Chairman's Letter

To My Fellow Shareholders

"As an investor, advisor, and innovator, I believe we have a vital role to play in society."

Learn More Learn More
Etsi BlackRockin rahastoja

Tuoteluettelo

iShares-tuotteiden avulla voidaan sijoittaa erilaisiin omaisuusluokkiin ja markkinoihin.

Lataa luettelo iShares-tuotteista Lataa luettelo iShares-tuotteista

Tuoteluettelo

iShares-tuotteiden avulla voidaan sijoittaa erilaisiin omaisuusluokkiin ja markkinoihin.

Lataa luettelo iShares-tuotteista Lataa luettelo iShares-tuotteista
Olet siirtymässä iSharesin yksityisten sijoittajien sivustolle.
Ei, en ole ammattimainen sijoittaja
Olen ammattimainen sijoittaja
Sijoittajalajin kuvaus
Käyttöehdot
Tietosuojakäytäntö

Yksityinen sijoittaja, toisin sanoen ei-ammattimainen asiakas, on asiakasorganisaatio tai yksityishenkilö, joka ei täytä molempia seuraavista vaatimuksista: (i) yhtä tai useampaa ammattimaista asiakasta koskevista vaatimuksista, kuten niistä säädetään rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin liitteessä II (Direktiivi 2004/39/EY), siten kuin nämä vaatimukset on implementoitu Suomessa sijoituspalvelulain (747/2012) 1 luvun 18 §:ssä ja (ii) yhtä tai useampaa kokenutta sijoittajaa koskevista vaatimuksista kuten niistä säädetään rahastoesitedirektiivin (Direktiivi 2003/71/EY) 2 artiklassa siten kuin nämä vaatimukset on implementoitu Suomessa arvopaperimarkkinalain (746/2012) 3 luvun 5 §:ssä.

 

Tällä sivustolla institutionaaliset sijoittajat määritellään ammatillisiksi asiakkaiksi ja kokeneiksi sijoittajiksi.

 

Lyhyesti, jotta asiakas voidaan pitää ammattimaisena asiakkaana rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin ja sijoituspalvelulain mukaan ja/tai kokeneena sijoittajana esitedirektiivin ja arvopaperimarkkinalain mukaan, asiakkaan tulee täyttää yksi tai useampi seuraavista vaatimuksista:

 

(1) Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty yhteisö. Seuraava lista sisältää kaikki toimiluvan saaneet yhteisöt, jotka sisältävät tyypilliset toiminnot mainituista yhteisöistä, riippumatta siitä, onko toimilupa myönnetty ETA-valtiossa tai ETA-alueen ulkopuolisessa valtiossa ja siitä, onko toimilupa annettu viittauksella direktiiviin:

 

(a) sijoituspalveluyritys
(b) luottolaitos
(c) sijoitusrahaston rahastoyhtiö tai sen säilytysyhteisö, vaihtoehtorahastojen hoitaja, vaihtoehtorahaston säilytysyhteisö ja erityinen säilytysyhteisö
(d) arvopaperipörssi
(e) arvopaperikeskus tai keskusvastapuoli
(f) vakuutusyhtiö
(g) työeläkevakuutusyhtiö, eläkesäätiö tai eläkekassa
(h) hyödykkeitä tai hyödykejohdannaisia omaan lukuunsa ostava ja myyvä yritys
(i) muu institutionaalinen sijoittaja

 

(2) suuryritys, joka viimeksi päättyneeltä täydeltä tilikaudelta laaditun tilinpäätöksen mukaan täyttää kaksi seuraavista vaatimuksista:

 

(a) taseen loppusumma on vähintään 20 000 000 euroa;
(b) liikevaihto on vähintään 40 000 000 euroa; tai
(c) omat varat ovat vähintään 2 000 000 euroa

 

(3) valtio ja alueellinen hallintoyksikkö, valtion velkaa hoitava julkinen yhteisö, keskuspankki, kansainvälinen ja ylikansallinen oikeushenkilö (kuten Maailmanpankki, Kansainvälinen valuuttarahasto, Euroopan keskuspankki, Euroopan investointipankki) tai muu vastaava kansainvälinen oikeushenkilö

 

(4) yhteisösijoittaja, jonka pääasiallisena toimialana on rahoitusvälineisiin sijoittaminen

 

(5) luonnollinen henkilö, jolla on asuinpaikka ETA-alueella valtiossa, joka sallii luonnollisen henkilön määrittämisen kokeneeksi sijoittajaksi, joka erikseen pyytää tulevansa kohdelluksi ammattimaisena asiakkaana ja kokeneena sijoittajana ja joka täyttää vähintään kaksi seuraavista vaatimuksista: (i) on toteuttanut hakemusta edeltävinä neljänä vuosineljänneksenä keskimäärin vähintään 10 huomattavan suurta arvopaperikauppaa kunakin, (ii) arvopaperiomistusten arvo on yli 500 000 euroa, (iii) työskentelee tai on työskennellyt vähintään yhden vuoden ajan rahoitusalalla tietämystä arvopaperisijoittamisesta vaatineissa tehtävissä.

 

Yllä oleva tiivistelmä ei ole tyhjentävä ja se on on laadittu ainoastaan tiedoksi. Jos et ole varma, oletko rahoitusvälineiden markkinoista annetussa direktiivissä ja sijoituspalvelulaissa määritelty ammattimainen asiakas tai esitedirektiivissä sekä arvopaperimarkkinalaissa määritelty kokenut sijoittaja, sinun tulee hakea riippumatonta neuvoa.

“Tullessasi näille sivuille asiakkaana tai potentiaalisena asiakkaana hyväksyt sen, että otat vastaan tämän sivuston tietoja useammalla kuin yhdellä kielellä”.
Nämä käyttöehdot koskevat tämän verkkosivuston käyttöä. Tälle sivustolle siirtymällä ilmoitat, että olet lukenut nämä käyttöehdot ja hyväksynyt ne. Jos et halua noudattaa näitä käyttöehtoja, ole hyvä ja poistu tältä sivustolta.

 

Tällä sivustolla esitettävien tietojen saatavuus voi olla rajattu tietyissä maissa oleville tietyille ihmisille. Useat iShares-rahastot on rekisteröity tai hyväksytty eri maissa, joten niitä saa tarjota julkisesti (vähittäissijoittajat ja ammattimaiset sijoittajat) kyseisissä maissa. Maissa, joissa vähintään yhtä iShares-rahastoa ei ole rekisteröity tai hyväksytty julkisesti tarjottavaksi, vähittäissijoittajilla ei ole pääsyä iShares-rahastoja koskeviin tietoihin, mutta tiettyjä tietoja saatetaan esittää tietyille ammattimaisille sijoittajille riippuen kyseessä olevasta maasta. BlackRock Advisors (UK) Limitedin tarkoituksena ei ole näyttää iShares‑rahastoja koskevia tietoja henkilöille, jotka kotimaansa tai yrityksen kotipaikan (asiakastyypin mukaan) vuoksi eivät saa nähdä kyseisiä tietoja. Tämän sivuston käyttäjien täytyy varmistaa, että heillä on laillinen oikeus kirjautua sivustolle siinä maassa, jossa he tekevät niin. Käyttäjät vastaavat myös sen varmistamisesta, että heidän sivustoa käyttäessään antamat kotimaataan tai yrityksen kotipaikkaa koskevat tiedot pitävät paikkansa.

 

Tämän sivuston omistaja ja toteuttaja on BlackRock Advisors (UK) Limited (jäljempänä ”BAUL”). Sisällön tarjoavat ja sitä hallinnoivat BAUL ja muut BlackRock-konsernin yritykset (BlackRock, Inc:n suorat ja välilliset tytäryhtiöt, mukaan lukien jäljempänä kohdassa ”iShares-rahastot” kuvailtujen iShares-rahastojen (tilanteen mukaan vaihdellen) salkunhoitaja, valtuutettu hoitaja ja neuvonantaja, yhteisesti ”BlackRock”).

 

EU-alueen asiakkaat – BlackRock noudattaa sähköistä kaupankäyntiä koskevaa direktiiviä.

 

Oikeudellinen asema

 

Tämän sivuston tarjoaa Suomessa käytettäväksi BAUL, joka toimii Ison-Britannian rahoitusvalvonnan (Financial Services Authority) luvalla. Rahoitusvalvonnan osoite on 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS. BAUL on rekisteröity Englannissa ja Walesissa yritysnumerolla 00796793, ja sen rekisteröity osoite on 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Se on rekisteröitynyt Isossa-Britanniassa ALV-verovelvolliseksi numerolla 243852262.

 

Yhteydet BAULiin

 

BAULia ja iShares-rahastoja koskevat tiedot on esitetty tällä sivustolla. Voit ottaa BAULiin yhteyttä myös puhelimella, faksilla, postin välityksellä tai sähköpostilla (info@ishares.co.uk) ja pyytää lisätietoja iShares-rahastoista. BAUL ottaa sinuun yhteyttä englanniksi.

 

iShares-rahastot

 

Tällä sivustolla mainitut iShares-rahastot ovat avointen sijoitusyhtiöiden iShares plc:n, iShares II plc:n tai iShares III plc:n alarahastoja. Näiden irlantilaisten sijoitusyhtiöiden pääoma vaihtelee, ja niiden rahastojen vastuut on erotettu toisistaan. Rahastoilla on Irlannin rahoitusvalvonnan hyväksyntä. Dublinissa toimivat iShares-rahastot on hyväksytty Isossa-Britanniassa rahoituspalveluista ja -markkinoista vuonna 2000 annetun lain mukaisesti. BAUL on Dublinissa toimivien iShares-rahastojen salkunhoitaja.

 

Rekisteröinnit ja listaukset

 

Tällä sivustolla ilmoitetaan, missä maissa iShares-rahastot on rekisteröity jaeltavaksi ja missä ensisijaisissa eurooppalaisissa pörsseissä iShares-rahastot on myös listattu.

 

Suomalaiset sijoittajat

 

Useimmat Suomen lainsäädännön tarjoamat suojauskeinot eivät koske BAULin ja iShares-rahastojen toimintaa. Sijoittajien korvausrahastosta ei makseta korvauksia, jos BAUL tai iShares-rahastot eivät pysty maksamaan sijoittajan saamisia.

 

Myyntirahoitukset

 

iShares-rahastoja ei tarjota eikä niitä ole suunnattu sellaisten maiden asukkaille, joissa (a) iShares-rahastoja ei ole hyväksytty tai rekisteröity jaeltavaksi ja joissa kyseinen toiminta on jonkin maan arvopaperilainsäädännön vastaista, (b) iShares-rahastoja koskevien tietojen levittäminen internetin välityksellä on kiellettyä ja/tai BAULilla ei ole hyväksyntää tai pätevyyttä esittää tällaista tarjousta tai ehdotusta. Tätä sivustoa ja sillä tarjottavia tietoja ei tule pitää mainoksena, myyntitarjouksena tai kannustuksena ostaa jonkin sivustolla mainitun iShares-rahaston arvopapereita. Tällaisia arvopapereita ei myöskään pidä tarjota tai myydä missään maassa, jossa tällainen toiminta on kyseisen maan arvopaperilainsäädännön vastaista.

