Korko-sijoitukset

BGF US Government Mortgage Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Luottoriskillä, korkotason muutoksilla ja/tai liikkeeseenlaskijan maksuhäiriöillä on merkittävä vaikutus kiinteätuottoisten arvopaperien tuottoja arvonkehitykseen. Luottoluokituksen mahdollinen tai toteutunut aleneminen voi nostaa riskitasoa. Omaisuusvakuudellisiin ja asuntovakuudellisiin arvopapereihin liittyy samoja riskejä kuin kiinteätuottoisiin arvopapereihin. Näihin sijoitusinstrumentteihin voi kohdistua likviditeettiriskejä, velkaantumisaste saattaa olla korkea, eivätkä ne välttämättä heijasta täysin kohde-etuuksien arvoa. Osuuslajille voidaan maksaa osinkoa, ja osuuslaji voi tehdä veloituksia pääomasta. Tämä saattaa mahdollistaa suuremman osingonjaon, mutta voi myös pienentää osuuksien arvoa ja vähentää pitkän aikavälin pääoman arvonnousumahdollisuuksia. Rahasto pyrkii sulkemaan pois yrityksiä, jotka harjoittavat tiettyjä ESGkriteerien vastaisia toimia. Sijoittajan tulee siis itse arvioida eettiseltä kannalta rahaston ESG-seulonta ennen rahastoon sijoittamista. Tällainen ESG-seulonta voi vaikuttaa haitallisesti rahaston sijoituksiin verrattuna rahastoon, jossa sellaista ei harjoiteta.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Mikäli Rahasto harjoittaa arvopaperilainausta kustannusten pienentämiseksi, Rahasto saa siitä perittävistä kuluista 62,5 % ja BlackRock arvopapereiden lainaajana loput 37,5 %. Koska arvopaperilainauksesta syntyvien tulojen jakaminen ei nosta Rahaston toimintakustannuksia, tätä osuutta ei ole laskettu mukaan juokseviin kuluihin.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 7 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kokonaistuotto (%) 1,9 2,5 0,1 7,4 6,1 -1,0 -12,4
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) 1,6 2,5 1,0 6,7 4,0 -1,2 -11,8
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-12,38 -2,72 -0,19 - 0,55
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%)

alkaen 31.12.2022

-11,81 -3,23 -0,48 - 0,37
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-12,38 0,31 1,10 -3,27 -12,38 -7,93 -0,95 - 4,25
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%)

alkaen 31.12.2022

-11,81 -0,44 2,14 -3,32 -11,81 -9,39 -2,37 - 2,79
  From
31.12.2017
To
31.12.2018
From
31.12.2018
To
31.12.2019
From
31.12.2019
To
31.12.2020
From
31.12.2020
To
31.12.2021
From
31.12.2021
To
31.12.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2022

0,14 7,43 6,12 -0,98 -12,38
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%)

alkaen 31.12.2022

1,01 6,68 4,03 -1,24 -11,81

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 26.01.2023 USD 90 865 674
Perustamispäivä 17.06.2015
Rahaston perustaminen 02.08.1985
Sarjan valuutta USD
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 Bloomberg US MBS Index
SFDR-luokitus Artikla 9
Aloitusmaksu 0,00%
Vuosittainen juokseva kulu 0,07%
Kulusuhde 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus USD 10000000
Minimi lisäsijoitus -
Osingonjaon ajankohta Kuukausittain
Tulojen käyttö Osinkoa jakava
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka USD Government Bond
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BGUSGX3
ISIN LU1246652132
SEDOL BZ0D6G1

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 30.12.2022 280
12 kk todellinen tuotto alkaen 31.12.2022 3,92
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.12.2022 5,38%
3 v beeta alkaen 31.12.2022 0,914
Tuotto maturiteettiin alkaen 30.12.2022 4,85
Muokattu duraatio alkaen 30.12.2022 6,18
Painotettu keskim. YTM. alkaen 30.12.2022 4,85%
Tehokas duraatio alkaen 30.12.2022 6,40
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 30.12.2022 8,52
WAL huonoimpaan alkaen 30.12.2022 8,52

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tietoja voidaan hankkia sekä sisäisistä että ulkoisista lähteistä, ja ne voidaan sisällyttää Aladdin-riskijärjestelmään. Rahastonhoitaja tekee säännöllisin väliajoin salkun riskiarviointeja yhdessä riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Bærekraftsrelatert rapportering

Bærekraftsrelatert rapportering

Tässä jaksossa annetaan kestävyyteen liittyviä tietoja rahastosta SFDR-asetuksen 10 artiklan mukaisesti.

A. Tiivistelmä

Rahasto sijoittaa Kestäviin Sijoituksiin. BlackRock määrittelee Kestävät Sijoitukset sijoituksiksi sellaisiin liikkeeseenlaskijoihin tai arvopapereihin, jotka edistävät jotakin ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta eivätkä merkittävästi haittaa mitään noita tavoitteita, ja joissa sijoituskohdeyritys noudattaa hyviä hallintotapoja. BlackRock käyttää asiaankuuluvia kestävyysmalleja sen tunnistamiseen, onko tietty sijoitus ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien tavoitteiden mukainen. Kestävien Sijoitusten tulee lisäksi täyttää sovellettavien lakien ja asetusten määrittämät ”ei merkittävää haittaa” -vaatimukset (DNSH-vaatimukset). BlackRock on laatinut kriteeristön, jolla arvioidaan, aiheuttaako jokin liikkeeseenlaskija tai sijoitus merkittävää haittaa. BlackRock sijoittaa Kestäviin sijoituksiin, jotka edistävät erilaisia ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, joihin voi kuulua, näihin kuitenkaan rajoittumatta, vaihtoehtoinen ja uusiutuva energia, energiatehokkuus, ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen tai hillintä, uudelleenkäyttö ja kierrätys, terveys, ravitsemus, sanitaatio ja koulutus sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Rahaston pyrkimyksenä on i) soveltaa BlackRock EMEA Baseline Screens -seulontaa.

Rahasto sijoittaa vähintään 80 % kokonaisvaroistaan sellaisiin Yhdysvaltain valtion, sen virastojen tai Yhdysvaltain valtion tukemien yritysten liikkeeseen laskemiin tai takaamiin korkopapereihin, joilla on myönteisiä yhteiskunnallisia ja/tai ympäristöön liittyviä vaikutuksia. Näihin sisältyy Government National Mortgage Associationin (GNMA) asuinkiinteistövakuudellisia todistuksia ja muita Yhdysvaltain valtion arvopapereita, jotka edustavat omistusosuutta kiinteistöluottopoolista, kuten Fannie Maen ja Freddie Macin liikkeeseen laskemia kiinteistövakuudellisia arvopapereita (MBS), joilla on yhteiskunnallisia ja/tai ympäristöön liittyviä vaikuttavuusominaisuuksia, jotka Sijoitusneuvoja oman harkintansa pohjalta katsoo vaikuttaviksi, mukaan lukien (mutta mitään pois sulkematta) maaseudun asutus, siirrettävät asunnot, osavaltioiden asumisrahoitusviranomaisten asumispoolit sekä erityiset vaikuttavat MBS-poolit. Strategian sitovat osatekijät ovat: (1) Siitä huolehtiminen, että kaikki Rahaston sijoitukset ovat Kestäviä Sijoituksia (lukuun ottamatta instrumentteja, joita käytetään maksuvalmiuden hallintaan ja/tai suojautumiseen; näiden osuus ei ylitä 20 % Rahaston kokonaisvaroista); (2) BlackRock EMEA Baseline Screens -seulonnan soveltaminen; (3) Siitä huolehtiminen, että Rahaston sijoitusstrategia pienentää Rahaston sijoitusvalikoimaa vähintään 20 %; ja (4) Sen varmistaminen, että 90 %:lla niiden arvopaperien liikkeeseenlaskijoista, joihin rahasto sijoittaa (rahamarkkinarahastot pois lukien), on ESG-luokitus tai ne on analysoitu ESG-seikkojen osalta. Tämä Rahasto ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset BlackRockin Kestävien Sijoitusten DNSH-standardin avulla.

