Osakkeet

BGF Continental European Flexible Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 06.12.2021 EUR 8 927,324
12 kk todellinen tuotto alkaen 30.11.2021 0,09
Sijoitusten määrä alkaen 30.11.2021 51
Perusvaluutta Euro
Rahaston perustaminen 24.11.1986
Perustamispäivä 07.04.2021
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka -
Vertailuindeksi FTSE World Europe ex UK Index
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,91%
ISIN LU2319960444
Bloomberg-tunnus CEFFE_AG
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BNDL9Z8
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 5000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 05.11.2021 AA
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 05.11.2021 8,20
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen - -
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 05.11.2021 95,22
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen - -
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 05.11.2021 72,39
Vertaisryhmän rahastot alkaen - -
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 05.11.2021 31.05.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 30.11.2021 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 30.11.2021 0,00%
MSCI - ydinaseet alkaen 30.11.2021 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 30.11.2021 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 30.11.2021 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 30.11.2021 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 30.11.2021 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 30.11.2021 98,33%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 30.11.2021 1,32%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,00% ja öljyhiekat 0,00%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja ottaa huomioon ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja päätöksentekovaiheessa. Tähän voi sisältyä kolmansien osapuolten olennaisia näkemyksiä sekä sisäisiä kommentteja sitoutumisesta ja BlackRockin sijoitustenhoidon palautetta hallintoasioista. Rahastonhoitaja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun arviointeja riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.11.2021
Nimi Painotus (%)
ASML HOLDING NV 7,44
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,94
LONZA GROUP AG 5,83
SIKA AG 5,48
DSV A/S 5,15
Nimi Painotus (%)
NOVO NORDISK A/S 4,61
TELEPERFORMANCE 3,63
STRAUMANN HOLDING AG 3,51
BE SEMICONDUCTOR IND. 3,06
PANDORA A/S 2,96
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class SR4 Hedged USD Vuotuinen 11,56 -0,06 -0,52 12,42 10,00 - LU2319960444 - -
Class A2 USD Ei ole 49,24 -0,27 -0,55 54,41 42,20 - LU0769137737 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 43,79 -0,23 -0,52 47,10 34,33 - LU0827876235 - -
Class I4 EUR Vuotuinen 29,22 -0,16 -0,54 31,46 22,96 - LU1505937943 - -
Class X2 EUR Ei ole 53,30 -0,28 -0,52 57,37 41,58 - LU0224106442 - -
Class SR2 EUR - 11,48 -0,06 -0,52 12,36 10,00 - LU2319959941 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 36,99 -0,19 -0,51 39,29 30,40 - LU0827876318 - -
Class D2 EUR Ei ole 48,09 -0,26 -0,54 51,79 37,87 - LU0406496546 - -
Class I2 EUR Ei ole 33,11 -0,17 -0,51 35,65 26,01 - LU0888974473 - -
Class SR4 EUR Vuotuinen 11,47 -0,06 -0,52 12,35 10,00 - LU2319960014 - -
Class I4 Hedged USD Vuotuinen 24,50 -0,12 -0,49 26,32 19,06 - LU1505938164 - -
Class D2 USD Ei ole 54,29 -0,29 -0,53 59,88 46,19 - LU1984140423 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 43,40 -0,23 -0,53 46,73 34,18 - LU1202926504 - -
Class D2 Hedged USD Ei ole 65,90 -0,34 -0,51 70,82 51,39 - LU0827876151 - -
Class A4 Hedged GBP Vuotuinen 40,64 -0,22 -0,54 43,73 32,09 - LU0534241806 - -
Class I2 USD - 37,37 -0,20 -0,53 41,20 32,35 - LU2315844121 - -
Class I4 GBP Vuotuinen 24,91 -0,12 -0,48 26,46 20,43 - LU1330249563 - -
Class I2 Hedged USD Ei ole 24,03 -0,12 -0,50 25,82 18,69 - LU1207311066 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 41,69 -0,23 -0,55 44,85 32,69 - LU0827876409 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 23,63 -0,13 -0,55 25,41 18,56 - LU1196525536 - -
Class I2 Hedged GBP - 9,79 -0,05 -0,51 10,15 9,79 - LU2404648292 - -
Class A2 EUR Ei ole 43,62 -0,23 -0,52 46,99 34,60 - LU0224105477 - -
Class D4 Hedged USD Vuotuinen 70,34 -0,37 -0,52 75,60 54,86 - LU0669554353 - -
Class SR4 GBP Vuotuinen 9,78 -0,05 -0,51 10,39 8,66 - LU2319960287 - -
Class SR2 USD - 12,96 -0,07 -0,54 14,29 11,89 - LU2319960105 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 36,09 -0,19 -0,52 38,35 29,83 - LU0071969892 - -
Class SR2 Hedged USD - 11,56 -0,06 -0,52 12,42 10,00 - LU2319960360 - -
Class X4 GBP Vuotuinen 37,34 -0,19 -0,51 39,65 30,64 - LU0462858084 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 42,64 -0,23 -0,54 45,94 33,83 - LU0628613803 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Giles Rothbarth
Giles Rothbarth

Dokumentit

Dokumentit