 

iShares-rahastojen osuuksia ei ole erityisesti rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (”vuoden 1933 laki”) nojalla tai minkään Yhdysvaltojen osavaltion arvopaperilain nojalla. Osuuksia ei saa tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai amerikkalaisen henkilön nimissä tai tämän hyödyksi muuten kuin vuoden 1933 laista myönnetyn poikkeuksen perusteella tai kaupassa, johon ei sovelleta vuoden 1933 lain ja soveltuvan osavaltion arvopaperilainsäädännön säännöksiä. Osuuksien uudelleentarjoaminen tai jälleenmyynti Yhdysvalloissa tai amerikkalaiselle henkilölle voi olla Yhdysvaltojen lainsäädännön vastaista. ”Amerikkalainen henkilö” tarkoittaa jokaista henkilöä tai yksikköä, jonka Securities Exchange Commission (SEC) katsoo kunakin ajankohtana olevan vuoden 1933 lain 902 §:n k momentissa tarkoitettu ”amerikkalainen henkilö” tai muuta iShares-rahaston johtajien määrittämää henkilöä tai yksikköä. Ota yhteys myyntiedustajaasi ja pyydä luettelo henkilöistä tai yksiköistä, joiden katsotaan olevan ”amerikkalaisia henkilöitä”.

 

iShares-rahastojen osuuksia ei saa tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta ostaa tai omistaa ERISA-suunnitelmaan kuuluva, eikä niitä saa ostaa ERISA-suunnitelman varoilla. ”ERISA-suunnitelmalla” tarkoitetaan (i) eläkesuunnitelmaa, johon sovelletaan Yhdysvaltojen työntekijöiden eläketulojen turvaamisesta vuonna 1974 annettua lakia sellaisena kuin se on muutettuna (ERISA) tai (ii) mitä tahansa yksilöllistä eläketiliä tai -suunnitelmaa, johon sovelletaan Yhdysvaltojen vuoden 1986 tuloverolain 4975 §:ää, sellaisena kuin se on muutettuna.

 

Lisäksi iShares-rahastojen osuuksia ei saa muuten kuin Yhdysvaltojen vuoden 1940 sijoitusyhtiölain, sellaisena kuin se on muutettuna (”vuoden 1940 laki”) tai Yhdysvaltojen hyödykekauppalain, sellaisena kuin se on muutettuna (”CEA”), mukaisten poikkeuksien nojalla tai sellaisen kaupan yhteydessä, johon kyseisiä säädöksiä ei sovelleta, ostaa henkilö, jonka katsotaan olevan vuoden 1940 laissa ja sen nojalla annetuissa määräyksissä tarkoitettu amerikkalainen henkilö tai henkilö, jonka katsotaan olevan CEA:ssa ja sen nojalla annetuissa määräyksissä tarkoitettu amerikkalainen henkilö.

 

iShares-rahastoja ei ole hyväksytty eikä niitä tulla hyväksymään jaeltavaksi Kanadan kansalaisille. iShares-rahastojen rahastoesitteitä ei myöskään ole toimitettu Kanadan tai sen provinssien tai alueiden arvopaperikomissiolle tai valvontaviranomaiselle. Tätä verkkosivustoa ei ole tarkoitettu eikä sitä tule missään tilanteessa pitää mainoksena tai osakkeiden julkisena myynninedistämisenä Kanadassa. Henkilö, jonka katsotaan olevan Kanadan tuloverolain soveltamisen kannalta Kanadassa pysyvästi asuva henkilö, ei saa ostaa iShares-rahastojen osuuksia tai hyväksyä niiden siirtoa itselleen, ellei hänellä ole siihen oikeutta Kanadan tai provinssin lainsäädännön nojalla.

 

iShares S&P CNX Nifty India Swap -rahaston (iShares IV plc:n alirahasto) osuuksia ei ole eikä tulla rekisteröimään Intian lakien nojalla eikä niiden ole tarkoitus hyödyntää mitään Intiassa osakkeenomistajien suojaksi säädettyä lakia. Osuuksia iShares S&P CNX Nifty India Swap -rahastossa ei tarjota, eikä niitä saa, suorasti tai epäsuorasti, myydä tai toimittaa Intiassa, siirtää tai säilyttää, sellaisen henkilön laskuun, (i) joka “asuu pysyvästi Intiassa” sen mukaisesti, miten tämän käsitteen määrittelee Indian Foreign Exchange Management Act 1999 (jota muutetaan ja täydennetään ajoittain), (ii) joka on “ulkomailla asuva intialainen” (Non-Resident Indian), “ulkomainen korporaatio” (Overseas Corporate Body) tai “intialaista alkuperää oleva henkilö” (Person of Indian Origin) sen mukaisesti, miten nämä käsitteet määrittelee Indian Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations 2000 (jota muutetaan ja täydennetään ajoittain), (iii) kenellekään jälleentarjottavaksi tai jälleenmyytäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Intiassa tai Intian kansalaiselle tai mille tahansa Intiassa toimivalle tai Intiaan rekisteröidylle yksikölle ja/tai (iv) kenellekään, jonka tarkoituksena on ostaa rahaston osuuksia kiertääkseen tai muuten välttääkseen vaatimuksia, joita sovelletaan Securities and Exchange Board of India (Foreign Institutional Investors) Regulations 1995:n (jota muutetaan ja täydennetään ajoittain) ja/tai minkä tahansa lisäsäännöksen tai tätä koskevan yleiskirjeen mukaisesti. Nämä ovat kaikki intialaisia rajoitettuja yksiköitä. iShares IV plc ei hyväksy iShares S&P CNX Nifty India Swap -osuuksien tai minkään niihin liittyvän osakkuuden myyntiä intialaisille rajoitetuille yksiköille.

 

iShares S&P CNX Nifty India Swap -rahaston mahdollisia sijoittajia voidaan osuuksien hankinnan yhteydessä (tai sen jälkeen) vaatia vakuuttamaan, ettei sijoittaja ole intialainen rajoitettu yksikkö eikä osta osuuksia intialaiselle rajoitetulle yksikölle tai intialaisen rajoitetun yksikön puolesta. iShares S&P CNX Nifty India Swap -rahaston osakkaiden on ilmoitettava iShares IV plc:lle ja sen salkunhoitajalle välittömästi niiden muuttumisesta intialaiseksi rajoitetuksi yksiköksi tai niiden intialaisen rajoitetun yksikön hyödyksi hallitsemista osuuksista. Jos henkilö rikkoo jotakin edellä esitetyistä rajoituksista, henkilö sitoutuu vapauttamaan iShares IV plc:n, sen johtajan ja salkunhoitajan vastuusta kaikista tällaiseen rikkomukseen liittyvistä menetyksistä tai vaateista sekä puolustamaan heidän syyttömyyttään. Jos iShares S&P CNX Nifty India Swap -rahaston osuuksia omistaa laillisesti tai niistä saa etua suoraan tai välillisesti henkilö, joka rikkoo edellä esitettyjä rajoituksia yksin tai yhdessä toisen henkilön kanssa, iShares IV plc pakkolunastaa tällä tavalla hallitut osuudet siinä laajuudessa kuin niiden tunnistaminen ja lunastaminen on mahdollista.

 

Vastapuolet voivat vaatia iShares IV plc:tä, sen johtajaa ja salkunhoitajaa ilmoittamaan iShares S&P CNX Nifty India Swap -rahaston swap-kaupan yhteydessä iShares S&P CNX Nifty India Swap -rahaston osakkaisiin ja/tai osuuksien edunsaajiin liittyviä tietoja Intian arvopaperi- ja valuuttahallinnon tai muun Intian viranomaistahon tai säätelyelimen vaatimusten tai pyyntöjen mukaisesti. Sijoittaminen iShares S&P CNX Nifty India Swap -rahastoon (suoraan tai välillisesti) katsotaan sijoittajan suostumukseksi tietojen tällä tavoin tapahtuvaan luovuttamiseen. iShares IV plc, sen johtaja ja sen salkunhoitaja voivat pyytää vaadittuja tietoja sijoittajilta. Osakkaiden on pyydettäessä esitettävä tiedot itsestään ja osuuksien edunsaajista sen määrittämiseksi, ovatko osakkaat tai edunsaajat intialaisia rajoitettuja yksiköitä. Jos osakas tai edunsaaja ei ilmoita pyydettyjä tietoja ja jos johtajat tietojen ilmoittamatta jättämisen tai puutteellisen ilmoittamisen perusteella epäilevät, että tällainen henkilö on intialainen rajoitettu yksikkö, iShares IV plc pakkolunastaa tällaisen henkilön hallitsemat tai tällaisen henkilön eduksi hallitut iShares S&P CNX Nifty India Swap -rahaston osuudet siinä laajuudessa kuin niiden tunnistaminen ja lunastaminen on mahdollista.

 

Tämän sivuston käyttäjien on ilmoitettava BAULille viipymättä sähköpostilla, jos tällä sivustolla olevat tiedot, joita käyttäjä pystyy käyttämään, johtavat siihen, että käyttäjä, BlackRock tai jokin iShares-rahasto rikkoo sovellettavia säännöksiä tai määräyksiä. Käyttäjän on tällaisessa tapauksessa (a) lopetettava sivuston käyttö, (b) hävitettävä välittömästi kaikki tiedot (ja niiden jäljenteet), joita hän on ladannut tai tulostanut tältä sivustolta, (c) jätettävä kyseiset tiedot huomioimatta ja (d) kohdeltava kyseisiä tietoja luottamuksellisena ja oltava jakelematta niitä.

 

Riskejä koskevat varoitukset

 

Sijoitusriskit

 

iShares-rahastot eivät ehkä sovellu kaikille sijoittajille, eikä BlackRock takaa iShares-rahastojen tai osakkeiden tuottoa. Aiempi tulos ei ole luotettava indikaattori tulevista tuotoista. iShares-rahastojen osuuksien tai yksiköiden (joilla voidaan käydä kauppaa rajoitetuilla markkinoilla) arvo ja hinta sekä osuuksista saatava tuotto voi laskea ja nousta, eikä sijoittaja välttämättä saa takaisin koko sijoittamaansa pääomaa. Jos sijoittaja sijoittaa iShares-rahastoon, jonka nimellisvaluutta on jokin muu kuin sen maan valuutta, jossa sijoittaja asuu, sijoittajan saama tuotto voi laskea tai nousta valuuttakurssien vaihtelujen vuoksi.

 

Valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa valuuttakurssivaihteluille alttiiden sijoitusten arvoon.

