Duurzaamheid wordt BlackRock’s nieuwe beleggingsnorm

Beste cliënt,

Sinds BlackRock in 1988 werd opgericht, hebben we ons altijd ingezet om in te spelen op de behoeften van onze cliënten om u te helpen risico’s te beheersen en uw beleggingsdoelen te bereiken. Naarmate deze behoeften evolueerden, is ook onze aanpak veranderd, maar het is altijd gegrond geweest in onze fiduciaire verantwoordelijkheid tegenover u.

De laatste jaren hebben steeds meer van onze cliënten aandacht besteed aan de invloed van duurzaamheid op hun portefeuilles. Hieraan ligt ten grondslag dat zij zich meer en meer bewust worden van het effect dat duurzaamheidsgerelateerde factoren kunnen hebben op economische groei, de waarde van beleggingen en financiële markten als geheel.

De belangrijkste van deze factoren is op dit moment gerelateerd aan klimaatverandering. Niet alleen vanwege de fysieke risico’s die samenhangen met de opwarming van de aarde, maar ook met het oog op het transitierisico, dat wil zeggen hoe de wereldwijde omschakeling naar een koolstofarme economie van invloed kan zijn op de winstgevendheid van een bedrijf op de lange termijn. Zoals Larry Fink in zijn brief van 2020 aan CEO’s schrijft, zullen de beleggingsrisico’s die samenhangen met klimaatverandering waarschijnlijk tot een significante verandering van de allocatie van kapitaal leiden, die op zijn beurt wereldwijd verregaande consequenties zal hebben voor de waardering van risico’s en beleggingen.

Als onderdeel van onze fiduciaire taak zetten we ons bij BlackRock in om u te helpen in deze transitie op koers te blijven en portefeuilles met meer veerkracht op te bouwen, inclusief het streven naar stabielere en hogere rendementen op de lange termijn. Omdat duurzame beleggingen cliënten potentieel betere resultaten kunnen bieden, maken we duurzaamheid tot een integraal onderdeel van ons risicobeheer, bij de opbouw van portefeuilles, de ontwikkeling van producten en onze gesprekken met bedrijven waarin we beleggen. Wij zijn ervan overtuigd dat duurzaamheid onze nieuwe beleggingsstandaard moet worden.

Over de afgelopen jaren hebben we gewerkt om de integratie van duurzaamheid in onze technologie, ons risicobeheer en onze productkeuzes in alle geledingen van BlackRock te versterken. Deze inspanningen zullen we nu intensiveren, op de hieronder genoemde manieren.

Duurzame, veerkrachtige en transparante portefeuilles 

Veerkrachtige, goed opgebouwde portefeuilles zijn essentieel om beleggingsdoelen op de lange termijn te bereiken. Het is onze beleggingsovertuiging dat portefeuilles waarin duurzaamheid geïntegreerd is, voor beleggers betere voor risico gecorrigeerde rendementen kunnen opleveren. En nu duurzaamheid steeds meer invloed krijgt op beleggingsrendementen, zijn wij van mening dat duurzaam beleggen met het oog op de toekomst een cruciaal fundament zal zijn voor de portefeuilles van onze cliënten.

