Korko-sijoitukset

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
  Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2021

8,16 1,69 4,37 1,05 10,53
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
9,42 5,86 5,01 - 4,18
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
4,01 -0,22 0,34 9,42 18,63 27,67 - 33,89

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 02.12.2021 USD 3 441,161
12 kk todellinen tuotto alkaen 30.11.2021 4,73
Sijoitusten määrä alkaen 29.10.2021 1413
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 29.10.1993
Perustamispäivä 17.09.2014
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Other Bond
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,59%
ISIN LU1111085442
Bloomberg-tunnus BGUHI4H
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BQSTL96
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 10000000
Minimi lisäsijoitus GBP 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 05.11.2021 BBB
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 05.11.2021 4,45
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 05.11.2021 55,64
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 05.11.2021 71,83
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 05.11.2021 Bond USD High Yield
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 05.11.2021 275,47
Vertaisryhmän rahastot alkaen 05.11.2021 390
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 05.11.2021 31.05.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 29.10.2021 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 29.10.2021 0,84%
MSCI - ydinaseet alkaen 29.10.2021 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 29.10.2021 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 29.10.2021 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 29.10.2021 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 29.10.2021 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 29.10.2021 41,38%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 29.10.2021 58,53%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,00% ja öljyhiekat 0,01%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat sijoitusprosessin sijoitustutkimus-, salkunrakennus- ja sijoitusten seurantavaiheissa. Rahastonhoitaja ylläpitää sisäisiä ESG-tuloskortteja uusille ensisijaisille liikkeeseenlaskijoille, joihin sijoittamista harkitaan, ja nykyisille pörssinoteerattujen arvopapereiden liikkeeseenlaskijoille. Näillä tuloskorteilla analysoidaan ja seurataan sisäisiä ja ulkoisia tutkimusnäkymiä erilaisten ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintotekijöiden pohjalta, jotka on hankittu ensisijaisista ja kolmansien osapuolten ESG-tiedoista ja tutkimuksista. Salkunhoitotiimit huomioivat sektorin ja liikkeeseenlaskijan ESG-näkymät ja -pisteet valitessaan yksittäisiä sijoituksia salkun rakentamisen aikana. ESG-tekijöistä keskustellaan ja niitä harkitaan sijoituspäätöksiä tehtäessä. Rahastonhoitaja huomioi ESG-kriteerit myös sijoitusten jälkeen tapahtuvassa seurannassa ja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun riskiarviointeja sijoitustiimin ja riski- ja kvantitatiiviseen analysointiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar on antanut hopeisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.10.2021
Nimi Painotus (%)
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 144A 8.5 05/15/2027 0,67
CONNECT FINCO SARL 144A 6.75 10/01/2026 0,66
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/2027 0,63
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027 0,57
RADIATE HOLDCO LLC / RADIATE FINAN 144A 6.5 09/15/2028 0,55
Nimi Painotus (%)
SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75 03/15/2032 0,54
KRAFT HEINZ FOODS CO 5.5 06/01/2050 0,52
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 6.625 02/15/2025 0,50
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027 0,49
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A 8.5 08/15/2027 0,49
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I4 Hedged GBP Vuotuinen 9,16 0,02 0,22 9,67 9,12 - LU1111085442 - -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 103,50 0,29 0,28 106,57 103,21 - LU1919856218 - -
Class A3 Hedged EUR Kuukausittain 9,11 0,03 0,33 9,37 9,08 - LU0578943853 - -
Class D2 Hedged AUD Ei ole 20,09 0,06 0,30 20,41 19,27 - LU0827886895 - -
Class A3 Hedged GBP Kuukausittain 9,66 0,02 0,21 9,92 9,64 - LU0580330818 - -
Class A3 Hedged SGD Kuukausittain 9,88 0,03 0,30 10,14 9,85 - LU0578937376 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 243,34 0,62 0,26 247,57 234,96 - LU0532707519 - -
Class A3 Hedged AUD Kuukausittain 11,34 0,03 0,27 11,64 11,31 - LU0578942376 - -
Class A2 USD Ei ole 38,63 0,10 0,26 39,29 37,23 - LU0046676465 - -
Class A3 Hedged CAD Kuukausittain 10,14 0,02 0,20 10,41 10,12 - LU0803751741 - -
Class D2 USD Ei ole 41,47 0,11 0,27 42,12 39,68 - LU0552552704 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 10,56 0,02 0,19 11,13 10,51 - LU0681219902 - -
Class A8 Hedged ZAR Kuukausittain 89,12 0,27 0,30 91,75 88,85 - LU1023056127 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 18,90 0,05 0,27 19,24 18,27 - LU0578947334 - -
Class I2 USD Ei ole 16,87 0,04 0,24 17,14 16,12 - LU0822668108 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 226,67 0,57 0,25 230,95 220,40 - LU0330917963 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 9,02 0,02 0,22 9,35 9,00 - LU1314333441 - -
Class A4 Hedged GBP Vuotuinen 10,59 0,02 0,19 11,11 10,54 - LU0706698544 - -
Class I2 Hedged CHF - 10,02 0,03 0,30 10,19 9,97 - LU2344713685 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 36,76 0,10 0,27 38,15 36,66 - LU0764619531 - -
Class SR4 Hedged GBP Vuotuinen 10,00 0,02 0,20 10,26 9,95 - LU2319962655 - -
Class A1 USD Päivittäinen 5,92 0,02 0,34 6,06 5,89 - LU0046675905 - -
Class X2 USD Ei ole 46,57 0,12 0,26 47,29 44,25 - LU0147390172 - -
Class A3 Hedged NZD Kuukausittain 11,12 0,03 0,27 11,42 11,09 - LU0803752046 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 12,55 0,03 0,24 12,77 12,10 - LU1111085798 - -
Class A3 USD Kuukausittain 5,97 0,01 0,17 6,13 5,96 - LU0172419151 - -
Class D3 Hedged SGD Kuukausittain 9,91 0,03 0,30 10,17 9,88 - LU0827886978 - -
Class I3 USD Kuukausittain 9,64 0,03 0,31 9,89 9,61 - LU0764821012 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 17,44 0,05 0,29 17,72 16,69 - LU0827887273 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 8,95 0,02 0,22 9,25 8,93 - LU0871640396 - -
Class D3 USD Kuukausittain 10,24 0,03 0,29 10,50 10,21 - LU0592702061 - -
Class I2 Hedged GBP - 10,79 0,03 0,28 10,96 10,33 - LU2242188931 - -
Class SR2 USD - 10,19 0,03 0,30 10,35 9,98 - LU2319962739 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 16,46 0,04 0,24 16,74 15,87 - LU0578945809 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 11,61 0,03 0,26 11,83 11,31 - LU1090155554 - -
Class SR3 USD Kuukausittain 9,91 0,03 0,30 10,17 9,88 - LU2319962812 - -
Class X6 USD Kuukausittain 10,89 0,03 0,28 11,20 10,86 - LU1376384019 - -
Class A6 USD Kuukausittain 4,93 0,01 0,20 5,11 4,92 - LU0738912566 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 12,17 0,03 0,25 12,39 11,78 - LU1090156289 - -
Class SR2 Hedged EUR - 10,13 0,02 0,20 10,31 9,98 - LU2319962572 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

James Keenan
James Keenan
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

Dokumentit

Dokumentit