 

Tällä sivustolla esitetyt ennusteet tai esimerkit (sekä niissä käytetyt laskutoimitukset) on tarkoitettu vain asian havainnollistamiseksi, eikä niiden täsmällisyyttä, täydellisyyttä tai ajantasaisuutta taata.

 

Veron määrä, iShares-rahastojen verotuksellinen asema, sijoittajien verotus ja mahdolliset verovähennykset voivat muuttua. Jokaisen sellaisen lainkäyttöalueen, jolla iShares-rahasto on rekisteröity, listattu, jolla sitä markkinoidaan tai jolla siihen sijoitetaan, verolainsäädännön muutokset voivat vaikuttaa iShares-rahaston verotukselliseen asemaan, vaikuttaa kyseisen iShares-rahaston sijoitusten arvoon kyseisellä lainkäyttöalueella, vaikuttaa kyseisen iShares-rahaston kykyyn saavuttaa sijoitustavoitteensa ja/tai vaikuttaa sijoittajille takautuvasti maksettaviin verohyvityksiin. Sijoittajien käytettävissä olevien verovähennysten saatavuus ja arvo vaihtelevat kunkin sijoittajan yksilöllisen tilanteen mukaan. Tällä sivustolla esitetyt verotusta koskevat tiedot eivät ole kattavia, eikä niitä tule pitää oikeudellisena neuvontana tai veroneuvontana. Mahdollisia tulevia sijoittajia kehotetaan keskustelemaan veroasiantuntijansa kanssa iShares-rahastoon sijoittamisen verotuksellisesta asemasta ja verotusvaikutuksista.

 

iShares-rahastoja koskevia tärkeitä tietoja käsitellään iShares-rahastojen rahastoesitteissä, joiden kappaleita on saatavana tältä sivustolta, arvopaperivälittäjältäsi tai rahoitusneuvojaltasi. iShares-rahastojen rahastoesitteissä on täydellinen kuvaus rahastoihin sijoittamiseen liittyvistä riskeistä.

 

iShares-rahastojen osuuksia voi ostaa tai myydä koko päivän ajan yhdessä tai useassa pörssissä (jälkimarkkinat) valtuutetun välittäjän välityksellä. iShares-rahastojen osuuksia voivat merkitä tai lunastaa suoraan iShares-rahastoilta (ensimarkkinat) vain valtuutetut osallistujat erittäin suurina perustamis-/lunastuserinä.

 

Kun sijoitat iShares-rahastoon, ostat arvopapereita, jotka on laskenut liikkeelle yhteen tai useampaan pörssiin listattu yritys. Osuuksien kurssi määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan. Kurssi ei välttämättä vastaa osuuden osuutta iShares-rahaston varallisuudesta. Osuuden kurssi voi koska tahansa olla varallisuuden arvoa pienempi tai suurempi. ETF-rahaston rakenteen vuoksi on kuitenkin odotettavissa, ettei osuuden hinta pitkällä aikavälillä ole merkittävästi suurempi tai pienempi kuin vastaavan varallisuuden arvo.

 

BAULin osakkuusyritykset voivat toimia markkinatakaajina iShares-rahastojen arvopapereille. Lisäksi BlackRock, sen työntekijät ja muut BlackRockin hallinnoimat rahastot voivat toisinaan ostaa iShares-rahastojen arvopapereita, rahastojen kohdeosakkeita tai niiden optioita.

 

Pörssinoteeratut rahastot (”ETF”)

 

Kunkin iShares-rahaston pääoman tuotto ja rahastosta saatava tuotto perustuvat rahastoon kuuluvien arvopaperien pääoman arvonnousuun ja tuottoihin toteutuneilla kuluilla vähennettynä. Näin ollen kunkin iShares-rahaston tuoton voidaan odottaa vaihtelevan esitetyn pääoman arvonnousun tai tuottojen vaihtelun mukaisesti. Lisäksi osakevertailuindeksin arvopaperien tuotto voi olla heikompi kuin korkosijoitusten ja muita kuin iShares-rahastoon kuuluvia markkinoita, segmenttejä tai toimialueita jäljittelevien osakemarkkinasijoitusten tuotto. Koska ulkomaiset pörssit saattavat olla auki päivinä, jolloin iShares-rahaston osuuksien hintaa ei määritetä, iShares-rahaston salkkuun kuuluvien arvopaperien arvo voi muuttua päivinä, jolloin osakkaat eivät pysty ostamaan tai myymään iShares-rahaston osuuksia.

 

Tietyissä iShares-rahastoissa saatetaan käyttää johdannaisia, joiden tarkemmat tiedot on esitetty rahaston rahastoesitteissä. Johdannaisten käyttöön liittyy erityisiä riskejä, ja iShares-rahastot voivat altistua niistä osapuolista johtuville luottoriskeille, joiden kanssa ne käyvät kauppaa.

iShares-rahastosijoitukseen liittyy usein sijoittaminen kansainvälisille markkinoille. Kansainvälisiin sijoituksiin liittyy normaalien sijoitusriskien lisäksi riski menettää pääoma kokonaan tai osittain valuuttakurssien epäedullisten vaihtelujen vuoksi, yleisesti hyväksyttyjen tilinpäätösperiaatteiden erojen vuoksi tai muiden maiden taloudellisen tai poliittisen epävakauden vuoksi. Kehittyville markkinoille sijoittamiseen liittyy myös tavanomaista suurempia riskejä, kuten tavanomaista suurempi volatiliteetti ja alhaisempi vaihtovolyymi.

 

Swap-rahastot

 

iShares-rahastot, joiden kotipaikka on Dublin ja joiden nimessä on sana swap, ovat swap-perustaisia rahastoja. Nämä swap-rahastot solmivat vastapuolien kanssa täysin rahoitettuja swap-sopimuksia rahastojen vertailuindeksien mukaisen tuloksen saavuttamiseksi. Swap-transaktiot ovat alttiita riskille, että vastapuoli ei pysty täyttämään velvoitteitaan. Jos näin tapahtuu, kyseinen rahasto voi kokea menetyksen. Swap-rahastot pyrkivät vähentämään luottoriskejään keräämällä vastapuolilta vakuuksia, joita takaajana toimiva kolmas osapuoli hallinnoi. Vastapuolen tai takauksia hallinnoivan kolmannen osapuolen laiminlyöntien tapauksessa swap-rahastolla saattaa olla jonkin verran vastapuoliriskiä laiminlyövän vastapuolen tai takauksia hallinnoivaan kolmannen osapuolen suhteen.

 

Joissakin olosuhteissa vastapuolet voivat irtisanoa swap-sopimukset kesken sopimusjakson, mikä voi vaikuttaa swap-rahastojen tuottoihin. Vastapuolet voivat lisäksi pyrkiä siirtämään lisäkustannukset, esimerkiksi suojautumisesta aiheutuvat kustannukset, kyseiselle rahastolle. Jos swap-rahasto ei pysty sopimaan sopivista swap-järjestelyistä tai ylläpitämään swap-järjestelyjä hyväksyttävillä ehdoilla, rahasto ei ehkä saavuta sijoitustavoitteitaan eikä pysty soveltamaan sijoituspolitiikkaansa, ellei se pysty seuraamaan vertailuindeksiä jollakin muulla tavalla.

 

iShares S&P CNX Nifty India Swap -rahaston swap-sopimusten vastapuolet vaativat lisäksi iShares IV plc:tä vakuuttamaan swap-sopimuksissa, ettei se luovuta swap-sopimuksia intialaisille rajoitetuille yksiköille ja että iShares IV plc toimittaa tiedot iShares S&P CNX Nifty India Swap -rahaston osakkaista ja osuuksien edunsaajista vastapuolille tällaisten vakuutusten yhteydessä. iShares IV plc ei ehkä pysty täyttämään täysin tällaisia vaatimuksia, koska se ei pysty hallitsemaan iShares S&P CNX Nifty India Swap -rahaston osakkuuksien omistusoikeuden siirtämistä jälkimarkkinoilla. Tämän seurauksena vastapuolet voivat lopulta irtisanoa swap-sopimukset.

 

Sijoitusneuvonta

 

Tämän sivuston sisältö on yleisluonteista, ja se on tarkoitettu antamaan sijoittajille, mahdollisille sijoittajille ja heidän ammattimaisille välittäjilleen tietoja iShares-rahastojen olemassaolosta ja mahdollisista eduista. Tätä sivustoa ei kuitenkaan ole tarkoitettu sijoitus-, rahoitus-, lakiasiain-, kirjanpito- eikä veroneuvonnaksi. Sivustolla ei suositella iShares-rahastoihin sijoittamisen soveltuvuutta kenellekään tietylle sijoittajalle. Jos tarvitset sijoitusneuvontaa, ota yhteyttä riippumattomaan osakevälittäjään tai rahoitusneuvojaan. Ennen sijoittamista pyydä asiantuntijalta neuvoa arvopapereihin, verotukseen tai lainsäädäntöön liittyvissä asioissa.

 

Aineettomat oikeudet

 

iShares® ja BlackRock® ovat BlackRock, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muualla.

 

BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, iSHARES, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD ja BUILT FOR THESE TIMES ovat BlackRock Inc.:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muualla. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat kukin omistajilleen.

 

Käyttöehdot

 

Nämä käyttöehdot koskevat tämän verkkosivuston käyttöä. Tälle sivustolle siirtymällä ilmoitat, että olet lukenut nämä käyttöehdot ja hyväksynyt ne. Jos et halua noudattaa näitä käyttöehtoja, ole hyvä ja poistu tältä sivustolta.

 

Tällä sivustolla esitettävien tietojen saatavuus voi olla rajattu tietyissä maissa oleville tietyille ihmisille. Useat iShares-rahastot on rekisteröity tai hyväksytty eri maissa, joten niitä saa tarjota julkisesti (vähittäissijoittajat ja ammattimaiset sijoittajat) kyseisissä maissa. Maissa, joissa vähintään yhtä iShares-rahastoa ei ole rekisteröity tai hyväksytty julkisesti tarjottavaksi, vähittäissijoittajilla ei ole pääsyä iShares-rahastoja koskeviin tietoihin, mutta tiettyjä tietoja saatetaan esittää tietyille ammattimaisille sijoittajille riippuen kyseessä olevasta maasta. BlackRock Advisors (UK) Limitedin tarkoituksena ei ole näyttää iShares‑rahastoja koskevia tietoja henkilöille, jotka kotimaansa tai yrityksen kotipaikan (asiakastyypin mukaan) vuoksi eivät saa nähdä kyseisiä tietoja. Tämän sivuston käyttäjien täytyy varmistaa, että heillä on laillinen oikeus kirjautua sivustolle siinä maassa, jossa he tekevät niin. Käyttäjät vastaavat myös sen varmistamisesta, että heidän sivustoa käyttäessään antamat kotimaataan tai yrityksen kotipaikkaa koskevat tiedot pitävät paikkansa.

