Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2021

5,94 0,16 3,81 13,03 8,42
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
8,42 8,35 6,18 - 5,11
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
1,24 -1,33 -0,24 8,42 27,22 34,98 - 63,60

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty CNH:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 22.10.2021 RMB 55 005,122
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 30.09.2021 731
Perusvaluutta China OffShore Renminbi
Rahaston perustaminen 11.11.2011
Perustamispäivä 11.11.2011
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka China Bond
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,99%
ISIN LU0679941327
Bloomberg-tunnus BGRBA2U
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B765RK6
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 5000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Painotettu keskim. YTM. alkaen 30.09.2021 6,01%
Muokattu duraatio alkaen 30.09.2021 3,64
Tehokas duraatio alkaen 30.09.2021 2,53
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 30.09.2021 4,04
WAL huonoimpaan alkaen 30.09.2021 4,04

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 30.09.2021 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 30.09.2021 0,00%
MSCI - ydinaseet alkaen 30.09.2021 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 30.09.2021 0,54%
MSCI - siviiliaseet alkaen 30.09.2021 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 30.09.2021 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 30.09.2021 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 30.09.2021 52,58%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 30.09.2021 47,51%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 1,01% ja öljyhiekat 0,05%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintonäkökulmat sijoitusprosessin kaikissa vaiheissa. Alustavassa ideointi- ja luottotutkimusprosessissa tämä sisältää jokaisen yhtiön positiivisten ESG-ominaisuuksien tai merkittävien riskien arvioinnin sekä sisäisten valtion tai yhtiöiden ESG-asioiden due diligence -mallien käytön kolmansien osapuolten ESG-tietojen lisäksi. Positiivisia ESG-ominaisuuksia ja merkittäviä ESG-riskejä ja niiden mahdollista taloudellista vaikutusta on korostettu luottotutkimusraporteissa, ja ne saattavat vaikuttaa salkunhoitajien sijoituspäätöksiin ja arvopaperivalintoihin. Ylhäältä alaspäin tarkasteltuna rahastonhoitaja tarkastelee myös salkun yhteenlaskettuja ESG-mittareita BlackRockin Aladdin-järjestelmän avulla. Rahastonhoitaja huomioi salkkua seuratessaan myös ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintokriteerit ja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun riskiarviointeja sijoitustiimin ja BlackRockin riski- ja kvantitatiiviseen analysointiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä analysoidaan salkun altistusta merkittäville ESG-riskeille ja keskustellaan siitä.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

