Search Form

Data ostatniej weryfikacji: 11 maja 2018

Streszczenie

Niniejsza Polityka prywatności została opracowana, aby pomóc użytkownikom zrozumieć, jakie dane ich dotyczące zbieramy, do czego wykorzystujemy zebrane informacje i komu je przekazujemy. W dokumencie tym określono również prawa użytkownika w odniesieniu do jego danych oraz wskazano osoby do kontaktu w celu uzyskania dalszych informacji lub zadania pytań. Poniższe odnośniki przekierowują do konkretnych części Polityki prywatności:

Do kogo odnosi się niniejsza Polityka prywatności i jakich spraw dotyczy

Niniejsza Polityka prywatności odnosi się do wszystkich członków grupy spółek BlackRock (dalej „Grupa BlackRock”) oraz podmiotów, których grupa ta jest właścicielem lub które kontroluje (dalej „BlackRock” lub „my” / „nas” / „nam” / „nasz”). Więcej informacji o poszczególnych podmiotach (w tym ich nazwy, adresy siedzib oraz dane kontaktowe) można uzyskać, klikając tutaj.

BlackRock zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest ochrona danych osobowych i finansowych, zobowiązuje się więc do ich ochrony. Niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy, przechowujemy i chronimy informacje na temat użytkownika, gdy:

 • dostarczamy produkty lub usługi użytkownikowi lub naszemu klientowi;
 • użytkownik odwiedza naszą Stronę internetową lub korzysta z niej i/lub
 • wykonujemy jakiekolwiek inne czynności w ramach naszej działalności.

Jeśli w niniejszej Polityce prywatności odwołujemy się do „naszej Strony internetowej” lub „niniejszej Strony internetowej”, mamy na myśli poszczególne strony internetowe blackrock.com lub ishares.com oraz poszczególne strony internetowe, których adres URL rozpoczyna się od lub zawiera element blackrock.com/… lub ishares.com/… .

Serwisy BlackRock.com oraz iShares.com składają się z różnych stron internetowych o zasięgu globalnym, krajowym czy regionalnym, przy czym wszystkie obsługiwane są przez BlackRock.

Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje na temat tego, w jakich sytuacjach przekazujemy dane osobowe użytkowników innym członkom grupy BlackRock lub podmiotom zewnętrznym (np. naszym dostawcom).

W niniejszej Polityce prywatności niekiedy używamy zbiorczego określenia „przetwarzanie” danych osobowych i mamy wówczas na myśli postępowanie z danymi, ich gromadzenie, ochronę i przechowywanie.

Inne strony internetowe

Prosimy zauważyć, że niniejsza Polityka prywatności nie odnosi się do innych stron internetowych, do których mogą prowadzić odnośniki zamieszczone na niniejszej Stronie internetowej. Zachęcamy użytkowników do zapoznania się z polityką prywatności każdej z tychże stron przed udostępnieniem jakichkolwiek danych osobowych.

Jakie informacje gromadzimy

W toku dostarczania produktów lub usług użytkownikowi lub naszemu klientowi oraz przeprowadzania kontroli due diligence w związku z naszymi produktami lub usługami (lub omawiania ewentualnych produktów lub usług, które moglibyśmy dostarczać), zwykle gromadzimy dane osobowe użytkownika. Zwykle gromadzimy dane osobowe użytkownika również, gdy ten odwiedza naszą Stronę internetową lub korzysta z niej.

Zazwyczaj gromadzimy lub uzyskujemy dane osobowe wówczas, gdy użytkownik nam je podaje (np. przez formularz zamieszczony na naszej Stronie internetowej) lub wówczas, gdy otrzymujemy je od innych osób (np. od usługodawców zewnętrznych, którzy dbają o działanie naszej Strony internetowej lub od pracodawcy użytkownika będącego odbiorcą produktów lub usług od BlackRock). Możemy również gromadzić lub uzyskiwać od użytkowników dane osobowe, obserwując interakcje użytkowników z nami i wyciągając z nich wnioski. Na przykład, kiedy użytkownik korzysta z naszej platformy zarządzania ryzykiem Aladdin, zwykle gromadzimy informacje na temat użytkownika w celu informowania o aktualizacjach funkcjonalności platformy Aladdin i przekazywania ogólnych informacji o platformie Aladdin. Aby ułatwić użytkownikowi korzystanie z niniejszej Strony internetowej i zapewnić jej efektywne działanie, korzystamy (lub nasi dostawcy korzystają) również z plików cookie (małych plików tekstowych przechowywanych przez przeglądarki internetowe użytkowników) lub sygnalizatorów sieci web (ang. web beacons, małych obrazków umieszczonych na stronie internetowej i wykorzystywanych do monitorowania interakcji użytkownika ze stroną). Narzędzia te mogą gromadzić dane osobowe.

