Toimitusjohtajan kirje

Osakkeenomistajillemme

Tässä ympäristössä, näen BlackRockilla suuren mahdollisuuden erottautua, palvella asiakkaitamme, innostaa työntekijöitämme ja luoda tuottoa osakkeenomistajillemme.

Lue lisää englanniksi Lue lisää englanniksi
Etsi BlackRockin rahastoja

Tuoteluettelo

iShares-tuotteiden avulla voidaan sijoittaa erilaisiin omaisuusluokkiin ja markkinoihin.

Lataa iShares-tuotelista Lataa iShares-tuotelista

Tuoteluettelo

iShares-tuotteiden avulla voidaan sijoittaa erilaisiin omaisuusluokkiin ja markkinoihin.

Lataa iShares-tuotelista Lataa iShares-tuotelista
Olet siirtymässä iSharesin yksityisten sijoittajien sivustolle.
Ei, en ole yksityinen sijoittaja
Olen yksityinen sijoittaja
Sijoittajalajin kuvaus
Käyttöehdot
Tietosuojakäytäntö

Yksityinen sijoittaja, toisin sanoen ei-ammattimainen asiakas, on asiakasorganisaatio tai yksityishenkilö, joka ei täytä molempia seuraavista vaatimuksista: (i) yhtä tai useampaa ammattimaista asiakasta koskevista vaatimuksista, kuten niistä säädetään rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin liitteessä II (Direktiivi 2004/39/EY), siten kuin nämä vaatimukset on implementoitu Suomessa sijoituspalvelulain (747/2012) 1 luvun 18 §:ssä ja (ii) yhtä tai useampaa kokenutta sijoittajaa koskevista vaatimuksista kuten niistä säädetään rahastoesitedirektiivin (Direktiivi 2003/71/EY) 2 artiklassa siten kuin nämä vaatimukset on implementoitu Suomessa arvopaperimarkkinalain (746/2012) 3 luvun 5 §:ssä.

 

Tällä sivustolla institutionaaliset sijoittajat määritellään ammatillisiksi asiakkaiksi ja kokeneiksi sijoittajiksi.

 

Lyhyesti, jotta asiakas voidaan pitää ammattimaisena asiakkaana rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin ja sijoituspalvelulain mukaan ja/tai kokeneena sijoittajana esitedirektiivin ja arvopaperimarkkinalain mukaan, asiakkaan tulee täyttää yksi tai useampi seuraavista vaatimuksista:

 

(1) Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty yhteisö. Seuraava lista sisältää kaikki toimiluvan saaneet yhteisöt, jotka sisältävät tyypilliset toiminnot mainituista yhteisöistä, riippumatta siitä, onko toimilupa myönnetty ETA-valtiossa tai ETA-alueen ulkopuolisessa valtiossa ja siitä, onko toimilupa annettu viittauksella direktiiviin:

 

(a) sijoituspalveluyritys 
(b) luottolaitos
(c) sijoitusrahaston rahastoyhtiö tai sen säilytysyhteisö, vaihtoehtorahastojen hoitaja, vaihtoehtorahaston säilytysyhteisö ja erityinen säilytysyhteisö
(d) arvopaperipörssi
(e) arvopaperikeskus tai keskusvastapuoli
(f) vakuutusyhtiö
(g) työeläkevakuutusyhtiö, eläkesäätiö tai eläkekassa
(h) hyödykkeitä tai hyödykejohdannaisia omaan lukuunsa ostava ja myyvä yritys
(i) muu institutionaalinen sijoittaja

 

(2) suuryritys, joka viimeksi päättyneeltä täydeltä tilikaudelta laaditun tilinpäätöksen mukaan täyttää kaksi seuraavista vaatimuksista:

 

(a) taseen loppusumma on vähintään 20 000 000 euroa; 
(b) liikevaihto on vähintään 40 000 000 euroa; tai 
(c) omat varat ovat vähintään 2 000 000 euroa

 

(3) valtio ja alueellinen hallintoyksikkö, valtion velkaa hoitava julkinen yhteisö, keskuspankki, kansainvälinen ja ylikansallinen oikeushenkilö (kuten Maailmanpankki, Kansainvälinen valuuttarahasto, Euroopan keskuspankki, Euroopan investointipankki) tai muu vastaava kansainvälinen oikeushenkilö

 

(4) yhteisösijoittaja, jonka pääasiallisena toimialana on rahoitusvälineisiin sijoittaminen

 

(5) luonnollinen henkilö, jolla on asuinpaikka ETA-alueella valtiossa, joka sallii luonnollisen henkilön määrittämisen kokeneeksi sijoittajaksi, joka erikseen pyytää tulevansa kohdelluksi ammattimaisena asiakkaana ja kokeneena sijoittajana ja joka täyttää vähintään kaksi seuraavista vaatimuksista: (i) on toteuttanut hakemusta edeltävinä neljänä vuosineljänneksenä keskimäärin vähintään 10 huomattavan suurta arvopaperikauppaa kunakin, (ii) arvopaperiomistusten arvo on yli 500 000 euroa, (iii) työskentelee tai on työskennellyt vähintään yhden vuoden ajan rahoitusalalla tietämystä arvopaperisijoittamisesta vaatineissa tehtävissä.

 

Yllä oleva tiivistelmä ei ole tyhjentävä ja se on on laadittu ainoastaan tiedoksi. Jos et ole varma, oletko rahoitusvälineiden markkinoista annetussa direktiivissä ja sijoituspalvelulaissa määritelty ammattimainen asiakas tai esitedirektiivissä sekä arvopaperimarkkinalaissa määritelty kokenut sijoittaja, sinun tulee hakea riippumatonta neuvoa.

“Tullessasi näille sivuille asiakkaana tai potentiaalisena asiakkaana hyväksyt sen, että otat vastaan tämän sivuston tietoja useammalla kuin yhdellä kielellä”.
Nämä käyttöehdot koskevat tämän verkkosivuston käyttöä. Tälle sivustolle siirtymällä ilmoitat, että olet lukenut nämä käyttöehdot ja hyväksynyt ne. Jos et halua noudattaa näitä käyttöehtoja, ole hyvä ja poistu tältä sivustolta.

 

Tällä sivustolla esitettävien tietojen saatavuus voi olla rajattu tietyissä maissa oleville tietyille ihmisille. Useat iShares-rahastot on rekisteröity tai hyväksytty eri maissa, joten niitä saa tarjota julkisesti (vähittäissijoittajat ja ammattimaiset sijoittajat) kyseisissä maissa. Maissa, joissa vähintään yhtä iShares-rahastoa ei ole rekisteröity tai hyväksytty julkisesti tarjottavaksi, vähittäissijoittajilla ei ole pääsyä iShares-rahastoja koskeviin tietoihin, mutta tiettyjä tietoja saatetaan esittää tietyille ammattimaisille sijoittajille riippuen kyseessä olevasta maasta. BlackRock Advisors (UK) Limitedin tarkoituksena ei ole näyttää iShares‑rahastoja koskevia tietoja henkilöille, jotka kotimaansa tai yrityksen kotipaikan (asiakastyypin mukaan) vuoksi eivät saa nähdä kyseisiä tietoja. Tämän sivuston käyttäjien täytyy varmistaa, että heillä on laillinen oikeus kirjautua sivustolle siinä maassa, jossa he tekevät niin. Käyttäjät vastaavat myös sen varmistamisesta, että heidän sivustoa käyttäessään antamat kotimaataan tai yrityksen kotipaikkaa koskevat tiedot pitävät paikkansa.

 

Tämän sivuston omistaja ja toteuttaja on BlackRock Advisors (UK) Limited (jäljempänä ”BAUL”). Sisällön tarjoavat ja sitä hallinnoivat BAUL ja muut BlackRock-konsernin yritykset (BlackRock, Inc:n suorat ja välilliset tytäryhtiöt, mukaan lukien jäljempänä kohdassa ”iShares-rahastot” kuvailtujen iShares-rahastojen (tilanteen mukaan vaihdellen) salkunhoitaja, valtuutettu hoitaja ja neuvonantaja, yhteisesti ”BlackRock”).

 

EU-alueen asiakkaat – BlackRock noudattaa sähköistä kaupankäyntiä koskevaa direktiiviä.

 

Oikeudellinen asema

 

Tämän sivuston tarjoaa Suomessa käytettäväksi BAUL, joka toimii Ison-Britannian rahoitusvalvonnan (Financial Services Authority) luvalla. Rahoitusvalvonnan osoite on 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS. BAUL on rekisteröity Englannissa ja Walesissa yritysnumerolla 00796793, ja sen rekisteröity osoite on 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Se on rekisteröitynyt Isossa-Britanniassa ALV-verovelvolliseksi numerolla 243852262.

 

Yhteydet BAULiin

 

BAULia ja iShares-rahastoja koskevat tiedot on esitetty tällä sivustolla. Voit ottaa BAULiin yhteyttä myös puhelimella, faksilla, postin välityksellä tai sähköpostilla (info@ishares.co.uk) ja pyytää lisätietoja iShares-rahastoista. BAUL ottaa sinuun yhteyttä englanniksi.

 

iShares-rahastot

 

Tällä sivustolla mainitut iShares-rahastot ovat avointen sijoitusyhtiöiden iShares plc:n, iShares II plc:n tai iShares III plc:n alarahastoja. Näiden irlantilaisten sijoitusyhtiöiden pääoma vaihtelee, ja niiden rahastojen vastuut on erotettu toisistaan. Rahastoilla on Irlannin rahoitusvalvonnan hyväksyntä. Dublinissa toimivat iShares-rahastot on hyväksytty Isossa-Britanniassa rahoituspalveluista ja -markkinoista vuonna 2000 annetun lain mukaisesti. BAUL on Dublinissa toimivien iShares-rahastojen salkunhoitaja.

 

Rekisteröinnit ja listaukset

 

Tällä sivustolla ilmoitetaan, missä maissa iShares-rahastot on rekisteröity jaeltavaksi ja missä ensisijaisissa eurooppalaisissa pörsseissä iShares-rahastot on myös listattu.

 

Suomalaiset sijoittajat

 

Useimmat Suomen lainsäädännön tarjoamat suojauskeinot eivät koske BAULin ja iShares-rahastojen toimintaa. Sijoittajien korvausrahastosta ei makseta korvauksia, jos BAUL tai iShares-rahastot eivät pysty maksamaan sijoittajan saamisia.

 

Myyntirahoitukset

 

iShares-rahastoja ei tarjota eikä niitä ole suunnattu sellaisten maiden asukkaille, joissa (a) iShares-rahastoja ei ole hyväksytty tai rekisteröity jaeltavaksi ja joissa kyseinen toiminta on jonkin maan arvopaperilainsäädännön vastaista, (b) iShares-rahastoja koskevien tietojen levittäminen internetin välityksellä on kiellettyä ja/tai BAULilla ei ole hyväksyntää tai pätevyyttä esittää tällaista tarjousta tai ehdotusta. Tätä sivustoa ja sillä tarjottavia tietoja ei tule pitää mainoksena, myyntitarjouksena tai kannustuksena ostaa jonkin sivustolla mainitun iShares-rahaston arvopapereita. Tällaisia arvopapereita ei myöskään pidä tarjota tai myydä missään maassa, jossa tällainen toiminta on kyseisen maan arvopaperilainsäädännön vastaista.

 

iShares-rahastojen osuuksia ei ole erityisesti rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (”vuoden 1933 laki”) nojalla tai minkään Yhdysvaltojen osavaltion arvopaperilain nojalla. Osuuksia ei saa tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai amerikkalaisen henkilön nimissä tai tämän hyödyksi muuten kuin vuoden 1933 laista myönnetyn poikkeuksen perusteella tai kaupassa, johon ei sovelleta vuoden 1933 lain ja soveltuvan osavaltion arvopaperilainsäädännön säännöksiä. Osuuksien uudelleentarjoaminen tai jälleenmyynti Yhdysvalloissa tai amerikkalaiselle henkilölle voi olla Yhdysvaltojen lainsäädännön vastaista. ”Amerikkalainen henkilö” tarkoittaa jokaista henkilöä tai yksikköä, jonka Securities Exchange Commission (SEC) katsoo kunakin ajankohtana olevan vuoden 1933 lain 902 §:n k momentissa tarkoitettu ”amerikkalainen henkilö” tai muuta iShares-rahaston johtajien määrittämää henkilöä tai yksikköä. Ota yhteys myyntiedustajaasi ja pyydä luettelo henkilöistä tai yksiköistä, joiden katsotaan olevan ”amerikkalaisia henkilöitä”.

 

iShares-rahastojen osuuksia ei saa tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta ostaa tai omistaa ERISA-suunnitelmaan kuuluva, eikä niitä saa ostaa ERISA-suunnitelman varoilla. ”ERISA-suunnitelmalla” tarkoitetaan (i) eläkesuunnitelmaa, johon sovelletaan Yhdysvaltojen työntekijöiden eläketulojen turvaamisesta vuonna 1974 annettua lakia sellaisena kuin se on muutettuna (ERISA) tai (ii) mitä tahansa yksilöllistä eläketiliä tai -suunnitelmaa, johon sovelletaan Yhdysvaltojen vuoden 1986 tuloverolain 4975 §:ää, sellaisena kuin se on muutettuna.

 

Lisäksi iShares-rahastojen osuuksia ei saa muuten kuin Yhdysvaltojen vuoden 1940 sijoitusyhtiölain, sellaisena kuin se on muutettuna (”vuoden 1940 laki”) tai Yhdysvaltojen hyödykekauppalain, sellaisena kuin se on muutettuna (”CEA”), mukaisten poikkeuksien nojalla tai sellaisen kaupan yhteydessä, johon kyseisiä säädöksiä ei sovelleta, ostaa henkilö, jonka katsotaan olevan vuoden 1940 laissa ja sen nojalla annetuissa määräyksissä tarkoitettu amerikkalainen henkilö tai henkilö, jonka katsotaan olevan CEA:ssa ja sen nojalla annetuissa määräyksissä tarkoitettu amerikkalainen henkilö.

 

iShares-rahastoja ei ole hyväksytty eikä niitä tulla hyväksymään jaeltavaksi Kanadan kansalaisille. iShares-rahastojen rahastoesitteitä ei myöskään ole toimitettu Kanadan tai sen provinssien tai alueiden arvopaperikomissiolle tai valvontaviranomaiselle. Tätä verkkosivustoa ei ole tarkoitettu eikä sitä tule missään tilanteessa pitää mainoksena tai osakkeiden julkisena myynninedistämisenä Kanadassa. Henkilö, jonka katsotaan olevan Kanadan tuloverolain soveltamisen kannalta Kanadassa pysyvästi asuva henkilö, ei saa ostaa iShares-rahastojen osuuksia tai hyväksyä niiden siirtoa itselleen, ellei hänellä ole siihen oikeutta Kanadan tai provinssin lainsäädännön nojalla.

