Search Form

Laatste herziening: 11 mei 2018

Samenvatting

Deze privacyverklaring is bedoeld om u te helpen begrijpen welke gegevens wij over u verzamelen, waar we die gegevens voor gebruiken en met wie wij deze gegevens delen. In de verklaring zijn ook uw rechten betreffende uw gegevens opgenomen en wordt vermeld met wie u contact kunt opnemen voor meer informatie en bij vragen. Klik op onderstaande links om naar de meer gedetailleerde gedeelten van deze Privacyverklaring te gaan:

Op wie is deze privacyverklaring van toepassing en wat is de reikwijdte ervan?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle bedrijven binnen de BlackRock bedrijvengroep (de “BlackRock Group”) en de entiteiten waarvan wij eigenaar zijn of waarover wij het beheer voeren (“BlackRock” of “wij”, “ons” of “onze”). Voor meer informatie over elk van onze leden (waaronder namen, adressen van hoofdkantoren en contactgegevens), kunt hier klikken.

BlackRock hecht belang aan de bescherming van uw persoonlijke en financiële gegevens en zal haar uiterste best doen deze bescherming te leveren. In deze Privacyverklaring wordt uiteengezet hoe wij informatie over u verzamelen, behandelen, opslaan en beschermen wanneer:

 • wij producten of diensten leveren aan u of uw klant;
 • u onze website bezoekt of gebruikt; en/of
 • bij de uitvoering van overige activiteiten die onderdeel vormen van onze bedrijfsvoering.

Als wij in deze Privacyverklaring verwijzen naar “onze website” of “deze website”, dan bedoelen wij de specifieke websitepagina’s van blackrock.com of ishares.com, en de specifieke websitepagina’s met een URL die begint met of gedeeltelijk bestaat uit http://www.blackrock.com/… of http://www.ishares.com/… .

BlackRock.com en iShares.com zijn samengesteld uit verschillende wereldwijde, nationale of regionale websites. Al deze websites worden geleverd door BlackRock.

Deze Privacyverklaring bevat ook informatie over het delen van uw persoonsgegevens met andere leden van de BlackRock Group en andere derden (bijvoorbeeld onze leveranciers van diensten).

In deze Privacyverklaring zullen we soms verwijzen naar het behandelen, verzamelen, beschermen en opslaan van uw persoonsgegevens met het allesomvattende begrip “verwerken” van deze persoonsgegevens.

Andere websites

Wij wijzen u erop dat andere websites waarnaar op deze website een link is opgenomen niet onder deze Privacyverklaring vallen. Wij adviseren bezoekers om kennis te nemen van de privacyverklaring van elk van deze andere websites voordat zij hun persoonsgegevens bekendmaken.

Welke gegevens verzamelen wij?

Tijdens het leveren van producten en diensten aan u of uw klanten en de uitvoering van due diligence onderzoek in verband met onze producten en diensten (of het bespreken van mogelijke producten en diensten die wij zouden kunnen leveren), verzamelen wij over het algemeen persoonsgegevens van u. Wij verzamelen normaal gesproken ook persoonsgegevens van u als u onze website bezoekt of gebruikt.

Wij verzamelen of verkrijgen uw persoonsgegevens normaal gesproken omdat u deze gegevens doorgeeft (bijvoorbeeld door het invullen van een formulier op onze website) of omdat ze worden doorgegeven door anderen (bijvoorbeeld, leveranciers van diensten die wij gebruiken voor het beheer van de website of uw werkgever als deze producten of diensten van BlackRock ontvangt). Uw persoonsgegevens kunnen door ons ook verzameld of verkregen worden doordat wij deze waarnemen of afleiden uit de manier waarop de interactie met u plaatsvindt. Als u bijvoorbeeld ons risicomanagementplatform Aladdin gebruikt, verzamelen wij informatie over u om updates over de functionaliteit en algemene informatie over Aladdin door te geven. Om uw ervaring tijdens het gebruik van de website te verbeteren en te zorgen dat deze efficiënt werkt, gebruiken wij (of onze leveranciers) ook cookies (kleine tekstbestanden die in de browser van de gebruiker worden opgeslagen) en webbakens (kleine afbeeldingen die op een website geplaatst worden en gebruikt worden om de interactie van de gebruiker met die website te monitoren) die persoonsgegevens kunnen verzamelen.