Kaikki Rahaston sijoitukset ovat Kestäviä Sijoituksia tai instrumentteja, joita käytetään maksuvalmiuden hallintaan ja/tai suojautumiseen. Niiden sijoitusten osuus, joita käytetään maksuvalmiuden hallintaan ja/tai suojautumiseen, ei ylitä 20 % Rahaston kokonaisvaroista. Vähintään 80 % Rahaston kokonaisvaroista sijoitetaan Vastuullisiin sijoituksiin. Rahasto ei kuitenkaan sitoudu erikseen sellaisten Vastuullisten sijoitusten vähimmäisosuuksiin, joilla on ympäristötavoite, ja sellaisten, joilla on yhteiskunnallisia tavoitteita.   Rahasto voi sijoittaa korkeintaan 20 % kokonaisvaroistaan muihin sijoituksiin.  Rahasto ei tällä hetkellä sitoudu sijoittamaan enempää kuin 0 % varoistaan sellaisiin Kestäviin Sijoituksiin, joilla on EU:n luokitusjärjestelmän mukainen ympäristötavoite. Tällaiset sijoitukset voivat kuitenkin muodostaa osan salkusta.  

BlackRock on kehittänyt erittäin automatisoidun vaatimustenmukaisuusprosessin sen varmistamiseksi, että Rahastoa hoidetaan sille osoitettujen sijoitusohjeiden ja sovellettavien säännösten vaatimusten mukaisesti. Tähän sisältyy Rahaston sosiaalisten tai ympäristöominaisuuksien seuranta asiaankuuluvien menetelmien mukaisesti. BlackRock on kehittänyt oman menetelmänsä Kestävien Sijoitusten määrittämiseksi, ja Rahasto käyttää useita muita menetelmiä arvioimaan, missä määrin kestävä sijoitustavoite saavutetaan.

BlackRockin salkunhoitajilla on käytettävissään tutkimuksia, tietoja, työkaluja ja analyysejä, joiden avulla he voivat sisällyttää ESG-tietoa sijoitusprosessiinsa. ESG-tietokokonaisuudet hankitaan ulkoisilta kolmannen osapuolen tietopalveluntarjoajilta, joita ovat muun muassa MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P ja Clarity AI. BlackRock soveltaa kattavaa due diligence -prosessia arvioidakseen palveluntarjoajien tarjouksia tarkasti kohdistetuilla menetelmä- ja kattavuusarvioinneilla, jotka perustuvat tuotteen kestävään sijoitusstrategiaan. Tiedot, ESG-tiedot mukaan lukien, vastaanotetaan nykyisten rajapintojemme kautta, minkä jälkeen ne käsitellään useiden laadunvalvonta- ja täydellisyystarkastusten kautta, joilla pyritään varmistamaan tietojen korkea laatu, ennen kuin ne asetetaan saataville käytettäväksi Aladdinin kaltaisissa BlackRockin järjestelmissä ja sovelluksissa. BlackRock pyrkii keräämään mahdollisimman paljon raportoitua dataa yrityksiltä kolmansien osapuolien tietopalveluntarjoajien kautta, mutta alan standardit julkistamiskehyksissä ovat edelleen kehittymässä, erityisesti tulevaisuuteen suuntautuvien indikaattoreiden osalta. Tämän seurauksena luotamme eräissä tapauksissa tietojen tarjoajien arvioituihin toimiin tai välitystoimiin kattaaksemme laajan liikkeeseenlaskijavalikoimamme.

BlackRock seuraa edelleen kehitystä, joka liittyy EU:n kestävän sijoittamisen puitteiden täytäntöönpanoon ja sijoitusmenetelmiin, ja pyrkii varmistamaan niiden yhdenmukaisuuden sääntely-ympäristön muuttuessa. ESG-tietokokonaisuudet muuttuvat ja paranevat jatkuvasti tiedonantostandardien, sääntelykehysten ja alan käytäntöjen kehittyessä. BlackRock työskentelee edelleen laajan markkinoiden osallistujavalikoiman kanssa kohentaakseen datan laatua. Kestävä sijoittaminen ja ymmärrys kestävästä kehityksestä kehittyy tietoympäristön mukana. Alan toimijoilla on haasteita löytää yksi ainoa mittari tai joukko standardoituja mittareita, joilla annetaan kattava kuva yrityksestä tai sijoituksesta. Tämän vuoksi BlackRock on luonut kehyksen kestävien sijoitusten tunnistamiseksi ottaen huomioon sääntelyvaatimukset.

BlackRock noudattaa Rahaston sijoitusten valinnassa ja jatkuvassa seurannassa suurta huolellisuutta, jotta olisi mahdollista noudattaa Rahaston sijoitus-, likviditeetti- ja riskisuuntaviivoja sekä kestävän kehityksen riski- ja ESG-kriteereitä ja ylläpitää yleistä suorituskykyä.

Yhteistyö yritysten kanssa, joihin sijoitamme asiakkaidemme varoja, tapahtuu BlackRockissa useilla tasoilla. Jos salkunhoitotiimit päättävät hyödyntää sitoutumista, tämä voi tapahtua useissa eri muodoissa, mutta pohjimmiltaan salkunhoitotiimi pyrkii käymään säännöllistä ja jatkuvaa vuoropuhelua sitoutuneiden sijoituskohteiden johtajien tai hallitusten jäsenten kanssa, edistääkseen tervettä hallintoa ja kestäviä liiketoimintakäytäntöjä tunnistetuissa ESG-ominaisuuksissa ja tärkeimmissä haitallisissa indikaattoreissa, sekä ymmärtää yrityksen johtamisen tehokkuutta ja toimintojen valvontaa, jotka on suunniteltu vastaamaan tunnistettuihin ESG-ongelmiin. Sitoutumisen avulla salkunhoitotiimi voi myös antaa palautetta yrityksen käytännöistä ja ilmoituksista.

Mitään tiettyä indeksiä ei ole nimetty vertailuindeksiksi Rahaston kestävän sijoitustavoitteen saavuttamiseksi.

B. Ei merkittävää haittaa kestävälle sijoitustavoitteelle

Kestävät Sijoitukset täyttävät sovellettavien lakien ja asetusten vaatimukset siitä, etteivät ne tuota merkittävää haittaa (DNSH-vaatimukset). BlackRock on laatinut kaikkia Kestäviä Sijoituksia koskevan kriteeristön, jolla arvioidaan, aiheuttaako jokin liikkeeseenlaskija tai sijoitus merkittävää haittaa. Sellaisia sijoituksia, joiden katsotaan aiheuttavan merkittävää haittaa ei kelpuuteta Kestäviksi Sijoituksiksi.

Kestävyystekijöihin kohdistuvien kielteisten vaikutusten indikaattorit kullekin sijoitustyypille arvioidaan BlackRockin omalla Kestävien Sijoitusten menetelmällä. BlackRock käyttää kolmannen osapuolen tietoja ja/tai perustekijöiden analyysia tunnistaakseen sijoitukset, jotka vaikuttavat kielteisesti kestävyystekijöihin ja aiheuttavat merkittävää haittaa.

Kestävät Sijoitukset arvioidaan mahdollisten vahingollisten vaikutusten havaitsemiseksi sekä sen varmistamiseksi, että noudatetaan OECD:n toimintaohjeita monikansallisille yrityksille sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia YK:n ohjaavia periaatteita, myös periaatteita ja oikeuksia, jotka vahvistetaan Kansainvälisen työjärjestön työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevassa julistuksessa yksilöidyissä kahdeksassa keskeisessä yleissopimuksessa sekä kansainvälisessä ihmisoikeusasiakirjassa. Näitä sopimuksia rikkoneeksi havaittuja liikkeeseenlaskijoita ei katsota Kestäviksi Sijoituksiksi.

C. Rahoitustuotteen kestävä sijoitustavoite

Rahasto sijoittaa vähintään 80 % kokonaisvaroistaan sellaisiin Yhdysvaltain valtion liikkeeseen laskemiin tai takaamiin siirtokelpoisiin korkopapereihin, joilla on myönteisiä yhteiskunnallisia ja/tai ympäristöön liittyviä vaikutuksia.