 

iShares S&P CNX Nifty India Swap -rahaston (iShares IV plc:n alirahasto) osuuksia ei ole eikä tulla rekisteröimään Intian lakien nojalla eikä niiden ole tarkoitus hyödyntää mitään Intiassa osakkeenomistajien suojaksi säädettyä lakia. Osuuksia iShares S&P CNX Nifty India Swap -rahastossa ei tarjota, eikä niitä saa, suorasti tai epäsuorasti, myydä tai toimittaa Intiassa, siirtää tai säilyttää, sellaisen henkilön laskuun, (i) joka “asuu pysyvästi Intiassa” sen mukaisesti, miten tämän käsitteen määrittelee Indian Foreign Exchange Management Act 1999 (jota muutetaan ja täydennetään ajoittain), (ii) joka on “ulkomailla asuva intialainen” (Non-Resident Indian), “ulkomainen korporaatio” (Overseas Corporate Body) tai “intialaista alkuperää oleva henkilö” (Person of Indian Origin) sen mukaisesti, miten nämä käsitteet määrittelee Indian Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations 2000 (jota muutetaan ja täydennetään ajoittain), (iii) kenellekään jälleentarjottavaksi tai jälleenmyytäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Intiassa tai Intian kansalaiselle tai mille tahansa Intiassa toimivalle tai Intiaan rekisteröidylle yksikölle ja/tai (iv) kenellekään, jonka tarkoituksena on ostaa rahaston osuuksia kiertääkseen tai muuten välttääkseen vaatimuksia, joita sovelletaan Securities and Exchange Board of India (Foreign Institutional Investors) Regulations 1995:n (jota muutetaan ja täydennetään ajoittain) ja/tai minkä tahansa lisäsäännöksen tai tätä koskevan yleiskirjeen mukaisesti. Nämä ovat kaikki intialaisia rajoitettuja yksiköitä. iShares IV plc ei hyväksy iShares S&P CNX Nifty India Swap -osuuksien tai minkään niihin liittyvän osakkuuden myyntiä intialaisille rajoitetuille yksiköille.

 

iShares S&P CNX Nifty India Swap -rahaston mahdollisia sijoittajia voidaan osuuksien hankinnan yhteydessä (tai sen jälkeen) vaatia vakuuttamaan, ettei sijoittaja ole intialainen rajoitettu yksikkö eikä osta osuuksia intialaiselle rajoitetulle yksikölle tai intialaisen rajoitetun yksikön puolesta. iShares S&P CNX Nifty India Swap -rahaston osakkaiden on ilmoitettava iShares IV plc:lle ja sen salkunhoitajalle välittömästi niiden muuttumisesta intialaiseksi rajoitetuksi yksiköksi tai niiden intialaisen rajoitetun yksikön hyödyksi hallitsemista osuuksista. Jos henkilö rikkoo jotakin edellä esitetyistä rajoituksista, henkilö sitoutuu vapauttamaan iShares IV plc:n, sen johtajan ja salkunhoitajan vastuusta kaikista tällaiseen rikkomukseen liittyvistä menetyksistä tai vaateista sekä puolustamaan heidän syyttömyyttään. Jos iShares S&P CNX Nifty India Swap -rahaston osuuksia omistaa laillisesti tai niistä saa etua suoraan tai välillisesti henkilö, joka rikkoo edellä esitettyjä rajoituksia yksin tai yhdessä toisen henkilön kanssa, iShares IV plc pakkolunastaa tällä tavalla hallitut osuudet siinä laajuudessa kuin niiden tunnistaminen ja lunastaminen on mahdollista.

 

Vastapuolet voivat vaatia iShares IV plc:tä, sen johtajaa ja salkunhoitajaa ilmoittamaan iShares S&P CNX Nifty India Swap -rahaston swap-kaupan yhteydessä iShares S&P CNX Nifty India Swap -rahaston osakkaisiin ja/tai osuuksien edunsaajiin liittyviä tietoja Intian arvopaperi- ja valuuttahallinnon tai muun Intian viranomaistahon tai säätelyelimen vaatimusten tai pyyntöjen mukaisesti. Sijoittaminen iShares S&P CNX Nifty India Swap -rahastoon (suoraan tai välillisesti) katsotaan sijoittajan suostumukseksi tietojen tällä tavoin tapahtuvaan luovuttamiseen. iShares IV plc, sen johtaja ja sen salkunhoitaja voivat pyytää vaadittuja tietoja sijoittajilta. Osakkaiden on pyydettäessä esitettävä tiedot itsestään ja osuuksien edunsaajista sen määrittämiseksi, ovatko osakkaat tai edunsaajat intialaisia rajoitettuja yksiköitä. Jos osakas tai edunsaaja ei ilmoita pyydettyjä tietoja ja jos johtajat tietojen ilmoittamatta jättämisen tai puutteellisen ilmoittamisen perusteella epäilevät, että tällainen henkilö on intialainen rajoitettu yksikkö, iShares IV plc pakkolunastaa tällaisen henkilön hallitsemat tai tällaisen henkilön eduksi hallitut iShares S&P CNX Nifty India Swap -rahaston osuudet siinä laajuudessa kuin niiden tunnistaminen ja lunastaminen on mahdollista.

 

Tämän sivuston käyttäjien on ilmoitettava BAULille viipymättä sähköpostilla, jos tällä sivustolla olevat tiedot, joita käyttäjä pystyy käyttämään, johtavat siihen, että käyttäjä, BlackRock tai jokin iShares-rahasto rikkoo sovellettavia säännöksiä tai määräyksiä. Käyttäjän on tällaisessa tapauksessa (a) lopetettava sivuston käyttö, (b) hävitettävä välittömästi kaikki tiedot (ja niiden jäljenteet), joita hän on ladannut tai tulostanut tältä sivustolta, (c) jätettävä kyseiset tiedot huomioimatta ja (d) kohdeltava kyseisiä tietoja luottamuksellisena ja oltava jakelematta niitä.

 

Riskejä koskevat varoitukset

 

Sijoitusriskit

 

iShares-rahastot eivät ehkä sovellu kaikille sijoittajille, eikä BlackRock takaa iShares-rahastojen tai osakkeiden tuottoa. Aiempi tulos ei ole luotettava indikaattori tulevista tuotoista. iShares-rahastojen osuuksien tai yksiköiden (joilla voidaan käydä kauppaa rajoitetuilla markkinoilla) arvo ja hinta sekä osuuksista saatava tuotto voi laskea ja nousta, eikä sijoittaja välttämättä saa takaisin koko sijoittamaansa pääomaa. Jos sijoittaja sijoittaa iShares-rahastoon, jonka nimellisvaluutta on jokin muu kuin sen maan valuutta, jossa sijoittaja asuu, sijoittajan saama tuotto voi laskea tai nousta valuuttakurssien vaihtelujen vuoksi.

 

Valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa valuuttakurssivaihteluille alttiiden sijoitusten arvoon.

 

Tällä sivustolla esitetyt ennusteet tai esimerkit (sekä niissä käytetyt laskutoimitukset) on tarkoitettu vain asian havainnollistamiseksi, eikä niiden täsmällisyyttä, täydellisyyttä tai ajantasaisuutta taata.

 

Veron määrä, iShares-rahastojen verotuksellinen asema, sijoittajien verotus ja mahdolliset verovähennykset voivat muuttua. Jokaisen sellaisen lainkäyttöalueen, jolla iShares-rahasto on rekisteröity, listattu, jolla sitä markkinoidaan tai jolla siihen sijoitetaan, verolainsäädännön muutokset voivat vaikuttaa iShares-rahaston verotukselliseen asemaan, vaikuttaa kyseisen iShares-rahaston sijoitusten arvoon kyseisellä lainkäyttöalueella, vaikuttaa kyseisen iShares-rahaston kykyyn saavuttaa sijoitustavoitteensa ja/tai vaikuttaa sijoittajille takautuvasti maksettaviin verohyvityksiin. Sijoittajien käytettävissä olevien verovähennysten saatavuus ja arvo vaihtelevat kunkin sijoittajan yksilöllisen tilanteen mukaan. Tällä sivustolla esitetyt verotusta koskevat tiedot eivät ole kattavia, eikä niitä tule pitää oikeudellisena neuvontana tai veroneuvontana. Mahdollisia tulevia sijoittajia kehotetaan keskustelemaan veroasiantuntijansa kanssa iShares-rahastoon sijoittamisen verotuksellisesta asemasta ja verotusvaikutuksista.

 

iShares-rahastoja koskevia tärkeitä tietoja käsitellään iShares-rahastojen rahastoesitteissä, joiden kappaleita on saatavana tältä sivustolta, arvopaperivälittäjältäsi tai rahoitusneuvojaltasi. iShares-rahastojen rahastoesitteissä on täydellinen kuvaus rahastoihin sijoittamiseen liittyvistä riskeistä.

 

iShares-rahastojen osuuksia voi ostaa tai myydä koko päivän ajan yhdessä tai useassa pörssissä (jälkimarkkinat) valtuutetun välittäjän välityksellä. iShares-rahastojen osuuksia voivat merkitä tai lunastaa suoraan iShares-rahastoilta (ensimarkkinat) vain valtuutetut osallistujat erittäin suurina perustamis-/lunastuserinä.

 

Kun sijoitat iShares-rahastoon, ostat arvopapereita, jotka on laskenut liikkeelle yhteen tai useampaan pörssiin listattu yritys. Osuuksien kurssi määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan. Kurssi ei välttämättä vastaa osuuden osuutta iShares-rahaston varallisuudesta. Osuuden kurssi voi koska tahansa olla varallisuuden arvoa pienempi tai suurempi. ETF-rahaston rakenteen vuoksi on kuitenkin odotettavissa, ettei osuuden hinta pitkällä aikavälillä ole merkittävästi suurempi tai pienempi kuin vastaavan varallisuuden arvo.

 

BAULin osakkuusyritykset voivat toimia markkinatakaajina iShares-rahastojen arvopapereille. Lisäksi BlackRock, sen työntekijät ja muut BlackRockin hallinnoimat rahastot voivat toisinaan ostaa iShares-rahastojen arvopapereita, rahastojen kohdeosakkeita tai niiden optioita.

 

Pörssinoteeratut rahastot (”ETF”)

 

Kunkin iShares-rahaston pääoman tuotto ja rahastosta saatava tuotto perustuvat rahastoon kuuluvien arvopaperien pääoman arvonnousuun ja tuottoihin toteutuneilla kuluilla vähennettynä. Näin ollen kunkin iShares-rahaston tuoton voidaan odottaa vaihtelevan esitetyn pääoman arvonnousun tai tuottojen vaihtelun mukaisesti. Lisäksi osakevertailuindeksin arvopaperien tuotto voi olla heikompi kuin korkosijoitusten ja muita kuin iShares-rahastoon kuuluvia markkinoita, segmenttejä tai toimialueita jäljittelevien osakemarkkinasijoitusten tuotto. Koska ulkomaiset pörssit saattavat olla auki päivinä, jolloin iShares-rahaston osuuksien hintaa ei määritetä, iShares-rahaston salkkuun kuuluvien arvopaperien arvo voi muuttua päivinä, jolloin osakkaat eivät pysty ostamaan tai myymään iShares-rahaston osuuksia.

 

Tietyissä iShares-rahastoissa saatetaan käyttää johdannaisia, joiden tarkemmat tiedot on esitetty rahaston rahastoesitteissä. Johdannaisten käyttöön liittyy erityisiä riskejä, ja iShares-rahastot voivat altistua niistä osapuolista johtuville luottoriskeille, joiden kanssa ne käyvät kauppaa.

iShares-rahastosijoitukseen liittyy usein sijoittaminen kansainvälisille markkinoille. Kansainvälisiin sijoituksiin liittyy normaalien sijoitusriskien lisäksi riski menettää pääoma kokonaan tai osittain valuuttakurssien epäedullisten vaihtelujen vuoksi, yleisesti hyväksyttyjen tilinpäätösperiaatteiden erojen vuoksi tai muiden maiden taloudellisen tai poliittisen epävakauden vuoksi. Kehittyville markkinoille sijoittamiseen liittyy myös tavanomaista suurempia riskejä, kuten tavanomaista suurempi volatiliteetti ja alhaisempi vaihtovolyymi.

 

Swap-rahastot

 

iShares-rahastot, joiden kotipaikka on Dublin ja joiden nimessä on sana swap, ovat swap-perustaisia rahastoja. Nämä swap-rahastot solmivat vastapuolien kanssa täysin rahoitettuja swap-sopimuksia rahastojen vertailuindeksien mukaisen tuloksen saavuttamiseksi. Swap-transaktiot ovat alttiita riskille, että vastapuoli ei pysty täyttämään velvoitteitaan. Jos näin tapahtuu, kyseinen rahasto voi kokea menetyksen. Swap-rahastot pyrkivät vähentämään luottoriskejään keräämällä vastapuolilta vakuuksia, joita takaajana toimiva kolmas osapuoli hallinnoi. Vastapuolen tai takauksia hallinnoivan kolmannen osapuolen laiminlyöntien tapauksessa swap-rahastolla saattaa olla jonkin verran vastapuoliriskiä laiminlyövän vastapuolen tai takauksia hallinnoivaan kolmannen osapuolen suhteen.

 

Joissakin olosuhteissa vastapuolet voivat irtisanoa swap-sopimukset kesken sopimusjakson, mikä voi vaikuttaa swap-rahastojen tuottoihin. Vastapuolet voivat lisäksi pyrkiä siirtämään lisäkustannukset, esimerkiksi suojautumisesta aiheutuvat kustannukset, kyseiselle rahastolle. Jos swap-rahasto ei pysty sopimaan sopivista swap-järjestelyistä tai ylläpitämään swap-järjestelyjä hyväksyttävillä ehdoilla, rahasto ei ehkä saavuta sijoitustavoitteitaan eikä pysty soveltamaan sijoituspolitiikkaansa, ellei se pysty seuraamaan vertailuindeksiä jollakin muulla tavalla.

 

iShares S&P CNX Nifty India Swap -rahaston swap-sopimusten vastapuolet vaativat lisäksi iShares IV plc:tä vakuuttamaan swap-sopimuksissa, ettei se luovuta swap-sopimuksia intialaisille rajoitetuille yksiköille ja että iShares IV plc toimittaa tiedot iShares S&P CNX Nifty India Swap -rahaston osakkaista ja osuuksien edunsaajista vastapuolille tällaisten vakuutusten yhteydessä. iShares IV plc ei ehkä pysty täyttämään täysin tällaisia vaatimuksia, koska se ei pysty hallitsemaan iShares S&P CNX Nifty India Swap -rahaston osakkuuksien omistusoikeuden siirtämistä jälkimarkkinoilla. Tämän seurauksena vastapuolet voivat lopulta irtisanoa swap-sopimukset.

 

Sijoitusneuvonta

 

Tämän sivuston sisältö on yleisluonteista, ja se on tarkoitettu antamaan sijoittajille, mahdollisille sijoittajille ja heidän ammattimaisille välittäjilleen tietoja iShares-rahastojen olemassaolosta ja mahdollisista eduista. Tätä sivustoa ei kuitenkaan ole tarkoitettu sijoitus-, rahoitus-, lakiasiain-, kirjanpito- eikä veroneuvonnaksi. Sivustolla ei suositella iShares-rahastoihin sijoittamisen soveltuvuutta kenellekään tietylle sijoittajalle. Jos tarvitset sijoitusneuvontaa, ota yhteyttä riippumattomaan osakevälittäjään tai rahoitusneuvojaan. Ennen sijoittamista pyydä asiantuntijalta neuvoa arvopapereihin, verotukseen tai lainsäädäntöön liittyvissä asioissa.

 

Aineettomat oikeudet

 

iShares® ja BlackRock® ovat BlackRock, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muualla.

 

BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, iSHARES, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD ja BUILT FOR THESE TIMES ovat BlackRock Inc.:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muualla. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat kukin omistajilleen.

 

Käyttöehdot

 

Nämä käyttöehdot koskevat tämän verkkosivuston käyttöä. Tälle sivustolle siirtymällä ilmoitat, että olet lukenut nämä käyttöehdot ja hyväksynyt ne. Jos et halua noudattaa näitä käyttöehtoja, ole hyvä ja poistu tältä sivustolta.