Meer informatie over het gebruik van cookies en andere tracingtechnologieën en hoe u deze kunt beheren, kunt u vinden in ons Cookiebeleid, dat aan het einde van dit document is bijgevoegd.

De persoonsgegevens die wij op onze website verzamelen zijn afhankelijk van de specifieke diensten, activiteiten of producten die worden uitgevoerd of geleverd, maar bestaan normaal gesproken uit: uw naam; leeftijd; geboortedatum; geslacht; woonadres; e-mailadres; telefoonnummer; andere contactgegevens; land waar u woont; paspoortnummer of nummer van ander nationaal identiteitsbewijs; gegevens over uw werk (bijvoorbeeld de organisatie waar u werkzaam bent, uw functiebenaming); gezinssituatie (bijvoorbeeld huwelijkse staat als u dit invult op een formulier op onze website of wanneer deze vermeld wordt in documentatie die u aan ons levert); financiële en belasting gerelateerde gegevens (bijvoorbeeld uw inkomen, vermogen en woonadres voor de belasting (als u dit invult op een formulier op onze website of wanneer dit vermeld wordt in documentatie die u aan ons levert); gegevens over hoe u een product of dienst die geleverd wordt door BlackRock gebruikt; publicaties op blogs, forums, wiki’s, en andere sociale mediatoepassingen en -diensten die wij leveren; IP-adres; type browser en apparaat; gebruikersnaam die door u gebruikt wordt voor een van onze producten of diensten; taal; inlogtijd en -duur; gegevens over hoe u onze website of de interactieve producten, hulpmiddelen, andere technologie of diensten die wij leveren aan u of uw klanten gebruikt; websites die u voor en na een bezoek aan onze website bezoekt; gegevens over uw wijze van interactie met ons en ander gelijksoortige informatie.

Het soort persoonsgegevens en de ‘gevoelige’ of bijzondere categorieën’ persoonsgegevens die wij verzamelen verschillen over het algemeen en zijn afhankelijk van de aard van de producten en diensten die wij aan u leveren en de manier waarop u onze website gebruikt. In sommige gevallen bestaan de ‘gevoelige’ of bijzondere categorieën persoonsgegevens die wij verzamelen uit: uw dieetvereisten (bijvoorbeeld als wij u een lunch aanbieden tijdens een bijeenkomst); uw gezondheid (bijvoorbeeld om u de geschikte faciliteiten in onze gebouwen te kunnen aanbieden); seksuele geaardheid (bijvoorbeeld als u ons gegevens doorgeeft van uw echtgenoot of partner); en eventuele strafrechtelijke veroordelingen (deze gegevens worden bijvoorbeeld verzameld als onderdeel van controles in verband met ‘ken uw klant’ (know your client) en maatregelen tegen witwassen van geld, die wij verplicht zijn uit te voeren voordat wij u of uw werkgever als klant aanvaarden.

In bepaalde zeldzame omstandigheden verzamelen wij ook andere ‘bijzondere’ persoonsgegevens van u omdat u deze gegevens vrijwillig aan ons doorgeeft (bijvoorbeeld in een kopie van uw cv dat u op onze website plaatst). In bepaalde andere gevallen, zijn de persoonsgegevens die wij van u verzamelen nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of om u de producten of diensten te leveren waarom door u of uw klant (die uw werkgever kan zijn) gevraagd wordt. In deze gevallen zullen wij u erop wijzen dat het verstrekken van deze gegevens verplicht is en wat de gevolgen zijn als u deze gegevens niet verstrekt.