Dodatkowe informacje na temat tego, w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie i inne technologie śledzenia oraz jak użytkownicy mogą na to wpływać, znajdują się w naszej Polityce dotyczącej plików cookie zamieszczonej na końcu niniejszego dokumentu.

Dane osobowe, które możemy gromadzić za pośrednictwem naszej Strony internetowej, zależą od poszczególnych usług, czynności lub produktów, które dostarczamy lub podejmujemy, ale zwykle obejmują: imię i nazwisko, wiek, datę urodzenia, płeć, adres domowy, adres e-mail, numer telefonu, inne dane kontaktowe, kraj zamieszkania, numer paszportu lub numer innego krajowego dokumentu tożsamości, dane dotyczące zatrudnienia (np. organizacja, dla której pracuje użytkownik, stanowisko), informacje dotyczące rodziny (np. stan cywilny, jeśli użytkownik podaje taką informację w formularzu na naszej Stronie internetowej lub pojawia się ona w dokumentach nam przekazanych), informacje finansowe i podatkowe (np. przychód, aktywa, rezydencja podatkowa, jeśli użytkownik podaje takie informacje w formularzu na naszej Stronie internetowej ub pojawiają się one w dokumentach nam przekazanych), informacje o sposobie korzystania przez użytkownika z jakiegokolwiek produktu lub usługi dostarczanych przez BlackRock, treści zamieszczane na jakichkolwiek blogach, forach, serwisach typu wiki i w jakichkolwiek innych dostarczanych przez nas aplikacjach i serwisach społecznościowych, adres IP, typ przeglądarki i urządzenia, nazwa użytkownika, z której użytkownik korzysta w ramach jednego z naszych produktów lub usług, język, czas dostępu do strony i długość przebywania na stronie, informacje na temat preferowanego sposobu korzystania z naszej Strony internetowej lub produktów interaktywnych, narzędzi, innych technologii lub usług dostarczanych użytkownikowi lub naszym klientom, informacje o stronach odwiedzanych przed i po odwiedzeniu naszej Strony internetowej, informacje o preferowanym sposobie kontaktu z nami itp.

Rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych oraz danych „wrażliwych” lub danych osobowych „szczególnych kategorii” co do zasady zależą od charakteru produktów i usług, które dostarczamy użytkownikowi, oraz sposobu korzystania przez użytkownika z naszej Strony internetowej. W niektórych przypadkach gromadzone przez nas dane „wrażliwe” lub dane osobowe „szczególnych kategorii” obejmują: wymogi dietetyczne użytkownika (na przykład, gdybyśmy chcieli dostarczyć użytkownikowi lunch podczas spotkania); zdrowia użytkownika (na przykład, abyśmy mogli zapewnić użytkownikowi uzasadnione udogodnienia w naszych budynkach); orientacji seksualnej użytkownika (na przykład w przypadku przekazania nam danych małżonka lub partnera użytkownika) oraz karalności użytkownika (na przykład, jeżeli informacje te gromadzone są w ramach weryfikacji klienta i przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, które musimy przeprowadzać przed zaakceptowaniem użytkownika lub jego pracodawcy jako klienta).

W rzadkich przypadkach będziemy gromadzić również inne „szczególne kategorie” danych osobowych użytkownika, który przekaże nam je dobrowolnie (np. informacje te pojawią się w CV przesłanym za pośrednictwem naszej Strony internetowej). W niektórych innych okolicznościach gromadzone przez nas dane osobowe użytkownika są potrzebne w celu wypełnienia zobowiązań prawnych lub regulacyjnych albo dostarczenia użytkownikowi produktów lub usług zamówionych przez użytkownika lub naszego klienta (który może być pracodawcą użytkownika). W takiej sytuacji poinformujemy użytkowników, że podanie danych informacji jest obowiązkowe. Wskażemy również konsekwencje nieuzyskania przez nas tych informacji.