Vaikuttavat sijoitukset (”impact investments”) ovat sijoituksia, joiden tarkoituksena on synnyttää taloudellisen tuoton lisäksi myönteisiä, mitattavia yhteiskunnallisia ja/tai ympäristövaikutuksia. Rahaston sijoituspäätökset perustuvat virasto- ja ohjelmakohtaiseen tutkimukseen, jolla tunnistetaan ja valitaan edellä kuvattuja korkopapereita, joilla Sijoitusneuvojan mielestä on mahdollisuus tuottaa houkuttelevaa sijoitustuloa sekä synnyttää myönteisiä yhteiskunnallisia ja/tai ympäristövaikutuksia. Tiimi arvioi olemassa olevat asumisohjelmat ja -hankkeet ja määrittää yhteiskunnallisten ja/tai ympäristövaikutusten tason sekä sen, kuinka ohjelmat tai hankkeet tukevat useammille mahdollisuuksia omistusasumiseen, tarjoavat säästöjä lainanottajille, tukevat kohtuuhintaisten asuntojen tarjontaa ja/tai pienentävät kohtuuhintaisen asuntolainan saamisen esteitä.

Rahasto sijoittaa Kestäviin Sijoituksiin. BlackRock määrittelee Kestävät Sijoitukset sijoituksiksi sellaisiin liikkeeseenlaskijoihin tai arvopapereihin, jotka edistävät jotakin ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta eivätkä merkittävästi haittaa mitään noita tavoitteita, ja joissa sijoituskohdeyritys noudattaa hyviä hallintotapoja. BlackRock käyttää asiaankuuluvia kestävyysmalleja sen tunnistamiseen, onko tietty sijoitus ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien tavoitteiden mukainen.

BlackRock sijoittaa Kestäviin Sijoituksiin, jotka edistävät erilaisia ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, joihin voi kuulua, näihin kuitenkaan rajoittumatta, vaihtoehtoinen ja uusiutuva energia, energiatehokkuus, ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen tai hillintä, uudelleenkäyttö ja kierrätys, terveys, ravitsemus, sanitaatio ja koulutus sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (”Ympäristö- ja Yhteiskunnalliset tavoitteet”).

Sijoituksen katsotaan edistävän Ympäristö- ja/tai Yhteiskunnallista Tavoitetta, kun:
a) liikkeeseenlaskijan liiketoiminnasta vähimmäisosuus edistää Ympäristö- ja/tai Yhteiskunnallista tavoitetta; tai
b) liikkeeseenlaskijan liiketoimintakäytännöt edistävät Ympäristö- ja/tai Yhteiskunnallista Tavoitetta; tai
c) rahoitustulojen käyttötavan katsotaan edistävän Ympäristö- ja/tai Yhteiskunnallista Tavoitetta (esim. vihreät, yhteiskunnalliset ja kestävät joukkovelkakirjat); tai
d) korkopaperit ovat Ympäristö- ja/tai Yhteiskunnallisen Tavoitteen mukaisia.

Rahasto soveltaa BlackRock EMEA Baseline Screens -seulontakriteerejä. Tämä seulontakriteeristö välttää sijoituksia, joilla on kielteisiä ympäristövaikutuksia, sulkemalla pois suorat sijoitukset liikkeeseenlaskijoihin, jotka ovat merkittävästi sidoksissa termisen hiilen ja tervahiekan tuotantoon tai hiilisähkön tuotantoon. Myös kielteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia vältetään sulkemalla pois suorat sijoitukset liikkeeseenlaskijoihin, jotka ovat sidoksissa kiistanaisiin aseisiin ja ydinaseisiin tai jotka ovat merkittävästi sidoksissa siviilikäyttöön tarkoitettujen ampuma-aseiden tai tupakan tuotantoon ja jakeluun. Tämä Rahasto sulkee lisäksi pois liikkeeseenlaskijat, joiden katsotaan loukanneen YK:n Global Compact -aloitteen 10 periaatetta, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, työntekoa koskeviin standardeihin, ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan.

Rahasto ei käytä vertailuarvoa saavuttaakseen edistämiään ESG-ominaisuuksia.

D. Sijoitusstrategia

Rahasto sijoittaa vähintään 80 % kokonaisvaroistaan sellaisiin Yhdysvaltain valtion, sen virastojen tai Yhdysvaltain valtion tukemien yritysten liikkeeseen laskemiin tai takaamiin korkopapereihin, joilla on myönteisiä yhteiskunnallisia ja/tai ympäristöön liittyviä vaikutuksia. Näihin sisältyy Government National Mortgage Associationin (GNMA) asuinkiinteistövakuudellisia todistuksia ja muita Yhdysvaltain valtion arvopapereita, jotka edustavat omistusosuutta kiinteistöluottopoolista, kuten Fannie Maen ja Freddie Macin liikkeeseen laskemia kiinteistövakuudellisia arvopapereita (MBS), joilla on yhteiskunnallisia ja/tai ympäristöön liittyviä vaikuttavuusominaisuuksia, jotka Sijoitusneuvoja oman harkintansa pohjalta katsoo vaikuttaviksi, mukaan lukien (mutta mitään pois sulkematta) maaseudun asutus, siirrettävät asunnot, osavaltioiden asumisrahoitusviranomaisten asumispoolit sekä erityiset vaikuttavat MBS-poolit.

Yli 90 %:lla liikkeeseenlaskijoista, joihin Rahasto sijoittaa, on ESG-luokitus tai ne on analysoitu ESG-seikkojen osalta. Rahasto soveltaa BlackRock EMEA Baseline Screens -seulontakriteerejä.

Strategian sitovat osatekijät ovat:
1. Siitä huolehtiminen, että kaikki Rahaston sijoitukset ovat Kestäviä Sijoituksia (lukuun ottamatta instrumentteja, joita käytetään maksuvalmiuden hallintaan ja/tai suojautumiseen; näiden osuus ei ylitä 20 % Rahaston kokonaisvaroista).
2. BlackRock EMEA Baseline Screens -seulonnan soveltaminen.
3. Siitä huolehtiminen, että Rahaston sijoitusstrategia pienentää Rahaston sijoitusvalikoimaa vähintään 20 %.
4. Sen varmistaminen, että 90 %:lla niiden arvopaperien liikkeeseenlaskijoista, joihin rahasto sijoittaa (rahamarkkinarahastot pois lukien), on ESG-luokitus tai ne on analysoitu ESG-seikkojen osalta.

Kestävän kehityksen tekijöihin kohdistuvien pääasiallisten haitallisten vaikutusten huomioon ottaminen

Tämä Rahasto ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset BlackRockin Kestävien Sijoitusten DNSH-standardin avulla. Tämä Rahasto antaa vuosiraportissaan tiedot pääasiallisista haitallisista vaikutuksista.

Hyvä hallintopolitiikka

BlackRock arvioi sijoituskohdeyritysten hyvät hallintokäytännöt yhdistämällä Sijoitusneuvojan näkemykset ja omistajaohjauksen ulkoisilta ESG-tutkimustiedontuottajilta saatuihin tietoihin. BlackRock käyttää ulkoisilta ESG-tutkimustiedontuottajilta saatuja tietoja tunnistaakseen alustavasti liikkeeseenlaskijat, joilla ei välttämättä ole tyydyttäviä hallintokäytäntöjä suhteessa terveeseen johtamisrakenteeseen, työntekijäsuhteisiin, henkilöstön palkitsemiseen ja verosäännösten noudattamiseen liittyviin keskeisiin suorituskykyindikaattoreihin (KPI).

Silloin kun liikkeeseenlaskijoilla huomataan olevan mahdollisesti ongelmia hyvän hallinnon kanssa, liikkeeseenlaskijat arvioidaan sen varmistamiseksi, että jos Sijoitusneuvoja on samaa mieltä ulkoisen arvioinnin kanssa, Sijoitusneuvojan pitää nähdä tyydyttävällä tavalla, että liikkeeseenlaskija on joko ryhtynyt tai ryhtyy kohtuullisen ajan kuluessa korjaaviin toimenpiteisiin Sijoitusneuvojan liikkeeseenlaskijaan kohdistaman suoran vaikuttamisen pohjalta. Sijoitusneuvoja voi myös päättää pienentää sijoituksia tällaisiin liikkeeseenlaskijoihin.

E. Sijoitusten osuus

Kaikki Rahaston sijoitukset ovat Kestäviä Sijoituksia tai instrumentteja, joita käytetään maksuvalmiuden hallintaan ja/tai suojautumiseen. Niiden sijoitusten osuus, joita käytetään maksuvalmiuden hallintaan ja/tai suojautumiseen, ei ylitä 20 % Rahaston kokonaisvaroista.