In sommige gevallen verzamelen wij ook indirect persoonsgegevens van u via derden zoals: (i) uw werkgever wanneer wij aan hem producten en diensten leveren; (ii) derden zoals leveranciers van diensten ten behoeve van ‘ken uw klant’ en maatregelen tegen witwassen van geld, die wij soms gebruiken om te voldoen aan onze verplichtingen op dit gebied en ons te helpen bij het verifiëren van uw identiteit wanneer wij u of uw werkgever producten of diensten leveren; (iii) tussenpersonen (zoals onafhankelijke financieel adviseurs); (iv) leveranciers van antecedentenonderzoeken die wij soms gebruiken om uw identiteit te verifiëren als u solliciteert naar een functie via onze website; (v) derde leveranciers van diensten die ons helpen bij het beheer van onze website; en (vi) van openbaar beschikbare bronnen zoals zakelijke en op personeel gerichte sociale netwerkdiensten en vacaturesites.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Gebruik van persoonsgegevens voor het leveren van producten en diensten

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u of uw klant producten of diensten te leveren. Als onderdeel hiervan kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken bij correspondentie in verband met deze producten en diensten. Deze correspondentie kan plaatsvinden met u, uw klant, andere leden van de BlackRock Group, onze dienstverleners of openbare of rechtsinstanties met de benodigde bevoegdheid.

In veel gevallen gebruiken wij uw persoonsgegevens ook om due diligence onderzoek uit te voeren voorafgaand aan het leveren van producen of diensten aan u of uw klant, en voor het verwerken van een verzoekformulier van u of een toekomstige klant voor het ontvangen van onze producten en diensten. Als u naar ons wordt doorverwezen door een tussenpersoon of gelijksoortige derde, gebruiken wij uw persoonsgegevens normaal gesproken ook om te beoordelen of wij uw doorverwijzing door die tussenpersoon of gelijksoortige derde naar BlackRock aanvaarden of afwijzen.

Omdat wij een breed assortiment producten en diensten aan onze klanten leveren, verschilt de manier waarop wij persoonsgegevens gebruiken naar gelang de geleverde producten en diensten. Wij gebruiken bijvoorbeeld persoonsgegevens van u wanneer:

 • u ons risicomanagementplatform Aladdin gebruikt
 • wij u of uw werkgever een verzekeringsproduct- of dienst leveren
 • u of uw werkgever ons inschakelen voor het leveren van vermogensbeheer of gelijksoortige diensten
 • u persoonlijk belegt in een beleggingsproduct dat beheerd wordt door een lid van de BlackRock Group
 • u een lid van de BlackRock Group inschakelt voor het leveren van diensten op het gebied van vermogensbeheer
 • u ons uw persoonsgegevens doorgeeft via e-mail of een websiteformulier

Gebruik van persoonsgegevens verzameld via onze website

Wij gebruiken de persoonsgegevens die wij verzamelen via deze website over het algemeen:

 • om diensten geleverd via onze website te beheren en verbeteren
 • om onze website te beheren en verbeteren (waaronder het opstellen van statistieken over het gebruik van onze website)
 • om de inhoud van onze website aan te passen en u zo een meer persoonlijke ervaring te bieden en uw aandacht te vestigen op informatie over producten en diensten die voor u interessant zouden kunnen zijn
 • om verzoeken die u via onze website doet te beheren en te beantwoorden
 • om ons te helpen meer te weten te komen over u, de producten en diensten die u of uw werkgever van BlackRock ontvangen, en andere producten en diensten die u of uw werkgever misschien zouden willen ontvangen
 • voor correspondentie met u in verband met de diensten die u op onze website gebruikt of informatie die u via onze website verschaft. Deze correspondentie vindt gewoonlijk plaats met u, andere leden van de BlackRock Group, onze dienstverleners of openbare of rechtsinstanties met de benodigde bevoegdheid.

