Multi Asset

BGF Global Allocation Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
  Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2021

- - 8,23 9,86 11,52
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
9,20 11,09 - - 10,02
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
7,92 1,43 1,08 9,20 37,09 - - 38,17

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 03.12.2021 USD 18 193,961
12 kk todellinen tuotto alkaen 30.11.2021 0,46
Sijoitusten määrä alkaen 29.10.2021 1288
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 03.01.1997
Perustamispäivä 11.07.2018
Omaisuuslaji Multi Asset
Morningstar-luokka USD Moderate Allocation
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,02%
ISIN LU1852330908
Bloomberg-tunnus BGAAD4G
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BD38XB3
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 100000
Minimi lisäsijoitus GBP 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 05.11.2021 A
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 05.11.2021 6,68
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 05.11.2021 82,35
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 05.11.2021 90,40
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 05.11.2021 Mixed Asset USD Bal - Global
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 05.11.2021 154,08
Vertaisryhmän rahastot alkaen 05.11.2021 204
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 05.11.2021 31.05.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 29.10.2021 0,01%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 29.10.2021 0,77%
MSCI - ydinaseet alkaen 29.10.2021 0,01%
MSCI - lämpöhiili alkaen 29.10.2021 0,08%
MSCI - siviiliaseet alkaen 29.10.2021 0,06%
MSCI - öljyhiekka alkaen 29.10.2021 0,22%
MSCI - tupakka alkaen 29.10.2021 0,01%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 29.10.2021 66,79%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 29.10.2021 33,20%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,36% ja öljyhiekat 1,21%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Global Allocationin sijoitustiimi uskoo, että yhtiön kyky hallita olennaisia ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan ("ESG") liittyviä asioita voi olla olennaista yrityksen kyvylle ylläpitää kasvua ja luoda arvoa osakkeenomistajille pitkällä aikavälillä, ja siksi ESG-tunnusluvut huomioidaan sijoitusprosessissamme. Pitkäaikaisille sijoittajille, kuten Global Allocation, ESG-tietojen sisällyttäminen tutkimukseen ja sijoituspäätöksiin on ollut ja on edelleen erittäin tärkeää perustavanlaatuiselle sijoitusprosessillemme ja tavoitteellemme maksimoida riskikorjattu tuotto.


Tiimi analysoi ESG-tiedot uusien sijoitusten tutkimusten ja due diligence -tarkastusten yhteydessä sekä seuratessaan salkun nykyisiä sijoituksia. Tiimin jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun riskiarvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä kestävään kehitykseen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.10.2021
Nimi Paino (%)
MICROSOFT CORP 2,51
ALPHABET INC CLASS C 1,90
APPLE INC 1,70
AMAZON COM INC 1,23
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,11
Nimi Paino (%)
JOHNSON & JOHNSON 0,90
BANK OF AMERICA CORP 0,86
CONOCOPHILLIPS 0,82
SALESFORCE.COM INC 0,79
NEXTERA ENERGY INC 0,78
alkaen 29.10.2021
Nimi Paino (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 1,95
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1,20
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 0,89
TREASURY BOND 2 08/15/2051 0,69
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 0,65
Nimi Paino (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 04/01/2030 0,53
SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 07/30/2066 0,51
CANADA (GOVERNMENT OF) 0.5 09/01/2025 0,49
ITALY (REPUBLIC OF) 0.95 08/01/2030 0,42
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #72 0.7 09/20/2051 0,36
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D4 GBP Vuotuinen 55,92 0,14 0,25 57,33 51,38 - LU1852330908 - -
Class X2 Hedged JPY Ei ole 1 491,00 -3,00 -0,20 1 552,00 1 382,00 - LU1445720094 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 21,31 -0,05 -0,23 22,20 20,12 - LU0480534592 - -
Class X2 Hedged AUD Ei ole 26,46 -0,07 -0,26 27,59 24,61 - LU0525289509 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 65,05 0,13 0,20 67,36 56,73 - LU0408221512 - -
Class X2 EUR Ei ole 85,01 0,17 0,20 87,98 72,89 - LU0984173384 - -
Class A9 Hedged SGD - 9,71 -0,02 -0,21 10,14 9,64 - LU2354320645 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 45,80 -0,12 -0,26 47,80 43,49 - LU0212925753 - -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 42,56 -0,11 -0,26 44,42 40,41 - LU0240613025 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 50,90 -0,13 -0,25 53,09 47,97 - LU0329591480 - -
Class X4 USD Vuotuinen 16,42 -0,03 -0,18 17,14 15,37 - LU0953392981 - -
Class A9 USD - 9,72 -0,02 -0,21 10,14 9,64 - LU2354320561 - -
Class A9 Hedged AUD - 9,68 -0,03 -0,31 10,13 9,63 - LU2354320728 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 21,81 -0,06 -0,27 22,77 20,63 - LU0468326631 - -
Class X2 USD Ei ole 95,97 -0,22 -0,23 99,90 88,63 - LU0328507826 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 17,54 -0,04 -0,23 18,29 16,51 - LU0308772762 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 37,84 -0,10 -0,26 39,46 35,72 - LU0236177068 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 14,92 -0,04 -0,27 15,57 14,20 - LU0343169966 - -
Class D2 USD Ei ole 83,93 -0,19 -0,23 87,42 78,25 - LU0329592538 - -
Class A2 EUR Ei ole 66,90 0,12 0,18 69,28 58,35 - LU0171283459 - -
Class A2 HUF Ei ole 24 379,21 189,97 0,79 25 578,64 20 809,58 - LU0566074125 - -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 22,84 -0,05 -0,22 23,78 21,39 - LU0827880427 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 65,62 0,13 0,20 67,94 57,07 - LU0827880005 - -
Class I2 EUR Ei ole 74,48 0,15 0,20 77,10 64,34 - LU1653088838 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 18,89 -0,05 -0,26 19,69 17,65 - LU0827880690 - -
Class I2 USD Ei ole 84,08 -0,20 -0,24 87,57 78,23 - LU0368249560 - -
Class D2 Hedged AUD Ei ole 23,37 -0,06 -0,26 24,38 21,94 - LU0827880187 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 16,00 -0,04 -0,25 16,68 15,11 - LU0827880260 - -
Class D2 EUR Ei ole 74,34 0,14 0,19 76,96 64,36 - LU0523293024 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 40,51 -0,10 -0,25 42,22 37,95 - LU0827880344 - -
Class A4 USD Vuotuinen 73,44 -0,17 -0,23 76,53 68,99 - LU0724617625 - -
Class D4 Hedged EUR Vuotuinen 42,91 -0,11 -0,26 44,76 40,63 - LU0827880773 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 18,00 -0,04 -0,22 18,76 16,93 - LU0788109477 - -
Class I2 Hedged SGD Ei ole 18,97 -0,04 -0,21 19,77 17,76 - LU0810842038 - -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 177,29 -0,40 -0,23 184,45 162,85 - LU1062906877 - -
Class A2 USD Ei ole 75,53 -0,18 -0,24 78,71 70,95 - LU0072462426 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 50,49 -0,12 -0,24 52,65 47,48 - LU0368231949 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Dokumentit

Dokumentit