 • Duurzaamheid als norm in ons aanbod van oplossingen – BlackRock beheert een breed spectrum aan beleggingsoplossingen, waarin verschillende fondsen gecombineerd worden om beleggers te helpen hun beleggingsdoelen te bereiken. Wij hebben de intentie om duurzame fondsen zoveel mogelijk tot standaard-bouwstenen van deze oplossingen te maken, rekening houdend met de voorkeuren van de cliënt en eventueel van toepassing zijnde regelgeving. Alle aspecten van deze aanpak zullen gefaseerd worden uitgevoerd, en in overleg met onze cliënten. Wij zetten ons bovendien in om deze duurzame oplossingen aan te bieden tegen kosten die vergelijkbaar zijn met traditionele oplossingen.
  • Dit jaar beginnen we met het aanbieden van duurzame versies van onze belangrijkste modelportefeuilles, waaronder onze Target Allocation modellenreeks. In deze modellen zullen indexbeleggingen worden toegepast die geoptimaliseerd zijn op het gebied van milieu, samenleving en goed beleid (ESG), in plaats van traditionele naar marktkapitalisatie gewogen indices. We verwachten dat deze op duurzaamheid gerichte modellen in de loop der tijd zelf de standaard-modelportefeuilles worden.
  • We zullen dit jaar ook duurzame versies van onze asset-allocation iShares-fondsen introduceren, om beleggers via één enkel ETF eenvoudig, transparant en tegen lage kosten toegang te bieden tot een duurzame portefeuille.
  • Er zullen nog veel meer stappen volgen om duurzame beleggingen tot de nieuwe norm te maken. Zo werken we bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van een duurzame LifePath Target Date-strategie, die beleggers een duurzaam alles-in-één pensioenproduct met lage kosten moet bieden. Daarnaast werken we aan de uitbreiding van onze duurzame geldmarktfondsen.
 • Sterkere integratie van duurzaamheid in actieve beleggingsprocessen – Op dit moment nemen alle actieve beleggingsteams bij BlackRock ESG-factoren in overweging als onderdeel van hun beleggingsproces en hebben ze vastgelegd hoe ze dit doen. Eind 2020 zal ESG volledig geïntegreerd zijn in alle actieve portefeuilles en adviesstrategieën. Dit betekent dat onze portefeuillebeheerders de verantwoordelijkheid hebben voor het beheersen van ESG-risico’s in elke portefeuille en te documenteren hoe dit beleggingsbeslissingen heeft beïnvloed. BlackRock’s Risk and Quantitative Analysis Group (RQA), die verantwoordelijk is voor de beoordeling van alle beleggings-, tegenpartij- en operationele risico’s binnen de organisatie zal in zijn reguliere maandelijkse overleg met de portefeuillebeheerders het ESG-risico evalueren, om overzicht te houden over de invloed van het ESG-risico op het beleggingsproces van de beheerders. Deze integratie betekent dat RQA – en BlackRock als geheel – het ESG-risico net zo strikt analyseert als traditionele maatstaven, zoals het krediet- en liquiditeitsrisico.