Gebruik van persoonsgegevens voor andere activiteiten die onderdeel uitmaken van onze bedrijfsactiviteiten

Wij gebruiken uw persoonsgegevens die via deze website verzameld zijn over het algemeen ook met als doel, of in verband met:

 • van toepassing zijnde vereisten van wet- en regelgeving
 • verzoeken en communicatie van openbare of rechtsinstanties met de benodigde bevoegdheid
 • financiële verslaglegging, facturering en risico-analysedoeleinden
 • verantwoord operationeel management (waaronder krediet- en risicomanagement, verzekering, audits, training en gelijksoortige administratieve doeleinden)
 • klantrelatiemanagementdoeleinden, waaronder: (i) toezending van informatie over BlackRock ‘Thought Leadership’, of informatie over BlackRock producten en diensten die u of uw werkgever zouden kunnen interesseren; (ii) contact met u opnemen voor feedback over producten of diensten van BlackRock; en (iii) contact met u opnemen voor andere marketing- of onderzoeksdoeleinden
 • werving- en bedrijfsontwikkelingsdoeleinden
 • diensten die wij ontvangen van onze professionele adviseurs, zoals, advocaten, accountants en consultants
 • afspraken die wij gemaakt hebben met tussenpersonen, makelaars en andere individuele personen en entiteiten waarmee wij samenwerken
 • het overwegen en aangaan van een transactie betreffende een gedeelte van of alle activiteiten of vermogensbestanddelen van de BlackRock Group
 • bescherming van onze rechten en die van onze klanten
 • voldoen aan onze maatschappelijke en bedrijfsverantwoordelijkheden.

De wettelijke grondslag waarop wij ons baseren bij het verwerken van persoonsgegevens

De wet verplicht ons om in deze Privacyverklaring de wettelijke gronden te vermelden op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens over het algemeen voor de hierboven uiteengezette doeleinden omdat: (a) dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en geen onnodige invloed heeft op uw belangen of grondrechten en vrijheden (zie hieronder); (b) dit noodzakelijk is wegens vereisten van wet- en regelgeving of vereisten waaraan wij verplicht moeten voldoen, zoals het bewaren van gegevens voor belastingdoeleinden of het verschaffen van informatie aan een overheidsinstantie of wetshandhavende instantie; (c) dit noodzakelijk is voor de uitvoering van contractuele verplichtingen die wij met u of uw klant zijn aangegaan of voor de uitvoering van stappen voorafgaand aan het contract op verzoek van u of uw klant; (d) dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in algemeen belang (zoals bijdragen aan diversiteit op de werkplek wanneer u contact zoekt via de website in verband met vacatures bij BlackRock); of (e) in sommige gevallen, wanneer wij voorafgaande toestemming hebben verkregen.

Voorbeelden van de ‘gerechtvaardigde belangen’ waarnaar hierboven verwezen wordt zijn: (i) om gebruik te maken van kostenefficiënte diensten (wij kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen bepaalde IT-platforms te gebruiken die onze leveranciers van diensten ons aanbieden); (ii) om een sollicitatie die u bij ons doet via de website te beoordelen en te verifiëren; (iii) ter bestrijding van fraude en criminele activiteiten, misbruik van onze producten en diensten en voor de beveiliging van onze computersystemen, structuren en netwerken; (iv) om onze rechten onder artikel 16 en 17 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, uit te oefenen, waaronder het recht op het uitoefenen van bedrijf en het recht op eigendom; en (v) om te voldoen aan onze bedrijfsdoelstellingen en doelstellingen betreffend maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Voor zover wij bijzondere persoonsgegevens van u verwerken om een van de hierboven vermeld redenen, doen wij dit omdat, ofwel: (1) u ons expliciet toestemming heeft gegeven deze gegevens te verwerken; (2) de verwerking noodzakelijk is om redenen van een zwaarwegend algemeen belang op basis van de van toepassing zijnde wet (bijvoorbeeld wanneer wij de gegevens verwerken om ervoor te zorgen dat wij voldoen aan de eisen van wet- en regelgeving op het gebied van ‘ken uw klant’ en ‘witwassen van geld’); (3) de verwerking noodzakelijk is om onze verplichtingen na te komen betreffende de wetten op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid- of sociale beschermingsrecht; of (4) de verwerking noodzakelijk is voor het vestigen, uitvoeren of verdedigen van rechtsvorderingen. Alle wettelijke gronden voor het verwerken van hierboven bij (1) tot en met (4) genoemde bijzondere persoonsgegevens worden uiteengezet in respectievelijk Artikel 9(2)(a), 9(2)(g), 9(2)(b) en 9(2)(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU.

