Doorbraak factorbeleggen leunt op big data

16/nov/2016 / By BlackRock

De grote vooruitgang in de informatietechnologie heeft factorbeleggen breed toegankelijk gemaakt. Deze beleggingsstrategie kan niet zonder uitgebreide kwantitatieve analyses en die zijn nu algemeen beschikbaar gekomen. De kosten van factorbeleggen met behulp van ETF's zijn bovendien laag.

Factorbeleggers nemen de bronnen van rendement en risico als uitgangspunt. Bij de opbouw van een traditionele portefeuille gaan de strategische keuzes vooral over de vraag wat de balans moet zijn tussen de verschillende beleggingscategorieën. Voor de factorbelegger staat de vraag centraal wat het evenwicht moet zijn tussen de verschillende bronnen van rendement en risico die hij tot zijn beschikking heeft.

Stijlfactoren

Er zijn grofweg twee categorieën bronnen te onderscheiden, zegt David Gibbon, Head of EMEA Factor Based Strategies bij BlackRock. 'De eerste categorie factoren zijn macro-economisch van aard, bijvoorbeeld economische groei, inflatie en rentetarieven. De tweede groep noemt men wel 'stijlfactoren': bepaalde kenmerken van effecten waarvan op de lange termijn is gebleken dat ze een sterker risicorendementsprofiel met zich meebrengen. Value - onderwaardering ten opzichte van de boekwaarde - is bijvoorbeeld een stijlfactor. Aandelen die op grond daarvan worden geselecteerd, blijken op de lange termijn beter te presteren dan de markt.'

Andere stijlfactoren die hun meerwaarde hebben bewezen zijn minimale volatiliteit, momentum (stijgende aandelen blijven doorstijgen), kwaliteit (van de balans) en omvang (aandelen met een lagere marktkapitalisatie presteren beter).

Academisch onderzoek

Nieuw is factorbeleggen niet bepaald. Het gegeven dat stijlfactoren een meerwaarde kunnen hebben is gefundeerd op academisch onderzoek waarvoor tientallen jaren geleden al de basis werd gelegd. Echter, het aantal en de omvang van de datasets waarop toen de vereiste statistische analyses konden worden losgelaten, waren toen nog (zeer) beperkt.

Die beperkingen zijn nu vrijwel verdwenen door de grote sprongen die de afgelopen jaren gemaakt zijn in de informatietechnologie. 'Zowel de hoeveelheid beschikbare data als de mogelijkheden die data te analyseren zijn drastisch toegenomen', aldus Gibbon. Hij noemt een voorbeeld: 'Nog niet zo heel lang geleden moesten jaarverslagen worden doorgebladerd om de relevante gegevens te vinden. Tegenwoordig worden dergelijke gegevens in datasets van enorme omvang kant-en-klaar aangeleverd.' Daarmee dalen de kosten van het onderzoek waarop factorbeleggen is gebaseerd en bovendien worden de resultaten ervan robuuster, omdat het onderzoek vaker herhaald kan worden.

Indices

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen zijn er in de loop der jaren, met name door MSCI, steeds meer (aandelen)indices ontwikkeld die weergeven hoe de verschillende stijlfactoren regionaal of wereldwijd presteren. Gibbon: 'Een aantal van deze indices is voor iShares weer de basis geweest om ETF's op te construeren. Veel van 's werelds grootste beleggers stelden hun portfolio's al samen op grond van factoranalyses, door de lage kosten en efficiëntie van ETF's is die mogelijkheid nu binnen het bereik van élke belegger.'

Kader

iShares biedt momenteel een vijftiental factor-ETF's aan. Drie daarvan zijn multifactor-ETF's, instrumenten waarmee belegd wordt in aandelen volgens de factoren value, size, quality en momentum. Het verschil tussen die drie is de geografische spreiding: Europa, VS of wereldwijd.

De overige twaalf factor-ETF's volgen individuele factoren. Naast de vier al genoemde factoren (die alle vier een Europese variant en een wereldvariant hebben) zijn dat vier ETF's die gericht zijn op minimum volatility: beleggen in aandelen die zich onderscheiden door minder dan gemiddelde koersbewegingen. Ook hier is de variatie geografisch: Europa, opkomende markten, VS of wereldwijd.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc en iShares VII plc (de 'vennootschappen') zijn open-end beleggingsmaatschappijen met variabel kapitaal naar Iers recht, waarvan de fondsen afzonderlijk aansprakelijk zijn, die zijn goedgekeurd door de Ierse toezichthouder (Central Bank of Ireland).

Het beleggen in aandelen in de vennootschappen is niet per se geschikt voor alle beleggers. BlackRock geeft geen garantie op de resultaten van de aandelen of fondsen. De koersen van beleggingen (die op beperkte markten kunnen worden verhandeld) kunnen stijgen of dalen en de kans bestaat dat de belegger het ingelegde vermogen niet terugkrijgt. Uw inkomen is niet vast maar kan aan schommelingen onderhevig zijn. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Wij herinneren u eraan dat uw financiële situatie en fiscale vrijstellingen kunnen veranderen. Voor specifieke risico's van de iShares wordt verwezen naar de website (www.iShares.nl) waar de verschillende risico-indicatoren van de verschillende fondsen worden weergegeven.

De genoemde fondsen volgen een index dat zich richt op specifieke factoren die van invloed zijn op het rendement en is daardoor een minder gespreide belegging als de onderliggende index. BlackRock doet geen uitspraken over de vraag of deze belegging geschikt is voor u en of deze aansluit bij uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. De gegeven informatie is slechts een samenvatting; beleggingen dienen te worden gedaan op basis van het huidige prospectus, dat kan worden opgevraagd bij BlackRock. Met betrekking tot genoemde producten is dit document uitsluitend bedoeld ter informatie; het dient in geen geval te worden opgevat als een beleggingsadvies of een aanbeveling, aansporing of uitnodiging om de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen.

De vennootschappen zijn aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten als EER-icbe's met een inkomend paspoort in de zin van artikel 2:72 Wet op het financieel toezicht, en hebben derhalve toestemming aandelen aan te bieden aan het Nederlandse publiek. De vennootschappen zijn derhalve beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 2:72 van de Wet op het financieel toezicht. Bijgevolg zijn de vennootschappen, met betrekking tot die notificatie, onderworpen aan de Wet op het financieel toezicht, de voorschriften die ingevolge daarvan worden bepaald en het toezicht terzake door de Autoriteit Financiële Markten. Exemplaren van alle documenten (d.w.z. het hoofd-/parapluprospectus, het/de supplement(en), de laatste en voorgaande jaarverslagen en halfjaarlijkse verslagen van de vennootschappen en de oprichtingsakte en statuten van de vennootschappen) zijn in Nederland gratis verkrijgbaar ten kantore van de Nederlandse vertegenwoordiger, BlackRock Investment Management (UK) Limited – Dutch Branch, Rembrandt Toren, 17e verdieping, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Nederland of telefonisch via de informatielijn van de Nederlandse vertegenwoordiger op +31(0)800 0233 466. Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het bij deze belegging behorende prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie ('EBI') en het meest recente halfjaarverslag en de niet door een accountant goedgekeurde halfjaarrekening en/of het jaarverslag en de door de accountant goedgekeurde jaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de specifieke risico’s van deze vennootschap, zoals deze in de EBI en in het door de vennootschap uitgegeven prospectus gespecificeerd zijn.