 

Tällä sivustolla esitettävien tietojen saatavuus voi olla rajattu tietyissä maissa oleville tietyille ihmisille. Useat iShares-rahastot on rekisteröity tai hyväksytty eri maissa, joten niitä saa tarjota julkisesti (vähittäissijoittajat ja ammattimaiset sijoittajat) kyseisissä maissa. Maissa, joissa vähintään yhtä iShares-rahastoa ei ole rekisteröity tai hyväksytty julkisesti tarjottavaksi, vähittäissijoittajilla ei ole pääsyä iShares-rahastoja koskeviin tietoihin, mutta tiettyjä tietoja saatetaan esittää tietyille ammattimaisille sijoittajille riippuen kyseessä olevasta maasta. BlackRock Advisors (UK) Limitedin tarkoituksena ei ole näyttää iShares‑rahastoja koskevia tietoja henkilöille, jotka kotimaansa tai yrityksen kotipaikan (asiakastyypin mukaan) vuoksi eivät saa nähdä kyseisiä tietoja. Tämän sivuston käyttäjien täytyy varmistaa, että heillä on laillinen oikeus kirjautua sivustolle siinä maassa, jossa he tekevät niin. Käyttäjät vastaavat myös sen varmistamisesta, että heidän sivustoa käyttäessään antamat kotimaataan tai yrityksen kotipaikkaa koskevat tiedot pitävät paikkansa.

 

Tämän sivuston omistaja ja toteuttaja on BlackRock Advisors (UK) Limited (jäljempänä ”BAUL”). Sisällön tarjoavat ja sitä hallinnoivat BAUL ja muut BlackRock-konsernin yritykset (BlackRock, Inc:n suorat ja välilliset tytäryhtiöt, mukaan lukien jäljempänä kohdassa ”iShares-rahastot” kuvailtujen iShares-rahastojen (tilanteen mukaan vaihdellen) salkunhoitaja, valtuutettu hoitaja ja neuvonantaja, yhteisesti ”BlackRock”).

 

EU-alueen asiakkaat – BlackRock noudattaa sähköistä kaupankäyntiä koskevaa direktiiviä.

 

Oikeudellinen asema

 

Tämän sivuston tarjoaa Suomessa käytettäväksi BAUL, joka toimii Ison-Britannian rahoitusvalvonnan (Financial Services Authority) luvalla. Rahoitusvalvonnan osoite on 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS. BAUL on rekisteröity Englannissa ja Walesissa yritysnumerolla 00796793, ja sen rekisteröity osoite on 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Se on rekisteröitynyt Isossa-Britanniassa ALV-verovelvolliseksi numerolla 243852262.

 

Yhteydet BAULiin

 

BAULia ja iShares-rahastoja koskevat tiedot on esitetty tällä sivustolla. Voit ottaa BAULiin yhteyttä myös puhelimella, faksilla, postin välityksellä tai sähköpostilla (info@ishares.co.uk) ja pyytää lisätietoja iShares-rahastoista. BAUL ottaa sinuun yhteyttä englanniksi.

 

iShares-rahastot

 

Tällä sivustolla mainitut iShares-rahastot ovat avointen sijoitusyhtiöiden iShares plc:n, iShares II plc:n tai iShares III plc:n alarahastoja. Näiden irlantilaisten sijoitusyhtiöiden pääoma vaihtelee, ja niiden rahastojen vastuut on erotettu toisistaan. Rahastoilla on Irlannin rahoitusvalvonnan hyväksyntä. Dublinissa toimivat iShares-rahastot on hyväksytty Isossa-Britanniassa rahoituspalveluista ja -markkinoista vuonna 2000 annetun lain mukaisesti. BAUL on Dublinissa toimivien iShares-rahastojen salkunhoitaja.

 

Rekisteröinnit ja listaukset

 

Tällä sivustolla ilmoitetaan, missä maissa iShares-rahastot on rekisteröity jaeltavaksi ja missä ensisijaisissa eurooppalaisissa pörsseissä iShares-rahastot on myös listattu.

 

Suomalaiset sijoittajat

 

Useimmat Suomen lainsäädännön tarjoamat suojauskeinot eivät koske BAULin ja iShares-rahastojen toimintaa. Sijoittajien korvausrahastosta ei makseta korvauksia, jos BAUL tai iShares-rahastot eivät pysty maksamaan sijoittajan saamisia.

 

Myyntirahoitukset

 

iShares-rahastoja ei tarjota eikä niitä ole suunnattu sellaisten maiden asukkaille, joissa (a) iShares-rahastoja ei ole hyväksytty tai rekisteröity jaeltavaksi ja joissa kyseinen toiminta on jonkin maan arvopaperilainsäädännön vastaista, (b) iShares-rahastoja koskevien tietojen levittäminen internetin välityksellä on kiellettyä ja/tai BAULilla ei ole hyväksyntää tai pätevyyttä esittää tällaista tarjousta tai ehdotusta. Tätä sivustoa ja sillä tarjottavia tietoja ei tule pitää mainoksena, myyntitarjouksena tai kannustuksena ostaa jonkin sivustolla mainitun iShares-rahaston arvopapereita. Tällaisia arvopapereita ei myöskään pidä tarjota tai myydä missään maassa, jossa tällainen toiminta on kyseisen maan arvopaperilainsäädännön vastaista.

 

iShares-rahastojen osuuksia ei ole erityisesti rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (”vuoden 1933 laki”) nojalla tai minkään Yhdysvaltojen osavaltion arvopaperilain nojalla. Osuuksia ei saa tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai amerikkalaisen henkilön nimissä tai tämän hyödyksi muuten kuin vuoden 1933 laista myönnetyn poikkeuksen perusteella tai kaupassa, johon ei sovelleta vuoden 1933 lain ja soveltuvan osavaltion arvopaperilainsäädännön säännöksiä. Osuuksien uudelleentarjoaminen tai jälleenmyynti Yhdysvalloissa tai amerikkalaiselle henkilölle voi olla Yhdysvaltojen lainsäädännön vastaista. ”Amerikkalainen henkilö” tarkoittaa jokaista henkilöä tai yksikköä, jonka Securities Exchange Commission (SEC) katsoo kunakin ajankohtana olevan vuoden 1933 lain 902 §:n k momentissa tarkoitettu ”amerikkalainen henkilö” tai muuta iShares-rahaston johtajien määrittämää henkilöä tai yksikköä. Ota yhteys myyntiedustajaasi ja pyydä luettelo henkilöistä tai yksiköistä, joiden katsotaan olevan ”amerikkalaisia henkilöitä”.

 

iShares-rahastojen osuuksia ei saa tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta ostaa tai omistaa ERISA-suunnitelmaan kuuluva, eikä niitä saa ostaa ERISA-suunnitelman varoilla. ”ERISA-suunnitelmalla” tarkoitetaan (i) eläkesuunnitelmaa, johon sovelletaan Yhdysvaltojen työntekijöiden eläketulojen turvaamisesta vuonna 1974 annettua lakia sellaisena kuin se on muutettuna (ERISA) tai (ii) mitä tahansa yksilöllistä eläketiliä tai -suunnitelmaa, johon sovelletaan Yhdysvaltojen vuoden 1986 tuloverolain 4975 §:ää, sellaisena kuin se on muutettuna.

 

Lisäksi iShares-rahastojen osuuksia ei saa muuten kuin Yhdysvaltojen vuoden 1940 sijoitusyhtiölain, sellaisena kuin se on muutettuna (”vuoden 1940 laki”) tai Yhdysvaltojen hyödykekauppalain, sellaisena kuin se on muutettuna (”CEA”), mukaisten poikkeuksien nojalla tai sellaisen kaupan yhteydessä, johon kyseisiä säädöksiä ei sovelleta, ostaa henkilö, jonka katsotaan olevan vuoden 1940 laissa ja sen nojalla annetuissa määräyksissä tarkoitettu amerikkalainen henkilö tai henkilö, jonka katsotaan olevan CEA:ssa ja sen nojalla annetuissa määräyksissä tarkoitettu amerikkalainen henkilö.

 

iShares-rahastoja ei ole hyväksytty eikä niitä tulla hyväksymään jaeltavaksi Kanadan kansalaisille. iShares-rahastojen rahastoesitteitä ei myöskään ole toimitettu Kanadan tai sen provinssien tai alueiden arvopaperikomissiolle tai valvontaviranomaiselle. Tätä verkkosivustoa ei ole tarkoitettu eikä sitä tule missään tilanteessa pitää mainoksena tai osakkeiden julkisena myynninedistämisenä Kanadassa. Henkilö, jonka katsotaan olevan Kanadan tuloverolain soveltamisen kannalta Kanadassa pysyvästi asuva henkilö, ei saa ostaa iShares-rahastojen osuuksia tai hyväksyä niiden siirtoa itselleen, ellei hänellä ole siihen oikeutta Kanadan tai provinssin lainsäädännön nojalla.

 

iShares S&P CNX Nifty India Swap -rahaston (iShares IV plc:n alirahasto) osuuksia ei ole eikä tulla rekisteröimään Intian lakien nojalla eikä niiden ole tarkoitus hyödyntää mitään Intiassa osakkeenomistajien suojaksi säädettyä lakia. Osuuksia iShares S&P CNX Nifty India Swap -rahastossa ei tarjota, eikä niitä saa, suorasti tai epäsuorasti, myydä tai toimittaa Intiassa, siirtää tai säilyttää, sellaisen henkilön laskuun, (i) joka “asuu pysyvästi Intiassa” sen mukaisesti, miten tämän käsitteen määrittelee Indian Foreign Exchange Management Act 1999 (jota muutetaan ja täydennetään ajoittain), (ii) joka on “ulkomailla asuva intialainen” (Non-Resident Indian), “ulkomainen korporaatio” (Overseas Corporate Body) tai “intialaista alkuperää oleva henkilö” (Person of Indian Origin) sen mukaisesti, miten nämä käsitteet määrittelee Indian Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations 2000 (jota muutetaan ja täydennetään ajoittain), (iii) kenellekään jälleentarjottavaksi tai jälleenmyytäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Intiassa tai Intian kansalaiselle tai mille tahansa Intiassa toimivalle tai Intiaan rekisteröidylle yksikölle ja/tai (iv) kenellekään, jonka tarkoituksena on ostaa rahaston osuuksia kiertääkseen tai muuten välttääkseen vaatimuksia, joita sovelletaan Securities and Exchange Board of India (Foreign Institutional Investors) Regulations 1995:n (jota muutetaan ja täydennetään ajoittain) ja/tai minkä tahansa lisäsäännöksen tai tätä koskevan yleiskirjeen mukaisesti. Nämä ovat kaikki intialaisia rajoitettuja yksiköitä. iShares IV plc ei hyväksy iShares S&P CNX Nifty India Swap -osuuksien tai minkään niihin liittyvän osakkuuden myyntiä intialaisille rajoitetuille yksiköille.

 

iShares S&P CNX Nifty India Swap -rahaston mahdollisia sijoittajia voidaan osuuksien hankinnan yhteydessä (tai sen jälkeen) vaatia vakuuttamaan, ettei sijoittaja ole intialainen rajoitettu yksikkö eikä osta osuuksia intialaiselle rajoitetulle yksikölle tai intialaisen rajoitetun yksikön puolesta. iShares S&P CNX Nifty India Swap -rahaston osakkaiden on ilmoitettava iShares IV plc:lle ja sen salkunhoitajalle välittömästi niiden muuttumisesta intialaiseksi rajoitetuksi yksiköksi tai niiden intialaisen rajoitetun yksikön hyödyksi hallitsemista osuuksista. Jos henkilö rikkoo jotakin edellä esitetyistä rajoituksista, henkilö sitoutuu vapauttamaan iShares IV plc:n, sen johtajan ja salkunhoitajan vastuusta kaikista tällaiseen rikkomukseen liittyvistä menetyksistä tai vaateista sekä puolustamaan heidän syyttömyyttään. Jos iShares S&P CNX Nifty India Swap -rahaston osuuksia omistaa laillisesti tai niistä saa etua suoraan tai välillisesti henkilö, joka rikkoo edellä esitettyjä rajoituksia yksin tai yhdessä toisen henkilön kanssa, iShares IV plc pakkolunastaa tällä tavalla hallitut osuudet siinä laajuudessa kuin niiden tunnistaminen ja lunastaminen on mahdollista.

 

Vastapuolet voivat vaatia iShares IV plc:tä, sen johtajaa ja salkunhoitajaa ilmoittamaan iShares S&P CNX Nifty India Swap -rahaston swap-kaupan yhteydessä iShares S&P CNX Nifty India Swap -rahaston osakkaisiin ja/tai osuuksien edunsaajiin liittyviä tietoja Intian arvopaperi- ja valuuttahallinnon tai muun Intian viranomaistahon tai säätelyelimen vaatimusten tai pyyntöjen mukaisesti. Sijoittaminen iShares S&P CNX Nifty India Swap -rahastoon (suoraan tai välillisesti) katsotaan sijoittajan suostumukseksi tietojen tällä tavoin tapahtuvaan luovuttamiseen. iShares IV plc, sen johtaja ja sen salkunhoitaja voivat pyytää vaadittuja tietoja sijoittajilta. Osakkaiden on pyydettäessä esitettävä tiedot itsestään ja osuuksien edunsaajista sen määrittämiseksi, ovatko osakkaat tai edunsaajat intialaisia rajoitettuja yksiköitä. Jos osakas tai edunsaaja ei ilmoita pyydettyjä tietoja ja jos johtajat tietojen ilmoittamatta jättämisen tai puutteellisen ilmoittamisen perusteella epäilevät, että tällainen henkilö on intialainen rajoitettu yksikkö, iShares IV plc pakkolunastaa tällaisen henkilön hallitsemat tai tällaisen henkilön eduksi hallitut iShares S&P CNX Nifty India Swap -rahaston osuudet siinä laajuudessa kuin niiden tunnistaminen ja lunastaminen on mahdollista.

 

Tämän sivuston käyttäjien on ilmoitettava BAULille viipymättä sähköpostilla, jos tällä sivustolla olevat tiedot, joita käyttäjä pystyy käyttämään, johtavat siihen, että käyttäjä, BlackRock tai jokin iShares-rahasto rikkoo sovellettavia säännöksiä tai määräyksiä. Käyttäjän on tällaisessa tapauksessa (a) lopetettava sivuston käyttö, (b) hävitettävä välittömästi kaikki tiedot (ja niiden jäljenteet), joita hän on ladannut tai tulostanut tältä sivustolta, (c) jätettävä kyseiset tiedot huomioimatta ja (d) kohdeltava kyseisiä tietoja luottamuksellisena ja oltava jakelematta niitä.

 

Riskejä koskevat varoitukset

 

Sijoitusriskit

 

iShares-rahastot eivät ehkä sovellu kaikille sijoittajille, eikä BlackRock takaa iShares-rahastojen tai osakkeiden tuottoa. Aiempi tulos ei ole luotettava indikaattori tulevista tuotoista. iShares-rahastojen osuuksien tai yksiköiden (joilla voidaan käydä kauppaa rajoitetuilla markkinoilla) arvo ja hinta sekä osuuksista saatava tuotto voi laskea ja nousta, eikä sijoittaja välttämättä saa takaisin koko sijoittamaansa pääomaa. Jos sijoittaja sijoittaa iShares-rahastoon, jonka nimellisvaluutta on jokin muu kuin sen maan valuutta, jossa sijoittaja asuu, sijoittajan saama tuotto voi laskea tai nousta valuuttakurssien vaihtelujen vuoksi.

 

Valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa valuuttakurssivaihteluille alttiiden sijoitusten arvoon.

 

Tällä sivustolla esitetyt ennusteet tai esimerkit (sekä niissä käytetyt laskutoimitukset) on tarkoitettu vain asian havainnollistamiseksi, eikä niiden täsmällisyyttä, täydellisyyttä tai ajantasaisuutta taata.