W niektórych przypadkach gromadzimy również dane osobowe użytkownika pośrednio od osób trzecich takich, jak: (i) pracodawca użytkownika, gdy dostarczamy mu produkty lub usługi; (ii) osoby trzecie takie, jak dostawcy usług weryfikacji klienta lub przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, z których czasami korzystamy w celu spełnienia ciążących na nas wymogów prawnych w tym zakresie oraz weryfikacji tożsamości użytkownika, gdy dostarczamy mu lub jego pracodawcy produkty lub usługi; (iii) pośrednicy (tacy jak niezależni doradcy finansowi); (iv) dostawcy usług weryfikacji danych osobowych, z których czasami korzystamy w celu weryfikacji tożsamości użytkownika, który ubiega się o pracę za pośrednictwem naszej Strony internetowej; (v) zewnętrzni usługodawcy, którzy dbają o działanie naszej Strony internetowej oraz (vi) z publicznie dostępnych źródeł takich, jak biznesowe i zawodowe media społecznościowe oraz strony internetowe z ogłoszeniami o pracy.

Jak wykorzystujemy informacje o użytkownikach

Wykorzystanie danych osobowych w celu dostarczania produktów i usług

Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w celu dostarczania produktów lub usług użytkownikowi lub naszemu klientowi. W ramach tego procesu możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w toku prowadzenia korespondencji dotyczącej tych produktów lub usług. Taka korespondencja może być prowadzona z użytkownikiem, naszym klientem innymi członkami Grupy BlackRock, naszymi usługodawcami lub upoważnionymi organami państwowymi lub sądowniczymi.

W wielu przypadkach możemy również wykorzystywać dane osobowe użytkownika do przeprowadzania kontroli due diligence przed dostarczeniem produktów lub usług użytkownikowi lub naszemu klientowi oraz do przetwarzania zamówienia na nasze produkty lub usługi od użytkownika lub potencjalnego klienta. Jeżeli użytkownik jest nam polecany przez pośrednika lub podobną osobą trzecią, zwykle wykorzystujemy jego dane osobowe również w celu podjęcia decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu polecenia użytkownika BlackRock przez pośrednika lub podobną osobę trzecią.

Ponieważ dostarczamy naszym klientom szeroką gamę produktów i usług, sposób wykorzystywania przez nas danych osobowych w związku z naszymi produktami i usługami jest zróżnicowany. Dane osobowe użytkownika wykorzystujemy na przykład gdy:

 • użytkownik korzysta z naszej platformy zarządzania ryzykiem Aladdin;
 • dostarczamy użytkownikowi lub jego pracodawcy produkt lub usługę ubezpieczeniową;
 • użytkownik lub jego pracodawca zamawia u nas usługi zarządzania inwestycyjnego lub podobne;
 • użytkownik prywatnie inwestuje w fundusz zarządzany przez członka Grupy BlackRock;
 • użytkownik zamawia u członka Grupy BlackRock usługi zarządzania inwestycyjnego;
 • użytkownik przekazuje nam swoje dane osobowe za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza internetowego;

Wykorzystanie danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem naszej Strony internetowej

Co do zasady z danych osobowych użytkowników zgromadzonych za pośrednictwem naszej Strony internetowej korzystamy do następujących celów:

 • zarządzanie usługami świadczonymi za pośrednictwem naszej Strony internetowej i ulepszanie ich;
 • zarządzanie naszą Stroną internetową i ulepszanie jej (w tym tworzenie statystyk korzystania z naszej Strony internetowej);
 • dostosowywanie treści zawartych na naszej Stronie internetowej, aby umożliwić użytkownikom bardziej spersonalizowane korzystanie ze strony oraz aby zwrócić uwagę użytkowników na informacje dotyczące produktów i usług, które mogą ich zainteresować;
 • obsługa wszelkich zapytań przesłanych za pośrednictwem naszej Strony internetowej oraz udzielanie odpowiedzi na te zapytania;
 • uzyskiwanie informacji o użytkowniku, produktach i usługach, które użytkownik lub jego pracodawca otrzymują od BlackRock, oraz innych produktach i usługach, które mogłyby ich zainteresować;
 • korespondencja z użytkownikiem w zakresie usług, z których korzysta na naszej Stronie internetowej lub informacji przekazywanych za pośrednictwem naszej Strony internetowej. Korespondencja ta zwykle prowadzona jest z użytkownikiem, innymi członkami Grupy BlackRock, dostawcami usług lub upoważnionymi organami państwowymi lub sądowniczymi.