5 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF China Bond Fund, Class A2, alkaen 31.01.2020 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 126 China Bond.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.09.2021
Nimi Painotus (%)
CHINA NATIONAL PETROLEUM CORP MTN 2.99 03/23/2025 2,13
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS 3.45 08/10/2031 1,67
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 4.15 11/16/2030 1,65
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65 05/21/2029 1,63
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 4.15 01/21/2031 1,61
Nimi Painotus (%)
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48 01/08/2029 1,54
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45 09/20/2029 0,86
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP MTN 2.2 05/28/2023 0,81
BANK OF CHINA LTD RegS 4.15 03/19/2031 0,81
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.07 03/10/2030 0,80
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 USD Ei ole 16,29 0,03 0,18 16,64 15,39 - LU0679941327 - -
Class SR2 Hedged EUR - 9,76 -0,01 -0,10 10,11 9,70 - LU2319961764 - -
Class I6 Hedged SGD Kuukausittain 9,59 -0,01 -0,10 10,05 9,53 - LU2325727365 - -
Class I3 USD Kuukausittain 10,90 0,02 0,18 11,28 10,66 - LU1648248299 - -
Class X2 Hedged USD - 10,49 -0,01 -0,10 10,85 10,42 - LU2092937064 - -
Class SR3 USD Kuukausittain 10,00 0,01 0,10 10,35 9,84 - LU2319961921 - -
Class A6 Hedged NZD Kuukausittain 9,24 -0,01 -0,11 10,02 9,19 - LU2077746340 - -
Class A2 EUR Ei ole 13,98 0,01 0,07 14,06 13,10 - LU2267099674 - -
Class D6 Hedged USD Kuukausittain 9,35 -0,01 -0,11 10,09 9,29 - LU2243824054 - -
Class A6 Hedged USD Kuukausittain 9,47 -0,01 -0,11 10,26 9,41 - LU1847653141 - -
Class A6 Hedged EUR Kuukausittain 8,87 -0,01 -0,11 9,68 8,82 - LU1847653224 - -
Class D2 EUR Ei ole 14,05 0,02 0,14 14,13 13,37 - LU2290526164 - -
Class D6 Hedged SGD Kuukausittain 9,58 -0,01 -0,10 10,05 9,52 - LU2325727282 - -
Class A6 Hedged GBP Kuukausittain 9,20 0,00 0,00 9,97 9,14 - LU2077746779 - -
Class A6 Hedged AUD Kuukausittain 9,31 -0,01 -0,11 10,10 9,25 - LU1852331039 - -
Class A2 CHF Ei ole 14,91 -0,01 -0,07 15,31 13,97 - LU0969580058 - -
Class I2 EUR - 17,68 0,03 0,17 17,77 16,39 - LU2011139461 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 10,36 -0,01 -0,10 10,76 10,29 - LU2070343392 - -
Class I6 CNH Kuukausittain 100,35 -0,08 -0,08 105,73 99,61 - LU1940842344 - -
Class A6 Hedged CAD Kuukausittain 9,26 -0,01 -0,11 10,03 9,20 - LU2077746696 - -
Class D2 CNH Ei ole 104,41 -0,09 -0,09 107,47 103,34 - LU0827885731 - -
Class I4 Hedged GBP Vuotuinen 9,47 -0,01 -0,11 10,22 9,41 - LU2112291872 - -
Class SR2 CNH - 99,49 -0,08 -0,08 102,41 98,76 - LU2319961681 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 9,43 -0,01 -0,11 10,21 9,37 - LU1847653497 - -
Class I5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 9,46 0,00 0,00 10,00 9,39 - LU2298320776 - -
Class SR4 Hedged GBP Vuotuinen 9,64 -0,01 -0,10 10,13 9,58 - LU2319961848 - -
Class SR2 Hedged USD - 9,81 -0,01 -0,10 10,14 9,74 - LU2319962069 - -
Class A3 CNH Kuukausittain 71,64 -0,06 -0,08 74,75 71,12 - LU0679941160 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 9,47 -0,01 -0,11 10,21 9,40 - LU2112292177 - -
Class I2 Hedged USD - 10,21 -0,01 -0,10 10,57 10,14 - LU2112291955 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 10,00 -0,01 -0,10 10,42 9,93 - LU2112292417 - -
Class D2 Hedged USD Ei ole 10,18 -0,01 -0,10 10,55 10,12 - LU2112292250 - -
Class I2 Hedged EUR - 10,01 -0,01 -0,10 10,43 9,95 - LU2112292094 - -
Class I2 USD Ei ole 20,58 0,02 0,10 21,02 19,36 - LU1588882974 - -
Class A2 CNH Ei ole 103,91 -0,09 -0,09 107,01 103,16 - LU0679940949 - -
Class A3 HKD Kuukausittain 87,27 0,08 0,09 90,18 85,11 - LU0690034276 - -
Class A3 USD Kuukausittain 11,23 0,02 0,18 11,62 10,98 - LU0679941673 - -
Class I6 USD Hedged USD Kuukausittain 9,85 -0,01 -0,10 10,61 9,79 - LU2134542930 - -
Class D3 USD Kuukausittain 11,28 0,01 0,09 11,67 11,03 - LU0683067952 - -
Class D2 USD Ei ole 16,36 0,02 0,12 16,72 15,41 - LU0719319435 - -
Class SR6 Hedged HKD - 99,78 -0,10 -0,10 100,09 99,12 - LU2391915332 - -
Class SR6 Hedged USD - 9,98 -0,01 -0,10 10,01 9,91 - LU2391915761 - -
Class D6 CNH Kuukausittain 96,24 -0,09 -0,09 101,31 95,54 - LU2243823916 - -
Class A3 SGD Kuukausittain 15,13 0,04 0,27 15,63 14,90 - LU2298379152 - -
Class SR2 USD - 15,59 0,02 0,13 15,61 15,34 - LU2391915928 - -
Class SR6 Hedged SGD - 9,98 -0,01 -0,10 10,01 9,91 - LU2391915415 - -
Class SR6 Hedged EUR - 9,98 -0,01 -0,10 10,01 9,91 - LU2391915506 - -
Class SR6 CNH - 99,92 -0,08 -0,08 100,11 99,19 - LU2391915688 - -
Class X2 USD - 12,94 0,02 0,15 13,21 12,12 - LU1733225855 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 92,96 -0,10 -0,11 100,78 92,36 - LU1963769176 - -
Class A2 Hedged JPY - 972,00 -1,00 -0,10 1 007,00 965,00 - LU2367605297 - -
Class A6 CNH Kuukausittain 100,31 -0,08 -0,08 106,21 99,59 - LU1852330734 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu
Suanjin Tan
Suanjin Tan
Yii Hui Wong
Yii Hui Wong

Dokumentit

Dokumentit