 

Veron määrä, iShares-rahastojen verotuksellinen asema, sijoittajien verotus ja mahdolliset verovähennykset voivat muuttua. Jokaisen sellaisen lainkäyttöalueen, jolla iShares-rahasto on rekisteröity, listattu, jolla sitä markkinoidaan tai jolla siihen sijoitetaan, verolainsäädännön muutokset voivat vaikuttaa iShares-rahaston verotukselliseen asemaan, vaikuttaa kyseisen iShares-rahaston sijoitusten arvoon kyseisellä lainkäyttöalueella, vaikuttaa kyseisen iShares-rahaston kykyyn saavuttaa sijoitustavoitteensa ja/tai vaikuttaa sijoittajille takautuvasti maksettaviin verohyvityksiin. Sijoittajien käytettävissä olevien verovähennysten saatavuus ja arvo vaihtelevat kunkin sijoittajan yksilöllisen tilanteen mukaan. Tällä sivustolla esitetyt verotusta koskevat tiedot eivät ole kattavia, eikä niitä tule pitää oikeudellisena neuvontana tai veroneuvontana. Mahdollisia tulevia sijoittajia kehotetaan keskustelemaan veroasiantuntijansa kanssa iShares-rahastoon sijoittamisen verotuksellisesta asemasta ja verotusvaikutuksista.

 

iShares-rahastoja koskevia tärkeitä tietoja käsitellään iShares-rahastojen rahastoesitteissä, joiden kappaleita on saatavana tältä sivustolta, arvopaperivälittäjältäsi tai rahoitusneuvojaltasi. iShares-rahastojen rahastoesitteissä on täydellinen kuvaus rahastoihin sijoittamiseen liittyvistä riskeistä.

 

iShares-rahastojen osuuksia voi ostaa tai myydä koko päivän ajan yhdessä tai useassa pörssissä (jälkimarkkinat) valtuutetun välittäjän välityksellä. iShares-rahastojen osuuksia voivat merkitä tai lunastaa suoraan iShares-rahastoilta (ensimarkkinat) vain valtuutetut osallistujat erittäin suurina perustamis-/lunastuserinä.

 

Kun sijoitat iShares-rahastoon, ostat arvopapereita, jotka on laskenut liikkeelle yhteen tai useampaan pörssiin listattu yritys. Osuuksien kurssi määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan. Kurssi ei välttämättä vastaa osuuden osuutta iShares-rahaston varallisuudesta. Osuuden kurssi voi koska tahansa olla varallisuuden arvoa pienempi tai suurempi. ETF-rahaston rakenteen vuoksi on kuitenkin odotettavissa, ettei osuuden hinta pitkällä aikavälillä ole merkittävästi suurempi tai pienempi kuin vastaavan varallisuuden arvo.

 

BAULin osakkuusyritykset voivat toimia markkinatakaajina iShares-rahastojen arvopapereille. Lisäksi BlackRock, sen työntekijät ja muut BlackRockin hallinnoimat rahastot voivat toisinaan ostaa iShares-rahastojen arvopapereita, rahastojen kohdeosakkeita tai niiden optioita.

 

Pörssinoteeratut rahastot (”ETF”)

 

Kunkin iShares-rahaston pääoman tuotto ja rahastosta saatava tuotto perustuvat rahastoon kuuluvien arvopaperien pääoman arvonnousuun ja tuottoihin toteutuneilla kuluilla vähennettynä. Näin ollen kunkin iShares-rahaston tuoton voidaan odottaa vaihtelevan esitetyn pääoman arvonnousun tai tuottojen vaihtelun mukaisesti. Lisäksi osakevertailuindeksin arvopaperien tuotto voi olla heikompi kuin korkosijoitusten ja muita kuin iShares-rahastoon kuuluvia markkinoita, segmenttejä tai toimialueita jäljittelevien osakemarkkinasijoitusten tuotto. Koska ulkomaiset pörssit saattavat olla auki päivinä, jolloin iShares-rahaston osuuksien hintaa ei määritetä, iShares-rahaston salkkuun kuuluvien arvopaperien arvo voi muuttua päivinä, jolloin osakkaat eivät pysty ostamaan tai myymään iShares-rahaston osuuksia.

 

Tietyissä iShares-rahastoissa saatetaan käyttää johdannaisia, joiden tarkemmat tiedot on esitetty rahaston rahastoesitteissä. Johdannaisten käyttöön liittyy erityisiä riskejä, ja iShares-rahastot voivat altistua niistä osapuolista johtuville luottoriskeille, joiden kanssa ne käyvät kauppaa.

iShares-rahastosijoitukseen liittyy usein sijoittaminen kansainvälisille markkinoille. Kansainvälisiin sijoituksiin liittyy normaalien sijoitusriskien lisäksi riski menettää pääoma kokonaan tai osittain valuuttakurssien epäedullisten vaihtelujen vuoksi, yleisesti hyväksyttyjen tilinpäätösperiaatteiden erojen vuoksi tai muiden maiden taloudellisen tai poliittisen epävakauden vuoksi. Kehittyville markkinoille sijoittamiseen liittyy myös tavanomaista suurempia riskejä, kuten tavanomaista suurempi volatiliteetti ja alhaisempi vaihtovolyymi.

 

Swap-rahastot

 

iShares-rahastot, joiden kotipaikka on Dublin ja joiden nimessä on sana swap, ovat swap-perustaisia rahastoja. Nämä swap-rahastot solmivat vastapuolien kanssa täysin rahoitettuja swap-sopimuksia rahastojen vertailuindeksien mukaisen tuloksen saavuttamiseksi. Swap-transaktiot ovat alttiita riskille, että vastapuoli ei pysty täyttämään velvoitteitaan. Jos näin tapahtuu, kyseinen rahasto voi kokea menetyksen. Swap-rahastot pyrkivät vähentämään luottoriskejään keräämällä vastapuolilta vakuuksia, joita takaajana toimiva kolmas osapuoli hallinnoi. Vastapuolen tai takauksia hallinnoivan kolmannen osapuolen laiminlyöntien tapauksessa swap-rahastolla saattaa olla jonkin verran vastapuoliriskiä laiminlyövän vastapuolen tai takauksia hallinnoivaan kolmannen osapuolen suhteen.

 

Joissakin olosuhteissa vastapuolet voivat irtisanoa swap-sopimukset kesken sopimusjakson, mikä voi vaikuttaa swap-rahastojen tuottoihin. Vastapuolet voivat lisäksi pyrkiä siirtämään lisäkustannukset, esimerkiksi suojautumisesta aiheutuvat kustannukset, kyseiselle rahastolle. Jos swap-rahasto ei pysty sopimaan sopivista swap-järjestelyistä tai ylläpitämään swap-järjestelyjä hyväksyttävillä ehdoilla, rahasto ei ehkä saavuta sijoitustavoitteitaan eikä pysty soveltamaan sijoituspolitiikkaansa, ellei se pysty seuraamaan vertailuindeksiä jollakin muulla tavalla.

 

iShares S&P CNX Nifty India Swap -rahaston swap-sopimusten vastapuolet vaativat lisäksi iShares IV plc:tä vakuuttamaan swap-sopimuksissa, ettei se luovuta swap-sopimuksia intialaisille rajoitetuille yksiköille ja että iShares IV plc toimittaa tiedot iShares S&P CNX Nifty India Swap -rahaston osakkaista ja osuuksien edunsaajista vastapuolille tällaisten vakuutusten yhteydessä. iShares IV plc ei ehkä pysty täyttämään täysin tällaisia vaatimuksia, koska se ei pysty hallitsemaan iShares S&P CNX Nifty India Swap -rahaston osakkuuksien omistusoikeuden siirtämistä jälkimarkkinoilla. Tämän seurauksena vastapuolet voivat lopulta irtisanoa swap-sopimukset.

 

Sijoitusneuvonta

 

Tämän sivuston sisältö on yleisluonteista, ja se on tarkoitettu antamaan sijoittajille, mahdollisille sijoittajille ja heidän ammattimaisille välittäjilleen tietoja iShares-rahastojen olemassaolosta ja mahdollisista eduista. Tätä sivustoa ei kuitenkaan ole tarkoitettu sijoitus-, rahoitus-, lakiasiain-, kirjanpito- eikä veroneuvonnaksi. Sivustolla ei suositella iShares-rahastoihin sijoittamisen soveltuvuutta kenellekään tietylle sijoittajalle. Jos tarvitset sijoitusneuvontaa, ota yhteyttä riippumattomaan osakevälittäjään tai rahoitusneuvojaan. Ennen sijoittamista pyydä asiantuntijalta neuvoa arvopapereihin, verotukseen tai lainsäädäntöön liittyvissä asioissa.

 

Aineettomat oikeudet

 

iShares® ja BlackRock® ovat BlackRock, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muualla.

 

BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, iSHARES, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD ja BUILT FOR THESE TIMES ovat BlackRock Inc.:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muualla. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat kukin omistajilleen.

 

Käyttöehdot

 

Nämä käyttöehdot koskevat tämän verkkosivuston käyttöä. Tälle sivustolle siirtymällä ilmoitat, että olet lukenut nämä käyttöehdot ja hyväksynyt ne. Jos et halua noudattaa näitä käyttöehtoja, ole hyvä ja poistu tältä sivustolta.

 

Tällä sivustolla esitettävien tietojen saatavuus voi olla rajattu tietyissä maissa oleville tietyille ihmisille. Useat iShares-rahastot on rekisteröity tai hyväksytty eri maissa, joten niitä saa tarjota julkisesti (vähittäissijoittajat ja ammattimaiset sijoittajat) kyseisissä maissa. Maissa, joissa vähintään yhtä iShares-rahastoa ei ole rekisteröity tai hyväksytty julkisesti tarjottavaksi, vähittäissijoittajilla ei ole pääsyä iShares-rahastoja koskeviin tietoihin, mutta tiettyjä tietoja saatetaan esittää tietyille ammattimaisille sijoittajille riippuen kyseessä olevasta maasta. BlackRock Advisors (UK) Limitedin tarkoituksena ei ole näyttää iShares‑rahastoja koskevia tietoja henkilöille, jotka kotimaansa tai yrityksen kotipaikan (asiakastyypin mukaan) vuoksi eivät saa nähdä kyseisiä tietoja. Tämän sivuston käyttäjien täytyy varmistaa, että heillä on laillinen oikeus kirjautua sivustolle siinä maassa, jossa he tekevät niin. Käyttäjät vastaavat myös sen varmistamisesta, että heidän sivustoa käyttäessään antamat kotimaataan tai yrityksen kotipaikkaa koskevat tiedot pitävät paikkansa.

 

Tämän sivuston omistaja ja toteuttaja on BlackRock Advisors (UK) Limited (jäljempänä ”BAUL”). Sisällön tarjoavat ja sitä hallinnoivat BAUL ja muut BlackRock-konsernin yritykset (BlackRock, Inc:n suorat ja välilliset tytäryhtiöt, mukaan lukien jäljempänä kohdassa ”iShares-rahastot” kuvailtujen iShares-rahastojen (tilanteen mukaan vaihdellen) salkunhoitaja, valtuutettu hoitaja ja neuvonantaja, yhteisesti ”BlackRock”).

 

muulla vastaavalla tekniikalla. Hyväksyt, ettei sinulla ole oikeutta käyttää tämän sivuston sisältöä millään muulla tavalla.

 

Tämän sivuston sisältö teksti, kuvat, linkit ja/tai muut kohteet mukaan lukien on laadittu luotettavina ja täsmällisinä pidettyjen lähteiden, aineistojen ja järjestelmien perusteella. Ne annetaan sinun käyttöösi "sellaisenaan" ja "sellaisena kuin ne ovat saatavana".

 

BlackRock ei esitä mitään väitteitä ja kiistää kaikki sinulle tai kolmannelle osapuolelle myönnettävät tiedoksi annetut, oletetut ja lakisääteiset takuut, kuten väitteet ja takuut, jotka koskevat täsmällisyyttä, ajantasaisuutta, täydellisyyttä, soveltuvuutta kaupankäynnin kohteeksi, soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen, kolmansien osapuolten oikeuksien loukkaamattomuutta ja/tai tietokonevirusten puuttumista.
Linkit muille sivustoille on tarkoitettu vain käyttäjän avuksi. Ne eivät ole BlackRockin antamia suosituksia kyseisille sivustoille, niiden sisällölle, tuotteille ja/tai palveluille tai päinvastoin. BlackRock ei vastaa tällaisten kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä (sisällön esitystavasta riippumatta) ja niiden käyttäminen tapahtuu omalla vastuullasi. BlackRock ei takaa, että linkit toimivat, eikä vastaa tällaisten linkkien käytöstä mahdollisesti johtuvien virheiden tai puutteiden seurauksista. Internet-ohjelmistojen tai tiedonsiirron ongelmat voivat johtaa siihen, että käyttäjän tietokoneelle ladattavien ja sillä näytettävien tietojen ja aineistojen jäljenteet voivat olla virheellisiä tai puutteellisia. BlackRock ei vastaa virheistä, muutoksista tai puutteista, joita tapahtuu tietojen ja aineistojen siirtämisen tai lataamisen aikana.
Vaikka BlackRock pyrkii päivittämään tälle sivustolle sijoitetun sisällön ja varmistamaan sen täsmällisyyden, BlackRock ei takaa sen tai minkään muun sivustolla tarjottavan sisällön, aineiston ja/tai tarjousten, sivustolla esitellyn tai sillä mainitun sisällön tai muulla tavoin tällä sivustolla tarjottavan sisällön täsmällisyyttä tai oikeellisuutta. Asianmukaisesta huolellisuudesta huolimatta jotkin tämän sivuston tiedot ovat saattaneet muuttua edellisen päivityksen jälkeen. BlackRock ei myöskään takaa, että tämä sivusto, sivuston käyttö, sivuston sisältö tai sivuston tarjoamiseen käytettävä palvelin ovat virheettömiä tai viruksettomia tai ettei niillä ole muita haitallisia komponentteja tai että tämän sivuston ja sen sisällön käyttö ei keskeydy.

 

Korvausvastuun rajoitus

 

BlackRock ei missään tapauksessa ole korvausvastuussa tappioista, kuten esimerkiksi ja rajoituksetta välittömät tai välilliset, erityiset, satunnaiset tai seurannaisvaikutuksena syntyvät tappiot, menetykset tai kulut, jotka liittyvät tähän sivustoon tai sen käyttöön kenen tahansa tekemänä tai siihen, ettei sivustoa pysty käyttämään, tai suoritusvirheeseen, virheeseen, poisjättöön, keskeytykseen, vikaan, toiminta- tai siirtoviiveeseen, tietokonevirukseen tai järjestelmän vikaan, vaikka BlackRockille tai sen edustajille olisi ilmoitettu tällaisten tappioiden, menetysten tai kulujen mahdollisuudesta. BlackRock ei rajoita tai sulje pois korvausvastuuta kuolemasta tai henkilövahingosta, joka johtuu sen laiminlyönnistä tai niissä tapauksissa, kun rajoitus olisi lain (Ison-Britannian rahoitusvalvonnan säännöt mukaan lukien) mukaan kielletty. Muihin internet-resursseihin johtavien hyperlinkkien käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Tämä kohta ei rajoita kuluttajan kuluttajansuojalainsäädäntöön perustuvia laillisia oikeuksia.

 

Jos et ole tyytyväinen tähän sivustoon tai sen sisältöön, ota yhteys BAULiin, puhelin 0800 918 277. Ainoa käytettävissäsi oleva korjauskeino on joka tapauksessa se, että lopetat sivuston ja kyseessä olevan sisällön käytön.