Als wij wettelijk verplicht zijn om uw expliciete toestemming te verkrijgen om u van bepaalde marketingmaterialen te voorzien, dan zullen wij u uitsluitend van deze marketingmaterialen voorzien wanneer wij hiervoor deze toestemming van u hebben verkregen.

Als u geen marketingmaterialen meer van ons wenst te ontvangen, dan kunt u te allen tijden op de volgende link voor uitschrijven klikken in de ontvangen communicatie of e-mail groupprivacy@blackrock.com.

Aan wie maken wij uw gegevens bekend?

In verband met een of meerdere doeleinden die vermeld werden in het bovenstaande gedeelte “Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens” maken wij uw gegevens in het algemeen bekend aan: andere leden van de BlackRock Group; professionele adviseurs en derden die diensten verlenen aan ons/ of andere leden van de BlackRock Group (zoals leveranciers van computersystemen, platform providers, financiële adviseurs, consultants (waaronder advocaten en accountants), leveranciers van wervings- en personeelsdiensten en andere leveranciers van goederen en diensten (zoals leveranciers van marketingdiensten als wij toestemming hebben uw persoonsgegevens met hen te delen); tussenpersonen, makelaars en andere individuele personen en entiteiten waarmee wij samenwerken; bevoegde autoriteiten (waaronder nationale en/of internationale instanties voor regelgeving of handhaving of rechtbank of andere vorm van gerechtshof, wanneer wij (of een ander lid van de BlackRock Group) verplicht zijn dit op hun verzoek te doen door de van toepassing zijnde wet of regelgeving), een potentiële koper, overdrachts- of fusiepartner of verkoper of hun adviseur in verband met een potentiële overdracht of fusie van een gedeelte of alle zakelijke activiteiten of het vermogen van BlackRock, of hieraan verbonden rechten of belangen, of om een activiteit te verkrijgen of een fusie hiermee aan te gaan; kredietreferentiebureaus of andere organisaties die ons helpen criminele activiteiten en fraudegevallen te ontdekken, en alle centrale of lokale overheidsinstanties of andere wettelijk of openbare instanties.

Als u een persoon in de Europese Unie bent, maken wij u erop attent dat sommige ontvangers van de hierboven genoemde persoonsgegevens gevestigd kunnen zijn in landen buiten de Europese Unie die wellicht niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden. Deze landen zijn normaal gesproken: de Verenigde Staten, Canada, Singapore en India. In deze gevallen zorgt BlackRock ervoor dat er voldoende waarborgen zijn om uw persoonsgegevens te beschermen en te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Om dit niveau van bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen, gebruikt BlackRock normaal gesproken een overeenkomst voor doorgifte van gegevens die gesloten wordt met de ontvanger en gebaseerd is op standaard contractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Een exemplaar van deze bepalingen is hier beschikbaar: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm. Neem voor meer informatie over de doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie en de passende maatregelen die BlackRock gebruikt bij een dergelijke doorgifte (waaronder een kopie van de betreffende overeenkomst) contact op met groupprivacy@blackrock.com. U kunt dit e-mailadres ook gebruiken om meer informatie te verkrijgen over de entiteiten waaruit de BlackRock Group is samengesteld en de landen waarin zijn actief zijn.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens op de systemen van BlackRock zo lang als nodig is om het doel waarvoor ze verzameld werden te bereiken of om te voldoen aan vereisten van wet- en regelgeving of intern beleid.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken een reeks fysieke, elektronische en beheermaatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig, juist en bijgewerkt zijn. Deze maatregelen bestaan onder andere uit:

 • opleiden en trainen van relevante medewerkers om ervoor te zorgen dat zij zich bewust zijn van onze verplichtingen betreffende privacy bij het behandelen van persoonsgegevens en training rondom social engineering, phishing, gerichte phishing en wachtwoordrisico’s
 • administratieve en technische maatregelen om de toegang tot persoonsgegevens te beperken op “need to know” basis
 • technische beveiligingsmaatregelen, waaronder fire walls, encryptie (waaronder standaard SSL encryptie met 128-bit sleutellengte) en antivirussoftware
 • fysieke veiligheidsmaatregelen, zoals veiligheidspassen voor toegang van medewerkers tot de bedrijfslocaties
 • externe technische beoordelingen, veiligheidsaudits en due diligence voor verkopers
 • veiligheid van de omgeving: Firewalls, IDS, content filters
 • scheiding van netwerken: DMZ, corporate domein, productiedomein
 • beveiliging toepassingen: OWASP top 10 gerichte code vereisten, testen van toepassingen, penetratietesten
 • eindpuntbeveiliging: Antivirus, lockdown draagbare opslagapparatuur, bepekte administratieve rechten
 • Real-time toezicht op controle van informatielekken
 • Gelaagde en uitgebreide cybersecurity maatregelen
 • Rapportage en beheer van veiligheidsincidenten

Ondanks het feit dat wij voldoende veiligheidsmaatregelen gebruiken, is de overdracht van gegevens over het internet (waaronder e-mails), als wij uw gegevens eenmaal hebben ontvangen, nooit volledig te beveiligen. Wij spannen ons in uw persoonsgegevens te beschermen, maar kunnen de veiligheid van gegevens die naar ons of door ons worden overgezonden niet volledig garanderen.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u contact met ons opnemen?

U heeft verschillende rechten in verband met uw persoonsgegevens. U heeft met name het recht om:

 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
 • een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij van uw bewaren
 • te vragen dat wij uw persoonsgegevens die wij van uw bewaren bijwerken, of de persoonsgegevens corrigeren waarvan u meent dat deze onjuist of onvolledig zijn
 • te vragen dat wij de persoonsgegevens die wij van u bewaren verwijderen, of de manier waarop wij deze persoonsgegevens verwerken beperken
 • uw toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens door ons in te trekken (voor zover de verwerking plaatsvindt op basis van toestemming)

Om uw rechten uit te oefenen, of als u vragen heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u een e-mail sturen naar groupprivacy@blackrock.com of schrijven naar de Medewerker voor Privacy en Gegevensbescherming (functionaris voor de gegevensbescherming) voor BlackRock wereldwijd op 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Verenigd Koninkrijk. U kunt deze contactgegevens ook gebruiken om een klacht bij ons in te dienen met betrekking tot uw privacy.

Als u ontevreden bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens of een vraag of verzoek aan ons betreffende privacy behandeld hebben, heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in de plaats waar u werkt of woont, of de plaats waar u meent dat een probleem betreffende uw privacy is ontstaan. Een lijst met nationale toezichthouders voor gegevensbescherming vindt u hier: http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/bodies/authorities/index_en.htm.

Veranderingen in deze privacyverklaring

Wij zullen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen of aanvullen.

Toekomstige wijzigingen van of aanvullingen op het verwerken van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze verklaring die voor u van invloed kunnen zijn, worden u via een toepasselijk kanaal doorgegeven, afhankelijk van de manier waarop wij gewoonlijk met u communiceren.

Cookiebeleid

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die in het geheugen en op de harde schijf van uw computer, op uw mobiele apparatuur of tablet worden opgeslagen als u bepaalde internetpagina’s bezoekt. Ze worden gebruikt om de website te laten werken of om informatie door te geven aan de eigenaren van de website of andere derden die gegevens ontvangen die verkregen zijn via die website.

