Osakkeet

iShares UK Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
  Alkaen
31.12.2015
Saakka
31.12.2016
Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017
Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Alkaen
31.12.2018
Saakka
31.12.2019
Alkaen
31.12.2019
Saakka
31.12.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2020

- 11,93 -8,78 16,35 -13,10
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2020

19,16 11,71 -8,82 16,37 -13,23
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-13,10 -2,66 - - -
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2020

-13,23 -2,72 4,15 4,43 -
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-13,10 2,99 10,57 -13,10 -7,77 - - -
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2020

-13,23 3,00 10,60 -13,23 -7,93 22,56 54,30 -

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 25.01.2021 GBP 7 482 087
Rahaston nettovarat alkaen 25.01.2021 GBP 600 425 074
Perusvaluutta GBP
Sarjan valuutta GBP
Rahaston perustaminen 31.12.1998
Perustamispäivä 01.08.2007
12 kk todellinen tuotto alkaen 31.12.2020 3,19
Sijoitusten määrä alkaen 31.12.2020 88
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka UK Large-Cap Equity
Vertailuindeksi MSCI Developed - United Kingdom Net Returns
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu 0,02%
ISIN IE00B2368V55
Bloomberg-tunnus BGIUKDI
Kulusuhde 0,00%
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B2368V5
Bloomberg-vertailuarvon tunnus NDDUUK
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus -
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 07.01.2021 AA
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 07.01.2021 8,29
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 07.01.2021 67,29
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 07.01.2021 99,00
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 07.01.2021 Equity UK
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 07.01.2021 104,95
Vertaisryhmän rahastot alkaen 07.01.2021 908
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 07.01.2021 31.08.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 31.12.2020 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 31.12.2020 8,63%
MSCI - ydinaseet alkaen 31.12.2020 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 31.12.2020 1,82%
MSCI - siviiliaseet alkaen 31.12.2020 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 31.12.2020 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 31.12.2020 4,69%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 31.12.2020 99,51%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 31.12.2020 0,49%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 5,74% ja öljyhiekat 6,14%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille iShares UK Index Fund (IE), Flex, alkaen 31.12.2020 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 655 UK Large-Cap Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.12.2020
Nimi Painotus (%)
UNILEVER PLC 7,10
ASTRAZENECA PLC 5,91
HSBC HOLDINGS PLC 4,74
GLAXOSMITHKLINE PLC 4,14
DIAGEO PLC 4,14
Nimi Painotus (%)
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3,82
RIO TINTO PLC 3,77
ROYAL DUTCH SHELL PLC 3,30
BP PLC 3,17
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B 2,87
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Flex GBP Päivittäinen 10,19 -0,08 -0,78 11,75 7,81 10,18 IE00B2368V55 10,24 -
Class D Acc EUR - 11,10 -0,05 -0,44 11,38 9,09 11,10 IE00BL1GW524 11,16 -
Flex GBP Ei ole 41,73 -0,33 -0,78 46,56 31,26 41,72 IE0001200165 41,96 -
Class D GBP Ei ole 10,30 -0,08 -0,78 11,50 7,72 10,30 IE00BD0NCQ93 10,36 -
Institutional Dist GBP - 9,32 -0,07 -0,78 10,04 7,15 9,32 IE00BL1GW631 9,37 -
Inst GBP Ei ole 15,97 -0,13 -0,78 17,84 11,98 15,96 IE00B1W56R86 16,05 -
Flex Hedged EUR - 9,18 -0,07 -0,80 10,24 6,91 9,17 IE00BJXFTQ35 9,22 -
Inst EUR Ei ole 14,31 -0,06 -0,44 16,93 10,17 14,31 IE00B7MSLV86 14,39 -
Flex EUR Päivittäinen 14,50 -0,06 -0,44 17,71 10,53 14,50 IE00B39J2Y63 14,58 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumentit

Dokumentit