Vähintään 80 % Rahaston kokonaisvaroista sijoitetaan Kestäviin Sijoituksiin. Rahasto ei kuitenkaan sitoudu erikseen sellaisten Kestävien Sijoitusten vähimmäisosuuksiin, joilla on ympäristö- tai yhteiskunnallinen tavoite.  

Rahasto voi sijoittaa korkeintaan 20 % kokonaisvaroistaan muihin sijoituksiin. 

Rahasto voi käyttää johdannaisia sijoitustarkoituksiin sekä salkunhallinnan tehostamiseen. Johdannaisten osalta edellä mainitut mahdolliset ESG-luokitukset tai -analyysit koskevat ainoastaan kohde-etuutta.

Rahasto ei tällä hetkellä sitoudu sijoittamaan enempää kuin 0 % varoistaan sellaisiin Kestäviin Sijoituksiin, joilla on EU:n luokitusjärjestelmän mukainen ympäristötavoite. Tällaiset sijoitukset voivat kuitenkin muodostaa osan salkusta.  

Rahasto ei sitoudu sijoittamaan siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin. Tällaiset sijoitukset voivat kuitenkin muodostaa osan salkusta.  

Vähintään 80% rahaston kokonaisvaroista sijoitetaan Kestäviin Sijoituksiin. Nämä Kestävät Sijoitukset koostuvat sellaisista Kestävistä sijoituksista, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia, tai joilla on yhteiskunnallinen tavoite, tai edellä mainittujen yhdistelmästä, ja sijoitusten tarkka kokoonpano voi vaihdella.

Rahasto sijoittaa Kestäviin Sijoituksiin, jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia seuraavista syistä: (i) se on osa Rahaston sijoitusstrategiaa; (ii) EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta koskevia tietoja ei välttämättä ole saatavilla; ja/tai (iii) sijoituskohteiden harjoittama taloudellinen toiminta ei välttämättä täytä EU:n luokitusjärjestelmässä saatavilla olevia teknisiä seulontakriteerejä tai kaikkia noihin teknisiin seulontakriteereihin liittyviä vaatimuksia.

Muiden sijoitusten osuus on rajattu 20 %:iin ja niihin voi sisältyä johdannaisia, käteistä ja käteiseen verrattavia instrumentteja sekä yhteissijoitusyritysten osuuksia tai osakkeita ja valtioiden ja virastojen liikkeeseen laskemia siirtokelpoisia korkopapereita (velkakirjoja).

Tällaisten sijoitusten käyttö ei vaikuta kestävän sijoitustavoitteen saavuttamiseen, sillä näitä sijoituksia käytetään maksuvalmiuden hallintaan ja/tai suojautumiseen.

Muita sijoituksia ei arvioida suhteessa ympäristöön liittyviin tai yhteiskunnallisiin vähimmäistason suojatoimiin.

F. Kestävän sijoitustavoitteen seuranta

BlackRock on kehittänyt erittäin automatisoidun vaatimustenmukaisuusprosessin sen varmistamiseksi, että Rahastoa hoidetaan sille osoitettujen sijoitusohjeiden ja sovellettavien säännösten vaatimusten mukaisesti. Tähän sisältyy Rahaston ympäristöön liittyvien tai sosiaalisten ominaisuuksien seuranta kohdassa "G jakso – Menetelmät" kuvattujen menetelmien mukaisesti.

Salkunhoitajilla on ensisijainen vastuu rahastoesitteen sopimusehtojen ja muiden Rahastoa hallinnoivien asiakirjojen noudattamisesta, ja heitä tukee BlackRockin salkun- ja riskienhallintaohjelmisto Aladdin.

BlackRockin liiketoimintayksikköön kuuluva Portfolio Compliance Group ("PCG") -ryhmä vastaa rahaston koodattavien sijoitusrajoitusten koodaamisesta BlackRockin kauppaa edeltävässä ja sen jälkeisessä Aladdin-seurantajärjestelmässä. Jos sijoitusrajoitusta ei voida koodata, suuntaviivojen testausta varten otetaan käyttöön manuaalinen prosessi.

Kauppaa edeltävä ja kaupan jälkeinen seuranta

Kun kauppa tai toimeksianto luodaan, alkuvaiheen vaatimustenmukaisuusjärjestelmällä tarkastetaan reaaliaikaisesti ennen toteutusta, että tapahtuma vastaa Rahaston sijoitusohjeita. Jos havaitaan vaatimustenvastainen tila, kauppa tai toimeksianto ei voi edetä.

Vaatimustenmukaisuustestejä tehdään myös kaupan jälkeen yöllä päivän lopun positioiden perusteella, ja ne raportoidaan T+1-perusteella. Vaatimustenmukaisuuteen liittyvät poikkeukset ja varoitukset tunnistetaan ja annetaan sellaisten asianomaisten sijoitusasiantuntijoiden tutkittavaksi, jotka ottavat tarvittaessa yhteyttä alan asiaankuuluviin asiantuntijoihin ratkaisun löytämiseksi. Mahdollisten kohteiden tunnistaminen ja tutkiminen kirjataan sähköiseen järjestelmään. Se sisältää kattavan työnkulun, joka tarjoaa jäljitysketjun. Poikkeusten ratkaisemiseksi ryhdytään tarvittaessa asianmukaisiin korjaustoimenpiteisiin.

Tiettyjen ESG-ominaisuuksien seurantaa ei ehkä voida automatisoida järjestelmän toiminnallisuus- tai tietorajoitusten vuoksi. Tällaisia ESG-ominaisuuksia tarkastellaan ja seurataan säännöllisesti sen varmistamiseksi, että tuote noudattaa niihin liittyviä sitoumuksia.

Rikkomuksista ilmoitetaan sääntelyvelvoitteiden mukaisesti vastaavalle rahastoyhtiölle, tilintarkastajalle, säilytysyhteisölle ja sääntelyviranomaiselle.

Jos BlackRock delegoi osan Rahaston hallinnoinnista kolmannen osapuolen hallinnoijalle, tämä on vastuussa siitä, että noudatetaan sovitun sijoitusten hallinnointisopimuksen mukaisia sijoitusohjeita ja sijoitusrajoituksia, muun muassa niitä, jotka liittyvät Rahaston sosiaalisiin tai ympäristöominaisuuksiin. Sosiaalisiin tai ympäristöominaisuuksiin liittyvät sijoitusrajoitukset ilmoitetaan yleensä kolmannen osapuolen hallinnoijalle, jonka BlackRock voi ajoittain päivittää Rahaston sosiaalisten ja ympäristöominaisuuksien mukaisesti. Kun kolmannen osapuolen hallinnoija soveltaa passiivista strategiaa, se voi myös seurata, täyttyvätkö sosiaaliset tai ympäristöominaisuudet, seuraamalla vertailuindeksiä, jonka menetelmiin nämä ominaisuudet sisältyvät. BlackRock saa päivittäin tiedot kolmannen osapuolen hallinnoijan hallussa olevista positioista ja suorittaa kaupan jälkeiset vaatimustenmukaisuustarkastukset aiemmin kuvatun loppuvaiheen vaatimustenmukaisuusprosessin mukaisesti. BlackRock tekee lisäksi säännöllisiä due diligence -tarkastuksia kolmansien osapuolten hallinnoijista varmistaakseen, että käytössä olevat seurantakehykset ovat aina asianmukaisia.

G. Menetelmät

BlackRock on ottanut tämän Rahaston suhteen käyttöön seuraavat menetelmät:

Kestävät sijoitusmenetelmät

BlackRock on kehittänyt Kestävien Sijoitusten määrittämiseksi oman menetelmän, joka jakautuu neliosaiseen arviointiin:
(i) Taloudellisen toiminnan vaikutus sosiaalisiin ja/tai ympäristötavoitteisiin;
(ii) Ei merkittävää haittaa;
(iii) Vähimmäistakeiden täyttyminen; ja
(iv) Hyvä hallinto (tarvittaessa).

Sijoituksen on vastattava tämän testin kaikkien neljän osatekijän vaatimuksia, jotta sitä voidaan pitää Kestävänä Sijoituksena. Kestäviin Sijoituksiin sovelletaan vankkaa valvontaprosessia, jolla varmistetaan, että sääntelyyn perustuvat normit täyttyvät.