Wykorzystywanie danych osobowych do innych celów stanowiących element naszej działalności

Co do zasady z danych osobowych użytkowników zgromadzonych za pośrednictwem naszej Strony internetowej korzystamy również do następujących celów (lub w związku z nimi):

 • wymogi wynikające z obowiązujących przepisów ustawowych lub wykonawczych;
 • wnioski i korespondencja od upoważnionych organów państwowych lub sądownictwa;
 • rachunkowość, fakturowanie oraz analizy ryzyka;
 • ostrożne zarządzanie operacyjne (w tym zarządzanie kredytami i ryzykiem, ubezpieczenia, audyty, szkolenia i podobne cele administracyjne);
 • obsługa klienta, w tym: (i) wysyłanie materiałów „BlackRock thought leadership” lub informacji na temat produktów i usług BlackRock, które w naszej opinii mogłyby zainteresować danego użytkownika lub jego pracodawcę; (ii) kontaktowanie się z użytkownikiem w celu uzyskania opinii zwrotnej o produktach lub usługach BlackRock oraz (iii) kontaktowanie się z użytkownikiem do innych celów marketingowych lub badawczych;
 • rekrutacje i rozwój biznesowy;
 • usługi świadczone na naszą rzecz przez profesjonalnych doradców, np. prawników, księgowych czy konsultantów;
 • nasze ustalenia z pośrednikami, brokerami oraz innymi osobami i podmiotami partnerskimi;
 • rozpatrywanie i zawieranie jakichkolwiek transakcji obejmujących część lub całość przedsiębiorstwa lub aktywów Grupy BlackRock;
 • ochrona praw przysługujących nam i naszym klientom;
 • wypełnianie naszych obowiązków korporacyjnych lub społecznych.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Prawo wymaga od nas określenia w niniejszej Polityce prywatności podstaw prawnych, na których się opieramy, przetwarzając dane osobowe naszych użytkowników.

Co do zasady z danych osobowych użytkowników korzystamy do wymienionych celów, ponieważ: (a) jest to niezbędne z punktu widzenia naszych uzasadnionych interesów, przy czym nie ma przesadnie negatywnego wpływu na interesy użytkowników ani ich podstawowe prawa czy wolności (zob. poniżej); (b) jest to niezbędne z punktu widzenia obowiązków i wymogów wynikających z przepisów ustawowych i wykonawczych, którym podlegamy, np. prowadzenia ewidencji do celów podatkowych lub udzielania informacji organom administracji publicznej lub organom ścigania; (c) jest to niezbędne, aby wywiązać się z obowiązków umownych względem użytkownika lub naszego klienta lub aby podjąć przedumowne działania na żądanie użytkownika lub naszego klienta; (d) jest to niezbędne do wykonania czynności leżących w interesie publicznym (np. wspierania różnorodności w miejscu pracy – dotyczy sytuacji, kiedy użytkownicy kontaktują się z nami za pośrednictwem naszej Strony internetowej w związku z rekrutacjami w BlackRock) lub (e) w niektórych przypadkach, gdy uzyskaliśmy uprzednią zgodę użytkownika.

Przykłady „uzasadnionych interesów”, o których mowa powyżej, obejmują: (i) korzystanie z finansowo opłacalnych usług (np. możemy zdecydować się na wykorzystanie konkretnych platform IT oferowanych przez naszych dostawców); (ii) ocena i weryfikacja podań kandydatów do pracy składanych za pośrednictwem naszej Stroni internetowej; (iii) zapobieganie oszustwu lub przestępstwu, niewłaściwemu wykorzystaniu naszych produktów i usług oraz zapewnienie bezpieczeństwa naszym systemom, architekturze i sieciom informatycznym; (iv) korzystanie z naszych praw wynikających z art. 16 i 17 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, w tym wolności prowadzenia działalności gospodarczej i prawa własności oraz (v) realizacja korporacyjnych celów społecznej odpowiedzialności biznesu.

W zakresie, w jakim przetwarzamy jakiekolwiek wrażliwe dane osobowe użytkowników do jakichkolwiek wyżej wymienionych celów, robimy to, ponieważ: (1) użytkownik udzielił wyraźnej zgody na przetwarzanie tych informacji; (2) przetwarzanie jest niezbędne z punktu widzenia istotnego interesu publicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. w sytuacji, gdy przepisy ustawowe lub wykonawcze wymagają od nas przetwarzania takich informacji w celu dopełnienia obowiązków dotyczących weryfikacji klienta i przeciwdziałania praniu pieniędzy); (3) przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z obowiązków wynikających z prawa pracy, zabezpieczenia społecznego czy ochrony społecznej lub (4) przetwarzanie jest niezbędne w celu ustalenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych. Podstawy prawne przetwarzania wrażliwych danych osobowych wymienione powyżej w pkt (1)-(4) zostały określone, odpowiednio, w art. 9(2)(a), 9(2)(g), 9(2)(b) i 9(2)(f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE.

