Korko-sijoitukset

BGF Euro Short Duration Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
  Alkaen
31.12.2015
Saakka
31.12.2016
Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017
Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Alkaen
31.12.2018
Saakka
31.12.2019
Alkaen
31.12.2019
Saakka
31.12.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2020

- 0,80 -1,13 0,99 0,77
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2020

- -0,13 -0,15 0,43 0,16
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
0,58 0,08 - - 0,33
Vertailuarvo (%)

alkaen 28.02.2021

-0,14 0,10 - - 0,07
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-0,36 -0,30 -0,36 0,58 0,25 - - 1,41
Vertailuarvo (%)

alkaen 28.02.2021

-0,20 -0,15 -0,24 -0,14 0,29 - - 0,32

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 05.03.2021 EUR 9 580,472
12 kk todellinen tuotto alkaen 28.02.2021 0,03
Sijoitusten määrä alkaen 26.02.2021 608
Perusvaluutta Euro
Rahaston perustaminen 04.01.1999
Perustamispäivä 23.11.2016
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka EUR Diversified Bond - Short Term
Vertailuindeksi Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm 1-3 Years Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,46%
ISIN LU1523256227
Bloomberg-tunnus BGESI5E
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BDR6LY2
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 10000000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 05.02.2021 A
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 05.02.2021 6,67
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 05.02.2021 57,49
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 05.02.2021 89,21
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 05.02.2021 Bond EUR Short Term
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 05.02.2021 78,23
Vertaisryhmän rahastot alkaen 05.02.2021 207
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 05.02.2021 31.08.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 26.02.2021 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 26.02.2021 0,03%
MSCI - ydinaseet alkaen 26.02.2021 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 26.02.2021 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 26.02.2021 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 26.02.2021 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 26.02.2021 0,01%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 26.02.2021 48,72%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 26.02.2021 51,28%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,00% ja öljyhiekat 0,01%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tiedot voidaan hankkia sisäisesti, yhteistyössä BlackRockin sijoitustenhoitotiimin kanssa sitoutettaessa liikkeeseenlaskijoita merkittäviin ympäristöä, yhteiskuntaa tai hallintoa koskeviin aiheisiin tai kolmansien osapuolten toimittajilta. Rahastonhoitajan jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun riskiarvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Euro Short Duration Bond Fund, Class I5, alkaen 28.02.2021 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 518 EUR Diversified Bond - Short Term.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar on antanut hopeisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 26.02.2021
Nimi Painotus (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 04/14/2023 3,68
SPAIN (KINGDOM OF) 0.35 07/30/2023 3,59
ITALY (REPUBLIC OF) 0.95 03/01/2023 2,51
SPAIN (KINGDOM OF) 0.75 07/30/2021 1,99
KFW MTN RegS 0 06/30/2022 1,84
Nimi Painotus (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.75 02/15/2024 1,79
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/07/2022 1,56
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.25 10/25/2023 1,55
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 05/25/2023 1,47
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/13/2023 1,36
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 26.02.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 26.02.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 26.02.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 26.02.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 26.02.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 26.02.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I5 EUR Neljännesvuosittain 16,39 -0,01 -0,06 16,45 15,68 - LU1523256227 - -
Class I2 Hedged CHF - 10,01 0,00 0,00 10,05 9,60 - LU2092627384 - -
Class I2 Hedged USD Ei ole 11,12 0,00 0,00 11,14 10,52 - LU1499592035 - -
Class D3 EUR Kuukausittain 12,30 0,00 0,00 12,34 11,77 - LU0827878017 - -
Class D2 EUR Ei ole 16,57 0,00 0,00 16,63 15,85 - LU0329592371 - -
Class A4 Hedged GBP Vuotuinen 11,20 0,00 0,00 11,23 10,69 - LU0448387455 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 14,99 -0,01 -0,07 15,05 14,35 - LU0827878108 - -
Class I2 EUR Ei ole 16,55 -0,01 -0,06 16,61 15,83 - LU0468289250 - -
Class A3 EUR Kuukausittain 12,18 0,00 0,00 12,23 11,69 - LU0172403825 - -
Class D2 Hedged USD Ei ole 11,29 0,00 0,00 11,31 10,69 - LU1202926330 - -
Class D3 Hedged GBP Kuukausittain 10,36 0,00 0,00 10,38 9,86 - LU0827891978 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 10,94 -0,01 -0,09 11,00 10,51 - LU0827877985 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 12,61 0,00 0,00 12,64 11,98 - LU0456865749 - -
Class X2 EUR Ei ole 17,37 0,00 0,00 17,41 16,54 - LU0147388861 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 10,63 0,00 0,00 10,68 10,24 - LU0521028638 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 14,85 0,00 0,00 14,92 14,26 - LU0448386994 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 11,35 -0,01 -0,09 11,38 10,81 - LU0555993434 - -
Class A2 EUR Ei ole 15,82 0,00 0,00 15,89 15,19 - LU0093503810 - -
Class A1 EUR Päivittäinen 12,16 0,00 0,00 12,22 11,68 - LU0118255248 - -
Class D4 Hedged USD Vuotuinen 11,47 -0,01 -0,09 11,50 10,87 - LU0903533064 - -
Class A4 Hedged USD Vuotuinen 11,83 0,00 0,00 11,86 11,24 - LU0448387703 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Christopher Allen
Christopher Allen
Jozef Prokes
Jozef Prokes

Dokumentit

Dokumentit