Korko-sijoitukset

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 3 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) 3,1 3,7 -0,9
Vertailuindeksi 1 (%) -0,3 -0,4 -0,5
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-1,75 1,12 - - 1,03
Vertailuindeksi 1 (%) -0,65 -0,51 - - -0,46
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-0,60 0,44 -0,05 -0,58 -1,75 3,40 - - 4,30
Vertailuindeksi 1 (%) -0,42 -0,10 -0,21 -0,37 -0,65 -1,52 - - -1,86
  Alkaen
30.06.2017
Saakka
30.06.2018
Alkaen
30.06.2018
Saakka
30.06.2019
Alkaen
30.06.2019
Saakka
30.06.2020
Alkaen
30.06.2020
Saakka
30.06.2021
Alkaen
30.06.2021
Saakka
30.06.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.06.2022

- 0,68 1,05 4,98 -2,74
Vertailuindeksi 1 (%)

alkaen 30.06.2022

- -0,31 -0,36 -0,50 -0,59

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 17.08.2022 EUR 142 824 425
Perustamispäivä 27.06.2018
Rahaston perustaminen 25.05.2012
Sarjan valuutta GBP
Perusvaluutta EUR
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Vertailuindeksi 1 3 Month Euribor Index
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu -
Vuosittainen juokseva kulu 0,65%
Kulusuhde -
Tuottosidonnainen palkkio -
Minimi alkusijoitus GBP 10000000
Minimi lisäsijoitus GBP 10000
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka Global Flexible Bond - GBP Hedged
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BRGI2GH
ISIN LU1834329234
SEDOL BDRTV41

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 29.07.2022 659
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.07.2022 4,08%
3 v beeta alkaen 31.07.2022 16,567
Tuotto maturiteettiin alkaen 29.07.2022 2,78
Muokattu duraatio alkaen 29.07.2022 -0,51
Painotettu keskim. YTM. alkaen 29.07.2022 2,80%
Tehokas duraatio alkaen 29.07.2022 -0,59
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 29.07.2022 4,12
WAL huonoimpaan alkaen 29.07.2022 4,12

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 29.07.2022 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 29.07.2022 -1,83%
MSCI - ydinaseet alkaen 29.07.2022 0,03%
MSCI - lämpöhiili alkaen 29.07.2022 0,01%
MSCI - siviiliaseet alkaen 29.07.2022 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 29.07.2022 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 29.07.2022 1,22%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 29.07.2022 45,69%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 29.07.2022 55,49%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili -0,81% ja öljyhiekat 0,22%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tiedot voidaan hankkia sisäisesti, yhteistyössä BlackRockin sijoitustenhoitotiimin kanssa sitoutettaessa liikkeeseenlaskijoita merkittäviin ympäristöä, yhteiskuntaa tai hallintoa koskeviin aiheisiin tai kolmansien osapuolten toimittajilta. Rahastonhoitajan jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun riskiarvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

4 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BlackRock Global Absolute Return Bond Fund, Class I2 Hedged, alkaen 31.07.2022 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 569 Global Flexible Bond - GBP Hedged.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.07.2022
Nimi Painotus (%)
ISHARES CORPORATE BOND 0-5YR UCIT 5,66
ISH CORE EURO CORP BND ETF EUR DIS 1,42
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2027 0,84
NATWEST GROUP PLC MTN RegS 3.622 08/14/2030 0,76
HFHL_20-2 B RegS 0,74
Nimi Painotus (%)
CLMT_16-CLNE A 144A 0,71
PIER_21-1 B RegS 0,69
OATH_2 A RegS 0,66
UK I/L GILT 0.125 8/10/31 0.125 8 0.125 08/10/2031 0,64
ELVET_20-1 A RegS 0,59
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.07.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.07.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.07.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.07.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.07.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class I2 Hedged GBP - 104,80 -0,04 -0,04 17.08.2022 106,73 102,42 LU1834329234 -
Class I2 EUR Ei ole 103,22 -0,04 -0,04 17.08.2022 106,14 101,52 LU1129992563 -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 97,84 -0,03 -0,03 17.08.2022 101,98 97,01 LU1311313644 -
Class I2 Hedged SEK Ei ole 1 032,18 -0,42 -0,04 17.08.2022 1 058,88 1 013,31 LU1129992647 -
Class D2 EUR Ei ole 106,38 -0,05 -0,05 17.08.2022 109,60 104,74 LU0802639707 -
Class X2 EUR Ei ole 114,86 -0,05 -0,04 17.08.2022 117,61 112,74 LU0783530743 -
Class A2 EUR Ei ole 101,20 -0,04 -0,04 17.08.2022 104,76 99,88 LU0783530669 -
Class D4 Hedged GBP - 96,73 -0,04 -0,04 17.08.2022 99,38 95,29 LU2331123641 -
Class A2 Hedged USD Ei ole 111,86 -0,04 -0,04 17.08.2022 114,35 109,53 LU0972010309 -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 994,62 -0,45 -0,05 17.08.2022 1 026,45 979,40 LU0884611699 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Simon Blundell
Simon Blundell
Joseph Di Censo
Joseph Di Censo
Rekesh Varsani
Rekesh Varsani

Dokumentit

Dokumentit