Korko-sijoitukset

BGF Emerging Markets Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Korkotason muutoksilla, luottoriskillä ja/tai liikkeeseenlaskijan maksuhäiriöillä on merkittävä vaikutus korkopaperien tuotto- ja arvonkehitykseen. Sijoituskelpoista huonommaksi luokitellut korkopaperit voivat olla herkempiä näille riskeille kuin korkeamman luottoluokituksen korkopaperit. Luottoluokituksen mahdollinen tai toteutunut aleneminen voi nostaa riskitasoa. Kehittyvät markkinat reagoivat yleensä herkemmin taloudellisiin ja poliittisiin olosuhteisiin kuin kehittyneet markkinat. Muita tekijöitä ovat suurempi likviditeettiriski, sijoituksia tai varainsiirtoa koskevat rajoitukset, rahaston odottamien arvopaperitoimitusten tai maksujen myöhästyminen/laiminlyönti sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvät riskit. Valuuttariski: Rahasto sijoittaa muihin valuuttoihin. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat näin ollen sijoituksen arvoon. Johdannaiset voivat olla erittäin herkkiä kohde-etuuden arvon muutoksille ja voivat voimistaa tappioita ja voittoja ja altistaa siten rahaston suurille arvon vaihteluille. Vaikutus rahastoon voi olla suurempi, jos johdannaisten käyttö on laajaa tai monimutkaista. Osuuslajille voidaan maksaa osinkoa, ja osuuslaji voi tehdä veloituksia pääomasta. Tämä saattaa mahdollistaa suuremman osingonjaon, mutta voi myös pienentää osuuksien arvoa ja vähentää pitkän aikavälin pääoman arvonnousumahdollisuuksia.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Mikäli Rahasto harjoittaa arvopaperilainausta kustannusten pienentämiseksi, Rahasto saa siitä perittävistä kuluista 62,5 % ja BlackRock arvopapereiden lainaajana loput 37,5 %. Koska arvopaperilainauksesta syntyvien tulojen jakaminen ei nosta Rahaston toimintakustannuksia, tätä osuutta ei ole laskettu mukaan juokseviin kuluihin.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 4 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2018 2019 2020 2021 2022
Kokonaistuotto (%) 13,0 6,9 -2,2 -16,2
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) 15,0 5,3 -1,8 -17,8
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-16,16 -4,30 - - -1,28
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%)

alkaen 31.12.2022

-17,78 -5,28 - - -1,02
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-16,16 0,91 10,18 3,39 -16,16 -12,36 - - -5,88
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%)

alkaen 31.12.2022

-17,78 0,33 8,11 3,17 -17,78 -15,01 - - -4,69
  From
31.12.2017
To
31.12.2018
From
31.12.2018
To
31.12.2019
From
31.12.2019
To
31.12.2020
From
31.12.2020
To
31.12.2021
From
31.12.2021
To
31.12.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2022

- 12,98 6,90 -2,21 -16,16
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%)

alkaen 31.12.2022

- 15,04 5,26 -1,80 -17,78

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 27.01.2023 USD 1 036 829 810
Perustamispäivä 18.04.2018
Rahaston perustaminen 01.10.2004
Sarjan valuutta USD
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu -
Vuosittainen juokseva kulu 0,71%
Kulusuhde -
Tuottosidonnainen palkkio -
Minimi alkusijoitus USD 10000000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Osingonjaon ajankohta Vuotuinen
Tulojen käyttö Osinkoa jakava
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BGEMI4U
ISIN LU1806518293
SEDOL BYZNVX1

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 30.12.2022 265
12 kk todellinen tuotto alkaen 31.12.2022 5,14
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.12.2022 16,24%
3 v beeta alkaen 31.12.2022 1,172
Tuotto maturiteettiin alkaen 30.12.2022 7,71
Muokattu duraatio alkaen 30.12.2022 5,65
Painotettu keskim. YTM. alkaen 30.12.2022 7,72%
Tehokas duraatio alkaen 30.12.2022 5,78
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 30.12.2022 11,49
WAL huonoimpaan alkaen 30.12.2022 11,49