 • Vermindering van ESG-risico in actieve strategieën – Doordat we strikter letten op ESGkwesties, evalueren we ook continu het risico-rendementsprofiel en negatieve externe factoren die van invloed zijn in specifieke sectoren, met als oogmerk om het risico zo klein mogelijk te houden en het rendement voor onze cliënten op de lange termijn te maximaliseren. Van de USD 1.800 miljard die wij momenteel actief beleggen in overheidsschuld en aandelen, is niets belegd in bepaalde sectoren met een verhoogd ESG-risico, zoals fabrikanten van controversiële wapensystemen. Voor al onze beleggingen, zowel in publieke als private markten, blijven we voortdurend evalueren welke sectoren een hoger risico vertegenwoordigen om getroffen te worden door een herallocatie van kapitaal en we zullen actie ondernemen om de blootstelling hieraan te verminderen wanneer dit het risico-rendementsprofiel van een portefeuille kan verbeteren.
  • Afstoting van producenten van thermische steenkool – - De productie van thermische steenkool is zo’n sector. Thermische steenkool is zeer koolstofintensief, wordt steeds minder economisch levensvatbaar en deze sector is vanwege zijn milieu-invloeden bovendien onderhevig aan strenge regelgeving. Nu de wereldwijde energietransitie sterk op gang komt, is het gezien de economische vooruitzichten en beleggingsoverwegingen op de lange termijn niet te rechtvaardigen om in deze sector te blijven beleggen. Daarom zijn we bezig om de beursgenoteerde effecten (zowel obligaties als aandelen) van bedrijven die meer dan 25%van hun omzet genereren uit de productie van thermische steenkool, uit onze discretionaire actieve beleggingsportefeuilles te verwijderen. Dit proces willen we medio 2020 afgerond hebben. Als onderdeel van onze evaluatie van sectoren met een hoog ESG-risico zullen we ook andere bedrijven die sterk afhankelijk zijn van thermische steenkool als grondstof nauwlettend in de gaten houden, om te zien of ze effectieve maatregelen nemen om deze afhankelijkheid te verkleinen. Daarnaast zal ook de alternatives business van BlackRock in de toekomst niet meer rechtstreeks beleggen in bedrijven die meer dan 25% van hun omzet genereren uit de productie van thermische steenkool.
 • Centrale ESG-analyse via Aladdin – We hebben eigen meetmethoden ontwikkeld om ons meer inzicht te geven in materiële ESG-risico’s. Zo biedt onze Carbon Beta-tool bijvoorbeeld de mogelijkheid om uitgevers van aandelen en obligaties en portefeuilles te onderwerpen aan een stresstest met betrekking tot verschillende scenario’s voor koolstofheffingen. In 2020 zullen we nog meer tools ontwikkelen, waaronder een tool om fysieke klimaatrisico’s te analyseren en een tool die de duurzaamheidskarakteristieken van bedrijven in kaart brengt om materiële beleggingssignalen te kunnen produceren. We werken aan de integratie van deze analysetools in Aladdin, ons platform voor risicobeheer en beleggingstechnologie.
 • Meer transparantie over duurzaamheidskenmerken voor alle producten – Wij willen beleggers in staat stellen goed inzicht te hebben in de duurzaamheidsrisico’s van hun beleggingen. Op onze iShares website bieden we naast andere gegevens al informatie over de ESG-score en de koolstofvoetafdruk van elk fonds. Eind 2020 willen we voor alle beleggingsfondsen van BlackRock transparante, publiek beschikbare informatie geven over de duurzaamheidskenmerken, waaronder informatie over controversiële beleggingen en de koolstofvoetafdruk. We willen deze informatie aan al onze cliënten beschikbaar stellen, ook voor mandaten.