Als u een website bezoekt, kan deze informatie van uw browser afhalen of er informatie opslaan, meestal in de vorm van cookies. Deze informatie kan informatie zijn over u, uw voorkeuren of uw apparatuur en wordt vooral gebruikt om te zorgen dat de website werkt zoals u verwacht. Met deze informatie wordt u normaal gesproken niet direct geïdentificeerd, maar beleeft u een meer gepersonaliseerde internetervaring.

Waarom gebruiken wij cookies?

Cookies helpen ons om diensten en informatie op maat te leveren. Wij gebruiken cookies op onze website om te weten te komen, in algemene zin, hoe en wanneer pagina’s op onze website worden bezocht, wat de technische voorkeuren van onze gebruikers zijn, zoals welk type videospeler ze gebruiken, en of onze website goed werkt. Afhankelijk van hun functie, werken sommige cookies niet langer dan de duur van de browsersessie, andere hebben een langere levensduur om te zorgen dat zij hun langetermijnfunctie kunnen vervullen (dit wordt hieronder verder uitgelegd). U moet echter weten dat, hoe lang de levensduur van een cookie ook is, u cookies altijd kunt verwijderen (en zo zorgen dat ze stoppen met het verzamelen van uw gegevens), dit wordt hieronder beschreven.

Als u een van onze websites gebruikt die met een wachtwoord beveiligd is, dan kan de website cookies of andere technologieën gebruiken om ons te helpen u te authentiseren, uw configuraties en gebruikersfuncties op te slaan en te herkennen, uw navigatie op de website te vergemakkelijken en de content van de website aan te passen zodat de informatie die voor u beschikbaar is beter aansluit bij uw interesse.

In brede zin gebruiken wij cookies op onze website voor de volgende doeleinden:

  • Analytische doeleinden: Analytische cookies helpen ons bezoekers van onze website te herkennen, meten en traceren en de gebruikersinformatie op te slaan. Hiermee kunnen wij de manier waarop onze website werkt verbeteren en ontwikkelen, door te bepalen of bezoekers informatie makkelijk kunnen vinden, of door de aspecten van de website te identificeren die bezoekers het meest interesseren.
  • Gebruiksvoorkeuren: Sommige van de cookies op onze website worden geactiveerd als bezoekers van onze website een keuze maken betreffende hun gebruik van de website. De website ‘onthoudt’ dan de instellingsvoorkeuren van de betreffende gebruiker. Zo kunnen wij aspecten van onze websites ‘op maat maken’ voor de individuele gebruiker.
  • Algemene Voorwaarden: Wij gebruiken cookies op onze website om te registreren dat een bezoeker van de website een verklaring heeft gezien, zoals deze of instemming heeft gegeven zoals instemming met de algemene voorwaarden op onze website. Hiermee kunnen we de gebruikerservaring van de website verbeteren, het helpt bijvoorbeeld voorkomen dat een gebruiker meerdere malen gevraagd wordt om in te stemmen met dezelfde voorwaarden. Wij traceren ook of een gebruiker andere gelijksoortige documenten eerder heeft gezien (zoals een onlineonderzoek), ook hier om te zorgen dat het gebruik van de website als probleemloos wordt ervaren.
  • Beheer van sessies: De software die onze websites aanstuurt, gebruikt cookies om technische redenen die nodig zijn voor de interne werking van onze servers. Wij gebruiken bijvoorbeeld cookies om verzoeken te verspreiden over meerdere servers, om gebruikers te authentiseren, en om te bepalen welke gedeelten van de website toegankelijk voor ze zijn, om informatie over een gebruikerssessie te traceren en te bepalen welke opties of pagina’s weergegeven worden om de website te laten werken.
  • Functionele doeleinden: Cookies voor functionele doeleinden slaan informatie op die nodig is voor de werking en verwerking van onze toepassingen. Als er voor een transactie of een verzoek bijvoorbeeld meerdere workflowstadia nodig zijn, worden cookies gebruikt om de informatie over elk stadium tijdelijk op te slaan om zo de afhandeling van de volledige transactie of het volledige verzoek te ondersteunen.
  • Reclame: Met reclamecookies kunnen wij (of derden) toezicht houden op het gedrag van gebruikers van onze website. Deze informatie wordt gebruikt om te zorgen dat producten en diensten op een gerichte manier onder de aandacht gebracht worden van personen, d.w.z. via reclame op BlackRock websites of reclame op de websites van derden (bijv. Bloomberg, Agefi.com, Handlesblatt.de, enz.), gebaseerd op uw ervaringen met onze website, of om toezicht te houden op de doeltreffendheid van deze digitale marketingcampagnes. We houden ook bij of de advertenties die op onze website geplaatst worden onze gebruikers interesseren en bewaren deze informatie om ervoor te zorgen dat advertenties die door gebruikers van onze websites gedurende een periode gezien worden ook toepasselijk zijn.