 

Vaatimukset, jotka koskevat tämän sivuston käyttöäsi

 

Jos kolmas osapuoli tekee BlackRockia vastaan valituksen, joka koskee sitä, että sinä käytät tätä sivustoa, suostut täten korvaamaan BlackRockille täysimääräisenä kaikki tappiot, kulut, toimenpiteet, menettelyt, vaatimukset, menetykset, kustannukset (kohtuulliset oikeudenkäyntikulut mukaan lukien) tai korvaukset, joita BlackRockille aiheutuu tai johtuu suoraan tai sen seurauksena, että rikot tai olet noudattamatta näitä käyttöehtoja ja/tai että käytät tätä sivustoa epäasianmukaisesti.

 

Kumpikaan osapuoli ei ole velvollinen korvaamaan toiselle menetyksiä tai tappioita, joita toiselle osapuolelle voi aiheutua sellaisesta syystä, jota ensimmäinen osapuoli ei pysty kohtuudella hallitsemaan, mukaan lukien ja rajoituksetta sähkökatko.

 

Tietosuoja

 

Jos annat BAULille henkilökohtaisia tietoja tämän sivuston kautta, BAUL kohtelee niitä yksityisyyden suojaa koskevien käytäntöjensä mukaisesti. Käytännöt on esitetty osoitteessa Yksityisyyden suoja.

 

Internet ei ole täysin suojattu viestintäväline, ja vaikka BlackRock pyrkii varmistamaan sille lähetettyjen yksityisten ja luottamuksellisten tietojen säilymisen luottamuksellisina, internetin kautta lähetettyjen tietojen luottamuksellisuutta ja yksityisyyttä ei voida taata.

Rahanpesun estäminen

 

Rahanpesua koskevien määräysten vuoksi sinulta saatetaan pyytää tunnistamiseen tarvittavia lisäasiakirjoja, kun teet sijoituksen. Tarkemmat tiedot on esitetty kyseessä olevien iShares-rahastojen rahastoesitteissä tai muissa asiakirjoissa.

 

Puhelut

 

Yleensä puhelut nauhoitetaan koulutus-, laatu- ja varmennussyistä.

 

Lakisääteiset tiedot

 

BlackRock Advisors (UK) Limited, joka toimii Ison-Britannian finanssivalvontaelin FCA:n (Financial Conduct Authority) luvalla ja valvonnassa ja jonka rekisteröity toimipaikka on 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, puh. +44 (0)20 7743 3000.iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc ja iShares VII plc (yhdessä ”Yhtiöt”) ovat avoimia sijoitusyhtiöitä, joiden pääoma vaihtelee, ja niiden rahastojen vastuut on erotettu toisistaan Irlannin lainsäädännön mukaisesti ja finanssivalvontaelimen hyväksymällä tavalla.Saksaa kotipaikkanaan pitävät rahastot ovat Saksan sijoituslainsäädännössä tarkoitettuja ”direktiivien mukaisia yhteissijoitusyrityksiä”. Näitä rahastoja hoitaa BlackRock Asset Management Deutschland AG, joka toimii Saksan finanssivalvontaelimen (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) hyväksynnällä ja sen valvonnassa.Yleensä puhelut nauhoitetaan sinun suojelemiseksesi.

 

Toimiville sijoittajille Suomessa

 

Tässä asiakirjassa mainitut rahastot ovat rekisteröity Suomessa julkisesti tarjottaviksi. Luvan on myöntänyt Finanssivalvonta (Fiva). Kaikkien sijoituspäätösten on perustuttava ainoastaan Yhtiön sijoitusesitteeseen ja avaintietoesitteeseen sekä viimeisimpään puolivuotiskertomukseen ja tarkistamattomaan kirjanpitoon ja/tai vuosikertomukseen ja tarkastettuun kirjanpitoon. Sijoittajien on tutustuttava avaintietoesitteessä ja Yhtiön sijoitusesitteessä esiteltyihin rahastokohtaisiin riskeihin.Tämä asiakirja on luottamuksellinen. Sitä ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille ilman BlackRock Advisors (UK) Limitedin antamaa lupaa.

 

Rajoitettu Sijoittajat

 

Tällä asiakirjalla ei mainosteta eikä pyritä edistämään osuuksien julkista tarjoamista Yhdysvalloissa eikä Kanadassa, eikä sitä tule missään olosuhteissa näin tulkita. Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu Yhdysvaltojen tai Kanadan tai sen provinssien tai territorioiden asukkaille, jos sijoitusyhtiön toimintaa/kyseisten arvopaperien kauppaa ei ole valtuutettu tai rekisteröity ko. alueella ja jos merkintäesitettä ei ole toimitettu ko. alueen arvopaperilautakunnalle tai sääntelyviranomaiselle. ERISA-eläkerahastot eivät saa ostaa tai omistaa sijoitusyhtiöitä/arvopapereita, eikä niitä saa ostaa ERISA-eläkerahastoon kuuluvilla varoilla.

 

Riskivaroitukset

 

Tässä asiakirjassa mainittuihin tuotteisiin sijoittaminen ei ehkä sovellu kaikille sijoittajille. Historiallinen tuotto ei takaa tulevia tuottoja, eikä sitä pitäisi käyttää ainoana tuotteen valintaan vaikuttavana tekijänä. Sijoitusten arvo voi laskea tai nousta, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman. Sijoituksen tuotto voi vaihdella. Jos sijoituksia tehdään ulkomaan valuutoissa, valuuttakurssien vaihtelu saattaa vaikuttaa sijoitusten arvoon. Huomaa, että verotus- ja verovähennysperusteet voivat muuttua. 
BlackRock ei ole arvioinut tämän sijoituskohteen soveltuvuutta yksilöllisten tarpeidesi ja riskinsietokykysi kannalta. Esitetyt tiedot ovat koostettuja yhteenvetotietoja, ja kaikki sijoitukset on tehtävä asiaankuuluvan rahastoesitteen nojalla, joka on saatavissa BlackRock Advisors (UK) Limitediltä. Tässä asiakirjassa olevat maininnat tuotteista on tarkoitettu vain niiden esittelemiseksi; tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoiksi eikä tarkoituksena ole arvopapereiden myynti tai ostotoimeksiantojen saaminen. Tätä asiakirjaa ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille ilman BlackRock Advisors (UK) Limitedin lupaa.

 

Vastuuvapauslausekkeet

 

”Barclays Capital Inc.” ja 'Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index', 'Barclays US Treasury 1-3 Year Term Index', 'Barclays US Treasury 3-7 Year Term Index', 'Barclays US Treasury 10 Year Term Index', 'Barclays UK Government Inflation-Linked Bond Index', 'Barclays Austria Treasury Bond Index', 'Barclays Belgium Treasury Bond Index', 'Barclays Euro Corporate Bond Index', 'Barclays Euro Treasury Bond Index', 'Barclays Emerging Markets Asia Local Govt Capped Bond', 'Barclays Emerging Markets Europe Local Govt Capped Bond', 'Barclays Emerging Markets Latin America Local Govt Capped Bond', 'Barclays Emerging Markets Local Govt Bond', 'Barclays Euro Aggregate Bond Index', 'iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financials Interest Rate Hedged', 'Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index', 'Barclays Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index', 'Barclays Euro Corporate ex Financials Bond Index', 'Barclays Euro-Aggregate Financial Index', 'iShares Barclays Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged', 'Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index', 'Barclays Euro Government Bond 10-15 yr Term Index', 'Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index', 'Barclays Euro Government Bond 15-30 Year Term Index', 'Barclays Euro Government Bond 5 Year Term Index', 'Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index', 'Barclays Euro Government Bond 5-7 yr Term Index', 'Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index', 'Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index', 'Barclays Finland Treasury Bond Index', 'Barclays France Treasury Bond Index', 'Barclays Germany Treasury Bond Index', 'Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index', 'Barclays Global Aggregate Bond Index', 'Barclays Global Aggregate Corporate Index (EUR hedged)', 'Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index', 'Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index', 'Barclays Italy Treasury Bond Index', 'Barclays Netherlands Treasury Bond Index', 'Barclays EM Local Currency Govt Core 0-5 Index', 'Barclays Spain Treasury Bond Index' ja 'Barclays US Aggregate Bond Index' ovat Barclays Bank PLC:n tavaramerkkejä. BlackRock Fund Advisors ja sen tytäryhtiöt ovat saaneet luvan käyttää niitä tiettyihin tarkoituksiin. iShares® on BlackRock Fund Advisors:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröity tavaramerkki. Barclays Capital on rahastojen vertailuindeksien hallinnoija. Barclays Capital ei ole sidoksissa rahastoihin, BFA:han, State Street:iin, jakajaan tai niiden tytäryhtiöihin.
BFA on tehnyt indeksin tarjoajan kanssa lisenssisopimuksen vertailuindeksien käyttämisestä. BFA tai sen tytäryhtiöt myöntävät yhtiölle oikeuksia vertailuindeksiä koskeviin alilisensseihin veloituksetta.

“Bloomberg®” ja “Bloomberg CommoditySM (Total Return Index)” ovat Bloomberg L.P.:n palvelumerkkejä. Bloomberg on myöntänyt BlackRockille lisenssin niiden käyttöön tietyissä kohteissa. Bloomberg Finance L.P. ja sen tytäryhtiöt (yhdessä “Bloomberg”) tai UBS Securities LLC ja sen tytäryhtiöt (yhdessä “UBS”) eivät ole missään sidossuhteessa BlackRock Asset Management Deutschland AG:hen, ja Bloomberg ja UBS eivät hyväksy, vahvista, arvioi tai suosittele iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF:tä (DE). BLOOMBERG ja Bloomberg CommoditySM (Total Return Index) ovat Bloomberg L.P.:n tavaramerkkejä tai palvelumerkkejä, jotka on lisensoitu BlackRock Asset Management Deutschland AG:lle. Bloomberg tai UBS eivät takaa minkään Bloomberg CommoditySM -indeksiin (Total Return Index) liittyvän datan tai tiedon olevan ajantasaista, tarkkaa tai täydellistä.

 

Tekijänoikeudet © 2013 Citigroup Index LLC. Kaikki oikeudet pidätetään. CITIGROUP on Citigroup Inc:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröity tavaramerkki. Se on rekisteröity ja sitä käytetään kaikkialla maailmassa. BlackRock Advisors (UK) Limited ja tietyt sen tytäryritykset ovat saaneet luvan käyttää sitä tiettyihin tarkoituksiin. Citigroupin tietojen jäljentäminen on kielletty kaikissa muodoissa ilman Citigroup Indexin ('Citigroup') etukäteen annettua, kirjallista lupaa. Citigroup ei toimi iShares Global Government Bond UCITS ETF arvopaperien tukijana, hyväksyjänä, myyjänä eikä myynninedistäjänä. Citigroup ei anna neuvoja tähän rahastoon sijoittamiseen. Inhimillisen tai mekaanisen virheen mahdollisuuden vuoksi Citigroup ei takaa näiden tietojen tarkkuutta, riittävyyttä, kattavuutta eikä saatavuutta eikä vastaa näiden tietojen virheistä tai puutteista eikä niiden perusteella saatujen tulosten käyttämisen aiheuttamista virheistä tai puutteista. CITIGROUP EI ANNA ILMAISTUJA TAI EPÄSUORIA TAKUITA ESIMERKIKSI KAUPALLISESTA HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ EIKÄ SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. Citigroup ei missään tapauksessa vastaa suorista, epäsuorista, erityisistä eikä seuraamuksellisista vahingoista, jotka aiheutuvat Citigroupin tietojen käyttämisestä.

 

DAX®, DivDAX®, eb.rexx®, MDAX® ja TecDAX® ovat Deutsche Börse AG:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

 

-indeksit ja indeksien nimissä käytetyt tavaramerkit ovat Sveitsin Zürichiin rekisteröidyn STOXX Limitedin ja/tai sen lisenssinantajien aineetonta omaisuutta. Indeksejä käytetään STOXXin myöntämällä lisenssillä. STOXX ja/tai sen lisenssinantajat eivät millään muotoa tue, suosittele tai myy indeksien perustana olevia arvopapereita tai edistä niiden myyntiä, eivätkä STOXX tai sen lisenssinantajat ole mitenkään vastuussa niistä.

 

'Dow Jones', 'Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30', 'Dow Jones China Offshore 50', 'Dow Jones Global Titans 50', 'Dow Jones Industrial Average' ja 'Dow Jones U.S. Select Dividend' ovat Dow Jones & Company, Inc:n tavara- tai palvelumerkkejä. BlackRock Asset Management Deutschland AG on saanut luvan käyttää niitä tiettyihin tarkoituksiin. Dow Jones ei tue, suosittele tai myy BlackRock Asset Management Deutschland AG:n iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 UCITS ETF (DE), iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE), iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE), iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) ja iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) -arvopapereita. Dow Jones ei anna neuvoja tähän tuotteeseen sijoittamiseen.

 

S&P®” on Standard & Poor’s Financial Services LLC:n (”S&P”) rekisteröity tavaramerkki ja ”Dow Jones®” on Dow Jones Trademark Holdings LLC:n (”Dow Jones”) rekisteröity tavaramerkki, ja S&P Dow Jones Indices LLC:lle ja sen tytäryhtiöille on myönnetty lisenssi niiden käyttöön. Nämä puolestaan ovat myöntäneet lisenssin niiden käyttöön tiettyihin tarkoituksiin BlackRock Fund Advisorsille tai sen tytäryhtiöille (”BlackRock”). Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, Dow Jones Industrial AverageSM ja Dow Jones Emerging Markets Select Dividendon S&P Dow Jones Indices LLC:n tai sen tytäryhtiöiden tuote, ja BlackRockille on myönnetty lisenssi sen käyttöön. iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF, iShares Dow Jones Industrial AverageSM UCITS ETF ja iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (”Rahasto”) ei ole S&P Dow Jones Indices LLC:n, Dow Jonesin, S&P:n tai niiden tytäryhtiöiden tukema, suosittelema, myymä tai markkinoima, eivätkä S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P tai niiden tytäryhtiöt ota kantaa siihen, onko rahastoon sijoittaminen järkevää. BlackRock ei ole missään konsernisuhteessa edellä mainittuihin yhtiöihin. Indeksin tietolähde: S&P Dow Jones Indices LLC.

 

"Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult EntertainmentSM and Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult EntertainmentSM" on Dow Jones Indexes:in yhteistuote, CME Group Index Services LLC:n ("CME Indexes") ja SAM Indexes GmbH:n ("SAM") markkinointinimi ja tuotemerkki, ja jonka käyttö on lisensoitu. "Dow Jones(®)", "[DJSI Index]SM" ja "Dow Jones Indexes" ovat Dow Jones Trademark Holdings, LLC:n ("Dow Jones") omistamia palvelumerkkejä, joiden käyttö on lisensoitu CME Indexes:lle sekä tiettyjä käyttötarkoituksia varten alilisensoitu BlackRock Advisors (UK) Limited:lle. Dow Jones:lla, CME Indexes:llä, SAM:lla sekä kunkin tytäryhtiöillä ei ole muita suhteita lisenssinhaltijaan kuin "Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult EntertainmentSM and Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult EntertainmentSM":n ("Indeksi") ja palvelumerkkiensä saattaminen käytettäviksi iShares:in yhteydessä.

 

Euronext Indices B.V. omistaa kaikki AEX-index®-rahaston oikeudet ("indeksi"). Euronext Indices B.V. ei tue, suosittele tai ole millään tavalla osallisena tämän tuotteen liikkeelle laskemiseen tai sen tarjoamiseen. Euronext Indices B.V. ei vastaa millekään osapuolelle indeksin perustana olevien tietojen epätarkkuuksista; virheistä tai puutteista indeksin laskennassa ja julkaisemisessa; eikä siitä, miten näitä tietoja sovelletaan indeksin liikkeelle laskemisessa ja tarjoamisessa. AEX® ja AEX-index® ovat Euronext N.V:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä.

