Korko-sijoitukset

BGF US Dollar Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Rahaston tavoitteena on maksimoida sijoituksesi tuotto rahaston pääoman kasvun ja tulojen yhdistelmällä. Rahasto sijoittaa vähintään 80 % kokonaisvaroistaan kiinteätuottoisiin arvopapereihin.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
  Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2021

0,31 -2,03 9,51 7,04 -0,71
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2021

0,07 -1,22 10,30 6,98 -0,90
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-0,71 5,19 2,72 3,13 3,53
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2021

-0,90 5,36 2,94 3,01 4,17
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-1,73 -0,96 -0,08 -0,71 16,40 14,38 36,07 87,28
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2021

-1,55 -0,87 0,05 -0,90 16,94 15,61 34,55 109,32

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 22.10.2021 USD 754,703
12 kk todellinen tuotto alkaen 30.09.2021 1,29
Sijoitusten määrä alkaen 30.09.2021 1727
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 07.04.1989
Perustamispäivä 01.09.2003
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka USD Diversified Bond
Vertailuindeksi BBG Barc U.S. Aggregate Index
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,07%
ISIN LU0172417379
Bloomberg-tunnus MLUSCUA
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL 7659728
Bloomberg-vertailuarvon tunnus LBUSTRUU
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 5000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Tuotto maturiteettiin alkaen 30.09.2021 2,54
Muokattu duraatio alkaen 30.09.2021 6,63
Tehokas duraatio alkaen 30.09.2021 6,49
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 30.09.2021 8,33
WAL huonoimpaan alkaen 30.09.2021 8,33

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 30.09.2021 0,05%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 30.09.2021 0,27%
MSCI - ydinaseet alkaen 30.09.2021 0,05%
MSCI - lämpöhiili alkaen 30.09.2021 0,04%
MSCI - siviiliaseet alkaen 30.09.2021 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 30.09.2021 0,02%
MSCI - tupakka alkaen 30.09.2021 0,27%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 30.09.2021 13,31%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 30.09.2021 86,90%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,18% ja öljyhiekat 0,19%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tiedot voidaan hankkia sisäisesti, yhteistyössä BlackRockin sijoitustenhoitotiimin kanssa sitoutettaessa liikkeeseenlaskijoita merkittäviin ympäristöä, yhteiskuntaa tai hallintoa koskeviin aiheisiin tai kolmansien osapuolten toimittajilta. Rahastonhoitajan jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun riskiarvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

4 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF US Dollar Bond Fund, Class A3, alkaen 30.09.2021 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 396 USD Diversified Bond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar on antanut pronssisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.09.2021
Nimi Painotus (%)
UNIFORM MBS 22,04
UNITED STATES TREASURY 16,68
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 8,70
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3,78
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3,61
Nimi Painotus (%)
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 2,90
BANK OF AMERICA CORP 1,59
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1,06
MORGAN STANLEY 0,95
JPMORGAN CHASE & CO 0,90
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A3 USD Kuukausittain 17,78 -0,03 -0,17 18,40 17,69 - LU0172417379 - -
Class D2 USD Ei ole 37,86 -0,05 -0,13 38,67 37,29 - LU0548367084 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 11,45 -0,01 -0,09 11,71 11,29 - LU1294567448 - -
Class X2 USD Ei ole 11,80 -0,01 -0,08 12,01 11,58 - LU0147419252 - -
Class A2 USD Ei ole 36,17 -0,06 -0,17 37,07 35,72 - LU0096258362 - -
Class A2 CZK Ei ole 796,83 -0,07 -0,01 857,36 749,74 - LU1791174102 - -
Class D3 USD Kuukausittain 17,78 -0,03 -0,17 18,40 17,69 - LU0592701923 - -
Class I2 USD Ei ole 12,22 -0,02 -0,16 12,47 12,03 - LU1165522647 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 10,78 -0,02 -0,19 11,07 10,66 - LU1564327929 - -
Class A1 USD Päivittäinen 17,76 -0,03 -0,17 18,39 17,67 - LU0028835386 - -
Class X5 USD Neljännesvuosittain 10,48 -0,01 -0,10 10,86 10,41 - LU1694209633 - -
Class I5 USD Neljännesvuosittain 10,55 -0,02 -0,19 10,93 10,49 - LU1718847640 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Bob Miller
Bob Miller
Chi Chen
Chi Chen
Aidan Doyle
Aidan Doyle
Sam Summers
Sam Summers

Dokumentit

Dokumentit