W sytuacjach, gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do uzyskania wyraźnej zgody na przekazanie użytkownikom pewnych materiałów marketingowych, przekażemy je tylko w przypadku uzyskania takiej zgody.

Jeśli użytkownik nie życzy sobie otrzymywać od nas żadnych materiałów marketingowych w przyszłości, może w dowolnym momencie kliknąć w link rezygnacji z subskrypcji zamieszczony w korespondencji lub wysłać e-mail na adres groupprivacy@blackrock.com.

Komu udostępniamy informacje o użytkownikach

W związku z jednym lub kilkoma z celów wymienionych w powyższym punkcie „Jak wykorzystujemy informacje o użytkownikach”, co do zasady ujawniamy informacje o użytkownikach: innym członkom grupy BlackRock; profesjonalnym doradcom i podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz nas i/lub innych członków grupy BlackRock, np. dostawcom systemów informatycznych, platform, doradcom finansowym, konsultantom (w tym prawnikom i księgowym), dostawcom usług z obszaru HR i rekrutacji oraz innym dostawcom dóbr i usług (np. dostawcom usług marketingowych, w sytuacjach, gdy wolno nam udostępnić im dane osobowe użytkowników); pośrednikom, brokerom i innym osobom oraz podmiotom partnerskim; właściwym władzom (w tym krajowym i/lub międzynarodowym organom nadzoru, organom ścigania, sądom lub innego rodzaju trybunałom, w sytuacji gdy – zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi lub wykonawczymi – mamy obowiązek (lub inny członek grupy BlackRock ma obowiązek) takiego ujawnienia na żądanie tychże władz; potencjalnemu nabywcy, przejmującemu, partnerowi w ramach połączenia spółek lub sprzedawcy oraz ich doradcom w związku z rzeczywistym lub potencjalnym przeniesieniem lub połączeniem części lub całości przedsiębiorstwa lub aktywów BlackRock, lub jakichkolwiek związanych z nimi praw lub interesów lub w związku z nabyciem przedsiębiorstwa lub połączeniem przedsiębiorstw; agencjom informacji kredytowej lub innym organizacjom pomagającym nam wykrywać działalność przestępczą oraz przypadki oszustwa; a także wszelkim centralnym lub lokalnym organom władzy państwowej oraz innym organom ustawowym lub publicznym.

Osoby znajdujące się na terytorium Unii Europejskiej prosimy o zwrócenie uwagi na to, że niektórzy spośród wyżej wymienionych odbiorców danych osobowych użytkowników mają siedzibę w krajach nienależących do Unii Europejskiej, a prawo w takich krajach może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych. Takie kraje zwykle obejmują: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada, Singapur oraz Indie. W takich sytuacjach BlackRock zagwarantuje, aby stosowane były odpowiednie zabezpieczenia mające na celu ochronę danych osobowych użytkowników, zgodne z obowiązującymi nas wymogami prawnymi. Aby zagwarantować taki poziom ochrony danych osobowych użytkowników, BlackRock zazwyczaj zawiera z odbiorcami danych umowy o przekazywaniu danych, zawierające standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Z treścią tych klauzul można zapoznać się, klikając w poniższy odnośnik: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm. Dodatkowe informacje dotyczące przekazywania danych osobowych użytkowników poza Unię Europejską oraz stosowania przez BlackRock odpowiednich zabezpieczeń w odniesieniu do przekazywania danych (w tym kopie odnośnych umów) można uzyskać, pisząc do nas na adres groupprivacy@blackrock.com. Na powyższy adres można również wysyłać wnioski o udzielenie dodatkowych informacji na temat podmiotów wchodzących w skład grupy BlackRock oraz krajów, w którym prowadzą one działalność.

Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkowników

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkowników w systemach BlackRock tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celu, dla którego zostały one zgromadzone, lub tak długo, jak wymagają tego przepisy ustawowe i wykonawcze bądź wewnętrzna polityka firmy.

Ochrona danych osobowych użytkowników

Wykorzystujemy szereg fizycznych, elektronicznych i administracyjnych środków mających na celu zagwarantowanie, by dane osobowe użytkowników były bezpieczne, prawidłowe i aktualne. Środki te obejmują:

 • edukowanie i szkolenie odpowiedniego personelu, aby zagwarantować, by znał on obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych podczas postępowania z takimi danymi, a także szkolenia dotyczące metod socjotechnicznych, phishingu, phishingu profilowanego oraz ryzyka dotyczącego haseł;
 • kontrole o charakterze administracyjnym i technicznym, mające na celu ograniczenie dostępu do danych osobowych zgodnie z zasadą ścisłej potrzeby;
 • technologiczne środki ochrony, w tym zapory typu firewall, szyfrowanie (branżowy standard szyfrowania SSL z zastosowaniem 128-bitowego klucza) oraz oprogramowanie antywirusowe;
 • fizyczne środki ochrony, takie jak przepustki dla personelu umożliwiające wstęp do naszych pomieszczeń;
 • zewnętrzne oceny techniczne, audyty bezpieczeństwa oraz audyty due diligence dotyczące dostawców;
 • ochrona obwodowa: zapory sieciowe firewall, ochrona przed atakami z sieci IDS, filtry treści;
 • podział sieci na podsieci: strefa ograniczonego zaufania (DMZ), domena firmowa, domena dostępna dla użytkowników końcowych;
 • bezpieczeństwo aplikacji: wymogi dotyczące kodowania bazujące na 10 najpowszechniejszych zagrożeniach dla aplikacji publikowanych przez organizację OWASP, testowanie aplikacji, testy penetracyjne;
 • zabezpieczenia punktów końcowych: oprogramowanie antywirusowe, blokowanie przenośnych urządzeń do przechowywania danych, ograniczone uprawnienia administracyjne;
 • monitorowanie kontroli wycieków danych w czasie rzeczywistym;
 • wielowarstwowe, kompleksowe środki bezpieczeństwa cybernetycznego;
 • zgłaszanie incydentów dotyczących bezpieczeństwa i zarządzanie nimi.

Choć dysponując danymi osobowymi użytkowników, korzystamy z odpowiednich środków ochrony, transmisja danych w internecie (w tym przesyłanie ich pocztą e-mail) nigdy nie jest całkowicie bezpieczna. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe, nie jesteśmy jednak w stanie zagwarantować bezpieczeństwa danych przekazywanych nam lub przez nas.

Prawa użytkownika oraz kontakt z nami

Użytkownicy mają wiele praw dotyczących ich danych osobowych. W szczególności użytkownicy mają prawo:

 • sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych;
 • zażądać kopii danych osobowych użytkownika, które posiadamy;
 • zwrócić się z wnioskiem o uaktualnienie danych osobowych, które posiadamy, lub skorygować informacje, które w opinii użytkownika są niepoprawne lub niepełne;
 • zwrócić się z wnioskiem o skasowanie danych osobowych, które posiadamy, lub ograniczyć sposoby korzystania przez nas z takich danych;
 • wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych użytkownika (w zakresie, w jakim przetwarzanie wymaga takiej zgody).

Aby skorzystać z praw przysługujących użytkownikowi lub w zadać pytanie dotyczące wykorzystywania danych osobowych użytkownika, prosimy pisać na adres e-mail groupprivacy@blackrock.com lub do Dyrektora ds. globalnej ochrony danych w BlackRock [BlackRock’s Global Privacy and Data Protection Officer] na adres: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Wielka Brytania. Na powyższe adresy można kierować również wszelkie skargi dotyczące ochrony danych osobowych.

W sytuacji, gdy użytkownik nie jest zadowolony ze sposobu posługiwania się przez nas jego danymi osobowymi lub z obsługi zapytania bądź wniosku do nas skierowanego, przysługuje mu również prawo do wniesienia skargi do organu regulacyjnego w zakresie ochrony danych, właściwego dla miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca, w którym, w opinii użytkownika, doszło do powstania problemu dotyczącego jego danych. Pod poniższym odnośnikiem znajduje się lista krajowych organów regulacyjnych w zakresie ochrony danych: http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/bodies/authorities/index_en.htm.

Zmiany do niniejszej polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności może być okresowo zmieniana lub uzupełniana.

O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkownika opisanych w niniejszej polityce i mających do niego zastosowanie będziemy informować użytkowników za pośrednictwem odpowiedniego kanału komunikacji (w zależności od tego, jak zazwyczaj komunikujemy się z danym użytkownikiem).

Polityka dotycząca plików cookie

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane w pamięci i na twardym dysku komputera użytkownika, na urządzeniu mobilnym czy tablecie w momencie odwiedzania pewnych stron internetowych. Stosuje się je po to, by umożliwić działanie stron internetowych lub aby przekazać pewne informacje właścicielowi strony lub innemu podmiotowi, który otrzymuje dane uzyskiwane przez stronę.

Gdy użytkownik odwiedza stronę internetową, może ona zapisać informacje w przeglądarce użytkownika lub je stamtąd pobrać, najczęściej w formie plików cookie. Mogą to być informacje o użytkowniku, jego preferencjach lub jego urządzeniu. Z plików cookie najczęściej korzysta się po to, by strona działała w sposób pożądany przez użytkownika. Informacje te zazwyczaj nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację osoby, umożliwiają natomiast bardziej spersonalizowane korzystanie ze stron internetowych.