 

Tämän sivuston omistaja ja toteuttaja on BlackRock Advisors (UK) Limited (jäljempänä ”BAUL”). Sisällön tarjoavat ja sitä hallinnoivat BAUL ja muut BlackRock-konsernin yritykset (BlackRock, Inc:n suorat ja välilliset tytäryhtiöt, mukaan lukien jäljempänä kohdassa ”iShares-rahastot” kuvailtujen iShares-rahastojen (tilanteen mukaan vaihdellen) salkunhoitaja, valtuutettu hoitaja ja neuvonantaja, yhteisesti ”BlackRock”).

 

EU-alueen asiakkaat – BlackRock noudattaa sähköistä kaupankäyntiä koskevaa direktiiviä.

 

Oikeudellinen asema

 

Tämän sivuston tarjoaa Suomessa käytettäväksi BAUL, joka toimii Ison-Britannian rahoitusvalvonnan (Financial Services Authority) luvalla. Rahoitusvalvonnan osoite on 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS. BAUL on rekisteröity Englannissa ja Walesissa yritysnumerolla 00796793, ja sen rekisteröity osoite on 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Se on rekisteröitynyt Isossa-Britanniassa ALV-verovelvolliseksi numerolla 243852262.

 

Yhteydet BAULiin

 

BAULia ja iShares-rahastoja koskevat tiedot on esitetty tällä sivustolla. Voit ottaa BAULiin yhteyttä myös puhelimella, faksilla, postin välityksellä tai sähköpostilla (info@ishares.co.uk) ja pyytää lisätietoja iShares-rahastoista. BAUL ottaa sinuun yhteyttä englanniksi.

 

iShares-rahastot

 

Tällä sivustolla mainitut iShares-rahastot ovat avointen sijoitusyhtiöiden iShares plc:n, iShares II plc:n tai iShares III plc:n alarahastoja. Näiden irlantilaisten sijoitusyhtiöiden pääoma vaihtelee, ja niiden rahastojen vastuut on erotettu toisistaan. Rahastoilla on Irlannin rahoitusvalvonnan hyväksyntä. Dublinissa toimivat iShares-rahastot on hyväksytty Isossa-Britanniassa rahoituspalveluista ja -markkinoista vuonna 2000 annetun lain mukaisesti. BAUL on Dublinissa toimivien iShares-rahastojen salkunhoitaja.

 

Rekisteröinnit ja listaukset

 

Tällä sivustolla ilmoitetaan, missä maissa iShares-rahastot on rekisteröity jaeltavaksi ja missä ensisijaisissa eurooppalaisissa pörsseissä iShares-rahastot on myös listattu.

 

Suomalaiset sijoittajat

 

Useimmat Suomen lainsäädännön tarjoamat suojauskeinot eivät koske BAULin ja iShares-rahastojen toimintaa. Sijoittajien korvausrahastosta ei makseta korvauksia, jos BAUL tai iShares-rahastot eivät pysty maksamaan sijoittajan saamisia.

 

Myyntirahoitukset

 

iShares-rahastoja ei tarjota eikä niitä ole suunnattu sellaisten maiden asukkaille, joissa (a) iShares-rahastoja ei ole hyväksytty tai rekisteröity jaeltavaksi ja joissa kyseinen toiminta on jonkin maan arvopaperilainsäädännön vastaista, (b) iShares-rahastoja koskevien tietojen levittäminen internetin välityksellä on kiellettyä ja/tai BAULilla ei ole hyväksyntää tai pätevyyttä esittää tällaista tarjousta tai ehdotusta. Tätä sivustoa ja sillä tarjottavia tietoja ei tule pitää mainoksena, myyntitarjouksena tai kannustuksena ostaa jonkin sivustolla mainitun iShares-rahaston arvopapereita. Tällaisia arvopapereita ei myöskään pidä tarjota tai myydä missään maassa, jossa tällainen toiminta on kyseisen maan arvopaperilainsäädännön vastaista.

 

iShares-rahastojen osuuksia ei ole erityisesti rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (”vuoden 1933 laki”) nojalla tai minkään Yhdysvaltojen osavaltion arvopaperilain nojalla. Osuuksia ei saa tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai amerikkalaisen henkilön nimissä tai tämän hyödyksi muuten kuin vuoden 1933 laista myönnetyn poikkeuksen perusteella tai kaupassa, johon ei sovelleta vuoden 1933 lain ja soveltuvan osavaltion arvopaperilainsäädännön säännöksiä. Osuuksien uudelleentarjoaminen tai jälleenmyynti Yhdysvalloissa tai amerikkalaiselle henkilölle voi olla Yhdysvaltojen lainsäädännön vastaista. ”Amerikkalainen henkilö” tarkoittaa jokaista henkilöä tai yksikköä, jonka Securities Exchange Commission (SEC) katsoo kunakin ajankohtana olevan vuoden 1933 lain 902 §:n k momentissa tarkoitettu ”amerikkalainen henkilö” tai muuta iShares-rahaston johtajien määrittämää henkilöä tai yksikköä. Ota yhteys myyntiedustajaasi ja pyydä luettelo henkilöistä tai yksiköistä, joiden katsotaan olevan ”amerikkalaisia henkilöitä”.

 

iShares-rahastojen osuuksia ei saa tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta ostaa tai omistaa ERISA-suunnitelmaan kuuluva, eikä niitä saa ostaa ERISA-suunnitelman varoilla. ”ERISA-suunnitelmalla” tarkoitetaan (i) eläkesuunnitelmaa, johon sovelletaan Yhdysvaltojen työntekijöiden eläketulojen turvaamisesta vuonna 1974 annettua lakia sellaisena kuin se on muutettuna (ERISA) tai (ii) mitä tahansa yksilöllistä eläketiliä tai -suunnitelmaa, johon sovelletaan Yhdysvaltojen vuoden 1986 tuloverolain 4975 §:ää, sellaisena kuin se on muutettuna.

 

Lisäksi iShares-rahastojen osuuksia ei saa muuten kuin Yhdysvaltojen vuoden 1940 sijoitusyhtiölain, sellaisena kuin se on muutettuna (”vuoden 1940 laki”) tai Yhdysvaltojen hyödykekauppalain, sellaisena kuin se on muutettuna (”CEA”), mukaisten poikkeuksien nojalla tai sellaisen kaupan yhteydessä, johon kyseisiä säädöksiä ei sovelleta, ostaa henkilö, jonka katsotaan olevan vuoden 1940 laissa ja sen nojalla annetuissa määräyksissä tarkoitettu amerikkalainen henkilö tai henkilö, jonka katsotaan olevan CEA:ssa ja sen nojalla annetuissa määräyksissä tarkoitettu amerikkalainen henkilö.

 

iShares-rahastoja ei ole hyväksytty eikä niitä tulla hyväksymään jaeltavaksi Kanadan kansalaisille. iShares-rahastojen rahastoesitteitä ei myöskään ole toimitettu Kanadan tai sen provinssien tai alueiden arvopaperikomissiolle tai valvontaviranomaiselle. Tätä verkkosivustoa ei ole tarkoitettu eikä sitä tule missään tilanteessa pitää mainoksena tai osakkeiden julkisena myynninedistämisenä Kanadassa. Henkilö, jonka katsotaan olevan Kanadan tuloverolain soveltamisen kannalta Kanadassa pysyvästi asuva henkilö, ei saa ostaa iShares-rahastojen osuuksia tai hyväksyä niiden siirtoa itselleen, ellei hänellä ole siihen oikeutta Kanadan tai provinssin lainsäädännön nojalla.

 

iShares S&P CNX Nifty India Swap -rahaston (iShares IV plc:n alirahasto) osuuksia ei ole eikä tulla rekisteröimään Intian lakien nojalla eikä niiden ole tarkoitus hyödyntää mitään Intiassa osakkeenomistajien suojaksi säädettyä lakia. Osuuksia iShares S&P CNX Nifty India Swap -rahastossa ei tarjota, eikä niitä saa, suorasti tai epäsuorasti, myydä tai toimittaa Intiassa, siirtää tai säilyttää, sellaisen henkilön laskuun, (i) joka “asuu pysyvästi Intiassa” sen mukaisesti, miten tämän käsitteen määrittelee Indian Foreign Exchange Management Act 1999 (jota muutetaan ja täydennetään ajoittain), (ii) joka on “ulkomailla asuva intialainen” (Non-Resident Indian), “ulkomainen korporaatio” (Overseas Corporate Body) tai “intialaista alkuperää oleva henkilö” (Person of Indian Origin) sen mukaisesti, miten nämä käsitteet määrittelee Indian Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations 2000 (jota muutetaan ja täydennetään ajoittain), (iii) kenellekään jälleentarjottavaksi tai jälleenmyytäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Intiassa tai Intian kansalaiselle tai mille tahansa Intiassa toimivalle tai Intiaan rekisteröidylle yksikölle ja/tai (iv) kenellekään, jonka tarkoituksena on ostaa rahaston osuuksia kiertääkseen tai muuten välttääkseen vaatimuksia, joita sovelletaan Securities and Exchange Board of India (Foreign Institutional Investors) Regulations 1995:n (jota muutetaan ja täydennetään ajoittain) ja/tai minkä tahansa lisäsäännöksen tai tätä koskevan yleiskirjeen mukaisesti. Nämä ovat kaikki intialaisia rajoitettuja yksiköitä. iShares IV plc ei hyväksy iShares S&P CNX Nifty India Swap -osuuksien tai minkään niihin liittyvän osakkuuden myyntiä intialaisille rajoitetuille yksiköille.

 

iShares S&P CNX Nifty India Swap -rahaston mahdollisia sijoittajia voidaan osuuksien hankinnan yhteydessä (tai sen jälkeen) vaatia vakuuttamaan, ettei sijoittaja ole intialainen rajoitettu yksikkö eikä osta osuuksia intialaiselle rajoitetulle yksikölle tai intialaisen rajoitetun yksikön puolesta. iShares S&P CNX Nifty India Swap -rahaston osakkaiden on ilmoitettava iShares IV plc:lle ja sen salkunhoitajalle välittömästi niiden muuttumisesta intialaiseksi rajoitetuksi yksiköksi tai niiden intialaisen rajoitetun yksikön hyödyksi hallitsemista osuuksista. Jos henkilö rikkoo jotakin edellä esitetyistä rajoituksista, henkilö sitoutuu vapauttamaan iShares IV plc:n, sen johtajan ja salkunhoitajan vastuusta kaikista tällaiseen rikkomukseen liittyvistä menetyksistä tai vaateista sekä puolustamaan heidän syyttömyyttään. Jos iShares S&P CNX Nifty India Swap -rahaston osuuksia omistaa laillisesti tai niistä saa etua suoraan tai välillisesti henkilö, joka rikkoo edellä esitettyjä rajoituksia yksin tai yhdessä toisen henkilön kanssa, iShares IV plc pakkolunastaa tällä tavalla hallitut osuudet siinä laajuudessa kuin niiden tunnistaminen ja lunastaminen on mahdollista.