(i) Taloudellisen toiminnan vaikutus sosiaalisiin ja/tai ympäristötavoitteisiin

Sosiaaliset ja ympäristötavoitteet
Rahasto sijoittaa Kestäviin Sijoituksiin, jotka edistävät erilaisia ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, joihin voi kuulua, näihin kuitenkaan rajoittumatta, vaihtoehtoinen ja uusiutuva energia, energiatehokkuus, ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen tai hillintä, uudelleenkäyttö ja kierrätys, terveys, ravitsemus, sanitaatio ja koulutus sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (”Ympäristö- ja Yhteiskunnalliset tavoitteet”).

Taloudellisen toiminnan arviointi
Sijoitus on Kestävä Sijoitus (edellyttäen, että se vastaa kolmea muuta osatekijää):

Liiketoiminta
• Jos yli 20 prosenttia tuotteista ja/tai palveluista saatavista tuloista kartoitetaan järjestelmällisesti siten, että ne edistävät sosiaalisia ja/tai ympäristötavoitteita käyttämällä kolmannen osapuolen toimittajan tietoja. Perustavanlaatuista analyysiä voidaan käyttää myös yrityksen arvioimiseen, jos kolmannen osapuolen toimittajan tietoja ei ole saatavilla tai jos analyytikko toteaa, että tiedot ovat epätarkkoja tai että on olemassa liikevaihtoa sopivampi olennaisuusmittari määrittämään yrityksen panosta, kuten pääomamenoja tai kierrätyspanoksia.

Liiketoimintakäytännöt
• Jos liikkeeseenlaskija on asettanut hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteen tiedeperusteisia tavoitteita koskevien aloitteiden mukaisesti sellaisina kuin ne on vahvistettu kolmannen osapuolen myyjän tiedoilla tai perustavanlaatuisella arvioinnilla.
• Todistettavissa oleva johtajuusominaisuus, joka osoittaa yrityksen ratkaisevan tärkeän roolin kestävien käytäntöjen edistäjänä.

Kiinteätuottoiset arvopaperit
• Joukkovelkakirja, josta saadaan rahoitusta, on Kestävä sijoitus, jos rahoituksen käyttö edistää merkittävästi ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta perustavanlaatuisen arvioinnin perusteella
• Muut kiinteätuottoiset arvopaperit ovat Kestäviä Sijoituksia, jos arvopaperi vastaa perustavanlaatuisen arvioinnin perusteella sosiaalisia ja/tai ympäristötavoitteita. Tällaisia ovat muun muassa sosiaaliset ja/tai ympäristöön liittyvät omaisuusvakuudelliset arvopaperit ja kiinteistövakuudelliset arvopaperit, joita ovat laskeneet liikkeeseen YK:n kestävän kehityksen tavoitteita edistämään sitoutuneet ylikansalliset yhteisöt.

(ii) Ei merkittävää haittaa

Kestävät Sijoitukset täyttävät sovellettavien lakien ja asetusten vaatimukset siitä, etteivät ne tuota merkittävää haittaa (DNSH-vaatimukset). BlackRock on kehittänyt kaikkien kestävien Sijoitusten suhteen kriteerit, joiden avulla arvioidaan, aiheuttaako sijoitus merkittävää haittaa. Kriteereissä otetaan huomioon sekä kolmansien osapuolten tiedot että perustavanlaatuiset näkemykset. Sijoitukset seulotaan näiden kriteerien perusteella järjestelmään perustuvien tarkastusten avulla, ja sellaisia sijoituksia, joiden katsotaan aiheuttavan merkittävää haittaa, ei kelpuuteta Kestäviksi Sijoituksiksi. BlackRock arvioi kestävyystekijöihin kohdistuvien kielteisten vaikutusten indikaattorit kullekin sijoitustyypille asetuksessa määritetyllä tavalla.

Ilmastoa koskevat pääasialliset haittavaikutusindikaattorit arvioidaan käyttämällä BlackRockin omaa tiukennettua tarkastuskehystä, jolla merkittävän ilmastoon liittyvän riskin aiheuttavat sijoitukset tunnistetaan arvioimalla: (i) hiilidioksidipäästöt, (ii) valmius siirtyä hiilineutraaliuteen ja (iii) ilmastoon liittyvät tiedot.

Kaikki muut haitallisten vaikutusten indikaattorit arvioidaan käyttämällä kolmannen osapuolen toimittajan tietoja kiistoista, jotta voidaan sulkea pois sijoitukset, joiden BlackRock on todennut olevan haitallisia kestävyysindikaattoreiden kannalta, lukuun ottamatta rajoitettuja poikkeuksia, esimerkiksi tapauksissa, joissa tiedot on todettu epätarkoiksi tai vanhentuneiksi.

Jos tietoja ei ole saatavilla tai jos ne ovat huomattavan puutteellisia, tehdään perustavanlaatuinen analyysi kohtuullisin toimin sellaisten vaikutusten tunnistamiseksi, joiden BlackRock katsoo olevan haitallisia kestävyysindikaattoreiden kannalta.

(iii) Vähimmäistakeiden täyttyminen

Kestävät Sijoitukset arvioidaan kolmannen osapuolen tietopalveluntarjoajan tietojen avulla sen varmistamiseksi, että noudatetaan OECD:n toimintaohjeita monikansallisille yrityksille sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia YK:n ohjaavia periaatteita, myös periaatteita ja oikeuksia, jotka vahvistetaan Kansainvälisen työjärjestön työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevassa julistuksessa yksilöidyissä kahdeksassa keskeisessä yleissopimuksessa sekä kansainvälisessä ihmisoikeusasiakirjassa. Näitä sopimuksia rikkoneeksi havaittuja liikkeeseenlaskijoita ei katsota Kestäviksi Sijoituksiksi.

(iv) Hyvä hallinto

Hyvän hallinnon arvioinnissa BlackRock käyttää ulkopuolisilta kolmannen osapuolen ESG-tutkimustietojen tarjoajilta saatuja tietoja yksilöidäkseen aluksi liikkeeseenlaskijat, joiden hallintokäytännöt eivät ehkä ole tyydyttäviä edellä mainittuihin kriteereihin liittyvien keskeisten suorituskykyindikaattoreiden (KPI) suhteen. Silloin kun liikkeeseenlaskijoilla huomataan olevan mahdollisesti ongelmia hyvän hallinnon kanssa, liikkeeseenlaskijat arvioidaan sen varmistamiseksi, että jos Sijoitusneuvoja/Salkunhoitaja on samaa mieltä ulkoisen arvioinnin kanssa, Sijoitusneuvojan/Salkunhoitajan pitää nähdä tyydyttävällä tavalla, että liikkeeseenlaskija on joko ryhtynyt tai ryhtyy kohtuullisen ajan kuluessa korjaaviin toimenpiteisiin Sijoitusneuvojan/Salkunhoitajan liikkeeseenlaskijaan kohdistaman suoran vaikuttamisen pohjalta. Sijoitusneuvoja/salkunhoitaja voi myös päättää pienentää sijoituksia tällaisiin liikkeeseenlaskijoihin. Rahaston epäsuorat sijoitukset liikkeeseenlaskijoihin, joiden hallinnossa on puutteita, on rajoitettu sisäisen valvonnan avulla vähimmäistasolle, ja niitä myös seurataan säännöllisesti sen varmistamiseksi, että epäsuorat sijoitukset jäävät vähimmäistasolle.

Muut menetelmät

Lisäksi seuraavia menetelmiä käytetään arvioimaan kestävän sijoitustavoitteen noudattaminen:
1. Rahasto soveltaa BlackRock EMEA Baseline Screens -seulontakriteerejä. BlackRock EMEA Baseline Screens -seulontakriteereistä on lisätietoja osoitteessa https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf

Rahasto on arvioitu strategiansa sosiaalisten ja/tai ympäristöominaisuuksien kautta siten, että se ottaa huomioon SFDR-asetuksen teknisissä sääntelystandardeissa määritellyt pääasialliset haittavaikutusindikaattorit (PAI). Olemme arvioineet, onko nämä ominaisuudet otettu täysin tai osittain huomioon ja millä tavoin ne on otettu huomioon, ja hahmotamme, miten nämä ominaisuudet vastaavat PAI-indikaattoreita sopimusta edeltävässä ja säännöllisessä raportoinnissa.