De toegang tot duurzame beleggingen vergroten

Wij willen duurzaam beleggen toegankelijker maken voor alle beleggers en de obstakels verminderen voor diegenen die in actie willen komen. Wij hebben een pleidooi gehouden voor het gebruik van duidelijke en consistente naamgevingvoor ESG-producten door alle partijen in de sector, zodat beleggers goed geïnformeerd kunnen beslissen over een belegging in een fonds met het predicaat “duurzaam”. Al meerdere jaren werken we aan een betere beschikbaarheid van dergelijke fondsen, bijvoorbeeld via het opzetten van de grootste reeks ESG-ETF’s in de industrie, die het voor een groeiend aantal mensen mogelijk heeft gemaakt op een makkelijke manier duurzaam te beleggen.
En we zullen meer doen:

 • Verdubbeling van onze ESG-ETF’s – We willen ons aanbod van ESG-ETF’s in de komende jaren verdubbelen (tot 150). Dit is inclusief duurzame versies van onze belangrijkste index producten, zodat cliënten nog meer keuze hebben in waar ze hun geld in willen beleggen.
 • Vereenvoudiging en uitbreiding van iShares ESG-ETF’s, waaronder ETF’s die fossiele brandstoffen uitsluiten – Naast een bredere keuze hebben cliënten ons ook gevraagd een eenvoudigere manier te bieden om ESG in hun bestaande portefeuilles te integreren. Om hieraan tegemoet te komen zullen we in de VS en EMEA drie ETF-reeksen aanbieden. Eén reeks die cliënten de mogelijkheid biedt om bepaalde sectoren of bedrijven waarin ze niet willen beleggen uit te sluiten. Een tweede reeks waarmee cliënten hun ESG-score significant kunnen verbeteren, terwijl ze dicht bij marktkapitalisatie-gewogen indices blijven. En tot slot een reeks waarmee cliënten kunnen beleggen in bedrijven met de hoogste ESG-ratings, waarvoor wij onze strengste filters hanteren, die onder meer beleggingen in fossiele brandstoffen uitsluiten. Later in dit kwartaal zullen we meer informatie over deze productreeksen geven.
 • Samenwerking met indexaanbieders om het universum van duurzame indices uit te breiden en te verbeteren – Om onze cliënten, en alle beleggers, meer mogelijkheden te bieden om duurzaam te beleggen, spreken we met grote indexaanbieders om duurzame versies van de belangrijkste indices te ontwikkelen. Samen met hen zullen we bovendien blijven werken aan de bevordering van de standaardisering en transparantie van duurzame indexmethodieken. Wij vinden dat ESG-indices bedrijven met een hoog ESG-risico, zoals producenten van thermische steenkool, moeten uitsluiten, hierover zijn we in gesprek met indexaanbieders.
 • Uitbreiding van duurzame actieve beleggingsstrategieën – BlackRock werkt aan de uitbreiding van ons aanbod van actieve strategieën met duurzaamheid als beleggingsdoel, waaronder fondsen die gericht zijn op de wereldwijde energietransitie, en impact-beleggingsfondsen die ernaar streven positieve effecten te bereiken of negatieve effecten te beperken.
  • Wereldwijde energietransitie – BlackRock beheert op dit moment USD 50 miljard aan oplossingen die samenhangen met de transitie naar een koolstofarme economie, waaronder een toonaangevende strategie die gericht is op de infrastructuur voor hernieuwbare energie en die belegt in de private markten voor wind- en zonne-energie. Tot deze categorie behoren verder groene obligatiefondsen, LEAF, de eerste cash management-strategie in deze industrie die gericht is op ecologische duurzaamheid, en actieve strategieën die gericht zijn op de circulaire economie en beleggen in bedrijven die ernaar streven afval te verminderen en de levenscyclus van materialen ten volle te benutten. We zullen ons aanbod van strategieën rond de energietransitie verder uitbreiden, om beleggers toegang te bieden tot bedrijven die de transitierisico’s het beste beheren.
  • Impactbeleggen – BlackRock heeft onlangs een vooraanstaand team voor impactbeleggingen aan boord gehaald, die cliënten alfa biedt via een portefeuille van bedrijven die geselecteerd zijn op hun meetbaar positieve impact op de samenleving. We zijn van plan specifieke impactoplossingen te lanceren waarvan het Global Impact Equity Fund dat dit kwartaal geïntroduceerd zal worden, het begin is. Onze impact beleggingsoplossingen zullen aansluiten bij de IFC Operating Principles for Impact Management van de Wereldbank.

Versterking van betrokkenheid, actief stemgedrag en transparantie
door Investment Stewardship

Investment Stewardship is een essentieel onderdeel van onze fiduciaire verantwoordelijkheid. Dit is vooral van groot belang voor de indexbeleggingen die wij namens onze cliënten beheren, omdat deze ons feitelijk tot permanente aandeelhouders maken. Wij hebben de verantwoordelijkheid om in gesprek te zijn met de bedrijven waarin we beleggen, om te doorgronden of ze naar behoren rapporteren over duurzaamheidsrisico’s en deze adequaat beheren. En om ze, als dit niet het geval is, verantwoordelijk te houden wanneer wij op aandeelhoudersvergaderingen onze stem uitbrengen (proxy voting). We zijn al enige tijd met ondernemingen in gesprek over deze onderwerpen, zoals duidelijk vastgelegd in onze engagement prioriteiten. Net als elders binnen BlackRock besteedt ook ons Investment Stewardship team in zijn contacten met ondernemingen groeiende aandacht aan de risico’s die samenhangen met duurzaamheid.

