Multi Asset

BGF Dynamic High Income Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Luottoriskillä, korkotason muutoksilla ja/tai liikkeeseenlaskijan maksuhäiriöillä on merkittävä vaikutus kiinteätuottoisten arvopaperien tuotto- ja arvonkehitykseen. Luottoluokituksen mahdollinen tai toteutunut aleneminen voi nostaa riskitasoa. Valuuttariski: Rahasto sijoittaa muihin valuuttoihin. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat näin ollen sijoituksen arvoon. Päivittäiset muutokset osakemarkkinoilla voivat vaikuttaa osakkeiden ja niihin liittyvien arvopaperien arvoon. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat poliittiset muutokset, taloudelliset uutiset, yritysten tulokset ja merkittävät tapahtumat yrityksissä. Johdannaiset ovat erittäin herkkiä kohde-etuutensa arvon muutoksille ja voivat voimistaa tappioita ja voittoja ja altistaa siten rahaston suuremmille arvon vaihteluille. Rahastoon kohdistuva vaikutus voi olla suurempi, jos johdannaisten käyttö on laajaa tai monimutkaista.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
  Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2021

- - 3,64 -1,13 16,37
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
10,12 7,78 - - 5,05
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
7,31 -1,07 -1,93 10,12 25,21 - - 20,67

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty HKD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 03.12.2021 USD 3 720,176
12 kk todellinen tuotto alkaen 30.11.2021 5,93
Sijoitusten määrä alkaen 29.10.2021 1678
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 06.02.2018
Perustamispäivä 06.02.2018
Omaisuuslaji Multi Asset
Morningstar-luokka USD Flexible Allocation
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,75%
ISIN LU1697837992
Bloomberg-tunnus BDHA6HH
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BD1K269
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus HKD 5000
Minimi lisäsijoitus HKD 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 29.10.2021 0,04%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 29.10.2021 0,77%
MSCI - ydinaseet alkaen 29.10.2021 0,02%
MSCI - lämpöhiili alkaen 29.10.2021 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 29.10.2021 0,04%
MSCI - öljyhiekka alkaen 29.10.2021 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 29.10.2021 0,11%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 29.10.2021 64,02%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 29.10.2021 35,71%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,32% ja öljyhiekat 0,81%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tiedot voidaan hankkia sisäisesti, yhteistyössä BlackRockin sijoitustenhoitotiimin kanssa sitoutettaessa liikkeeseenlaskijoita merkittäviin ympäristöä, yhteiskuntaa tai hallintoa koskeviin aiheisiin sekä kolmansien osapuolten toimittajilta. Rahastonhoitajan jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun riskiarvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Dynamic High Income Fund, Class A6 Hedged, alkaen 30.11.2021 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 481 USD Flexible Allocation.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.10.2021
Nimi Painotus (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 5,16
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI 2,22
ISH ED MSCI USA VAL FCTR ETF 0,95
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,63
MSFT MERRILL LYNCH INTERNATIONAL & CO C 8.0612/16/2021 0,62
Nimi Painotus (%)
MSFT MERRILL LYNCH INTERNATIONAL & CO C 7.5711/15/2021 0,51
AAPL JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 12.5111/4/2021 0,50
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 0,42
RTY BARCLAYS BANK PLC 7.1211/4/2021 0,42
RTY BARCLAYS BANK PLC 8.3711/24/2021 0,42
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 93,26 0,01 0,01 97,45 90,91 - LU1697837992 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 11,91 0,00 0,00 12,27 10,95 - LU1564329628 - -
Class D5 Hedged GBP Neljännesvuosittain 10,23 0,00 0,00 10,65 9,76 - LU1940842427 - -
Class D6 USD Kuukausittain 9,78 0,00 0,00 10,20 9,45 - LU1564329388 - -
Class A6 USD Kuukausittain 9,50 0,00 0,00 9,92 9,24 - LU1564329115 - -
Class A6 Hedged GBP Kuukausittain 8,91 0,00 0,00 9,31 8,70 - LU1733224965 - -
Class X2 USD - 13,12 0,00 0,00 13,46 11,84 - LU1564329891 - -
Class A6 Hedged CAD Kuukausittain 9,40 0,00 0,00 9,83 9,18 - LU1811366001 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 9,20 0,00 0,00 9,62 8,97 - LU1564329461 - -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 96,10 0,02 0,02 100,13 92,81 - LU1733225004 - -
Class A8 Hedged NZD Kuukausittain 9,55 0,00 0,00 9,99 9,27 - LU1811365961 - -
Class I2 EUR - 11,39 0,05 0,44 11,68 9,60 - LU1811365532 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 8,47 -0,03 -0,35 9,55 7,50 - LU2008661188 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 11,74 0,00 0,00 12,09 10,80 - LU1811365888 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 11,48 0,00 0,00 11,83 10,58 - LU1800013010 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 11,17 0,00 0,00 11,53 10,37 - LU1800012988 - -
Class A6 Hedged EUR Kuukausittain 8,68 0,00 0,00 9,09 8,53 - LU1706154686 - -
Class D2 USD Ei ole 12,65 0,00 0,00 13,00 11,52 - LU1564329206 - -
Class I6 USD Kuukausittain 10,08 0,00 0,00 10,50 9,71 - LU1873113655 - -
Class A8 Hedged EUR Kuukausittain 10,20 0,00 0,00 10,65 9,89 - LU2127174873 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 9,18 0,00 0,00 9,60 8,94 - LU1564329545 - -
Class D2 EUR Ei ole 11,21 0,05 0,45 11,50 9,47 - LU1811365615 - -
Class A2 USD Ei ole 12,29 0,00 0,00 12,65 11,28 - LU1564329032 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Dokumentit

Dokumentit