H. Tietolähteet ja tietojen käsittely

Datalähteet

BlackRockin salkunhoitajilla on käytettävissään tutkimuksia, tietoja, työkaluja ja analyysejä, joiden avulla he voivat sisällyttää ESG-tietoa sijoitusprosessiinsa. Aladdin on käyttöjärjestelmä, joka yhdistää salkkujen reaaliaikaiseen salkunhoitoon tarvittavat tiedot, ihmiset ja teknologian sekä BlackRockin ESG-analyysi- ja raportointitoimintojen moottori. BlackRockin salkunhoitajat käyttävät Aladdinia sijoituspäätösten tekemiseen, salkkujen seurantaan ja sellaiseen olennaisen ESG-tiedon hankintaan, joka saattaa auttaa sijoitusprosessia Rahaston ESG-ominaisuuksien saavuttamisessa.

ESG-tietokokonaisuudet hankitaan ulkoisilta kolmannen osapuolen tietopalveluntarjoajilta, joita ovat muun muassa MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P ja Clarity AI. Nämä tietokokonaisuudet voivat sisältää yleistavoitetta koskevia ESG-pisteitä, hiilidioksidipäästötietoja, liiketoimintaan osallistumisen mittareita tai kiistoja, ja ne on sisällytetty salkunhoitajien käytettävissä oleviin ja BlackRockin sijoitusstrategioissa käytettäviin Aladdin-työkaluihin. Tällaiset työkalut tukevat koko sijoitusprosessia aina tutkimuksesta salkun rakentamiseen ja mallintamiseen sekä raportointiin saakka.

Toimenpiteet tietojen laadun varmistamiseksi

BlackRock soveltaa kattavaa due diligence -prosessia arvioidakseen palveluntarjoajien tarjouksia tarkasti kohdistetuilla menetelmä- ja kattavuusarvioinneilla, jotka perustuvat tuotteen kestävään sijoitusstrategiaan (sekä sosiaalisiin ja ympäristöominaisuuksiin tai kestävään tavoitteeseen). Prosessimme sisältää sekä laadullisen että kvantitatiivisen analyysin datatuotteiden sopivuuden arvioimiseksi sääntelystandardien mukaisesti.

Arvioimme ESG-palveluntarjoajia ja -tietoja viidellä alla esitetyllä ydinalueella:
1. Tiedonkeruu: Tähän sisältyy muun muassa tietojen toimittajien taustalla olevien tietolähteiden, tietojen keräämiseen käytetyn tekniikan, väärän tiedon tunnistamisprosessin sekä ihmisen ja koneen oppimiseen perustuvien tiedonkeruulähestymistapojen arviointi. Otamme huomioon myös suunnitellut parannukset
2.Tietojen kattavuus: Arvioimme muun muassa sitä, missä määrin tietopaketti kattaa koko sijoituskelpoisen liikkeeseenlaskija- ja omaisuusluokkavalikoimamme. Tähän sisältyy emoyhtiöiden ja niiden tytäryhtiöiden käsittelyn tarkastelu sekä arvioitujen tai raportoitujen tietojen käyttö
3. Menetelmä: Arvioinnissamme tarkastellaan muun muassa kolmannen osapuolen palveluntarjoajien käyttämiä menetelmiä, muun muassa keräys- ja laskentamenetelmiä, mukauttamista alan tai sääntelystandardeihin tai -kehyksiin, olennaisuusrajoja ja niiden lähestymistapaa tiedon puutteisiin.
4. Tietojen todentaminen: Arvioinnissamme tarkastellaan muun muassa kolmannen osapuolen palveluntarjoajien lähestymistapoja kerättyjen tietojen todentamiseen ja laadunvarmistusprosesseihin, muun muassa niiden sitoutumista liikkeeseenlaskijoihin
5. Toiminta: Arvioimme tiedontarjoajan toiminnan eri osa-alueita, muun muassa tiedontarjoajan toimintaperiaatteita ja -menettelyjä (mukaan lukien mahdollisten eturistiriitojen huomioon ottaminen), datatutkimustiimien kokoa ja kokemusta, koulutusohjelmia sekä kolmannen osapuolen käyttöä

Lisäksi BlackRock osallistuu aktiivisesti merkittäviin palveluntarjoajien konsultaatioihin, jotka koskevat menetelmiin ehdotettuja muutoksia kolmansien osapuolten tietojoukkojen tai indeksimenetelmien suhteen, ja lähettää harkittua palautetta ja suosituksia tiedontuottajien teknisille ryhmille. BlackRock tekee usein jatkuvaa yhteistyötä ESG-tiedontarjoajien ja muun muassa indeksintarjoajien kanssa pysyäkseen ajan tasalla alan kehityksestä.

Miten tietoja käsitellään

BlackRockin sisäisissä prosesseissa keskitytään tuottamaan korkealaatuista, standardoitua ja johdonmukaista tietoa, jota sijoitusalan ammattilaiset voivat käyttää sekä avoimuus- että raportointitarkoituksiin. Tiedot, ESG-tiedot mukaan lukien, vastaanotetaan nykyisten rajapintojemme kautta, minkä jälkeen ne käsitellään useiden laadunvalvonta- ja täydellisyystarkastusten kautta, joilla pyritään varmistamaan tietojen korkea laatu, ennen kuin ne asetetaan saataville käytettäväksi Aladdinin kaltaisissa BlackRockin järjestelmissä ja sovelluksissa. BlackRockin integroidun teknologian avulla voimme koota tietoja liikkeeseenlaskijoista ja sijoituksista useiden ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvien mittareiden ja erilaisten tiedontarjoajien avulla ja asettaa ne sijoitustiimien ja muiden tuki- ja valvontatoimintojen, kuten riskienhallinnan, saataville.

Arvioitujen tietojen käyttö

BlackRock pyrkii keräämään mahdollisimman paljon raportoitua dataa yrityksiltä kolmansien osapuolien tietopalveluntarjoajien kautta, mutta alan standardit julkistamiskehyksissä ovat edelleen kehittymässä, erityisesti tulevaisuuteen suuntautuvien indikaattoreiden osalta. Tämän seurauksena luotamme eräissä tapauksissa tietojen tarjoajien arvioituihin toimiin tai välitystoimiin kattaaksemme laajan liikkeeseenlaskijavalikoimamme. Tietoympäristön nykyisten haasteiden vuoksi BlackRock käyttää huomattavan määrän arvioituja tietoja sijoituskelpoisesta valikoimastaan. Näiden tietojen määrä saattaa vaihdella tietokokonaisuuksittain, mutta pyrimme varmistamaan, että arvioiden käyttö on sääntelyohjeiden mukaista ja että tiedontarjoajat toimittavat meille menetelmiään koskevan tarvittavan ja riittävän avoimen dokumentaation. BlackRock on tietoinen, että on tärkeää parantaa tietojen laatua ja kattavuutta, ja se kehittää jatkuvasti sijoitusasiantuntijoidensa ja muiden tiimiensä saatavilla olevia tietokokonaisuuksia. Jos paikalliset maakohtaiset määräykset sitä edellyttävät, rahastot voivat ilmoittaa tietojen selkeät kattavuustasot.

I. Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Menetelmiin liittyvät rajoitukset

Kestävä sijoittaminen on kehittyvä ala sekä alan tuntemuksen että alueellisen ja maailmanlaajuisen sääntelykehyksen osalta. BlackRock seuraa edelleen kehitystä, joka liittyy EU:n kestävän sijoittamisen puitteiden täytäntöönpanoon ja pyrkii kehittämään sijoitusmenetelmiään varmistaakseen niiden yhdenmukaisuuden sääntely-ympäristön muuttuessa. Tämän vuoksi BlackRock voi päivittää näitä tietoja sekä käytettyjä menetelmiä ja tietolähteitä milloin tahansa tulevaisuudessa, kun markkinakäytännöt kehittyvät tai kun uutta sääntelyohjeistusta tulee saataville.

BlackRock käyttää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja alatavoitteita sosiaalisten ja/tai ympäristötavoitteiden luettelona. Kaikki arvioinnit tehdään tiukasti esitteessä esitettyjen menetelmien mukaisesti. Arvioinnissa ei oteta huomioon kestävän kehityksen tavoitteiden tavanomaiseen käyttöön liittyviä oletuksia, muun muassa sovellettavia maantieteellisiä rajoituksia ja sitoumuksia, jotka voivat olla ajallisesti tai laajuudeltaan rajoitettuja, kuten vain hallituksiin sovellettavat tavoitteet.

