Osakkeet

CNYA

iShares MSCI China A UCITS ETF

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Rahasto voi sijoittaa kiinalaisiin A-sarjan osakkeisiin Shanghain ja Shenzhenin pörsseissä Stock Connectin välityksellä, johon sovelletaan päivittäistä kiintiötä. Kun kiintiöstä jäljellä oleva osuus putoaa nollaan tai päivittäinen kiintiö ylittyy, ostotoimeksiannot hylätään. Siksi kiintiörajoitukset voivat rajoittaa asianomaisen Stock Connect -rahaston kykyä sijoittaa kiinalaisiin A-sarjan osakkeisiin Stock Connectin välityksellä oikea-aikaisesti. Muita Stock Connectin käyttöön liittyviä riskejä ovat muun muassa juridinen/edunsaajariski, selvitys- ja toimitusriski, keskeytysriski, erot kaupankäyntipäivissä, ennakkovalvonnasta johtuvat myynnin rajoitukset, toiminnallinen riski, sääntelyriski, vaatimukset täyttävien osakkeiden markkinoiltavetämisen riski, sijoittajien kompensaatiorahaston suojan puuttuminen, verotusriskit ja SPSA-mallien mukainen selvitystila. Nämä riskit kuvataan tarkemmin rahastoesitteessä.

Rahasto voi sijoittaa myös kiinalaisiin A-sarjan osakkeisiin salkunhoitajan "RQFII"-sijoituskiintiön mukaisesti. Rahastoon sovelletaan RQFII-käytäntöä sen käydessä kauppaa RQFII-reittiä käyttäen sekä sääntömuutoksia, joilla voisi olla haitallinen vaikutus rahastoon tai salkunhoitajan RQFII-kiintiöön sekä rahaston kykyyn pitää omistuksessaan kiinalaisia A-sarjan osakkeita. Rahastoon sovelletaan RQFII-sijoitustoimintaa koskevia rajoituksia ja vaatimuksia, mukaan lukien seuraavat riskit: sääntelykäytäntöihin liittyvä riski, lisenssi-, kiintiö- ja kotiuttamisriski, Kiinan kansantasavallan omaisuusriski, RQFII-säilytysyhteisöriski ja Kiinan kansantasavallan välittäjäriski, valuuttariski ja konfliktiriski RQFII-kiintiön määrittämisessä.Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.
Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko
  Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2021

18,19 -12,16 8,75 33,23 17,80
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2021

18,53 -16,73 9,21 33,95 18,26
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
9,32 23,94 11,51 - 3,23
Vertailuarvo (%) 9,73 24,50 10,69 - 2,97
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
1,45 -0,32 2,91 -4,26 9,32 90,38 72,40 - 23,54
Vertailuarvo (%) 1,80 -0,28 2,99 -4,11 9,73 92,96 66,19 - 21,51
  2016 2017 2018 2019 2020
Kokonaistuotto (%) -17,88 27,82 -26,06 35,40 42,62
Vertailuarvo (%) -17,76 25,63 -28,54 36,17 43,20

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD, suojatun rahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvissa tilanteissa. Tuottotiedot perustuvat ETF-rahaston substanssiarvoon, joka ei ole välttämättä sama kuin ETF-rahaston markkinahinta. Eri osuudenomistajat voivat realisoida tuottoja, jotka eivät vastaa substanssiarvon tuottoa.

Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 06.12.2021 USD 2 199 599 812
Rahaston nettovarat alkaen 06.12.2021 USD 2 199 599 812
Perustamispäivä 08.04.2015
Rahaston perustaminen 08.04.2015
Sarjan valuutta USD
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Osakkeet
SFDR-luokitus Muu
Vertailuindeksi MSCI China A Inclusion Index
Yleisen kaupankäynnin kohteena olevat osuudet alkaen 06.12.2021 342 750 000,00
Kulusuhde 0,40%
Tulojen käyttö Karttuva
Arvopaperilainauksen tuotto -
Kotipaikka Irlanti
Tuotteen rakenne Fyysinen
Tasapainotuksen tiheys Neljännesvuosittain
Menetelmä Optimointi
UCITS Kyllä
Liikkeeseenlaskija iShares IV plc
Rahastonhoitaja BlackRock Asset Management Ireland Limited
Hallinnoija State Street Fund Services (Ireland) Limited
Säilytysyhteisö State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Tilivuoden päättyminen 31 toukokuuta
Bloomberg-tunnus CNYA.LN
ISIN IE00BQT3WG13

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 06.12.2021 505
Vertailuarvon taso alkaen 06.12.2021 USD 1 521,57
Vertailuarvon tunnus M1CNA
P/E-luku alkaen 06.12.2021 21,62
P/B-luku alkaen 06.12.2021 2,52
3 v beeta alkaen 30.11.2021 0,999
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 30.11.2021 19,76%

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 05.11.2021 B
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 05.11.2021 100,00
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 05.11.2021 1,44
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 05.11.2021 8,26
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 05.11.2021 Equity China
Vertaisryhmän rahastot alkaen 05.11.2021 1 029
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 05.11.2021 253,95
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 05.11.2021 30.09.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 06.12.2021 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 06.12.2021 0,46%
MSCI - ydinaseet alkaen 06.12.2021 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 06.12.2021 1,25%
MSCI - siviiliaseet alkaen 06.12.2021 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 06.12.2021 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 06.12.2021 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 06.12.2021 99,83%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 06.12.2021 0,17%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 1,42% ja öljyhiekat 0,00%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

Luokitukset

Rekisteröinti sijainnit

Rekisteröinti sijainnit

 • Alankomaat

 • Espanja

 • Irlanti

 • Iso-Britannia

 • Israel

 • Italia

 • Itävalta

 • Luxemburg

 • Norja

 • Portugali

 • Ranska

 • Ruotsi

 • Saksa

 • Singapore

 • Suomi

 • Sveitsi

 • Tanska

Omistukset

Omistukset

Liikkeeseenlaskijan tunnus Nimi Sektori Omaisuuslaji Markkina-arvo Painotus (%) Nimellisarvo Nimellisarvo ISIN Hinta Sijainti Kurssi Markkinavaluutta
Sijoitukset saattavat muuttua.


Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 06.12.2021

% markkina-arvosta

Allokaatiot saattavat muuttua.

Listaukset

Kurssi Lyhenne Valuutta Listauspäivämäärä SEDOL Bloomberg-tunnus RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Yleinen koodi (EOC) ISIN/INAV
London Stock Exchange CNYA USD 13.04.2015 BQT3WF0 CNYA.LN CNYA.L INAVASHU 0J2NINAV.DE IE00BQT3WG13 - 32925366 - -
Euronext Amsterdam CNYA EUR 03.09.2021 BP2P7B7 - CNYA.AS - - IE00BQT3WG13 A12DPT 27819610 - -
Deutsche Boerse Xetra 36BZ EUR 14.04.2015 BWNH4F4 36BZ GY 36BZ.DE - - IE00BQT3WG13 A12DPT - - -
London Stock Exchange IASH GBP 13.04.2015 BQT3WG1 IASH.LN IASH.L - - IE00BQT3WG13 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores CNYA MXN 08.12.2017 BYVJ1W2 CNYAN MM CNYAN.MX - - IE00BQT3WG13 - - - -
SIX Swiss Exchange CNYA USD 26.06.2015 BY9CV90 CNYA SW CNYA.S - - IE00BQT3WG13 - 27819610 - -
Tel Aviv Stock Exchange iSFF401 ILS 03.09.2019 BK8Y984 iSFF401 IT iSFF401.TA - - IE00BQT3WG13 - - - -

Dokumentit

Dokumentit