 

Vastapuolet voivat vaatia iShares IV plc:tä, sen johtajaa ja salkunhoitajaa ilmoittamaan iShares S&P CNX Nifty India Swap -rahaston swap-kaupan yhteydessä iShares S&P CNX Nifty India Swap -rahaston osakkaisiin ja/tai osuuksien edunsaajiin liittyviä tietoja Intian arvopaperi- ja valuuttahallinnon tai muun Intian viranomaistahon tai säätelyelimen vaatimusten tai pyyntöjen mukaisesti. Sijoittaminen iShares S&P CNX Nifty India Swap -rahastoon (suoraan tai välillisesti) katsotaan sijoittajan suostumukseksi tietojen tällä tavoin tapahtuvaan luovuttamiseen. iShares IV plc, sen johtaja ja sen salkunhoitaja voivat pyytää vaadittuja tietoja sijoittajilta. Osakkaiden on pyydettäessä esitettävä tiedot itsestään ja osuuksien edunsaajista sen määrittämiseksi, ovatko osakkaat tai edunsaajat intialaisia rajoitettuja yksiköitä. Jos osakas tai edunsaaja ei ilmoita pyydettyjä tietoja ja jos johtajat tietojen ilmoittamatta jättämisen tai puutteellisen ilmoittamisen perusteella epäilevät, että tällainen henkilö on intialainen rajoitettu yksikkö, iShares IV plc pakkolunastaa tällaisen henkilön hallitsemat tai tällaisen henkilön eduksi hallitut iShares S&P CNX Nifty India Swap -rahaston osuudet siinä laajuudessa kuin niiden tunnistaminen ja lunastaminen on mahdollista.

 

Tämän sivuston käyttäjien on ilmoitettava BAULille viipymättä sähköpostilla, jos tällä sivustolla olevat tiedot, joita käyttäjä pystyy käyttämään, johtavat siihen, että käyttäjä, BlackRock tai jokin iShares-rahasto rikkoo sovellettavia säännöksiä tai määräyksiä. Käyttäjän on tällaisessa tapauksessa (a) lopetettava sivuston käyttö, (b) hävitettävä välittömästi kaikki tiedot (ja niiden jäljenteet), joita hän on ladannut tai tulostanut tältä sivustolta, (c) jätettävä kyseiset tiedot huomioimatta ja (d) kohdeltava kyseisiä tietoja luottamuksellisena ja oltava jakelematta niitä.

 

Riskejä koskevat varoitukset

 

Sijoitusriskit

 

iShares-rahastot eivät ehkä sovellu kaikille sijoittajille, eikä BlackRock takaa iShares-rahastojen tai osakkeiden tuottoa. Aiempi tulos ei ole luotettava indikaattori tulevista tuotoista. iShares-rahastojen osuuksien tai yksiköiden (joilla voidaan käydä kauppaa rajoitetuilla markkinoilla) arvo ja hinta sekä osuuksista saatava tuotto voi laskea ja nousta, eikä sijoittaja välttämättä saa takaisin koko sijoittamaansa pääomaa. Jos sijoittaja sijoittaa iShares-rahastoon, jonka nimellisvaluutta on jokin muu kuin sen maan valuutta, jossa sijoittaja asuu, sijoittajan saama tuotto voi laskea tai nousta valuuttakurssien vaihtelujen vuoksi.

 

Valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa valuuttakurssivaihteluille alttiiden sijoitusten arvoon.

 

Tällä sivustolla esitetyt ennusteet tai esimerkit (sekä niissä käytetyt laskutoimitukset) on tarkoitettu vain asian havainnollistamiseksi, eikä niiden täsmällisyyttä, täydellisyyttä tai ajantasaisuutta taata.

 

Veron määrä, iShares-rahastojen verotuksellinen asema, sijoittajien verotus ja mahdolliset verovähennykset voivat muuttua. Jokaisen sellaisen lainkäyttöalueen, jolla iShares-rahasto on rekisteröity, listattu, jolla sitä markkinoidaan tai jolla siihen sijoitetaan, verolainsäädännön muutokset voivat vaikuttaa iShares-rahaston verotukselliseen asemaan, vaikuttaa kyseisen iShares-rahaston sijoitusten arvoon kyseisellä lainkäyttöalueella, vaikuttaa kyseisen iShares-rahaston kykyyn saavuttaa sijoitustavoitteensa ja/tai vaikuttaa sijoittajille takautuvasti maksettaviin verohyvityksiin. Sijoittajien käytettävissä olevien verovähennysten saatavuus ja arvo vaihtelevat kunkin sijoittajan yksilöllisen tilanteen mukaan. Tällä sivustolla esitetyt verotusta koskevat tiedot eivät ole kattavia, eikä niitä tule pitää oikeudellisena neuvontana tai veroneuvontana. Mahdollisia tulevia sijoittajia kehotetaan keskustelemaan veroasiantuntijansa kanssa iShares-rahastoon sijoittamisen verotuksellisesta asemasta ja verotusvaikutuksista.

 

iShares-rahastoja koskevia tärkeitä tietoja käsitellään iShares-rahastojen rahastoesitteissä, joiden kappaleita on saatavana tältä sivustolta, arvopaperivälittäjältäsi tai rahoitusneuvojaltasi. iShares-rahastojen rahastoesitteissä on täydellinen kuvaus rahastoihin sijoittamiseen liittyvistä riskeistä.

 

iShares-rahastojen osuuksia voi ostaa tai myydä koko päivän ajan yhdessä tai useassa pörssissä (jälkimarkkinat) valtuutetun välittäjän välityksellä. iShares-rahastojen osuuksia voivat merkitä tai lunastaa suoraan iShares-rahastoilta (ensimarkkinat) vain valtuutetut osallistujat erittäin suurina perustamis-/lunastuserinä.

 

Kun sijoitat iShares-rahastoon, ostat arvopapereita, jotka on laskenut liikkeelle yhteen tai useampaan pörssiin listattu yritys. Osuuksien kurssi määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan. Kurssi ei välttämättä vastaa osuuden osuutta iShares-rahaston varallisuudesta. Osuuden kurssi voi koska tahansa olla varallisuuden arvoa pienempi tai suurempi. ETF-rahaston rakenteen vuoksi on kuitenkin odotettavissa, ettei osuuden hinta pitkällä aikavälillä ole merkittävästi suurempi tai pienempi kuin vastaavan varallisuuden arvo.

 

BAULin osakkuusyritykset voivat toimia markkinatakaajina iShares-rahastojen arvopapereille. Lisäksi BlackRock, sen työntekijät ja muut BlackRockin hallinnoimat rahastot voivat toisinaan ostaa iShares-rahastojen arvopapereita, rahastojen kohdeosakkeita tai niiden optioita.

 

Pörssinoteeratut rahastot (”ETF”)

 

Kunkin iShares-rahaston pääoman tuotto ja rahastosta saatava tuotto perustuvat rahastoon kuuluvien arvopaperien pääoman arvonnousuun ja tuottoihin toteutuneilla kuluilla vähennettynä. Näin ollen kunkin iShares-rahaston tuoton voidaan odottaa vaihtelevan esitetyn pääoman arvonnousun tai tuottojen vaihtelun mukaisesti. Lisäksi osakevertailuindeksin arvopaperien tuotto voi olla heikompi kuin korkosijoitusten ja muita kuin iShares-rahastoon kuuluvia markkinoita, segmenttejä tai toimialueita jäljittelevien osakemarkkinasijoitusten tuotto. Koska ulkomaiset pörssit saattavat olla auki päivinä, jolloin iShares-rahaston osuuksien hintaa ei määritetä, iShares-rahaston salkkuun kuuluvien arvopaperien arvo voi muuttua päivinä, jolloin osakkaat eivät pysty ostamaan tai myymään iShares-rahaston osuuksia.

 

Tietyissä iShares-rahastoissa saatetaan käyttää johdannaisia, joiden tarkemmat tiedot on esitetty rahaston rahastoesitteissä. Johdannaisten käyttöön liittyy erityisiä riskejä, ja iShares-rahastot voivat altistua niistä osapuolista johtuville luottoriskeille, joiden kanssa ne käyvät kauppaa.

iShares-rahastosijoitukseen liittyy usein sijoittaminen kansainvälisille markkinoille. Kansainvälisiin sijoituksiin liittyy normaalien sijoitusriskien lisäksi riski menettää pääoma kokonaan tai osittain valuuttakurssien epäedullisten vaihtelujen vuoksi, yleisesti hyväksyttyjen tilinpäätösperiaatteiden erojen vuoksi tai muiden maiden taloudellisen tai poliittisen epävakauden vuoksi. Kehittyville markkinoille sijoittamiseen liittyy myös tavanomaista suurempia riskejä, kuten tavanomaista suurempi volatiliteetti ja alhaisempi vaihtovolyymi.

 

Swap-rahastot

 

iShares-rahastot, joiden kotipaikka on Dublin ja joiden nimessä on sana swap, ovat swap-perustaisia rahastoja. Nämä swap-rahastot solmivat vastapuolien kanssa täysin rahoitettuja swap-sopimuksia rahastojen vertailuindeksien mukaisen tuloksen saavuttamiseksi. Swap-transaktiot ovat alttiita riskille, että vastapuoli ei pysty täyttämään velvoitteitaan. Jos näin tapahtuu, kyseinen rahasto voi kokea menetyksen. Swap-rahastot pyrkivät vähentämään luottoriskejään keräämällä vastapuolilta vakuuksia, joita takaajana toimiva kolmas osapuoli hallinnoi. Vastapuolen tai takauksia hallinnoivan kolmannen osapuolen laiminlyöntien tapauksessa swap-rahastolla saattaa olla jonkin verran vastapuoliriskiä laiminlyövän vastapuolen tai takauksia hallinnoivaan kolmannen osapuolen suhteen.

 

Joissakin olosuhteissa vastapuolet voivat irtisanoa swap-sopimukset kesken sopimusjakson, mikä voi vaikuttaa swap-rahastojen tuottoihin. Vastapuolet voivat lisäksi pyrkiä siirtämään lisäkustannukset, esimerkiksi suojautumisesta aiheutuvat kustannukset, kyseiselle rahastolle. Jos swap-rahasto ei pysty sopimaan sopivista swap-järjestelyistä tai ylläpitämään swap-järjestelyjä hyväksyttävillä ehdoilla, rahasto ei ehkä saavuta sijoitustavoitteitaan eikä pysty soveltamaan sijoituspolitiikkaansa, ellei se pysty seuraamaan vertailuindeksiä jollakin muulla tavalla.