 

FTSE international Limited laskee FTSE 100 -indeksin. FTSE ei tue tai suosittele iShares FTSE 100 (DE) –rahastoa eikä edistä sen myyntiä. FTSE:llä on kaikki tekijänoikeudet indeksin arvoihin ja sen perustana toimivaan luetteloon. BlackRock Asset Management Deutschland AG on saanut FTSE:ltä kaikki oikeudet käyttää näitä tekijänoikeuksia tämän tuotteen luomisessa. FTSETM on London Stock Exchange Limitedin ja The Financial Times Limitedin yhdessä omistama tavaramerkki. FTSE International Limited on saanut luvan käyttää sitä.

 

o FTSE® on London Stock Exchange plc:n ja Financial Times Limitedin tavaramerkki. MIB on Borsa Italiana SpA:n ("Borsa Italiana") tavaramerkki. FTSE International Limited ("FTSE") on saanut luvan käyttää näitä molempia. FTSE laskee FTSE MIB -indeksin Borsa Italianan avustamana. FTSE, sen lisenssinantajat tai Borsa Italiana ei tue, suosittele tai edistä se iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) ja iShares FTSE MIB UCITS ETF (Dist) myyntiä. Ne eivät ole missään yhteydessä tuotteeseen, eivätkä vastaa sen laskemisesta liikkeelle, toiminnasta tai kaupankäynnistä. FTSE:llä on kaikki tekijänoikeudet indeksin arvoihin ja sen perustana toimivaan luetteloon. BlackRock Advisors (UK) Limited on saanut FTSE:ltä kaikki oikeudet käyttää näitä tekijänoikeuksia tämän tuotteen luomisessa.

 

FTSE® on London Stock Exchange plc:n ja Financial Times Limitedin ("FT") yhdessä omistama tavaramerkki. NAREIT® on National Association of Real Estate Investment Trustsin ("NAREIT") omistama tavaramerkki. EPRA® on European Public Real Estate Associationin ("EPRA") omistama tavaramerkki. FTSE on saanut luvan käyttää niitä. FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT UK Index ja FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index -indeksien laskennasta vastaa FTSE International Limited ("FTSE"). Pörssi, FT, FTSE tai Euronext N.V., NAREIT tai EPRA ei tue tai suosittele iShares Asia Property Yield UCITS ETF, iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF, iShares European Property Yield UCITS ETF, iShares UK Property UCITS ETF ja iShares US Property Yield UCITS ETF -rahastoja eikä toimi niiden myynninedistäjänä. Mainituilla tahoilla ei ole kytkentöjä rahastoihin, eivätkä ne vastaa niiden laskemisesta liikkeelle, toiminnasta tai kaupankäynnistä. FTSE:llä, Euronext N.V:llä, NAREITilla ja EPRAlla on kaikki tekijän- ja tietokantaoikeudet indeksien arvoihin ja niiden perustana toimivaan luetteloon. BlackRock Advisors (UK) Limited on saanut FTSE:ltä täyden lisenssin käyttää näitä tekijän- ja tietokantaoikeuksia näiden tuotteiden luomisessa.

 

FTSE® on London Stock Exchange plc:n ja Financial Times Limitedin ("FT") yhdessä omistama tavaramerkki. FTSEurofirst® on FTSE International Limitedin (FTSE) ja Euronext N.V:n (Euronext) yhdessä omistama tavaramerkki. FTSE laatii tai laadituttaa sekä laskee tai lasketuttaa FTSEurofirst 100 Index ja FTSEurofirst 80 Index -indeksit. Pörssi, FT, FTSE tai Euronext ei tue tai suosittele iShares FTSEurofirst 100 UCITS ETF ja iShares FTSEurofirst 80 UCITS ETF -rahastoja eikä toimi niiden myynninedistäjänä. Niillä ei ole mitään yhteyttä näihin rahastoihin, eivätkä ne vastaa niiden laskemisesta liikkeelle, toiminnasta eivätkä kaupankäynnistä. FTSE:llä ja Euronextilla on kaikki tekijän- ja tietokantaoikeudet indeksien arvoihin ja niiden perustana toimivaan luetteloon. BlackRock Advisors (UK) Limited on saanut FTSE:ltä kaikki oikeudet käyttää näitä tekijän- ja tietokantaoikeuksia näiden tuotteiden luomisessa.BlackRock Advisors (UK) Limited on saanut FTSE:ltä kaikki oikeudet käyttää näitä tekijän- ja tietokantaoikeuksia tämän tuotteen luomisessa.

 

FTSE® on London Stock Exchangen ("Exchange") ja Financial Times Limitedin ("FT") yhdessä omistama tavaramerkki. Macquarie™ on Macquarie Bank Limitedin ja sen läheisten tahojen tavaramerkki. FTSE International Limited ("FTSE") on saanut luvan käyttää molempia tavaramerkkejä. FTSE, Macquarie, Exchange tai FT eivät vastaa kenellekään esimerkiksi laiminlyönnin aiheuttamista virheistä indeksissä. FTSE, Macquarie, Exchange FT eivät ole velvollisia ilmoittamaan sen virheistä kenellekään. BlackRock Advisors (UK) Limited on saanut FTSE:ltä luvan käyttää tekijän- ja tietokantaoikeuksia FTSE/Macquarie Global Infrastructure 100 -rahaston luomisessa.

 

Markit iBoxx on Markit Indices Limitedin rekisteröity tavaramerkki. BlackRock Asset Management Deutschland AG on saanut luvan käyttää sitä. Markit Indices Limited ei anna hyväksyntää BlackRock Asset Management Deutschland AG:lle, iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE), iShares Euro Government Bond Capped 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE), iShares Euro Government Bond Capped 10.5+yr UCITS ETF (DE), iShares Euro Government Bond Capped 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) ja iShares Euro Government Bond Capped 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) -rahastoille eikä suosittele niitä. Markit Indices Limited ei tue, suosittele eikä myy näitä tuotteita. Markit Indices Limited ei ota kantaa näihin tuotteisiin sijoittamisen sopivuudesta.

 

”J.P. Morgan” ja ”J.P. Morgan EMBISM Global Core Index” ovat JPMorgan Chase & Co:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. BlackRock Institutional Trust Company, N.A. (BTC) on saanut luvan käyttää niitä tiettyihin tarkoituksiin. iShares® on BTC:n rekisteröity tavaramerkki.
J.P. Morgan on rahaston vertailuindeksin hallinoija. J.P. Morgan ei ole sidoksissa rahastoon, BFA:han, State Street:iin, jakajaan tai niiden tytäryhtiöihin.
J.P. Morgan tarjoaa rahoitukseen, talouteen ja sijoittamiseen liittyvää neuvontaa rahoitusyhteisölle. J.P. Morgan laskee ja hallinnoi seuraavia indeksejä: J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global ja Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Arvopapereiden lisääminen kehittyvien markkinoiden obligaatioindekseihin tai niiden poistaminen kyseisistä obligaatioindekseistä ei heijasta millään tavalla mielipidettä arvopaperien sijoittamisen eduista.

 

Markit iBoxx on Markit Indices Limitedin rekisteröity tavaramerkki. BlackRock Advisors (UK) Limited on saanut luvan käyttää sitä. Markit Indices Limited ei anna hyväksyntää tai suosituksia BlackRock Advisors (UK) Limitedille tai iShares plc:lle. IIC ei tue, suosittele eikä myy tätä tuotetta. IIC ei ota kantaa tähän rahastoon sijoittamisen sopivuudesta.

 

Morningstar ei tue, suosittele eikä markkinoi Rahastoa. Morningstar ei anna mitään suosituksia Rahaston osuuksien omistajille tai yleisölle koskien yleisesti arvopapereihin sijoittamista, Rahastoon sijoittamista tai Morningstar Emerging Markets Corporate Bond -indeksin (”Indeksi”) kykyä seurata osakemarkkinoiden tulosta. Morningstarin ainoa suhde Yritykseen tai BlackRock-konserniin on lisenssin myöntäminen BlackRock-konsernille tiettyihin Morningstarin tavaramerkkeihin ja tuotenimiin sekä Indeksiin, jonka Morningstar määrittää, kokoaa ja laskee huomioimatta BlackRock-konsernia, Yritystä tai Rahastoa. Morningstarilla ei ole velvollisuutta ottaa BlackRock-konsernin tai Rahaston osuuden omistajien tarpeita huomioon määrittäessään, kootessaan ja laskiessaan Indeksiä. Morningstar ei ole vastuussa eikä ole osallistunut Rahaston hintojen ja osuuksien määrän määrittelyyn, näiden osuuksien liikkeeseenlaskun tai myynnin ajoitukseen tai sen kaavan määritykseen ja laskemiseen, jonka mukaan Rahaston osuudet vaihdetaan käteiseen rahaan. Morningstarilla ei ole Rahaston osuuksien hallinnointiin, markkinointiin tai kaupankäyntiin liittyviä velvollisuuksia tai vastuita. Morningstar ei takaa Indeksin tai siihen sisältyvien tietojen tarkkuutta tai täydellisyyttä eikä Morningstarilla ole vastuuta niihin liittyvistä virheistä, puutteista tai keskeytyksistä. Morningstar ei anna mitään takuuta tuloksista, jotka BlackRock-konserni, Rahaston osuudenomistajat tai kukaan muu henkilö tai yhteisö saa käyttämällä Indeksiä tai siihen kuuluvia tietoja. Morningstar ei anna mitään takuuta ja kiistää kaikki takuut Indeksin tai siihen kuuluvien tietojen soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi ja niiden soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Rajoittamatta yllä mainittua, Morningstarilla ei ole missään tilanteessa mitään vastuullinen Indeksin tai siihen sisältyvien tietojen käytön aiheuttamasta erityisestä vahingosta, rangaistuksesta tai välittömästä, välillisestä tai seurannaisvaikutuksena syntyvästä vahingosta (mukaan lukien menetetyistä voitoista), vaikka sille olisi ilmoitettu 
tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

 

MSCI ei tue tai suosittele iShares-rahastoja eikä toimi niiden myynninedistäjänä. MSCI ei vastaa niistä rahastoista eikä indekseistä, joihin nämä rahastot perustuvat. Merkintäesitteessä on lisätietoja MSCI:n rajoitetusta suhteesta BlackRock Advisors (UK) Limitediin ja tähän suhteeseen liittyvistä rahastoista.

 

Nasdaq®, Nasdaq-100® ja Nasdaq-100 Index® ovat Nasdaq Stock Market Inc:n tavaramerkkejä. Siitä ja sen tytäryhtiöistä käytetään nimitystä "Yhtiöt". BlackRock Asset Management Deutschland AG on saanut luvan käyttää näitä tavaramerkkejä. Yhtiöt eivät laske liikkeelle iShares NASDAQ-100® (DE) -rahastoa eivätkä myy sen osuuksia. Ne eivät toimi osuuksien myynninedistäjinä tai suosittelijoina. Yhtiöt eivät anna takuita eivätkä vastaa tuotteesta.

 

Nasdaq® ja Nasdaq 100 ovat NASDAQ OMX Group, Inc:n (jäljempänä tytäryhtiöineen ”Yhtiö”) rekisteröityjä tavaramerkkejä. BlackRock Fund Management Company (Ireland) Limitedille on myönnetty lisenssi näiden tavaramerkkien käyttöön. Yhtiö ei vastaa tuotteen juridisesta kelpoisuudesta tai sopivuudesta. Yhtiö ei laske liikkeelle, merkitse, myy tai markkinoi tuotetta. Yhtiö ei anna takuita tuotteeseen liittyen eikä vastaa tuotteesta.

 

Tekijänoikeuksien suojaaman Nikkei Stock Average -aineiston laskee Nihon Keizai Shimbun, Inc. Se omistaa itse kaikki Nikkei Stock Averagen tekijän- ja muut aineettomat oikeudet sekä Nikkei Stock Average -laskentamenetelmän. Nihon Keizai Shimbun, Inc. on myöntänyt lisenssinsaajalle lisenssin käyttää Nikkei Stock Average -aineistoa iShares Nikkei 225® (DE) ETF -rahaston perustana. Lisenssin myöntäjä ei tue, myy eikä markkinoi tätä ETF-rahastoa. Sillä ei ole mitään muuta yhteyttä tähän ETF-rahastoon kuin lisenssin myöntäminen. Vain lisenssinsaaja vastaa tämän ETF-rahaston hallinnan riskeistä. Lisenssin myöntäjällä ei ole mitään velvoitteita tai vastuita rahaston hallinnasta eikä transaktioista.

 

Nikkei 225:llä on tekijänoikeuden suoja ja sen laskentaperusteena olevat kriteerit on kehittänyt Nikkei Inc. itsenäisesti. Nikkei Inc. omistaa yksinoikeudella Nikkei 225:n tekijän- ja muut immateriaalioikeudet sekä siihen liittyvät laskentakriteerit. Nikkei Inc. on valtuuttanut Nikkei Digital Media Inc:n myöntämään lisenssin Nikkei 225:n käyttöön rahaston indeksiksi lisenssinsaajalle. Nikkeihin ja Nikkei 225:een liittyvä immateriaaliomaisuus ja muut tavaramerkkeihin liittyvät oikeudet on myönnetty Nikkei Inc:lle. Nikkei Inc. ja/tai Nikkei Digital Media, Inc. eivät tue, suosittele, myy tai markkinoi rahastoa. Nikkei Inc. ja/tai Nikkei Digital Media, Inc. eivät ole missään yhteydessä rahastoon, ja myöntävät lisenssinsaajalle ainoastaan lisenssin käyttää tiettyjä tavaramerkkejä ja Nikkei 225:ttä rahaston yhteydessä. Nikkei Digital Media, Inc:n ja lisenssinsaajan välinen sopimus ei sisällä oikeuksien luovutusta kolmannelle osapuolelle. Rahastoa hoidetaan lisenssinsaajan yksinomaisella riskillä. Nikkei Inc:llä ja/tai Nikkei Digital Media, Inc:llä ei ole mitään rahaston hallintaan ja transaktioihin liittyviä velvoitteita tai vastuita. Nikkei Inc. ja/tai Nikkei Digital Media, Inc. eivät vastaa rahaston laskelmien tai tietojen oikeellisuudesta. Nikkei Inc:llä ja/tai Nikkei Digital Media, Inc:llä ei ole velvollisuutta jatkaa Nikkei 225:n julkaisemista eivätkä ne ole vastuussa julkaisun virheistä, viivästyksistä, keskeytyksistä tai päättämisestä. Nikkei Inc:llä ja Nikkei Digital Media, Inc:llä on oikeus muuttaa Nikkei 225:n arvopapereiden, laskentaperusteiden tai muiden tietojen kuvausta, ja niillä on oikeus keskeyttää tai päättää Nikkei 225:n julkistaminen olematta siitä vastuussa lisenssinantajalle tai kolmannelle osapuolelle.

 

”Standard & Poor’s®” ja ”S&P®” ovat Standard & Poor’s Financial Services LLC:n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja'S&P Commodity Producers Agribusiness', 'S&P 500', 'S&P Emerging Market Infrastructure', 'S&P Global Clean Energy', 'S&P Global Timber & Forestry', 'S&P Global Water', 'S&P Commodity Producers Gold', 'S&P Listed Private Equity', 'S&P Commodity Producers Oil and Gas', 'S&P 500 Minimum Volatility' ja 'S&P SmallCap 600' on Standard & Poor’s Financial Services LLC:n tavaramerkki. BlackRock Fund Advisorsille ja sen tytäryhtiöille on myönnetty lisenssi niiden käyttöön tiettyihin tarkoituksiin. iShares® on BlackRock Fund Advisorsin tai sen tytäryhtiöiden rekisteröity tavaramerkki. S&P ei tue, suosittele, myy tai markkinoi rahastoja iShares Agribusiness UCITS ETF, iShares Core S&P 500 UCITS ETF, iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF, iShares Global Clean Energy UCITS ETF, iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF, iShares Global Water UCITS ETF, iShares Gold Producers UCITS ETF, iShares Listed Private Equity UCITS ETF, iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF, iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF, iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF, iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF, iShares S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF, iShares S&P 500 UCITS ETF (Acc), iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist) ja iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF. S&P ei ota kantaa siihen, onko tuotteisiin sijoittaminen järkevää.

