Osakkeet

iShares Developed World Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Päivittäiset muutokset osakemarkkinoilla voivat vaikuttaa osakkeiden ja niihin liittyvien arvopaperien arvoon. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat poliittiset muutokset, taloudelliset uutiset, yritysten tulokset ja merkittävät tapahtumat yrityksissä. Johdannaiset ovat erittäin herkkiä kohde-etuutensa arvon muutoksille ja voivat voimistaa tappioita ja voittoja ja altistaa siten rahaston suuremmille arvon vaihteluille. Rahastoon kohdistuva vaikutus voi olla suurempi, jos johdannaisten käyttö on laajaa tai monimutkaista.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2021

- 13,21 8,52 2,69 30,34
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2021

- 13,22 8,48 2,65 30,34
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
41,35 17,39 - - 12,69
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.10.2021

41,34 17,37 - - 12,66
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
26,29 5,82 6,36 41,35 61,77 - - 70,56
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.10.2021

26,28 5,82 6,36 41,34 61,70 - - 70,37

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 29.11.2021 EUR 101 395 614
Rahaston nettovarat alkaen 29.11.2021 USD 15 934 520 246
Perusvaluutta USD
Sarjan valuutta EUR
Rahaston perustaminen 15.04.2010
Perustamispäivä 11.05.2017
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 29.10.2021 1558
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Global Large-Cap Blend Equity
Vertailuindeksi MSCI World Index Net EUR
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu 0,12%
ISIN IE00BD0NCM55
Bloomberg-tunnus BLDWEDA
Kulusuhde 0,10%
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BD0NCM5
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 1000000
Minimi lisäsijoitus EUR 10000
Tulojen käyttö Karttuva

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 05.11.2021 A
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 05.11.2021 6,85
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 05.11.2021 41,65
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 05.11.2021 99,35
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 05.11.2021 Equity Global
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 05.11.2021 132,98
Vertaisryhmän rahastot alkaen 05.11.2021 4 509
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 05.11.2021 30.06.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 29.10.2021 0,50%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 29.10.2021 0,79%
MSCI - ydinaseet alkaen 29.10.2021 0,48%
MSCI - lämpöhiili alkaen 29.10.2021 0,11%
MSCI - siviiliaseet alkaen 29.10.2021 0,19%
MSCI - öljyhiekka alkaen 29.10.2021 0,21%
MSCI - tupakka alkaen 29.10.2021 0,59%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 29.10.2021 99,84%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 29.10.2021 0,16%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,74% ja öljyhiekat 1,89%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

4 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille iShares Developed World Index Fund (IE), Class D, alkaen 31.10.2021 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 3588 Global Large-Cap Blend Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.10.2021
Nimi Painotus (%)
APPLE INC 4,08
MICROSOFT CORP 3,88
AMAZON COM INC 2,50
TESLA INC 1,49
ALPHABET INC CLASS A 1,46
Nimi Painotus (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,41
FACEBOOK CLASS A INC 1,26
NVIDIA CORP 1,04
JPMORGAN CHASE & CO 0,84
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,71
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D EUR Ei ole 17,43 0,20 1,18 17,78 13,23 17,42 IE00BD0NCM55 17,44 -
Inst EUR Päivittäinen 31,88 0,37 1,18 32,51 24,46 31,87 IE00B62NV726 31,90 -
Flex GBP Ei ole 36,07 0,38 1,07 36,58 28,96 36,06 IE00B61BMR49 36,10 -
Class D USD Ei ole 18,06 0,14 0,76 18,51 14,58 18,05 IE00BD0NCN62 18,07 -
Flex Hedged EUR - 15,52 0,13 0,87 15,86 12,42 15,51 IE00BFZPRS19 15,53 -
Class D Hedged GBP - 15,52 0,13 0,87 15,87 12,51 15,52 IE00BGL88775 15,54 -
Flex EUR Neljännesvuosittain 40,32 0,47 1,18 41,12 30,58 40,31 IE00B61D1398 40,35 -
Inst Hedged EUR - 14,86 0,13 0,86 15,19 11,92 14,85 IE00BJ023R69 14,87 -
Inst EUR Neljännesvuosittain 36,95 0,43 1,18 37,69 28,07 36,94 IE00B62WCL09 36,98 -
Inst GBP Ei ole 35,09 0,37 1,07 35,59 28,22 35,08 IE00B62C5H76 35,12 -
Inst USD Neljännesvuosittain 24,33 0,18 0,76 24,94 19,85 24,32 IE00B62NX656 24,35 -
Class D GBP Ei ole 17,48 0,18 1,07 17,73 14,06 17,48 IE00BD0NCL49 17,50 -
Flex Hedged SGD - 13,28 0,11 0,86 13,57 10,53 13,28 IE00BN782T03 13,29 -
Flex USD Päivittäinen 11,87 0,01 0,09 11,87 9,96 11,87 IE00B630W685 11,88 -
Flex GBP Päivittäinen 31,32 0,33 1,07 31,77 25,44 31,31 IE00B6385520 31,35 -
Inst USD Neljännesvuosittain 29,36 0,22 0,76 30,10 23,71 29,35 IE00B62WG306 29,38 -
Class D Hedged SGD - 9,83 0,09 0,88 10,03 9,74 9,83 IE000XUK0R09 9,84 -
Inst GBP Neljännesvuosittain 24,84 0,26 1,07 25,20 20,18 24,84 IE00B62HNT07 24,86 -
Flex EUR Neljännesvuosittain 19,99 0,23 1,18 20,39 15,31 19,98 IE00B61MGS68 20,00 -
Flex USD Neljännesvuosittain 36,50 0,28 0,76 37,42 29,43 36,49 IE00B616R411 36,53 -
Flex Hedged GBP - 15,59 0,13 0,87 15,93 12,42 15,59 IE00BFZPRR02 15,60 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumentit

Dokumentit