 • Deelname aan Climate Action 100+ – BlackRock is van mening dat samenwerking tussen beleggers, bedrijven, toezichthouders en anderen essentieel is om het beheren vanduurzaamheidsvraagstukken te verbeteren. We zijn één van de oprichters van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) en onderschrijven de Principles for Responsible Investment van de VN. Onlangs is BlackRock ook toegetreden tot Climate Action 100+, terwijl we in de periode daarvoor al lid waren van één van de vijf sponsororganisaties van deze groep. Climate Action 100+ wordt gevormd door een groep van beleggers die met bedrijven in discussie gaan om de rapportage over klimaatonderwerpen te verbeteren en de bedrijfsstrategie in lijn te brengen met de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs.
 • Prioriteiten voor engagement en stemrichtlijnen – Elk jaar herzien we onze engagement prioriteiten en stemrichtlijnen. Dit jaar zullen we onze prioriteiten voor engagement indelen naar specifieke Sustainable Development Goals van de VN, zoals Gendergelijkheid en Betaalbare en duurzame energie. We zullen ook kritieke prestatie-indicatoren opnemen in onze beleidslijnen voor engagement waarin duidelijkheid wordt verschaft over onze verwachtingen van bedrijven.
 • Transparantie – We spannen ons in om de transparantie van onze stewardship-activiteiten te vergroten, omdat we ons daartoe verplicht voelen tegenover onze cliënten en de brede groep betrokkenen in deze bedrijven.
  • Met ingang van dit kwartaal stappen we over van jaarlijkse stemmeldingen naar stemmeldingen per kwartaal.
  • Bij belangrijke stemmingen zullen we onze stembeslissing prompt openbaar maken, vergezeld van een uitleg van onze beslissing.
  • Tot slot zullen we de rapportage over de gesprekken met bedrijven verbeteren door in ons Investment Stewardship jaarverslag aan te geven welke onderwerpen er tijdens elke bespreking met een bedrijf aan de orde zijn gesteld.
 • Stemmen over duurzaamheidsinitiatieven – We spreken al enige jaren met bedrijven over duurzaamheidsgerelateerde vragen. We dringen er bij bestuurders op aan stappen te zetten, terwijl we hen ook bewust de tijd willen geven om hun duurzaamheidsrapportage vorm te geven conform de normen van de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) en TCFD. We vragen bedrijven nu rapportages in lijn met SASB en TCFD te publiceren. Zoals aangegeven in de richtlijnen van TCFD, dient onderdeel hiervan een plan te zijn voor de bedrijfsvoering onder een scenario waarin het doel van het Klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde tot minder dan twee graden te beperken, volledig gerealiseerd wordt. Gezien het fundament dat we hiermee al hebben gelegd en de groeiende beleggingsrisico’s in verband met duurzaamheid, zullen we steeds meer bereid zijn om tegen bestuurders te stemmen wanneer bedrijven niet voldoende voortgang hebben geboekt.
Een fundamentele heroriëntering van de financiële wereld
Klimaatverandering leidt tot een fundamentele herbeoordeling van risico’s. Wij bereiden ons voor op een ingrijpende verschuiving in de allocatie van kapitaal.
Een fundamentele heroriëntering van de financiële wereld

Onze toezegging

Onze fiduciaire rol vormt het fundament van BlackRock’s cultuur. De toezeggingen die we vandaag maken, sluiten aan bij onze overtuiging dat alle beleggers – en vooral onze miljoenen cliënten die sparen voor langetermijn doelen , zoals hun pensioen – er goed aan doen om in hun portefeuille duurzaamheid serieus in overweging te nemen.

Wij beleggen namens u, niet voor onszelf. De beleggingen die wij kiezen, zijn altijd in overeenstemming met uw voorkeuren, tijdshorizon en doelstellingen. Wij zien in dat veel cliënten de voorkeur zullen blijven geven aan traditionele strategieën en vooral aan op marktkapitalisatie gebaseerde indices. Wij blijven uw geld beheren op de manier die uw voorkeur heeft, zoals we altijd hebben gedaan. De keuze blijft aan u.

Terwijl we op weg zijn naar een koolstofarme wereld, zullen wereldwijde beleggingen nog langere tijd gepaard gaan met een blootstelling aan koolwaterstof. Hoewel de energietransitie goed op weg is, zorgt de technische en economische realiteit ervoor dat deze transitie nog decennia lang zal duren. Over de hele wereld, en vooral in opkomende markten, zal de economische ontwikkeling nog een aantal jaren afhankelijk blijven van koolwaterstoffen. Dat betekent dat ook de portefeuilles die wij beheren, nog enige tijd zullen beleggen in de koolwaterstof economie, terwijl de transitie voortschrijdt.