W jakich celach korzystamy z plików cookie?

Pliki cookie pomagają nam świadczyć spersonalizowane usługi i przekazywać spersonalizowane informacje. Na naszej Stronie internetowej korzystamy z plików cookie, ponieważ – ogólnie rzecz biorąc – chcemy wiedzieć, kiedy i w jaki sposób użytkownicy korzystają z poszczególnych podstron naszej Strony, jakie technologie preferują (np. z jakiego odtwarzacza plików wideo korzystają) oraz czy nasza Strona internetowa działa prawidłowo. W zależności od celu niektóre pliki cookie działają tylko w trakcie pojedynczej sesji przeglądania, inne zaś działają dłużej, aby realizować długofalowe cele (które bardziej szczegółowo wyjaśnimy poniżej). Prosimy zauważyć, że niezależnie od czasu aktywności plików cookie można je wykasować (i w ten sposób zatrzymać dalsze gromadzenie przez nie danych), postępując w sposób opisany w dalszej części dokumentu.

Jeśli użytkownik korzysta z jednej z naszych stron chronionych hasłem, wówczas nasza Strona internetowa może wykorzystać pliki cookie lub inne technologie do celów uwierzytelnienia użytkownika, do przechowywania i rozpoznawania konfiguracji i atrybutów użytkownika, ułatwienia poruszania się po stronie i indywidualnego dostosowania treści strony, aby udostępniane przez nas informacje miały większe szanse zainteresować użytkownika.

Zasadniczo na naszej Stronie internetowej korzystamy z plików cookie w następujących celach:

 • Cele analityczne: Analityczne pliki cookie pozwalają rozpoznać, zliczać i monitorować użytkowników odwiedzających naszą Stronę internetową oraz kompilują dokumentację tych informacji na temat użytkowania strony. Pomagają nam rozwijać i usprawniać działanie naszej Strony internetowej, np. stwierdzając, czy odwiedzający są w stanie łatwo znaleźć pożądane informacje lub identyfikując elementy strony, które cieszą się największym zainteresowaniem.
 • Preferencje użytkownika: Niektóre z plików cookie stosowanych na naszej Stronie internetowej aktywują się wówczas, gdy odwiedzający stronę wybierają sposób, w jaki będą z niej korzystać. Nasza Strona internetowa „zapamiętuje” wówczas preferencje danego użytkownika. Pozwala nam to dostosowywać niektóre elementy podstron do konkretnych użytkowników.
 • Warunki: Na naszej Stronie internetowej korzystamy z plików cookie, aby rejestrować fakt zapoznania się przez użytkownika z informacjami, np. niniejszą polityką, lub wyrażenia na coś zgody, np. na warunki korzystania z naszej Strony internetowej. Dzięki temu użytkownikowi wygodniej korzysta się z naszej Strony – np. nie jest on wielokrotnie pytany o wyrażenie zgody na to samo. Monitorujemy również to, czy użytkownik widział już inne podobne dokumenty (np. ankietę online) – celem jest również zapewnienie użytkownikowi bezproblemowego poruszania się po naszej Stronie internetowej.

 • Zarządzanie sesją: Oprogramowanie obsługujące naszą Stronę internetową korzysta z plików cookie do celów technicznych niezbędnych z punktu widzenia wewnętrznych mechanizmów naszych serwerów. Korzystamy z plików cookie, aby np. podzielić zapytania między wiele serwerów w celu uwierzytelnienia użytkowników, a także stwierdzić, do jakich funkcjonalności strony mogą oni mieć dostęp, zweryfikować pochodzenie zapytania, monitorować informacje na temat sesji użytkownika i określić, jakie opcje lub podstrony wyświetlić, aby strona działała prawidłowo.
 • Cele funkcjonalne: Funkcjonalne pliki cookie przechowują informacje niezbędne do działania naszych aplikacji. Przykładowo: jeśli operacje lub zapytania w ramach aplikacji dotyczą wielu etapów w ramach sekwencji czynności, pliki cookie przechowują wówczas tymczasowo informacje o każdym z etapów, aby ułatwić sfinalizowanie całej operacji lub zapytania.
 • Reklamy: Reklamowe pliki cookie umożliwiają nam (lub podmiotom zewnętrznym) monitorowanie zachowań użytkowników naszej Strony internetowej. Te informacje mają na celu zagwarantować, aby produkty i usługi przypisane do danych osób były dobierane w celowy i właściwy sposób – np. przez reklamy na stronach BlackRock lub stronach podmiotów zewnętrznych (np. Bloomberg, Agefi.com, Handlesblatt.de itp.), które zależą od sposobu korzystania z naszej Strony internetowej; a także do monitorowania skuteczności tych cyfrowych kampanii marketingowych. Monitorujemy również, czy reklamy wyświetlane na naszej Stronie internetowej są interesujące dla użytkowników i przechowujemy te informacje, aby użytkownicy naszej Strony internetowej w dłuższym okresie oglądali właściwe reklamy.