Tietolähteisiin liittyvät rajoitukset mainitaan jäljempänä.

Tietoihin liittyvät rajoitukset

ESG-tietokokonaisuudet muuttuvat ja paranevat jatkuvasti tiedonantostandardien, sääntelykehysten ja alan käytäntöjen kehittyessä. BlackRock työskentelee edelleen laajan markkinoiden osallistujavalikoiman kanssa kohentaakseen datan laatua.

Vaikka kullakin ESG-mittarilla voi olla omat rajoituksensa, tietojen rajoituksiksi voidaan laajalti katsoa muun muassa seuraavia:
• Tiettyjen ESG-mittareiden saatavuuden puute sellaisten erilaisten raportointi- ja julkistamisstandardien vuoksi, jotka vaikuttavat liikkeeseenlaskijoihin, maantieteellisiin alueisiin tai eri sektoreihin
• Kestävää kehitystä koskevat lakisääteiset yritysraportointistandardit ovat vasta kehitteillä, mikä johtaa eroihin siinä, missä määrin yritykset voivat itse vastata raportoinnista lakisääteisiin kriteereihin verrattuna. Näin ollen jotkin mittareiden kattavuustasot saattavat olla alhaisia
• Raportoitujen ja arvioitujen ESG-tietojen epäjohdonmukainen käyttö ja tasot eri tiedontarjoajien välillä. Eri ajankohtina hankittujen tietojen vertailukelpoisuus on haastavaa.
• Arvioidut tiedot voivat luonnostaan poiketa toteutuneista luvuista. Tämä johtuu tietojentarjoajien oletuksista tai hypoteeseista.
• Liikkeeseenlaskijoiden erilaiset näkemykset tai arviot, jotka johtuvat palveluntarjoajien erilaisista menetelmistä tai subjektiivisten kriteerien käytöstä.
• Suurin osa yritysten ESG-raportoinnista ja tietojen julkistamisesta tapahtuu vuosittain, ja niiden tuottaminen vie paljon aikaa, joten nämä tiedot tuotetaan viiveellä taloudellisiin tietoihin nähden. Tietojen päivitystiheys voi myös olla epäjohdonmukaista tällaisia tietoja tietokokonaisuuksiinsa sisällyttävien eri tiedontarjoajien välillä.
• Tietojen kattavuus ja sovellettavuus eri omaisuusluokissa ja indikaattoreissa voi vaihdella
• Tulevaisuuteen suuntautuvat tiedot, kuten ilmastotavoitteet, voivat poiketa merkittävästi historiallisista ja tämänhetkisistä mittareista

Lisätietoja siitä, miten kestävyysindikaattoreiden yhteydessä esitetyt mittarit lasketaan, on Rahaston vuosikertomuksessa.

Kestävät sijoitukset sekä sosiaaliset ja ympäristökriteerit

Kestävä sijoittaminen ja ymmärrys kestävästä kehityksestä kehittyy tietoympäristön mukana. Alan toimijoilla on haasteita löytää yksi ainoa mittari tai joukko standardoituja mittareita, joilla annetaan kattava kuva yrityksestä tai sijoituksesta. Tämän vuoksi BlackRock on luonut kehyksen kestävien sijoitusten tunnistamiseksi ottaen huomioon sääntelyvaatimukset.

BlackRock hyödyntää kolmannen osapuolen myyjien tietoja arvioidessaan, aiheuttavatko sijoitukset merkittävää haittaa ja onko niillä hyvät hallintokäytännöt. Joissakin tilanteissa tietoja ei ole saatavilla, ne ovat epätäydellisiä tai epätarkkoja. Tällöin voidaan tehdä perustavanlaatuisia arviointeja noudattaen oikeasuhteista lähestymistapaa ja ryhtyen kohtuullisiin toimiin sellaisten seikkojen tunnistamiseksi, joilla on todennäköisesti merkittävä vaikutus. Kohtuullisista ponnisteluista huolimatta tietoja ei välttämättä ole aina saatavilla. Tällöin tehdään subjektiivinen arviointi, joka perustuu BlackRockin tietämykseen sijoituksesta tai toimialasta. Joissakin tapauksissa tiedot saattavat heijastaa toimia, joihin liikkeeseenlaskijat ovat saattaneet ryhtyä vasta jälkikäteen, eivätkä ne heijasta kaikkia mahdollisia merkittäviä haittoja.

J. Asianmukainen huolellisuus

BlackRock noudattaa Rahaston sijoitusten valinnassa ja jatkuvassa seurannassa suurta huolellisuutta, jotta olisi mahdollista noudattaa Rahaston sijoitus-, likviditeetti- ja riskisuuntaviivoja sekä kestävän kehityksen riski- ja ESG-kriteereitä ja ylläpitää yleistä suorituskykyä. Salkunhoitajiin sovelletaan sijoitusfoorumissa kauppaa edeltävää ja sen jälkeistä valvontaa, jos rahastot edistävät sosiaalisia tai ympäristöominaisuuksia, sisällyttävät kestävän kehityksen sitovasti sijoitusprosessiin tai jos niillä on kestävä sijoitustavoite. Sijoitusten valvontaryhmä tekee due diligence -tarkastuksia salkunhoitajien kanssa ja valvoo sisäisiä rajoituksia, joilla voidaan laajentaa rahastoesitteessä esitettyjä vaatimuksia. Salkunhoitajat noudattavat myös aiheeseen liittyviä EMEA:n käytäntöjä, mukaan lukien sijoitusten due diligence -periaatteet, jotka on päivitetty kestävän kehityksen riskin huomioon ottamiseksi. Lainsäädäntö- ja compliance-tiimi on ottanut käyttöön kehyksen, jolla varmistetaan, että kaikki työntekijät, myös salkunhoitajat, hyväksyvät ja noudattavat asiaankuuluvia käytäntöjä ja menettelyjä.

Sijoitusneuvoja sisällyttää kestävän kehityksen riskit Rahaston sijoitusten due diligence -prosessiin. Rahaston salkunhoitajat ovat ensisijaisesti vastuussa kestävyysriskien huomioon ottamisesta. Niitä valvotaan sijoitusneuvojan ja BlackRockin riskienhallintatoiminnon puitteissa. RQA-ryhmä tekee myös riippumattomia arvioita kestävyysriskeistä, ja compliance-tiimi huolehtii lisävalvonnasta ja valvoo kutakin rahastoa koskevia ESG-vaatimuksia ja kunkin rahaston sijoitusrajoituksia. RQA toimii BlackRockin riskienhallintakehyksen toissijaisena suojamekanismina. RQA vastaa BlackRockin sijoitus- ja yritysriskien hallintakehyksestä, johon sisältyy kestävään kehitykseen liittyvien sijoitusriskien valvonta. RQA Investment Risk tekee säännöllisesti arvioita salkunhoitajien kanssa varmistaakseen, että sijoitustiimit saavat tietoa asiaankuuluvista kestävyysriskeistä, mikä täydentää kestävyysnäkökohtien ensisijaista seurantaa ja valvontaa koko sijoitusfoorumissamme. RQA:lla on myös oma kestävän kehityksen riskitiimi, joka toimii yhteistyössä riskienhallintapäälliköiden ja yritysten kanssa vahvistaakseen tätä rakentavaa sitoutumista. RQA tekee yhteistyötä koko sijoitusfoorumin työryhmien ja Aladdin Sustainability Labin kanssa edistääkseen yrityksen kestävän kehityksen työkalupakin käyttöä tutustumalla koko yrityksen laajuisiin tietoihin, mallinnukseen, menetelmiin ja analytiikkaan. Lisäksi BlackRock antaa kaikkien salkunhoitajien käyttöön pääasiallisia haittavaikutuksia (PAI) koskevia tietoja. Huomaa, että tällä hetkellä PAI-tietojen kattavuus vaihtelee markkinoiden, omaisuusluokkien ja toimialojen mukaan.  Osana ESG-sääntelyvaatimusten ja muun muassa SFDR-asetuksen täytäntöönpanoa BlackRock tekee tiivistä yhteistyötä tietojentarjoajien ja sijoitustiimien kanssa varmistaakseen, että vankoille ja luotettaville tiedoille suoritetaan asianmukaiset due diligence -prosessit ja että ne ovat saatavilla mahdollisuuksien mukaan. Lisätietoja on edellä kohdassa "Jakso D – Sijoitusstrategia".