 

iShares S&P CNX Nifty India Swap -rahaston swap-sopimusten vastapuolet vaativat lisäksi iShares IV plc:tä vakuuttamaan swap-sopimuksissa, ettei se luovuta swap-sopimuksia intialaisille rajoitetuille yksiköille ja että iShares IV plc toimittaa tiedot iShares S&P CNX Nifty India Swap -rahaston osakkaista ja osuuksien edunsaajista vastapuolille tällaisten vakuutusten yhteydessä. iShares IV plc ei ehkä pysty täyttämään täysin tällaisia vaatimuksia, koska se ei pysty hallitsemaan iShares S&P CNX Nifty India Swap -rahaston osakkuuksien omistusoikeuden siirtämistä jälkimarkkinoilla. Tämän seurauksena vastapuolet voivat lopulta irtisanoa swap-sopimukset.

 

Sijoitusneuvonta

 

Tämän sivuston sisältö on yleisluonteista, ja se on tarkoitettu antamaan sijoittajille, mahdollisille sijoittajille ja heidän ammattimaisille välittäjilleen tietoja iShares-rahastojen olemassaolosta ja mahdollisista eduista. Tätä sivustoa ei kuitenkaan ole tarkoitettu sijoitus-, rahoitus-, lakiasiain-, kirjanpito- eikä veroneuvonnaksi. Sivustolla ei suositella iShares-rahastoihin sijoittamisen soveltuvuutta kenellekään tietylle sijoittajalle. Jos tarvitset sijoitusneuvontaa, ota yhteyttä riippumattomaan osakevälittäjään tai rahoitusneuvojaan. Ennen sijoittamista pyydä asiantuntijalta neuvoa arvopapereihin, verotukseen tai lainsäädäntöön liittyvissä asioissa.

 

Aineettomat oikeudet

 

iShares® ja BlackRock® ovat BlackRock, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muualla.

 

BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, iSHARES, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD ja BUILT FOR THESE TIMES ovat BlackRock Inc.:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muualla. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat kukin omistajilleen.

 

Käyttöehdot

 

Nämä käyttöehdot koskevat tämän verkkosivuston käyttöä. Tälle sivustolle siirtymällä ilmoitat, että olet lukenut nämä käyttöehdot ja hyväksynyt ne. Jos et halua noudattaa näitä käyttöehtoja, ole hyvä ja poistu tältä sivustolta.

 

Tällä sivustolla esitettävien tietojen saatavuus voi olla rajattu tietyissä maissa oleville tietyille ihmisille. Useat iShares-rahastot on rekisteröity tai hyväksytty eri maissa, joten niitä saa tarjota julkisesti (vähittäissijoittajat ja ammattimaiset sijoittajat) kyseisissä maissa. Maissa, joissa vähintään yhtä iShares-rahastoa ei ole rekisteröity tai hyväksytty julkisesti tarjottavaksi, vähittäissijoittajilla ei ole pääsyä iShares-rahastoja koskeviin tietoihin, mutta tiettyjä tietoja saatetaan esittää tietyille ammattimaisille sijoittajille riippuen kyseessä olevasta maasta. BlackRock Advisors (UK) Limitedin tarkoituksena ei ole näyttää iShares‑rahastoja koskevia tietoja henkilöille, jotka kotimaansa tai yrityksen kotipaikan (asiakastyypin mukaan) vuoksi eivät saa nähdä kyseisiä tietoja. Tämän sivuston käyttäjien täytyy varmistaa, että heillä on laillinen oikeus kirjautua sivustolle siinä maassa, jossa he tekevät niin. Käyttäjät vastaavat myös sen varmistamisesta, että heidän sivustoa käyttäessään antamat kotimaataan tai yrityksen kotipaikkaa koskevat tiedot pitävät paikkansa.

 

Tämän sivuston omistaja ja toteuttaja on BlackRock Advisors (UK) Limited (jäljempänä ”BAUL”). Sisällön tarjoavat ja sitä hallinnoivat BAUL ja muut BlackRock-konsernin yritykset (BlackRock, Inc:n suorat ja välilliset tytäryhtiöt, mukaan lukien jäljempänä kohdassa ”iShares-rahastot” kuvailtujen iShares-rahastojen (tilanteen mukaan vaihdellen) salkunhoitaja, valtuutettu hoitaja ja neuvonantaja, yhteisesti ”BlackRock”).

 

muulla vastaavalla tekniikalla. Hyväksyt, ettei sinulla ole oikeutta käyttää tämän sivuston sisältöä millään muulla tavalla.

 

Tämän sivuston sisältö teksti, kuvat, linkit ja/tai muut kohteet mukaan lukien on laadittu luotettavina ja täsmällisinä pidettyjen lähteiden, aineistojen ja järjestelmien perusteella. Ne annetaan sinun käyttöösi "sellaisenaan" ja "sellaisena kuin ne ovat saatavana".

 

BlackRock ei esitä mitään väitteitä ja kiistää kaikki sinulle tai kolmannelle osapuolelle myönnettävät tiedoksi annetut, oletetut ja lakisääteiset takuut, kuten väitteet ja takuut, jotka koskevat täsmällisyyttä, ajantasaisuutta, täydellisyyttä, soveltuvuutta kaupankäynnin kohteeksi, soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen, kolmansien osapuolten oikeuksien loukkaamattomuutta ja/tai tietokonevirusten puuttumista.
Linkit muille sivustoille on tarkoitettu vain käyttäjän avuksi. Ne eivät ole BlackRockin antamia suosituksia kyseisille sivustoille, niiden sisällölle, tuotteille ja/tai palveluille tai päinvastoin. BlackRock ei vastaa tällaisten kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä (sisällön esitystavasta riippumatta) ja niiden käyttäminen tapahtuu omalla vastuullasi. BlackRock ei takaa, että linkit toimivat, eikä vastaa tällaisten linkkien käytöstä mahdollisesti johtuvien virheiden tai puutteiden seurauksista. Internet-ohjelmistojen tai tiedonsiirron ongelmat voivat johtaa siihen, että käyttäjän tietokoneelle ladattavien ja sillä näytettävien tietojen ja aineistojen jäljenteet voivat olla virheellisiä tai puutteellisia. BlackRock ei vastaa virheistä, muutoksista tai puutteista, joita tapahtuu tietojen ja aineistojen siirtämisen tai lataamisen aikana.
Vaikka BlackRock pyrkii päivittämään tälle sivustolle sijoitetun sisällön ja varmistamaan sen täsmällisyyden, BlackRock ei takaa sen tai minkään muun sivustolla tarjottavan sisällön, aineiston ja/tai tarjousten, sivustolla esitellyn tai sillä mainitun sisällön tai muulla tavoin tällä sivustolla tarjottavan sisällön täsmällisyyttä tai oikeellisuutta. Asianmukaisesta huolellisuudesta huolimatta jotkin tämän sivuston tiedot ovat saattaneet muuttua edellisen päivityksen jälkeen. BlackRock ei myöskään takaa, että tämä sivusto, sivuston käyttö, sivuston sisältö tai sivuston tarjoamiseen käytettävä palvelin ovat virheettömiä tai viruksettomia tai ettei niillä ole muita haitallisia komponentteja tai että tämän sivuston ja sen sisällön käyttö ei keskeydy.

 

Korvausvastuun rajoitus

 

BlackRock ei missään tapauksessa ole korvausvastuussa tappioista, kuten esimerkiksi ja rajoituksetta välittömät tai välilliset, erityiset, satunnaiset tai seurannaisvaikutuksena syntyvät tappiot, menetykset tai kulut, jotka liittyvät tähän sivustoon tai sen käyttöön kenen tahansa tekemänä tai siihen, ettei sivustoa pysty käyttämään, tai suoritusvirheeseen, virheeseen, poisjättöön, keskeytykseen, vikaan, toiminta- tai siirtoviiveeseen, tietokonevirukseen tai järjestelmän vikaan, vaikka BlackRockille tai sen edustajille olisi ilmoitettu tällaisten tappioiden, menetysten tai kulujen mahdollisuudesta. BlackRock ei rajoita tai sulje pois korvausvastuuta kuolemasta tai henkilövahingosta, joka johtuu sen laiminlyönnistä tai niissä tapauksissa, kun rajoitus olisi lain (Ison-Britannian rahoitusvalvonnan säännöt mukaan lukien) mukaan kielletty. Muihin internet-resursseihin johtavien hyperlinkkien käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Tämä kohta ei rajoita kuluttajan kuluttajansuojalainsäädäntöön perustuvia laillisia oikeuksia.

 

Jos et ole tyytyväinen tähän sivustoon tai sen sisältöön, ota yhteys BAULiin, puhelin 0800 918 277. Ainoa käytettävissäsi oleva korjauskeino on joka tapauksessa se, että lopetat sivuston ja kyseessä olevan sisällön käytön.

 

Vaatimukset, jotka koskevat tämän sivuston käyttöäsi

 

Jos kolmas osapuoli tekee BlackRockia vastaan valituksen, joka koskee sitä, että sinä käytät tätä sivustoa, suostut täten korvaamaan BlackRockille täysimääräisenä kaikki tappiot, kulut, toimenpiteet, menettelyt, vaatimukset, menetykset, kustannukset (kohtuulliset oikeudenkäyntikulut mukaan lukien) tai korvaukset, joita BlackRockille aiheutuu tai johtuu suoraan tai sen seurauksena, että rikot tai olet noudattamatta näitä käyttöehtoja ja/tai että käytät tätä sivustoa epäasianmukaisesti.

 

Kumpikaan osapuoli ei ole velvollinen korvaamaan toiselle menetyksiä tai tappioita, joita toiselle osapuolelle voi aiheutua sellaisesta syystä, jota ensimmäinen osapuoli ei pysty kohtuudella hallitsemaan, mukaan lukien ja rajoituksetta sähkökatko.

 

Tietosuoja

 

Jos annat BAULille henkilökohtaisia tietoja tämän sivuston kautta, BAUL kohtelee niitä yksityisyyden suojaa koskevien käytäntöjensä mukaisesti. Käytännöt on esitetty osoitteessa Yksityisyyden suoja.

 

Internet ei ole täysin suojattu viestintäväline, ja vaikka BlackRock pyrkii varmistamaan sille lähetettyjen yksityisten ja luottamuksellisten tietojen säilymisen luottamuksellisina, internetin kautta lähetettyjen tietojen luottamuksellisuutta ja yksityisyyttä ei voida taata.

Rahanpesun estäminen

 

Rahanpesua koskevien määräysten vuoksi sinulta saatetaan pyytää tunnistamiseen tarvittavia lisäasiakirjoja, kun teet sijoituksen. Tarkemmat tiedot on esitetty kyseessä olevien iShares-rahastojen rahastoesitteissä tai muissa asiakirjoissa.

 

Puhelut

 

Yleensä puhelut nauhoitetaan koulutus-, laatu- ja varmennussyistä.