Prosimy mieć na uwadze, że podmioty zewnętrzne mogą również korzystać z plików cookie. Rodzaj plików cookie i wynikające z nich przetwarzanie danych przez podmioty zewnętrzne reguluje polityka prywatności tychże podmiotów. Poniżej zamieszczamy więcej informacji na temat pików cookie podmiotów zewnętrznych.

Preferencje użytkownika dotyczące plików cookie

Aby móc w pełni korzystać ze Strony internetowej BlackRock, niezbędne są pliki cookie. Ponadto pliki te pomagają nam dostosowywać funkcje naszej Strony internetowej do danego użytkownika. Jeśli użytkownik dezaktywuje pliki cookie, może to uniemożliwić działanie niektórych funkcjonalności Strony internetowej BlackRock.

Informacje przechowywane lokalnie w programie Flash

Na niektórych podstronach naszej Strony internetowej zamieściliśmy treść – np. animacje, pliki wideo czy narzędzia – wymagającą oprogramowania Adobe Flash Player. Informacje przechowywane lokalnie w programie Flash (często zwane „flashowymi plikami cookie”) mogą być wykorzystywane w celu ułatwienia użytkownikowi korzystania ze strony. Pliki flashowe przechowywane są na urządzeniu w podobny sposób, jak standardowe pliki cookie, jednak obsługuje je bezpośrednio oprogramowanie Flash.

Aby dezaktywować lub usunąć informacje przechowywane lokalnie w programie Flash, należy zapoznać się z dokumentacją wykorzystywanego oprogramowania Flash, dostępną na stronie internetowej www.adobe.com. Prosimy mieć na uwadze, że dezaktywacja flashowych plików cookie może sprawić, że niektóre funkcje strony przestaną działać.

Pliki cookie podmiotów zewnętrznych

Odwiedzając naszą Stronę internetową, można pobrać pliki cookie podmiotów zewnętrznych. Do tych podmiotów należą Google, Bizo, LinkedIn, AppNexus, Xaxis, MediaMind i/lub Rocketfuel. Te pliki cookie wykorzystywane są do celów opisanych w punkcie „W jakich celach korzystamy z plików cookie?” niniejszej polityki. Nie kontrolujemy ustawień plików cookie podmiotów zewnętrznych, zalecamy zatem użytkownikom, aby zapoznali się z bardziej szczegółowymi informacjami na temat sposobów korzystania z plików cookie zamieszczonymi na stronach internetowych podmiotów zewnętrznych.

Host

Rodzaj

Podmiot zewnętrzny

Polityka prywatności

Doubleclick.net

reklamowe

Google

Google

Google.com

reklamowe

Google

Google

.universal.iperceptions.com

reklamowe

Iperceptions

Iperceptions

survey.efmfeedback.com

reklamowe

Verint Inc

Verint

.serving-sys.com

reklamowe

Sizmek

Sizmek

bs.serving-sys.com

reklamowe

Sizmek

Sizmek

Xasis.com

reklamowe

Xaxis

Xaxis

Zmiana ustawień dotyczących plików cookie

Jeśli użytkownik zechce w przyszłości usunąć pliki cookie zainstalowane przez naszą Stronę internetową, może je skasować. Instrukcje usuwania plików cookie z komputera czy urządzenia mobilnego mogą różnić się w zależności od systemu operacyjnego i wykorzystywanej przeglądarki. Prosimy zauważyć, że wycofanie zgody na korzystanie z plików cookie na naszych stronach zmniejszy funkcjonalność stron.

Na stronie www.allaboutcookies.org można znaleźć instrukcje postępowania z plikami cookie w wielu powszechnie stosowanych przeglądarkach. Można również w tym celu zapoznać się z dokumentacją dostawcy danego oprogramowania.

Dodatkowe informacje na temat plików cookie

Więcej ogólnych informacji na temat plików cookie i sposobów postępowania z nimi można znaleźć na stronie www.allaboutcookies.org.