K. Vaikuttamispolitiikat

Rahasto

Rahasto ei käytä sitoutumista keinona täyttää sitovia sitoumuksiaan ympäristöön tai sosiaalisiin piirteisiin, tai kestäviin sijoitustavoitteisiin. Yhteistyö voi olla osa due diligence -tarkastusta, jonka salkunhoitajatiimi suorittaa kiinteätuottoisia sijoitusstrategioita noudattavien rahastojen osalta arvioidakseen, miten yritykset hallitsevat ESG-riskit ja -mahdollisuudet ja miten ne vaikuttavat yritysten talouteen. Tarvittaessa teemme yhteistyötä keskustellaksemme huolenaiheista, ymmärtääksemme tilaisuuksia ja jakaaksemme rakentavaa palautetta, koska olennaiset ESG-kysymykset ovat mielestämme kiinteästi sidoksissa yritysten pitkän aikavälin strategiaan ja perusarvoon. Yhteistyö voidaan toteuttaa yhteistyössä Business Investment Stewardship -tiimin kanssa, mutta näin ei aina toimita, vaan se voidaan toteuttaa myös suoraan. Kiinteätuottoisista sijoituksista vastaava salkunhoitajatiimi voi myös tehdä yhteistyötä yritysten varainhoitajien kanssa, kun he ovat laskemassa liikkeeseen vihreitä ja yhteiskunnallisia joukkovelkakirjoja varmistaakseen, että niiden liikkeeseenlasku on vankkaa.

Yleistä

Yhteistyö yritysten kanssa, joihin sijoitamme asiakkaidemme varoja, tapahtuu BlackRockissa useilla tasoilla. 

Jos tietty salkunhoitotiimi määrittelee toimeksiannon yhdeksi keinoksi, jolla he pyrkivät osoittamaan sitoutumista ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyviin kysymyksiin SFDR:n puitteissa, menetelmät, joilla tällaisen sitouttamispolitiikan tehokkuus ja tavat, ja joilla tällaista sitouttamispolitiikkaa voidaan mukauttaa siinä tapauksessa, että niillä ei saavuteta toivottua vaikutusta (yleensä ilmaistuna tiettyjen tärkeimpien haitallisten indikaattoreiden vähenemisenä), kuvataan rahastoesitteessä ja verkkosivuston tiedotteessa. 

Jos salkunhoitotiimit päättävät hyödyntää sitoutumista, tämä voi tapahtua useissa eri muodoissa, mutta pohjimmiltaan salkunhoitotiimi pyrkii käymään säännöllistä ja jatkuvaa vuoropuhelua sitoutuneiden sijoituskohteiden johtajien tai hallitusten jäsenten kanssa, edistääkseen tervettä hallintoa ja kestäviä liiketoimintakäytäntöjä tunnistetuissa ESG-ominaisuuksissa ja tärkeimmissä haitallisissa indikaattoreissa, sekä ymmärtää yrityksen johtamisen tehokkuutta ja toimintojen valvontaa, jotka on suunniteltu vastaamaan tunnistettuihin ESG-ongelmiin. Sitoutumisen avulla salkunhoitotiimi voi myös antaa palautetta yrityksen käytännöistä ja ilmoituksista.

Jos asianomainen salkunhoitotiimi on huolissaan yrityksen lähestymistavasta havaittuihin ESG-ominaisuuksiin ja/tai tärkeimpiin haitallisiin indikaattoreihin, se voi päättää selittää odotuksensa yhtiön hallitukselle tai johdolle ja ilmoittaa yhtiökokouksessa äänestämällä, että heillä on ratkaisemattomia huolenaiheita. Yleensä äänestämällä johtajien uudelleenvalintaa vastaan he katsovat olevan vastuussa tunnistettujen ESG-ominaisuuksien tai tärkeimpien haitallisten indikaattoreiden parantamisesta.

BlackRock on erillään salkunhoitotiimien toiminnasta, korkeimmalla tasolla, osana fidusiaarista lähestymistapaansa, ja se on päättänyt, että asiakkaidensa pitkän aikavälin edun mukaista on edistää hyvää hallintotapaa tietoisena ja sitoutuneena osakkeenomistajana. BlackRockilla tämä on BlackRock Investment Stewardshipin vastuulla. Pääasiassa BIS-tiimin työn ansiosta BlackRock täyttää osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivin II (”SRD II”) vaatimukset, jotka koskevat sitoutumista julkisiin yhtiöihin ja muihin sijoitusekosysteemin osapuoliin.  Kopio BlackRockin SRD II -sitoutumiskäytännöstä löytyy osoitteesta https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-shareholder-rights-directiveii-engagement-policy-2022.pdf.

BlackRockin lähestymistapa sijoitusohjaukseen on hahmoteltu BIS: n globaaleissa periaatteissa ja markkinatason äänestysohjeissa. BIS:n globaalit periaatteet määrittelevät taloudenhoitofilosofiamme ja näkemyksemme yrityshallinnosta ja kestävistä liiketoimintakäytännöistä, jotka tukevat yritysten pitkän aikavälin arvonluomista. Ymmärrämme, että hyväksytyt yrityshallinnon standardit ja normit vaihtelevat markkinoilla; Uskomme kuitenkin, että hallintokäytännössä on tiettyjä perustavanlaatuisia elementtejä, jotka ovat maailmanlaajuisesti olennaisia ​​yrityksen kyvylle luoda pitkän aikavälin arvoa. Markkinakohtaiset äänestysohjeemme antavat yksityiskohtaista tietoa siitä, kuinka BIS toteuttaa globaaleja periaatteita – ottaen huomioon paikallisten markkinoiden standardit ja normit – ja tiedottavat äänestyspäätöksistämme, jotka koskevat tiettyjä osakaskokouksen äänestyskohteita.  BlackRockin yleinen lähestymistapa sijoitusten hoitamiseen ja sitoutumiseen löytyy osoitteista: https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive ja https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship

Sitouttaessaan BIS voi keskittyä tiettyihin ESG- teemoihin, jotka on esitetty BlackRockin äänestysprioriteeteissa https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-stewardship-priorities-final.pdf

L. Kestävän sijoitustavoitteen saavuttaminen

Ei ole osoitettu tiettyä indeksiä vertailuarvoksi sen määrittelemiseksi, onko tämä rahoitustuote niiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien mukainen, joita se edistää.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

4 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF US Government Mortgage Fund, Class X3, alkaen 31.12.2022 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 225 USD Government Bond.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.12.2022
Nimi Painotus (%)
GNMA2 30YR 56,05
UMBS 30YR TBA(REG A) 16,28
FNMA 30YR UMBS 14,09
UMBS 30YR TBA 13,88
FHLMC 30YR UMBS SUPER 10,71
Nimi Painotus (%)
UMBS 15YR TBA(REG B) 8,70
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 6,15
GNMA_21-191B BI 1,55
FNMA 30YR 1,23
FNMA 30YR 0,77
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class X3 USD Kuukausittain 7,95 0,02 0,25 26.01.2023 9,03 7,38 LU1246652132 -
Class ZI2 Hedged EUR - 10,62 0,02 0,19 26.01.2023 10,64 9,86 LU2533725326 -
Class ZI2 USD - 10,72 0,02 0,19 26.01.2023 10,74 9,86 LU2533725599 -
Class I3 USD Kuukausittain 7,96 0,02 0,25 26.01.2023 9,04 7,39 LU1456639035 -
Class I2 USD - 9,61 0,02 0,21 26.01.2023 10,57 8,84 LU2011139206 -
Class D3 USD Kuukausittain 7,81 0,01 0,13 26.01.2023 8,87 7,25 LU0592702145 -
Class A2 USD Ei ole 18,36 0,03 0,16 26.01.2023 20,30 16,92 LU0096258446 -
Class A1 USD Kuukausittain 7,78 0,02 0,26 26.01.2023 8,83 7,22 LU0035308682 -
Class D2 USD Ei ole 19,25 0,04 0,21 26.01.2023 21,20 17,71 LU0424777026 -
Class A3 USD Kuukausittain 7,79 0,01 0,13 26.01.2023 8,85 7,23 LU0172418690 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

Dokumentit

Dokumentit