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 21.11.2022 BB
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 21.11.2022 91,50
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 21.11.2022 3,14
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 21.11.2022 24,82
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 21.11.2022 Bond Emerging Markets Global HC
Vertaisryhmän rahastot alkaen 21.11.2022 419
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 21.11.2022 971,80
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 21.11.2022 15,22
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 21.11.2022 30.06.2022 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 30.12.2022 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 30.12.2022 4,65%
MSCI - ydinaseet alkaen 30.12.2022 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 30.12.2022 0,02%
MSCI - siviiliaseet alkaen 30.12.2022 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 30.12.2022 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 30.12.2022 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 30.12.2022 14,61%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 30.12.2022 85,16%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,44% ja öljyhiekat 0,07%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tietoja voidaan hankkia sekä sisäisistä että ulkoisista lähteistä, ja ne voidaan sisällyttää Aladdin-riskijärjestelmään. Rahastonhoitaja tekee säännöllisin väliajoin salkun riskiarviointeja yhdessä riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.12.2022
Nimi Painotus (%)
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 1,31
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/2033 1,30
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034 1,25
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 1,17
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/2045 1,11
Nimi Painotus (%)
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.625 05/29/2032 1,08
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 2.5 07/31/2035 1,08
QATAR (STATE OF) RegS 3.75 04/16/2030 1,06
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 1,05
BAHRAIN (KINGDOM OF) RegS 6.75 09/20/2029 1,03
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class I4 USD Vuotuinen 8,11 0,00 0,00 27.01.2023 9,58 6,81 LU1806518293 -
Class I5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 7,10 0,00 0,00 27.01.2023 8,67 6,11 LU1323999216 -
Class I2 Hedged GBP - 9,09 0,00 0,00 27.01.2023 10,38 7,68 LU1806518533 -
Class A2 EUR Ei ole 15,63 0,03 0,19 27.01.2023 17,03 14,52 LU0200683885 -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 79,94 -0,02 -0,03 27.01.2023 97,85 69,11 LU1919856051 -
Class X2 CAD - 27,77 -0,06 -0,22 27.01.2023 28,05 26,00 LU2545636172 -
Class A3 EUR Kuukausittain 7,51 0,01 0,13 27.01.2023 8,51 7,05 LU0200684008 -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 14,84 -0,01 -0,07 27.01.2023 17,30 12,62 LU0827877399 -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 16,99 0,00 0,00 27.01.2023 19,64 14,40 LU0343170543 -
Class D2 EUR Ei ole 17,14 0,03 0,18 27.01.2023 18,57 15,90 LU0827877043 -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 6,37 0,00 0,00 27.01.2023 7,75 5,47 LU0871639893 -
Class I2 EUR Ei ole 15,53 0,03 0,19 27.01.2023 16,80 14,40 LU1048586868 -
Class A1 EUR Kuukausittain 7,25 0,01 0,14 27.01.2023 8,22 6,81 LU0200683703 -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 10,12 0,00 0,00 27.01.2023 11,77 8,59 LU1057294727 -
Class D3 USD Kuukausittain 8,18 0,00 0,00 27.01.2023 9,58 6,95 LU0827876821 -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 10,21 0,00 0,00 27.01.2023 11,76 8,64 LU1057296771 -
Class A8 Hedged ZAR Kuukausittain 71,71 -0,01 -0,01 27.01.2023 87,13 61,58 LU1109561420 -
Class A3 USD Kuukausittain 8,16 0,00 0,00 27.01.2023 9,56 6,94 LU0200680782 -
Class A4 EUR Vuotuinen 10,34 0,02 0,19 27.01.2023 11,75 9,60 LU1072326561 -
Class A1 USD Kuukausittain 7,88 0,00 0,00 27.01.2023 9,26 6,70 LU0200680436 -
Class D2 USD Ei ole 18,63 0,00 0,00 27.01.2023 20,93 15,64 LU0297941386 -
Class X2 USD Ei ole 20,84 0,00 0,00 27.01.2023 23,23 17,46 LU0200682721 -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 13,97 0,00 0,00 27.01.2023 16,38 11,89 LU0413376566 -
Class I2 Hedged CHF Ei ole 8,48 0,00 0,00 27.01.2023 9,82 7,21 LU1618350562 -
Class X5 Hedged CHF Neljännesvuosittain 7,73 0,00 0,00 27.01.2023 9,40 6,66 LU1904800973 -
Class I4 Hedged EUR Vuotuinen 7,68 0,00 0,00 27.01.2023 9,42 6,52 LU2075911060 -
Class A6 USD Kuukausittain 6,69 0,00 0,00 27.01.2023 8,01 5,72 LU0764617162 -
Class A6 Hedged GBP Kuukausittain 6,62 0,00 0,00 27.01.2023 8,09 5,70 LU1408527916 -
Class I4 Hedged GBP Vuotuinen 7,92 0,00 0,00 27.01.2023 9,53 6,69 LU2075910922 -
Class A2 CZK Ei ole 371,86 0,30 0,08 27.01.2023 415,81 355,65 LU1791181735 -
Class A6 Hedged CAD Kuukausittain 7,00 0,00 0,00 27.01.2023 8,45 6,00 LU1408528054 -
Class A8 Hedged NZD Kuukausittain 7,07 0,00 0,00 27.01.2023 8,58 6,07 LU1408528138 -
Class D3 EUR Kuukausittain 7,53 0,02 0,27 27.01.2023 8,53 7,07 LU0827877126 -
Class A2 USD Ei ole 16,98 0,00 0,00 27.01.2023 19,19 14,28 LU0200680600 -
Class I2 USD Ei ole 16,87 -0,01 -0,06 27.01.2023 18,93 14,16 LU1180455567 -
Class X2 EUR Ei ole 19,18 0,03 0,16 27.01.2023 20,61 17,75 LU0988581723 -
Class X5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 6,83 -0,01 -0,15 27.01.2023 8,35 5,88 LU1722865000 -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 49,34 -0,01 -0,02 27.01.2023 59,60 42,26 LU0764619960 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Amer Bisat
Amer Bisat
Michel Aubenas
Michel Aubenas
Amer Bisat
Amer Bisat

Dokumentit

Dokumentit