 

EURO STOXX 50®, EURO STOXX® Select Dividend 30, EURO STOXX 50 ex Financials index, EURO STOXX® Mid, EURO STOXX® Small, EURO STOXX® Total Market Growth Large, EURO STOXX® Total Market Value Large ja STOXX® Europe 50 ovat STOXX Limitedin ja/tai sen lisenssinantajien (”lisenssinantajat”) immateriaaliomaisuutta (mukaan lukien rekisteröidyt tavaramerkit), ja niitä käytetään lisenssin nojalla. iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF, iShares EURO Dividend UCITS ETF, iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Acc), iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist), iShares EURO STOXX 50® ex-Financials UCITS ETF, iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF, iShares EURO STOXX Small UCITS ETF, iShares EURO Total Market Growth Large UCITS ETF, iShares EURO Total Market Value Large UCITS ETF ja iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF eivät ole STOXXin tai sen lisenssinantajien tukemia, merkitsemiä, myymiä tai markkinoimia rahastoja, eivätkä nämä tahot vastaa niistä millään tavalla.

 

SIX Swiss Exchange ei tue iShares SMI (DE) -rahastoa eikä toimi sen suosittelijana, myyjänä eikä myynninedistäjänä. SIX Swiss Exchange ei anna neuvoja näihin tuotteisiin sijoittamisesta. SMI® on SIX Swiss Exchangen rekisteröity tavaramerkki, joten sen käyttäminen on luvanvaraista.

'ATX®' (Austrian Traded Index®) on Wiener Börse AG:n rekisteröity tavaramerkki. ATX®-tavaramerkin käyttämiselle on saatu lupa. Wiener Börse AG ei tue, suosittele eikä markkinoi iShares ATX (DE) -rahastoa.

 

iShares® ja BlackRock® ovat BlackRock Inc:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muualla.
© 2014 BlackRock Advisors (UK) Limited. Yritysrekisterinumero 00796793. Kaikki oikeudet pidätetään. Puheluja saatetaan kuunnella tai tallentaa.

© 2014 BlackRock, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, ja myös logossa tyylitelty ovat BlackRock Inc:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muualla. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

 

Muutokset

 

BlackRock pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja aika ajoin. Käyttöehtojen viimeisin versio on saatavana tältä sivustolta.

 

Sovellettava lainsäädäntö ja lainkäyttöalue

 

Näihin käyttöohjeisiin ja sinun tämän sivuston käyttöön ja sivuston sisältöön sovelletaan Ison-Britannian lainsäädäntöä ja riidat ratkaistaan ilman yksinoikeutta Ison-Britannian tuomioistuimissa.

 

© 2012 BlackRock Advisors (UK) Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Viimeinen tarkistus: Toukokuu 11. 2018

Yhteenveto

Tämä tietosuojakäytäntö on tarkoitettu auttamaan sinua ymmärtämään, millaisia tietoja me sinusta keräämme, miten käytämme tietoja ja kenelle jaamme niitä. Se määrittelee myös sinun oikeutesi tietoihin ja kehen voit ottaa yhteyttä saadaksesi lisätietoja ja esittääksesi tehdäksesi kysymyksiä. Napsauta alla olevia linkkejä päästäksesi tietosuojakäytännön tarkempiin osiin:

Ketä t• ämä tietosuojakäytäntö koskee ja mitä se kattaa

Tämä tietosuojakäytäntö koskee kaikkia BlackRock -konsernin yhtiöitä (“BlackRock-konserni”) ja omistamiamme tai hallitsemiamme yksiköitä (“BlackRock” tai “me”, “meitä” tai “meidän”). Jos kaipaat lisätietoja meistä (muun muassa nimistämme, rekisteröityjen pääkonttoriemme osoitteista ja yhteystiedoista), napsauta tästä.

BlackRock ymmärtää henkilötietojesi ja omaa talouttasi koskevien tietojen suojelun merkityksen ja on valmis toimimaan sen mukaisesti. Tämä tietosuojakäytäntö esittelee, miten me keräämme, käsitelemme, säilytämme ja suojaamme sinua koskevia tietoja, kun:

 • • tarjoamme asiakkaillemme tuotteita tai palveluita
 • • käytät verkkosivujamme tai käyt niillä ja/tai
 • • teet muita liiketoimintaamme kuuluvia toimia.

Kun viittaamme “verkkosivuihimme” tai “näihin verkkosivuihin” tässä tietosuojakäytännössä, tarkoitamme tiettyjä blackrock.com- tai ishares.com-sivustoja ja tiettyjä URL-osoitteita, jotka alkavat blackrock.com/… tai ishares.com/… tai sisältävät tämän osan.

BlackRock.com- ja iShares.com -verkkosivut koostuvat monista globaaleista, maa- tai aluekohtaisista sivustoista, jotka BlackRock tarjoaa.

Tämä tietosuojakäytäntö sisältää tietoja siitä, koska jaamme henkilötietojasi toisen BlackRock -konsernin jäsenen tai ulkopuolisen kolmannen osapuolen kanssa (esimerkiksi palveluntarjoajan kanssa).

Viittaamme tässä tietosuojakäytännössä joskus henkilötietojen käsittelyyn, keräämiseen, suojaamiseen ja säilyttämiseen termillä henkilötietojen ’käsittely’.

Muita verkkosivuja

Huomaa, että tämä tietosuojakäytäntö ei koske muita sivustoja, joille näillä sivuilla on linkki. Kehotamme kävijöitä katsomaan kaikkien tällaisten sivustojen tietosuojakäytäntöä ennen omien tietojen antamista.

Mitä tietoja me keräämme

Tarjotessamme sinulla ja asiakkaillemme tuotteita tai palveluita ja tehdessämme due diligence -tarkastuksia tuotteittemme ja palveluittemme yhteydessä (tai keskustellessamme mahdollisesti tarjottavista tuotteista tai palveluista) keräämme sinua koskevia henkilötietoja. Keräämme tyypillisesti sinua koskevia tietoja, kun käyt verkkosivuillamme tai käytät niitä.

Keräämme tai hankimme tyypillisesti sinua koskevia henkilötietoja, koska annat niitä meille (esimerkiksi lomakkeella tai verkkosivuillamme) tai koska joku muu antaa niitä meille (esimerkiksi ulkopuoliset palveluntarjoajat, joita käytämme apuna verkkosivujen käytössä, tai työnantajasi, joka käyttää BlackRock konsernin tuotteita tai palveluita). Voimme myös kerätä tai hankkia henkilötietoja sinusta, koska seuraamme tai päättelemme tiedoista tapasi olla vuorovaikutuksessa kanssamme. Jos esimerkiksi käytät riskinhallinta-alustaamme Aladdinia, keräämme yleensä tietoja sinusta kertoaksemme Aladdinin toimintojen päivityksistä ja antaaksemme yleisiä tietoja Aladdinista. Parantaaksemme verkkosivujen käyttäjäkokemusta ja varmistaaksemme niiden tehokkaan toiminnan me (tai palveluntoimittajamme) käytämme myös evästeitä (pieniä käyttäjän selaimeen tallennettava tekstitiedostoja) ja verkkojäljitteitä (pieniä graafisia kuvia, jotka asennetaan verkkosivustolle ja joita käytetään seuraamaan käyttäjän vuorovaikutusta sivujen kanssa), jotka voivat kerätä henkilötietoja.

Lisätietoja evästeiden ja muiden seurantatekniikoiden käytöstä ja niiden hallinnasta saat evästekäytännöstämme, joka on tämän asiakirjan lopussa.

Mahdollisesti keräämämme henkilötiedot riippuvat palveluistamme, toiminnastamme ja tuotteistamme, muuta niihin kuuluu tyypillisesti seuraavia seikkoja: nimesi, ikäsi, syntymäaikasi, sukupuolesi, kotiosoitteesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi, muita yhteystietoja, asuinmaasi, passisi numero ja muita kansallisia tunnistetietoja, työtä koskevia tietoja (esimerkiksi työnantajasi, työnimikkeesi), perhetilanteesi (esimerkiksi siviilisäätysi, jonka syötit sivustomme lomakkeelle tai joka näkyy meille tarjoamissasi asiakirjoissa), talous- ja verotustietosi (esimerkiksi tulosi, varallisuutesi ja verotuspaikkasi, jotka syötit sivustomme lomakkeelle tai jotka näkyvät meille tarjoamissasi asiakirjoissa), tietoja, miten käytät BlackRockin tarjoamia tuotteita ja palveluita, postituksesi tarjoamillemme blogeille, foorumeille, wiki-sivuille tai muille sosiaalisen median sovelluksille ja tarjoamiimme palveluihin, IP-osoitteesi, selaimesi ja laitteesi tyyppi, kieli, tuloaika ja kesto, tietoja, jotka koskevat Internetin tai interaktiivisten palveluiden käyttöäsi, sinulle tai asiakkaillemme tarjoamamme välineet, verkkosivut, joilla kävit ennen sivuillemme tuloa tai sen jälkeen, tietoja siitä, miten haluat olla yhteydessä kanssamme ja muita vastaavia tietoja.

Keräämiemme henkilötietojen, ’arkaluonteisten’ tai ’erityistietoryhmien’ tyyppi vaihtelee yleensä tarjoamiemme tuotteiden ja palveluiden mukaan sekä sen mukaan, miten käytät sivustoamme. Joissain tapauksissa keräämme ’arkaluonteisia’ tai ’erikoiskategoriaan’ kuuluvia henkilötietoja, joihin kuuluu seuraavia seikkoja: ruokavaliosi (esimerkiksi missä voisimme tarjota sinulle lounaan kokouksen aikana), terveytesi (esimerkiksi voidaksemme tehdä kohtuullisia erikoisjärjestelyjä tiloissamme), sukupuolinen suuntautumisesi, jos annat esimerkiksi tietoja aviopuolisostasi tai kumppanistasi) ja mahdollisesti saamasi rikostuomiot (jos näitä tietoja kerätään esimerkiksi asiakastuntemista varten tai rahanpesun estämistarkistuksissa, joita joudumme tekemään, ennen kuin hyväksymme sinut asiakkaaksi tai työntekijäksi).

Joissain harvoissa tapauksissa keräämme myös muita henkilötietojen ’erityistietoryhmän’ tietoja sinusta, koska olet antanut vapaaehtoisesti tällaisia tietoja meille (esimerkiksi tiedot näkyvät sivustolle lataamastasi ansioluettelosta/CV:stä). Joissain muissa olosuhteissa sinulta keräämiämme henkilötietoja tarvitaan täyttääksemme lakien tai määräysten vaatimuksia tai tarjotaksemme sinulle tai asiakkaallemme (joka voi olla työnantajasi) tämän kaipaamia tuotteita tai palveluita. Jos teemme näin, ilmoitamme, että nämä tiedot ovat pakollisia ja seuraukset, jos emme voi kerätä kyseistä tietoa.

Joissain tapauksissa keräämme myös sinua koskevia henkilötietoja kolmansilta osapuolilta, kuten: (i) työnantajaltasi, kun tarjoamme tälle tuotteita tai palveluita, (ii) kolmansilta osapuolilta, kuten asiakastuntemustietojen tai rahanpesun estämispalveluiden tarjoajilta, joita käytämme joskus apuna täyttääksemme lain vaatimukset tällä alueella ja saadaksemme apua henkilöllisyytesi varmistamisessa tarjotessamme sinulle tai työnantajallesi tuotteitamme tai palveluitamme, (iii) välittäjiltä (kuten riippumattomilta sijoitusneuvojilta), (iv) henkilötaustatietojen tarkistajilta, joita käytämme joskus tarkistaaksemme henkilöllisyytesi, kun haet työtä sivustomme kautta, (v) ulkopuolisilta palveluntarjoajilta, jotka auttavat meitä hoitamaan verkkosivustoamme, ja (vi) yleisessä käytössä olevista lähteistä, kuten liiketoimintaan ja työelämään suuntautuvista sosiaalisista verkoista ja työnhakusivuilta.

Miten me käytämme itseäsi koskevia tietoja

Henkilötietojen käyttö tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseksi

Käytämme henkilötietojasi tarjotaksemme sinulle tai asiakkaillemme tuotteita tai palveluita. Osana tätä voimme käyttää henkilötietojasi kyseisiin tuotteisiin ja palveluihin liittyvässä viestienvaihdossa. Tällainen viestienvaihto voi koskea sinua, asiakastamme, muita BlackRock-konsernin jäseniä, palveluntarjoajiamme tai valtion tai oikeuslaitoksen viranomaisia, joilla on tarpeelliset toimivaltuudet.

Monissa tapauksissa käytämme henkilötietojasi tehdäksemme etukäteen due diligence -tarkastuksia ennen tuotteiden tai palveluiden tarjoamista sinulle tai asiakkaallemme ja käsitelläksemme sinulta tai mahdolliselta asiakkaalta saamiamme tuote- tai palvelupyyntöjä. Jos välittäjä tai kolmas osapuoli on ohjannut sinut meille, käytämme henkilötietojasi hyväksyäksemme tai hylätäksemme välittäjän tai kolmannen osapuolen tekemän ohjaustarjouksen BlackRock-yhtiölle.

Koska tarjoamme asiakkaillemme laajaa tuote- ja palveluvalikoimaa, tapa, jolla käytämme henkilötietojasi, vaihtelee tuotteiden ja palveluiden mukaan. Käytämme henkilötietojasi esimerkiksi, kun:

 • • käytät riskinhallinta-alustaamme Aladdinia
 • • annamme sinulle tai työnantajallesi vakuutustuotteen tai -palvelun
 • • sinä tai työnantajasi pyydätte meitä antamaan sijoitusten hoitoa tai vastaavia palveluita
 • • sijoitat yksityisesti rahastotuotteeseen, jota BlackRock-konsernin jäsen hoitaa
 • • pyydät BlackRock-konsernin jäsentä antamaan sijoituksen hoitopalveluita
 • • annat meille henkilötietoja sähköpostilla tai verkkolomakkeella.

Verkkosivujemme kautta kerättyjen henkilötietojen käyttö

Tämän verkkosivuston kautta kerättyjen henkilötietojen käyttö keskittyy yleensä seuraaviin seikkoihin:

 • • verkkosivuston kautta tarjottavien palveluiden hoitaminen ja parantaminen
 • • verkkosivuston hoitaminen ja parantaminen (mukaan lukien verkkosivuston käyttötilastojen laatiminen)
 • • verkkosivuston sisällön yksilöllistäminen siten, että voimme tarjota sinulle paremmin sopivan käyttäjäkokemuksen tai kiinnittääksemme huomiosi itseäsi kiinnostavia tuotteita ja palveluita koskeviin tietoihin
 • • hoitaaksemme ja vastataksemme verkkosivuston kautta tekemiäsi pyyntöjä
 • • saadaksemme tietoja sinusta, tuotteista ja palveluista, joita sinä tai työnantajasi saatte BlackRock-yhtiöltä tai jotka voisivat kiinnostaa sinua tai työnantajaasi
 • • ollaksemme yhteydessä sinuun verkkosivustomme kautta käyttämiesi palveluiden tai niiden kautta antamiesi tietojen puitteissa. Tällainen viestienvaihto koskee yleensä sinua, asiakastamme, muita BlackRock-konsernin jäseniä, palveluntarjoajiamme tai valtion tai oikeuslaitoksen viranomaisia, joilla on tarvittavat toimivaltuudet.

