de lange termijn kleiner is.

Het BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund en BGF Global Multi-Asset Income Fund beleggen in vastrentende effecten die zijn uitgegeven door ondernemingen, die in vergelijking met obligaties die door overheden uitgegeven of gegarandeerd zijn, een groter risico vertegenwoordigen dat de uitgever ervan niet aan zijn terugbetalings- of renteverplichtingen jegens het fonds kan voldoen.

Het BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund en BGF Global Multi-Asset Income Fund beleggen in vastrentende effecten, zoals bedrijfs- of staatsobligaties, die een vaste of variabele rente uitbetalen (ook de "coupon" genoemd) en de kenmerken van een lening hebben. Deze effecten staan daarom bloot aan schommelingen van de rentevoet die de waarde van de effecten in de portefeuille zullen beïnvloeden.

Het BGF Global Multi-Asset Income Fund kan beleggen in gestructureerde schuldproducten, zoals Asset Backed Securities (‘ABS’), waarin hypotheken en andere schulden worden samengevoegd tot één of meerdere kredietproducten, die vervolgens aan beleggers worden aangeboden, doorgaans in ruil voor een rente die betaald wordt over de kasstromen van de onderliggende activa. Deze effecten hebben in grote lijnen dezelfde kenmerken als bedrijfsobligaties, maar dragen een groter risico, omdat de details van de onderliggende leningen onbekend zijn, hoewel doorgaans leningen met dezelfde condities worden samengevoegd. De stabiliteit van rendementen uit ABS wordt niet alleen beïnvloed door verandering van de rentevoet, maar ook door veranderingen in de afbetaling van de onderliggende leningen, als gevolg van veranderende economische omstandigheden of de persoonlijke situatie van een leningnemer. Deze effecten kunnen daardoor gevoeliger zijn voor economische ontwikkelingen, kunnen blootstaan aan heftige koersschommelingen en kunnen moeilijker en/of tegen hogere kosten te verkopen zijn in moeilijke markten.

Het BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund kan beleggen in effecten die zijn uitgegeven door een onderneming met een hoger risico om in gebreke te blijven wat betreft de rentebetaling, afbetaling van de hoofdsom of beide Wanneer de onderneming in gebreke blijft, kan de waarde van de belegging dalen.

Sommige opkomende landen hebben bijzonder grote schulden aan zakenbanken en buitenlandse overheden. Beleggingen in schuldpapieren (staatsobligaties) die zijn uitgegeven of worden gegarandeerd door regeringen van opkomende landen of instellingen of agentschappen die hiertoe behoren, vertegenwoordigen een hoger risico.

Het gebruik van gedekte call-opties door het BGF Global Multi-Asset Income Fund zal beleggers doorgaans enige bescherming bieden in een dalende aandelenmarkt, maar kan in een stijgende markt leiden tot een lager rendement ten opzichte van de benchmark.

Het BGF Global Multi-Asset Income Fund tracht het risico van wisselkoersschommelingen tussen de basisvaluta van het fonds en de valuta’s waarin de onderliggende effecten genoteerd zijn, af te dekken (te “hedgen”). De toegepaste hedging-strategie kan niet volledig voorkomen dat het fonds blootstaat aan schommelingen tussen de basisvaluta en deze andere valuta’s. Er kan gebruik worden gemaakt van hedging-strategieën wanneer de basisvaluta in waarde daalt of stijgt ten opzichte van de valuta van de onderliggende beleggingen. Dit kan een positief of negatief effect hebben op de performance van het fonds.

Het BlackRock Multi-Manager Alternative Strategies Fund maakt onder meer gebruik van strategieën waarin derivaten betrokken zijn om bepaalde beheertechnieken mogelijk te maken, zoals de combinatie van ‘long’- en ’synthetische short’-posities, en om een hefboom te creëren met als doel een economische exposure te bereiken die groter is dan de nettowaarde van de activa van het fonds. Dit gebruik van derivaten kan van invloed zijn op het totale risicoprofiel van het fonds. Beleggers in dit fonds dienen zich ervan bewust te zijn dat het fonds niet gegarandeerd een positief rendement biedt en dat de waarde van het fonds zich niet gelijk op ontwikkelt met de algemene trends van de aandelenmarkt, doordat zowel positieve als negatieve bewegingen van de aandelenkoersen de waarde van het fonds beïnvloeden. De beheerder hanteert een risk management-proces om het derivatenrisico binnen het fonds te controleren en te beheren.

© 2017 BlackRock Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BOUW MET BLACKROCK (BUILD ON BLACKROCK), MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD (SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY) en het gestileerde i logo zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken (trademarks) van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. Alle andere handelsmerken (trademarks) zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.