Väestön kehitys
ja sosiaalinen muutos

  • Mikä on tämän megatrendin vaikutus?
  • Mitä seurauksia sillä voi olla?
Pääomariski: Kaikkiin sijoituksiin sisältyy riskiä. Siksi sijoituksen arvo ja siitä saatavat tuotot voivat vaihdella, eikä sijoittajalle voida taata sijoitetun summan saamista takaisin.
Aasiassa on jo enemmän yli 65-vuotiaita kuin Yhdysvalloissa on asukkaita. Vuoden 2042 mennessä – vain neljännesvuosisadassa – Aasiassa on enemmän yli 65-vuotiaita kuin euroalueella ja Pohjois-Amerikassa on väestöä yhteensä.
LÄHDE: DELOITTE1

Vaikutus

4 esimerkkiä väestön kehityksestä
ja sosiaalisesta muutoksesta

Demografiset muutokset (maailman väestössä, asukastiheydessä, etnisyydessä, koulutustasossa ja muissa väestötekijöissä) aiheuttavat merkittäviä sosiaalisia muutoksia ja siten myös haasteita ja mahdollisuuksia sekä valtioille että liiketoiminnalle.
Tämä megatrendi kulkee kaikkien muiden rakenteellisten muutosten, kuten teknologisten läpimurtojen ja taloudellisen vallan vaihtumisen, alla. Vaikka muutokset vaihtelevat alueittain, niillä on suuri vaikutus paikallisiin ja globaaleihin markkinoihin ja yhteiskuntiin.
1. Maailmassa on jatkossa paljon enemmän ihmisiä
YK ennustaa maailman väestön kasvavan miljardilla vuoteen 20302 mennessä. Suurin osa kasvusta tapahtuu kehittyvillä markkinoilla. Vuoteen 2050 mennessä YK:n arvion mukaan 80 % maailman yli 60-vuotiaista2 asuu maissa, joita tällä hetkellä pidetään kehitysmaina.
2. Väestö ikääntyy
Japani on ainoa maa maailmassa, jossa 30 % väestöstä on yli 60-vuotiaita. YK:n viimeisin väestöraportti ennustaa, että vuoteen 2050 mennessä tällaisia maita on 55.2 Ihmiset elävät yhä pitempään eläkkeellä, ja tämän takia tarvitaan suurimittaisia muutoksia hallitusohjelmissa. Paine myös terveydenhuoltopalveluissa ja -palveluntarjoajilla kasvaa, sillä monet maat säätävät lakeja, joilla turvataan ikääntyneiden riittävä hoito.
Maiden määrä, joissa yli 60-vuotiaiden osuus on >30 % väestöstä, 2015–2050
Lähde: United Nations World Population Prospects: The 2015 Revision; heinäkuu 2015.
3. Eläkevaje kasvaa globaalisti
Maailman talousfoorumin (WEF) analyysin mukaan kahdeksan suurimman talouden eläkevaje kasvaa 28 miljardia dollaria jokaisena vuorokautena ja voi nousta 400 biljoonaan vuoteen 2050 mennessä – summaan, joka on nykyinen maailmantalous viisinkertaisena.
4. Syntyvien lapsien määrä vähenee
Ihmisille syntyy aiempaa vähemmän lapsia etenkin yhteiskuntaluokissa, joiden edustajat ovat varakkaita ja hyvin koulutettuja. Tällä voi olla pitkälle kantavia seurauksia liiketoiminnalle, kuten tuottavuuden ja työvoimaosuuden aleneminen sekä investointien kasvun hidastuminen. Nuorempien sukupolvien taakaksi jää vanhemmista huolehtiminen, mikä voi pienentää tuottavuutta edelleen.

Tulevaisuudenkuva

4 mahdollista seurausta tästä megatrendistä

Väestörakenteen muuttumisen vaikutukset ulottuvat pitkälle, tuotteiden kysynnästä muutoksiin työvoima- ja perherakenteissa. Vaikka yritykset osaavat tunnistaa muutosten aiheuttamat uhat ja mahdollisuudet (koska muutokset eivät tapahdu yllättäen), valtioille prosessi voi olla vaikeampi varsinkin, jos se edellyttää epäsuosittujen, äänestäjiin vaikuttavien muutosten tekemistä politiikassa.
Alla joitakin tärkeimmistä muutoksista, jotka voivat vaikuttaa sijoittajiin keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä:
1. Terveydenhuollon menot
Pelkästään Yhdysvalloissa terveydenhuollon menojen arvioidaan nousevan joka vuosi tästä hetkestä vuoteen 2040 summalla, joka vastaa 8 % bruttokansantuotteesta – noin 3 400 miljardia dollaria joka vuosi.4
2. Eläketuloratkaisuista tulee yhä tärkeämpiä
Säästäminen eläkettä varten nousee taas vahvasti esiin kuten myös tehokkaiden tulonhankintakeinojen löytyminen eläköityneille ihmisille. Tämän seurauksena taloudelliselle avulla voi olla enemmän tarvetta ja robo-neuvonantajaratkaisut voivat yleistyä.
3. Ihmiset korvataan roboteilla
Väestön ikääntyessä on yhä todennäköisempää, että yritykset käyttävät teknologiaa korvaamaan niukentuvaa työvoimaa. Robotit ovat ihmisiä tuottavampia (ne eivät nuku, sairastu tai tarvitse kehityskeskusteluja, joskin niillä voi olla teknisiä ongelmia). Siksi ammattitaitoa vaativia ammatteja, kuten data scientist -paikkoja, tarvitaan enemmän.
4. Kuluttajatottumukset muuttavat ruokateollisuutta
Kuluttajat ovat yhä tarkempia siitä, mitä ja miten syövät ja miten ruoka on tuotettu. Tämä aiheuttaa merkittäviä muutoksia ruoan toimitusketjuissa. Luomuruoan myynti Yhdysvalloissa on esimerkiksi kasvanut 224 % vuodesta 2005 vuoteen 2016.5 Kuluttajat haluavat prosessoimatonta ruokaa jalostettujen elintarvikkeiden sijasta, ja terveysvaikutteisten ruokien, kuten avokadojen ja marjojen, kulutus on kasvanut muita enemmän. Kuluttajat haluavat ruokansa kätevästi, mikä on lisännyt ruokalähettipalveluja, ruokakassiratkaisuja sekä helposti saatavilla olevia välipaloja supermarketeissa.
Lähde: Mercer/ World Economic Forum/ Aegeon, 2017. Haettu osoitteesta https://raconteur.uberflip.com/i/947115-workplace-pensions-special-report-2018/7

Megatrendit käytännössä -infograafi: miten ne vaikuttavat?

'Teknologiset läpimurrot’ toimivat muiden trendien katalysaattorina ja ovat avainasemassa monissa globaaleissa ongelmissamme.
Nykymaailmaa leimaavan verkottuneisuuden takia yksikään megatrendi ei ole irrallaan muista. Trendien törmäyksistä ja limittymisistä syntyy uusia sijoitusteemoja.
Lisää megatrendeistä alla olevasta infograafista.

Lataa BlackRockin megatrenditutkimus

Rakenteelliset muutokset maailmantaloudessa
  • Miksi sijoittajien pitäisi tuntea megatrendejä?
  • Viisi sijoitusajatteluamme muokkaavaa megatrendiä

Tätä materiaalia ei ole tarkoitus käyttää ennuste-, tutkimus- tai sijoitusneuvona, eikä se ole suositus, tarjous tai kehotus ostaa tai myydä mitään rahoitusvälinettä tai tuotetta tai käyttöönottaa mitään sijoitusstrategiaa.