 

Lakisääteiset tiedot

 

BlackRock Advisors (UK) Limited, joka toimii Ison-Britannian finanssivalvontaelin FCA:n (Financial Conduct Authority) luvalla ja valvonnassa ja jonka rekisteröity toimipaikka on 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, puh. +44 (0)20 7743 3000.iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc ja iShares VII plc (yhdessä ”Yhtiöt”) ovat avoimia sijoitusyhtiöitä, joiden pääoma vaihtelee, ja niiden rahastojen vastuut on erotettu toisistaan Irlannin lainsäädännön mukaisesti ja finanssivalvontaelimen hyväksymällä tavalla.Saksaa kotipaikkanaan pitävät rahastot ovat Saksan sijoituslainsäädännössä tarkoitettuja ”direktiivien mukaisia yhteissijoitusyrityksiä”. Näitä rahastoja hoitaa BlackRock Asset Management Deutschland AG, joka toimii Saksan finanssivalvontaelimen (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) hyväksynnällä ja sen valvonnassa.Yleensä puhelut nauhoitetaan sinun suojelemiseksesi.

 

Toimiville sijoittajille Suomessa

 

Tässä asiakirjassa mainitut rahastot ovat rekisteröity Suomessa julkisesti tarjottaviksi. Luvan on myöntänyt Finanssivalvonta (Fiva). Kaikkien sijoituspäätösten on perustuttava ainoastaan Yhtiön sijoitusesitteeseen ja avaintietoesitteeseen sekä viimeisimpään puolivuotiskertomukseen ja tarkistamattomaan kirjanpitoon ja/tai vuosikertomukseen ja tarkastettuun kirjanpitoon. Sijoittajien on tutustuttava avaintietoesitteessä ja Yhtiön sijoitusesitteessä esiteltyihin rahastokohtaisiin riskeihin.Tämä asiakirja on luottamuksellinen. Sitä ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille ilman BlackRock Advisors (UK) Limitedin antamaa lupaa.

 

Rajoitettu Sijoittajat

 

Tällä asiakirjalla ei mainosteta eikä pyritä edistämään osuuksien julkista tarjoamista Yhdysvalloissa eikä Kanadassa, eikä sitä tule missään olosuhteissa näin tulkita. Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu Yhdysvaltojen tai Kanadan tai sen provinssien tai territorioiden asukkaille, jos sijoitusyhtiön toimintaa/kyseisten arvopaperien kauppaa ei ole valtuutettu tai rekisteröity ko. alueella ja jos merkintäesitettä ei ole toimitettu ko. alueen arvopaperilautakunnalle tai sääntelyviranomaiselle. ERISA-eläkerahastot eivät saa ostaa tai omistaa sijoitusyhtiöitä/arvopapereita, eikä niitä saa ostaa ERISA-eläkerahastoon kuuluvilla varoilla.

 

Riskivaroitukset

 

Tässä asiakirjassa mainittuihin tuotteisiin sijoittaminen ei ehkä sovellu kaikille sijoittajille. Historiallinen tuotto ei takaa tulevia tuottoja, eikä sitä pitäisi käyttää ainoana tuotteen valintaan vaikuttavana tekijänä. Sijoitusten arvo voi laskea tai nousta, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman. Sijoituksen tuotto voi vaihdella. Jos sijoituksia tehdään ulkomaan valuutoissa, valuuttakurssien vaihtelu saattaa vaikuttaa sijoitusten arvoon. Huomaa, että verotus- ja verovähennysperusteet voivat muuttua.
BlackRock ei ole arvioinut tämän sijoituskohteen soveltuvuutta yksilöllisten tarpeidesi ja riskinsietokykysi kannalta. Esitetyt tiedot ovat koostettuja yhteenvetotietoja, ja kaikki sijoitukset on tehtävä asiaankuuluvan rahastoesitteen nojalla, joka on saatavissa BlackRock Advisors (UK) Limitediltä. Tässä asiakirjassa olevat maininnat tuotteista on tarkoitettu vain niiden esittelemiseksi; tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoiksi eikä tarkoituksena ole arvopapereiden myynti tai ostotoimeksiantojen saaminen. Tätä asiakirjaa ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille ilman BlackRock Advisors (UK) Limitedin lupaa.

 

Vastuuvapauslausekkeet

 

”Barclays Capital Inc.” ja 'Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index', 'Barclays US Treasury 1-3 Year Term Index', 'Barclays US Treasury 3-7 Year Term Index', 'Barclays US Treasury 10 Year Term Index', 'Barclays UK Government Inflation-Linked Bond Index', 'Barclays Austria Treasury Bond Index', 'Barclays Belgium Treasury Bond Index', 'Barclays Euro Corporate Bond Index', 'Barclays Euro Treasury Bond Index', 'Barclays Emerging Markets Asia Local Govt Capped Bond', 'Barclays Emerging Markets Europe Local Govt Capped Bond', 'Barclays Emerging Markets Latin America Local Govt Capped Bond', 'Barclays Emerging Markets Local Govt Bond', 'Barclays Euro Aggregate Bond Index', 'iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financials Interest Rate Hedged', 'Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index', 'Barclays Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index', 'Barclays Euro Corporate ex Financials Bond Index', 'Barclays Euro-Aggregate Financial Index', 'iShares Barclays Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged', 'Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index', 'Barclays Euro Government Bond 10-15 yr Term Index', 'Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index', 'Barclays Euro Government Bond 15-30 Year Term Index', 'Barclays Euro Government Bond 5 Year Term Index', 'Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index', 'Barclays Euro Government Bond 5-7 yr Term Index', 'Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index', 'Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index', 'Barclays Finland Treasury Bond Index', 'Barclays France Treasury Bond Index', 'Barclays Germany Treasury Bond Index', 'Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index', 'Barclays Global Aggregate Bond Index', 'Barclays Global Aggregate Corporate Index (EUR hedged)', 'Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index', 'Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index', 'Barclays Italy Treasury Bond Index', 'Barclays Netherlands Treasury Bond Index', 'Barclays EM Local Currency Govt Core 0-5 Index', 'Barclays Spain Treasury Bond Index' ja 'Barclays US Aggregate Bond Index' ovat Barclays Bank PLC:n tavaramerkkejä. BlackRock Fund Advisors ja sen tytäryhtiöt ovat saaneet luvan käyttää niitä tiettyihin tarkoituksiin. iShares® on BlackRock Fund Advisors:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröity tavaramerkki. Barclays Capital on rahastojen vertailuindeksien hallinnoija. Barclays Capital ei ole sidoksissa rahastoihin, BFA:han, State Street:iin, jakajaan tai niiden tytäryhtiöihin.
BFA on tehnyt indeksin tarjoajan kanssa lisenssisopimuksen vertailuindeksien käyttämisestä. BFA tai sen tytäryhtiöt myöntävät yhtiölle oikeuksia vertailuindeksiä koskeviin alilisensseihin veloituksetta.

“Bloomberg®” ja “Bloomberg CommoditySM (Total Return Index)” ovat Bloomberg L.P.:n palvelumerkkejä. Bloomberg on myöntänyt BlackRockille lisenssin niiden käyttöön tietyissä kohteissa. Bloomberg Finance L.P. ja sen tytäryhtiöt (yhdessä “Bloomberg”) tai UBS Securities LLC ja sen tytäryhtiöt (yhdessä “UBS”) eivät ole missään sidossuhteessa BlackRock Asset Management Deutschland AG:hen, ja Bloomberg ja UBS eivät hyväksy, vahvista, arvioi tai suosittele iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF:tä (DE). BLOOMBERG ja Bloomberg CommoditySM (Total Return Index) ovat Bloomberg L.P.:n tavaramerkkejä tai palvelumerkkejä, jotka on lisensoitu BlackRock Asset Management Deutschland AG:lle. Bloomberg tai UBS eivät takaa minkään Bloomberg CommoditySM -indeksiin (Total Return Index) liittyvän datan tai tiedon olevan ajantasaista, tarkkaa tai täydellistä.

 

Tekijänoikeudet © 2013 Citigroup Index LLC. Kaikki oikeudet pidätetään. CITIGROUP on Citigroup Inc:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröity tavaramerkki. Se on rekisteröity ja sitä käytetään kaikkialla maailmassa. BlackRock Advisors (UK) Limited ja tietyt sen tytäryritykset ovat saaneet luvan käyttää sitä tiettyihin tarkoituksiin. Citigroupin tietojen jäljentäminen on kielletty kaikissa muodoissa ilman Citigroup Indexin ('Citigroup') etukäteen annettua, kirjallista lupaa. Citigroup ei toimi iShares Global Government Bond UCITS ETF arvopaperien tukijana, hyväksyjänä, myyjänä eikä myynninedistäjänä. Citigroup ei anna neuvoja tähän rahastoon sijoittamiseen. Inhimillisen tai mekaanisen virheen mahdollisuuden vuoksi Citigroup ei takaa näiden tietojen tarkkuutta, riittävyyttä, kattavuutta eikä saatavuutta eikä vastaa näiden tietojen virheistä tai puutteista eikä niiden perusteella saatujen tulosten käyttämisen aiheuttamista virheistä tai puutteista. CITIGROUP EI ANNA ILMAISTUJA TAI EPÄSUORIA TAKUITA ESIMERKIKSI KAUPALLISESTA HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ EIKÄ SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. Citigroup ei missään tapauksessa vastaa suorista, epäsuorista, erityisistä eikä seuraamuksellisista vahingoista, jotka aiheutuvat Citigroupin tietojen käyttämisestä.

 

DAX®, DivDAX®, eb.rexx®, MDAX® ja TecDAX® ovat Deutsche Börse AG:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

 

-indeksit ja indeksien nimissä käytetyt tavaramerkit ovat Sveitsin Zürichiin rekisteröidyn STOXX Limitedin ja/tai sen lisenssinantajien aineetonta omaisuutta. Indeksejä käytetään STOXXin myöntämällä lisenssillä. STOXX ja/tai sen lisenssinantajat eivät millään muotoa tue, suosittele tai myy indeksien perustana olevia arvopapereita tai edistä niiden myyntiä, eivätkä STOXX tai sen lisenssinantajat ole mitenkään vastuussa niistä.

 

'Dow Jones', 'Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30', 'Dow Jones China Offshore 50', 'Dow Jones Global Titans 50', 'Dow Jones Industrial Average' ja 'Dow Jones U.S. Select Dividend' ovat Dow Jones & Company, Inc:n tavara- tai palvelumerkkejä. BlackRock Asset Management Deutschland AG on saanut luvan käyttää niitä tiettyihin tarkoituksiin. Dow Jones ei tue, suosittele tai myy BlackRock Asset Management Deutschland AG:n iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 UCITS ETF (DE), iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE), iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE), iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) ja iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) -arvopapereita. Dow Jones ei anna neuvoja tähän tuotteeseen sijoittamiseen.