N.B. derden kunnen ook cookies gebruiken. Het soort cookies en de hierop volgende gegevensverwerking door deze derden wordt geregeld door de privacyverklaring van deze derden. Hieronder vindt u meer informatie over cookies van derden.

Uw cookievoorkeuren

Cookies zijn nodig zodat u volledig gebruik kunt maken van de website van BlackRock. Cookies helpen ons daarbij om u persoonlijke functies op onze website aan te bieden. Als u cookies uitschakelt, kan dit een nadelige invloed hebben op sommige functies van de website van BlackRock.

Lokale flash opslag

Bepaalde pagina’s van onze website bevatten content die weergegeven wordt met gebruik van Adobe Flash Player, zoals animaties, video’s en hulpmiddelen. Lokale flash opslag (ook wel “Flash cookies” genoemd) kunnen gebruikt worden om uw gebruikerservaring te verbeteren. Flash opslag wordt op uw computer bewaard op ongeveer dezelfde manier als standaard cookies, maar wordt direct beheerd door uw Flash software.

Als u informatie die lokaal door Flash is opgeslagen wilt uitschakelen of verwijderen, raadpleeg dan de documentatie voor uw Flash software, u kunt deze vinden op www.adobe.com. N.B., als u Flash cookies uitschakelt werken sommige functies van de websites mogelijk niet meer.

Cookies van derden

Bij het bezoeken van onze website kunt u cookies ontvangen die ingesteld zijn door derden. Dit kunnen cookies zijn van Google, Bizo, LinkedIn, AppNexus, Xaxis, MediaMind en/of Rocketfuel. Deze cookies worden gebruikt voor de doeleinden beschreven in het gedeelte “Waarom gebruiken wij cookies” van deze verklaring. Wij beheren de instellingen van deze cookies van derden niet, dus wij raden u aan om de website van deze derden te bezoeken voor meer informatie over hun gebruik van cookies en het beheer ervan.

 

HostTypeDerdePrivacyverklaring
Doubleclick.net Reclame Google Google
Google.com Reclame Google Google
.universal.iperceptions.com Reclame Iperceptions Iperceptions
survey.efmfeedback.com Reclame Verint Inc Verint
.serving-sys.com Reclame Sizmek Sizmek
bs.serving-sys.com Reclame Sizmek Sizmek
Xasis.com Reclame Xaxis Xaxis


Wijzigen van uw cookie voorkeuren

Als u cookies die door onze website zijn ingesteld in de toekomst wilt verwijderen, dan kunt u dat doen. De instructies voor het verwijderen van cookies van uw computer of mobiele apparatuur hangen af van het besturingssysteem en de webbrowser die u gebruikt. N.B. als u uw instemming voor het gebruik van cookies op onze website intrekt zal dit van invloed zijn op de functionaliteit van de website.

Op de website www.allaboutcookies.org vindt u instructies voor het beheer van cookies op veelgebruikte browsers, of u kunt de verkoopdocumentatie van uw specifieke software raadplegen.

Meer informatie over cookies

Wilt u meer weten over cookies in het algemeen en hoe u deze kunt beheren, bezoek dan de website www.allaboutcookies.org.