Henkilötietojen käyttö muihin toimiin, jotka kuuluvat liiketoimintamme hoitamiseen

Käytämme tämän sivuston kautta antamiasi tietoja yleensä seuraaviin tarkoituksiin:

 • • sovellettavan lainsäädännön tai muiden vaatimusten täyttämiseen
 • • toimivaltuudet omaavien valtion tai oikeuslaitoksen viranomaisten pyyntöjen täyttämiseen tai viesteihin vastaamiseen
 • • talouskirjanpitoon, laskutukseen tai riskianalyysin tekemiseen
 • • operationaalisen hallintaan (mukaan lukien luotto- ja riskihallinta, vakuuttamisen, auditoinnin, koulutuksen ja vastaavien hallinnollisten toimien tarpeet)
 • • asiakassuhteen hoidon tarkoituksessa, mihin kuuluu: (i) sellaisten BlackRock-yhtiön tuotteita tai palveluita koskevien tietojen lähettäminen, joiden uskomme kiinnostavan sinua tai työnantajaasi, (ii) yhteydenotto saadaksemme palautetta BlackRock-yhtiön tuotteista tai palveluista sekä (iii) yhteydenotto markkinointi- tai tutkimustarkoituksissa
 • • rekrytointia ja liiketoiminnan kehittämistä varten
 • • palvelut, joita saamme ammattimaisilta neuvonantajiltamme, kuten lakimiehiltä, kirjanpitäjiltä tai konsulteilta
 • • välittäjiemme, meklareittemme ja muiden liikekumppaneinamme toimivien henkilöiden tai yksiköiden kanssa käytössä olevat järjestelyt
 • • kaikki toimet, joihin liittyy BlackRock-konsernin yhtiöitä tai varoja kokonaan tai osittain
 • • omien ja asiakkaittemme oikeuksien suojeleminen
 • • yhtiömme ja sen sosiaalisen vastuun vaatimusten täyttäminen.

Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi

Säilytämme henkilötietojasi BlackRockin järjestelmissä niin pitkään, kuin se on tarpeen suorittaaksemme toimenpiteet, joita varten ne on kerätty tai täyttääksemme lain, määräysten tai yhtiön sisäisten menettelytapojen vaatimukset.

Henkilötietojesi suojaaminen

Käytämme lukuisia fyysisiä, elektronisia ja hallinnollisia toimia varmistaaksemme, että henkilötietosi ovat turvassa, täsmällisiä ja ajantasaisia. Näihin toimiin kuuluvat:

 • • asiaan liittyvän henkilöstön koulutus, jotta varmistetaan, että henkilöstö tuntee tietosuojavelvoitteet käsitellessään tietoja ja on saanut koulutusta sosiaalisissa menetelmissä, tietojen urkinnassa, tuulastamisessa ja salasanoihin liittyvissä riskeissä
 • • hallinnollisia ja teknisiä kontrollimenetelmiä, joiden avulla rajoitetaan pääsyä vain niille, jotka niitä tarvitsevat
 • • teknisiä turvatoimia, mm. palomuureja, salausta (alan SSL-standardisalaus 128-bitin pituisella avaimella) ja haittaohjelmien torjuntaohjelma
 • • fyysisiä turvatoimia, kuten henkilöstön turva-avaimet/kortit tilojen pääsyhallintaa varten.
 • • ulkopuolisten suorittamia teknisiä arvioita, turvatarkastuksia ja myyjän due diligence -toimia
 • • suoja-alueita: Palomuureja, IDS, sisältösuodattimia
 • • verkkojen erottamista: DMZ, konsernin alue, tuotannon alue
 • • sovellusten turvallisuus: OWASP top 10 -koodivaatimukset, sovellusten testaus, tunkeutumistestaus
 • • endpoint-turvallisuus: Haittaohjelmien torjuntaohjelma, kannettavien tallennuslaitteiden lukitus, rajoitetut hallinnolliset pääsyoikeudet
 • • Tietovuotojen kontrollin reaaliaikainen seuranta
 • • Kattavat ja eri kerroksista koostuvat kyberturvallisuussuojaukset
 • • Turvatapausten raportointi ja hallinta.

Vaikka käytämme asianmukaisia turvatoimia, kun olemme saaneet henkilötietosi, tietojen lähettäminen Internetissä (sähköposti mukaan luettuna) ei ole koskaan täysin turvallista. Pyrimme suojaamaan henkilötietojasi, mutta emme voi taata meille lähettämienne tai meidän lähettämien tietojen turvallisuutta.

Omat oikeutesi ja miten meihin voi ottaa yhteyttä

Sinulla on omiin henkilötietoihisi liittyviä oikeuksia. Erityisesti sinulla on oikeus seuraaviin seikkoihin:

 • • voit kieltää henkilötietojesi käsittelyn
 • • voit pyytää kopiota hallussamme olevista henkilötiedoista
 • • voit pyytää, että me päivitämme hallussamme olevia henkilötietoja tai korjaamme tietoja, joiden katsot olevan virheellisiä tai epätäydellisiä
 • • voit pyytää hallussamme olevien henkilötietojen poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista
 • • voit perua antamasi henkilötietojesi käsittelyluvan (jos käsittely perustuu antamallesi luvalle).

Jotta voisit käyttää oikeuksiasi tai jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelemistä, lähetä sähköposti osoitteeseen groupprivacy@blackrock.com tai lähetä kirje BlackRock-konsernin globaalille tietosuojapäällikölle (Global Privacy and Data Protection Officer), osoite 12 Throgmorton Avenue, Lontoo, EC2N 2DL, Yhdistynyt kuningaskunta. Voit myös käyttää näitä tietoja, jos haluat esittää valituksen omien tietojesi käsittelystä.

Jos et ole tyytyväinen tapaan, jolla käsittelemme henkilötietojasi tai sinulla on tietosuojaa koskevia tiedusteluja tai pyyntöjä, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus asuin- tai työpaikkasi tietosuojavaltuutetulle tai voit tehdä valituksen paikassa, jossa uskot tietoihin liittyvän ongelman tapahtuneen. Täältä voit löytää listan kansallisista tietosuojauksen vastuuhenkilöistä: http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/bodies/authorities/index_en.htm.

Muutoksia näihin tietosuojamenettelyihin

Voimme muuttaa tai täydentää tätä tietosuojamenettelyä ajoittain.

Jos tässä tietosuojakäytännössä kuvattuihin henkilötietojen käsittelytapoihin tehdään myöhemmin muutoksia tai lisäyksiä, jotka vaikuttavat sinuun, saat siitä tiedon asianmukaisen kanavan kautta, jota käytämme normaalisti viestiessämme kanssasi.

Evästekäytäntömme

Mitä ovat evästeet?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita tallennetaan tietokoneesi, mobiililaitteesi tai taulutietokoneesi muistiin tai kovalevylle. Niitä käytetään verkkosivustojen toiminnan turvaamiseksi tai tietojen tarjoamiseksi verkkosivuston omistajalle tai kolmansille osapuolille, jotka saavat verkkosivustolta kerättyjä tietoja.

Kun käyt jollain verkkosivustolla, sivusto voi tallentaa selaimeesi evästeen tai hakea sen. Nämä tiedot voivat koskea sinua, mieltymyksiäsi tai laitteitasi ja niitä käytetään varmistamaan, että verkkosivusto toimii oletetulla tavalla. Tiedot eivät yleensä salli suoraa tunnistusta, mutta ne voivat tarjota sinulle yksilöllisemmän käyttökokemuksen.

Miksi käytämme evästeitä?

Evästeitä käytetään tarjoaman muokattuja palveluita ja tietoja. Käytämme verkkosivuillamme evästeitä, jotka kertovat yleisellä tasolla miten ja koska verkkosivujamme käytetään, millaisia teknisiä valintoja käyttäjillä on – kuten millaista videojärjestelmää he käyttävät – ja toimivatko sivumme kunnolla. Käyttötarkoituksesta riippuen jotkin evästeet voivat olla käytössä vain yhden selausistunnon ajan, kun taas joillain muilla on pidempi käyttöikä, jotta voidaan varmistaa, että ne täyttävät pitkän aikavälin tarkoituksensa (alla kuvatulla tavalla). Huomaa, että riippumatta evästeiden aktiivisen käyttöiän pituudesta, voit aina poistaa ne (ja näin estää niitä keräämästä lisätietoja) alla kuvatulla tavalla.

Jos käytät jotain salasanalla suojattua sivuamme, verkkosivusto voi käyttää evästeitä tai muita tekniikoita tunnistamaan sinut, tallentamaan ja tunnistamaan konfiguraatiosi ja käyttäjämääriteesi, helpottamaan liikkumistasi verkkosivuilla ja muokkaamaan sisältöä siten, että tarjolla olevat tiedot vastaavat paremmin kiinnostuksesi kohteita.

Yleisellä tasolla verkkosivustollamme käytämme evästeitä seuraavassa tarkoituksessa:

 • • Analyyttiset tarkoitukset: Analyyttiset evästeet tarjoavat mahdollisuuden tunnistaa, mitata ja seurata verkkosivujemme kävijöitä ja laatimaan käyttötiedoista tallenteita. Se auttaa meitä parantamaan ja kehittämään verkkosivujemme toimintatapaa määrittelemällä, löytääkö käyttäjä tiedot helposti tai havaitsemalla, mitkä seikat verkkosivuilla kiinnostavat käyttäjiä eniten.
 • • Käyttövalinnat: Jotkin verkkosivujemme evästeet aktivoituvat, kun kävijät tekevät sivujen käyttöä koskevia valintoja. Verkkosivustomme ’muistaa’ kyseisen käyttäjän valinnat. Tämän ansiosta me voimme räätälöidä sivustomme ominaisuuksia.
 • • Käyttöehdot: Käytämme verkkosivuillamme evästeitä tallentaaksemme, koska sivuilla kävijä on nähnyt tietosuojakäytännöt, kuten nämä, tai hyväksynyt verkkosivujen käyttöehdot. Näin voimme parantaa verkkosivujen käyttäjäkokemusta – se auttaa esimerkiksi välttämään tilanteita, joissa käyttäjää pyydetään toistuvasti hyväksymään ehdot. Me seuraamme myös, onko käyttäjä nähnyt samanlaisia asiakirjoja (kuten verkkokyselyitä) aiemmin – varmistaaksemme taas, että käyttäjän kokemus verkkosivujen käytöstä on sujuvaa.
 • • Istunnon hallinta: Verkkosivujamme hoitava ohjelma käyttää evästeitä teknisistä syistä palvelintemme sisäistä toimintaa varten. Käytämme evästeitä esimerkiksi lähettämään pyyntöjä useammalle palvelimelle, tunnistamaan käyttäjät ja määrittämään, mihin sivuston ominaisuuksiin he voivat päästä, tarkastaa pyyntöjen alkuperä, seurata tietoja käyttäjän istunnosta ja määrittämään, mitä valintoja tai sivuja tulisi näyttää, jotta sivusto toimisi kunnolla.
 • • Funktionaaliset tarkoitukset: Funktionaaliset evästeet tallentavat tietoja, joita sovelluksemme tarvitsevat toimiakseen ja käsitelläkseen tietoja. Esimerkiksi kun jokin sovelluksen tapahtuma tai pyyntö vaatii useita työvirran vaiheita, evästeitä voi käyttää tallentamaan väliaikaisesti tietoja kustakin vaiheesta, jotta tapahtuma tai pyyntö voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan.
 • • Mainonta: Mainontaevästeet antavat meille (tai kolmansille osapuolille) mahdollisuuden seurata verkkosivujen käyttöä. Näitä tietoja käytetään varmistamaan, että kyseisille käyttäjille korostettavat tiedot on kohdistettu oikein ja relevantilla tavalla – esim. BlackRock-verkkosivuston mainosten tai kolmannen osapuolen verkkosivujen kautta (esim., Bloomberg, Agefi.com, Handlesblatt.de jne.), jotka perustuvat käyttäjä kokemukseen verkkosivuistamme, tai seuraamaan digitaalimainoskampanjoiden tehoa. Me seuraamme myös, ovatko verkkosivuillamme näkyvät mainokset kiinnostavia käyttäjän kannalta ja säilytämme nämä tiedot varmistaaksemme, että käyttäjän verkkosivuillamme ajan mittaan näkemät mainokset ovat asiamukaisia.

Huomaa, että kolmannet osapuolet voivat käyttää evästeitä. Kolmansien osapuolten evästeet ja tietojen käsittely tapahtuvat näiden tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Katso alta lisätietoja kolmansien osapuolten evästeiden käytöstä.

Evästevalinnat

Evästeet ovat tarpeen, jotta voi käyttää BlackRock-sivustoa täysin hyväksesi. Lisäksi evästeet auttavat meitä yksilöllistämään sivuston ominaisuuksia. Jos päätät estää evästeiden käytön, jotkin BlackRock-verkkosivujen toiminnot voivat kärsiä.

Paikallinen Flash-tallennus

Joillain sivustojemme osilla on sisältöä, joka on tarkoitettu Adobe Flash Playerin avulla, kuten animaatioita, videoita ja välineitä. Paikallista flash-tallennusta (puhutaan usein “flash-evästeistä”) voidaan käyttää käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Flash-tallennus toimii pitkälti samalla tavalla kuin standardievästeet, mutta niitä ohjataan Flash-ohjelman avulla.

Jos haluat estää tai poistaa paikallisesti tallennetut Flash-tiedot, katso Flash-ohjelman asiakirjoja, jotka löytyvät täältä www.adobe.com. Huomaa, jos estät Flash-evästeiden käytön, jotkin verkkosivuston toiminnot eivät ehkä toimi.

Kolmannen osapuolen evästeet

Käydessäsi verkkosivuillamme, voit saada kolmannen osapuolen asettamia evästeitä. Niihin voi kuulua evästeitä seuraavilta yhtiöiltä: Google, Bizo, LinkedIn, AppNexus, Xaxis, MediaMind ja/tai Rocketfuel. Näitä evästeitä käytetään tarkoituksiin, jotka on kuvattu näiden ohjeiden osassa ”Miksi käytämme evästeitä?” Me emme kontrolloi kolmannen osapuolen asettamia evästeitä, joten kehotamme katsomaan kolmannen osapuolen verkkosivuja saadaksesi lisätietoja evästeiden käytöstä ja hallinnasta.

Isäntä Tyyppi Kolmas osapuoli Tietosuojakäytäntö
Doubleclick.net Mainonta Google Google
Google.com Mainonta Google Google
.universal.iperceptions.com Mainonta Iperceptions Iperceptions
survey.efmfeedback.com Mainonta Verint Inc Verint
.serving-sys.com Mainonta Sizmek Sizmek
bs.serving-sys.com Mainonta Sizmek Sizmek
Xasis.com Mainonta Xaxis Xaxis

Evästevalintojen muuttaminen

Jos haluat poistaa verkkosivujemme evästeet selaimestasi tulevaisuudessa, voit poistaa ne. Evästeiden poistaminen tietokoneeltasi tai mobiililaitteeltasi riippuu käyttämästäsi käyttöjärjestelmästä ja selaimesta. Huomaa, että jos perut evästeiden käyttöluvan sivuillamme, jotkin sivuston toiminnot kärsivät.

Sivustolla www.allaboutcookies.org on ohjeita, miten evästeitä hallitaan monilla yleisesti käytettävillä selaimilla tai voit katsoa ohjelman myyjän asiakirjoja.

Lisätietoja evästeistä

Jos kaipaat lisätietoja evästeistä yleensä ja niiden hallinnasta, katso sivuja www.allaboutcookies.org.