Osakkeet

BGF World Mining Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2021

15,73 -0,54 -7,01 18,96 26,67
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
38,08 17,43 11,96 - -1,28
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
9,45 7,06 -9,64 38,08 61,94 75,95 - -10,99

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty CHF:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 26.11.2021 USD 6 301,569
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 29.10.2021 44
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 21.03.1997
Perustamispäivä 11.10.2012
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Other Equity
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,31%
ISIN LU0827889998
Bloomberg-tunnus BWMD2CH
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B8Q7LV8
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus CHF 100000
Minimi lisäsijoitus CHF 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 05.11.2021 A
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 05.11.2021 6,88
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 05.11.2021 46,15
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 05.11.2021 96,00
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 05.11.2021 Equity Sector Materials
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 05.11.2021 579,98
Vertaisryhmän rahastot alkaen 05.11.2021 78
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 05.11.2021 31.05.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 29.10.2021 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 29.10.2021 20,98%
MSCI - ydinaseet alkaen 29.10.2021 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 29.10.2021 7,57%
MSCI - siviiliaseet alkaen 29.10.2021 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 29.10.2021 3,30%
MSCI - tupakka alkaen 29.10.2021 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 29.10.2021 99,66%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 29.10.2021 0,31%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 29,08% ja öljyhiekat 3,30%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-kriteerit muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessiin kuuluvien ideoinnin, yritystutkimuksen, salkun rakentamisen ja jatkuvan seurannan aikana. ESG-tiedot voidaan hankkia ulkopuolisilta tiedon toimittajilta sekä sitoutumiseen liittyvistä sisäisistä kommenteista ja yritysvierailuilta sekä BlackRockin sijoitustenhoidon palautteesta. Rahastonhoitaja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun arviointeja riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.10.2021
Nimi Painotus (%)
GLENCORE PLC 8,73
ANGLO AMERICAN PLC 7,51
FREEPORT-MCMORAN INC 6,14
VALE SA 5,99
ARCELORMITTAL 5,37
Nimi Painotus (%)
BHP GROUP PLC 4,25
RIO TINTO PLC 4,10
NEWMONT CORPORATION 3,66
TECK RESOURCES LTD 3,27
IVANHOE MINES LTD 3,11
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 Hedged CHF Ei ole 7,95 -0,35 -4,22 9,98 6,81 - LU0827889998 - -
Class I2 EUR Ei ole 56,71 -2,86 -4,80 65,42 45,08 - LU0368236583 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 4,98 -0,22 -4,23 6,24 4,26 - LU0326425278 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 4,50 -0,20 -4,26 5,66 3,87 - LU0326424115 - -
Class A2 USD Ei ole 56,97 -2,47 -4,16 71,16 48,25 - LU0075056555 - -
Class D2 USD Ei ole 64,14 -2,78 -4,15 79,79 53,92 - LU0252968341 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 7,42 -0,32 -4,13 9,34 6,39 - LU0521028554 - -
Class A2 EUR Ei ole 50,45 -2,55 -4,81 58,52 40,50 - LU0172157280 - -
Class X2 USD Ei ole 78,99 -3,42 -4,15 97,59 65,57 - LU0147406192 - -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 8,87 -0,38 -4,11 11,08 7,54 - LU0827890061 - -
Class D2 EUR Ei ole 56,80 -2,86 -4,79 65,61 45,26 - LU0252963383 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 5,12 -0,23 -4,30 6,42 4,37 - LU0330918003 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 5,15 -0,23 -4,28 6,44 4,39 - LU0368236740 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 47,41 -2,40 -4,82 55,93 38,71 - LU0408222593 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 7,96 -0,35 -4,21 9,93 6,74 - LU0827890228 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 33,88 -1,48 -4,19 42,31 28,84 - LU0827890145 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 8,29 -0,36 -4,16 10,40 7,10 - LU0480534758 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 11,05 -0,50 -4,33 13,92 9,55 - LU1023059493 - -
Class I2 USD Ei ole 64,05 -2,77 -4,15 79,56 53,70 - LU0368260294 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 5,68 -0,26 -4,38 7,07 4,80 - LU0485065857 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 9,97 -0,43 -4,13 12,47 8,46 - LU0788109121 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 39,05 -1,77 -4,34 46,89 33,65 - LU0204068877 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 39,27 -1,79 -4,36 47,28 33,83 - LU0827889725 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Dokumentit

Dokumentit