Een succesvolle transitie naar een koolstofarme economie vereist een gecoördineerde, internationale actie van regeringen, in lijn met de doelen die in het Klimaatakkoord van Parijs gedefinieerd zijn. Dat omvat onder meer de invoering van wereldwijde koolstofheffingen, waar wij achter blijven staan. Ook bedrijven en beleggers kunnen een rol van betekenis spelen in de versnelling van de energietransitie. BlackRock ziet zichzelf hierbij niet als een passieve toeschouwer. Wij zijn van mening dat wij een grote verantwoordelijkheid hebben om, als aanbieder van indexfondsen, als fiduciair, en als onderdeel van de samenleving, een constructieve rol in de transitie te spelen.

Op de terreinen waar we de meeste discretie hebben – de opbouw van portefeuilles, onze platforms voor actieve en alternatieve beleggingen en ons risicobeheer – zullen wij duurzaamheid bevorderen in ons gehele beleggingsproces. Voor de indexbeleggers onder onze cliënten zullen we de toegang tot duurzame beleggingsmogelijkheden vergroten en onze stewardship verbeteren om ervoor te zorgen dat de bedrijven waarin onze cliënten beleggen, de daarmee verbonden risico’s effectief beheren. Daarnaast werken we samen met een groot aantal partijen, waaronder pensioenfondsen en verzekeraars, indexaanbieders, toezichthouders en internationale organisaties om vooruitgang te boeken op het gebied van duurzaamheid binnen de financiële sector.

De stappen die we vandaag zetten, zullen ertoe bijdragen dat we u beter van dienst kunnen zijn als fiduciair. Duurzaamheid wordt van steeds groter belang voor beleggingsresultaten, en als grootste vermogensbeheerder ter wereld streven wij ernaar wereldwijd de leider te zijn in duurzaam beleggen. Heeft u vragen over deze acties, of wilt u een afspraak maken om uw portefeuille onder de loep te nemen en te kijken welke potentiële implicaties dit heeft voor de effecten die wij namens u beheren, dan staan onze relatie- en productmanagers graag voor u klaar. We zijn dankbaar voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

Met vriendelijke groet,

BlackRock’s Global Executive Committee

 • Laurence D. Fink, Chairman and Chief Executive Officer
 • Robert S. Kapito, President
 • Geraldine Buckingham, Head of Asia Pacific
 • Edwin N. Conway, Global Head of BlackRock Alternative Investors
 • Frank Cooper III, Chief Marketing Officer
 • Robert W. Fairbairn, Vice Chairman
 • Robert L. Goldstein, Chief Operating Officer & Global Head of BlackRock Solutions
 • Ben Golub, PhD, Chief Risk Officer
 • Philipp Hildebrand, Vice Chairman
 • J. Richard Kushel, Head of Multi-Asset Strategies and Global Fixed Income
 • Rachel Lord, Head of Europe, Middle East and Africa
 • Mark S. McCombe, Chief Client Officer
 • Christopher J. Meade, Chief Legal Officer
 • Manish Mehta, Global Head of Human Resources
 • Barbara G. Novick, Vice Chairman
 • Salim Ramji, Global Head of iShares and Index Investments
 • Gary S. Shedlin, Chief Financial Officer
 • Derek N. Stein, Global Head of Technology & Operations
 • Mark K. Wiedman, Head of International and of Corporate Strategy

Onze standpunten

Duurzaam beleggen
Duurzame oplossingen


Wij maken beleggingsproducten die meer kunnen bereiken dan vermogensgroei. We bieden beleggers toegang tot fondsen die aansluiten bij hun ESG-overwegingen.
Diversity & Inclusion
De verantwoordelijkheid van BlackRock


Duurzaamheid op de lange termijn is in onze hele organisatie verankerd en speelt een essentiële rol in alles wat wij doen.

Investment Stewardship
Investment stewardship


We gaan met ondernemingen de dialoog aan zodat we ondernemingsbeleid kunnen bevorderen dat op één lijn ligt met duurzame waardecreatie op de lange termijn.

MKTGM0120E-1055779