 

S&P®” on Standard & Poor’s Financial Services LLC:n (”S&P”) rekisteröity tavaramerkki ja ”Dow Jones®” on Dow Jones Trademark Holdings LLC:n (”Dow Jones”) rekisteröity tavaramerkki, ja S&P Dow Jones Indices LLC:lle ja sen tytäryhtiöille on myönnetty lisenssi niiden käyttöön. Nämä puolestaan ovat myöntäneet lisenssin niiden käyttöön tiettyihin tarkoituksiin BlackRock Fund Advisorsille tai sen tytäryhtiöille (”BlackRock”). Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, Dow Jones Industrial AverageSM ja Dow Jones Emerging Markets Select Dividendon S&P Dow Jones Indices LLC:n tai sen tytäryhtiöiden tuote, ja BlackRockille on myönnetty lisenssi sen käyttöön. iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF, iShares Dow Jones Industrial AverageSM UCITS ETF ja iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (”Rahasto”) ei ole S&P Dow Jones Indices LLC:n, Dow Jonesin, S&P:n tai niiden tytäryhtiöiden tukema, suosittelema, myymä tai markkinoima, eivätkä S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P tai niiden tytäryhtiöt ota kantaa siihen, onko rahastoon sijoittaminen järkevää. BlackRock ei ole missään konsernisuhteessa edellä mainittuihin yhtiöihin. Indeksin tietolähde: S&P Dow Jones Indices LLC.

 

"Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult EntertainmentSM and Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult EntertainmentSM" on Dow Jones Indexes:in yhteistuote, CME Group Index Services LLC:n ("CME Indexes") ja SAM Indexes GmbH:n ("SAM") markkinointinimi ja tuotemerkki, ja jonka käyttö on lisensoitu. "Dow Jones(®)", "[DJSI Index]SM" ja "Dow Jones Indexes" ovat Dow Jones Trademark Holdings, LLC:n ("Dow Jones") omistamia palvelumerkkejä, joiden käyttö on lisensoitu CME Indexes:lle sekä tiettyjä käyttötarkoituksia varten alilisensoitu BlackRock Advisors (UK) Limited:lle. Dow Jones:lla, CME Indexes:llä, SAM:lla sekä kunkin tytäryhtiöillä ei ole muita suhteita lisenssinhaltijaan kuin "Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult EntertainmentSM and Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult EntertainmentSM":n ("Indeksi") ja palvelumerkkiensä saattaminen käytettäviksi iShares:in yhteydessä.

 

Euronext Indices B.V. omistaa kaikki AEX-index®-rahaston oikeudet ("indeksi"). Euronext Indices B.V. ei tue, suosittele tai ole millään tavalla osallisena tämän tuotteen liikkeelle laskemiseen tai sen tarjoamiseen. Euronext Indices B.V. ei vastaa millekään osapuolelle indeksin perustana olevien tietojen epätarkkuuksista; virheistä tai puutteista indeksin laskennassa ja julkaisemisessa; eikä siitä, miten näitä tietoja sovelletaan indeksin liikkeelle laskemisessa ja tarjoamisessa. AEX® ja AEX-index® ovat Euronext N.V:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä.

 

FTSE international Limited laskee FTSE 100 -indeksin. FTSE ei tue tai suosittele iShares FTSE 100 (DE) –rahastoa eikä edistä sen myyntiä. FTSE:llä on kaikki tekijänoikeudet indeksin arvoihin ja sen perustana toimivaan luetteloon. BlackRock Asset Management Deutschland AG on saanut FTSE:ltä kaikki oikeudet käyttää näitä tekijänoikeuksia tämän tuotteen luomisessa. FTSETM on London Stock Exchange Limitedin ja The Financial Times Limitedin yhdessä omistama tavaramerkki. FTSE International Limited on saanut luvan käyttää sitä.

 

o FTSE® on London Stock Exchange plc:n ja Financial Times Limitedin tavaramerkki. MIB on Borsa Italiana SpA:n ("Borsa Italiana") tavaramerkki. FTSE International Limited ("FTSE") on saanut luvan käyttää näitä molempia. FTSE laskee FTSE MIB -indeksin Borsa Italianan avustamana. FTSE, sen lisenssinantajat tai Borsa Italiana ei tue, suosittele tai edistä se iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) ja iShares FTSE MIB UCITS ETF (Dist) myyntiä. Ne eivät ole missään yhteydessä tuotteeseen, eivätkä vastaa sen laskemisesta liikkeelle, toiminnasta tai kaupankäynnistä. FTSE:llä on kaikki tekijänoikeudet indeksin arvoihin ja sen perustana toimivaan luetteloon. BlackRock Advisors (UK) Limited on saanut FTSE:ltä kaikki oikeudet käyttää näitä tekijänoikeuksia tämän tuotteen luomisessa.

 

FTSE® on London Stock Exchange plc:n ja Financial Times Limitedin ("FT") yhdessä omistama tavaramerkki. NAREIT® on National Association of Real Estate Investment Trustsin ("NAREIT") omistama tavaramerkki. EPRA® on European Public Real Estate Associationin ("EPRA") omistama tavaramerkki. FTSE on saanut luvan käyttää niitä. FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT UK Index ja FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index -indeksien laskennasta vastaa FTSE International Limited ("FTSE"). Pörssi, FT, FTSE tai Euronext N.V., NAREIT tai EPRA ei tue tai suosittele iShares Asia Property Yield UCITS ETF, iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF, iShares European Property Yield UCITS ETF, iShares UK Property UCITS ETF ja iShares US Property Yield UCITS ETF -rahastoja eikä toimi niiden myynninedistäjänä. Mainituilla tahoilla ei ole kytkentöjä rahastoihin, eivätkä ne vastaa niiden laskemisesta liikkeelle, toiminnasta tai kaupankäynnistä. FTSE:llä, Euronext N.V:llä, NAREITilla ja EPRAlla on kaikki tekijän- ja tietokantaoikeudet indeksien arvoihin ja niiden perustana toimivaan luetteloon. BlackRock Advisors (UK) Limited on saanut FTSE:ltä täyden lisenssin käyttää näitä tekijän- ja tietokantaoikeuksia näiden tuotteiden luomisessa.

 

FTSE® on London Stock Exchange plc:n ja Financial Times Limitedin ("FT") yhdessä omistama tavaramerkki. FTSEurofirst® on FTSE International Limitedin (FTSE) ja Euronext N.V:n (Euronext) yhdessä omistama tavaramerkki. FTSE laatii tai laadituttaa sekä laskee tai lasketuttaa FTSEurofirst 100 Index ja FTSEurofirst 80 Index -indeksit. Pörssi, FT, FTSE tai Euronext ei tue tai suosittele iShares FTSEurofirst 100 UCITS ETF ja iShares FTSEurofirst 80 UCITS ETF -rahastoja eikä toimi niiden myynninedistäjänä. Niillä ei ole mitään yhteyttä näihin rahastoihin, eivätkä ne vastaa niiden laskemisesta liikkeelle, toiminnasta eivätkä kaupankäynnistä. FTSE:llä ja Euronextilla on kaikki tekijän- ja tietokantaoikeudet indeksien arvoihin ja niiden perustana toimivaan luetteloon. BlackRock Advisors (UK) Limited on saanut FTSE:ltä kaikki oikeudet käyttää näitä tekijän- ja tietokantaoikeuksia näiden tuotteiden luomisessa.BlackRock Advisors (UK) Limited on saanut FTSE:ltä kaikki oikeudet käyttää näitä tekijän- ja tietokantaoikeuksia tämän tuotteen luomisessa.

 

FTSE® on London Stock Exchangen ("Exchange") ja Financial Times Limitedin ("FT") yhdessä omistama tavaramerkki. Macquarie™ on Macquarie Bank Limitedin ja sen läheisten tahojen tavaramerkki. FTSE International Limited ("FTSE") on saanut luvan käyttää molempia tavaramerkkejä. FTSE, Macquarie, Exchange tai FT eivät vastaa kenellekään esimerkiksi laiminlyönnin aiheuttamista virheistä indeksissä. FTSE, Macquarie, Exchange FT eivät ole velvollisia ilmoittamaan sen virheistä kenellekään. BlackRock Advisors (UK) Limited on saanut FTSE:ltä luvan käyttää tekijän- ja tietokantaoikeuksia FTSE/Macquarie Global Infrastructure 100 -rahaston luomisessa.

 

Markit iBoxx on Markit Indices Limitedin rekisteröity tavaramerkki. BlackRock Asset Management Deutschland AG on saanut luvan käyttää sitä. Markit Indices Limited ei anna hyväksyntää BlackRock Asset Management Deutschland AG:lle, iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE), iShares Euro Government Bond Capped 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE), iShares Euro Government Bond Capped 10.5+yr UCITS ETF (DE), iShares Euro Government Bond Capped 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) ja iShares Euro Government Bond Capped 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) -rahastoille eikä suosittele niitä. Markit Indices Limited ei tue, suosittele eikä myy näitä tuotteita. Markit Indices Limited ei ota kantaa näihin tuotteisiin sijoittamisen sopivuudesta.

 

”J.P. Morgan” ja ”J.P. Morgan EMBISM Global Core Index” ovat JPMorgan Chase & Co:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. BlackRock Institutional Trust Company, N.A. (BTC) on saanut luvan käyttää niitä tiettyihin tarkoituksiin. iShares® on BTC:n rekisteröity tavaramerkki.
J.P. Morgan on rahaston vertailuindeksin hallinoija. J.P. Morgan ei ole sidoksissa rahastoon, BFA:han, State Street:iin, jakajaan tai niiden tytäryhtiöihin.
J.P. Morgan tarjoaa rahoitukseen, talouteen ja sijoittamiseen liittyvää neuvontaa rahoitusyhteisölle. J.P. Morgan laskee ja hallinnoi seuraavia indeksejä: J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global ja Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Arvopapereiden lisääminen kehittyvien markkinoiden obligaatioindekseihin tai niiden poistaminen kyseisistä obligaatioindekseistä ei heijasta millään tavalla mielipidettä arvopaperien sijoittamisen eduista.

 

Markit iBoxx on Markit Indices Limitedin rekisteröity tavaramerkki. BlackRock Advisors (UK) Limited on saanut luvan käyttää sitä. Markit Indices Limited ei anna hyväksyntää tai suosituksia BlackRock Advisors (UK) Limitedille tai iShares plc:lle. IIC ei tue, suosittele eikä myy tätä tuotetta. IIC ei ota kantaa tähän rahastoon sijoittamisen sopivuudesta.

 

Morningstar ei tue, suosittele eikä markkinoi Rahastoa. Morningstar ei anna mitään suosituksia Rahaston osuuksien omistajille tai yleisölle koskien yleisesti arvopapereihin sijoittamista, Rahastoon sijoittamista tai Morningstar Emerging Markets Corporate Bond -indeksin (”Indeksi”) kykyä seurata osakemarkkinoiden tulosta. Morningstarin ainoa suhde Yritykseen tai BlackRock-konserniin on lisenssin myöntäminen BlackRock-konsernille tiettyihin Morningstarin tavaramerkkeihin ja tuotenimiin sekä Indeksiin, jonka Morningstar määrittää, kokoaa ja laskee huomioimatta BlackRock-konsernia, Yritystä tai Rahastoa. Morningstarilla ei ole velvollisuutta ottaa BlackRock-konsernin tai Rahaston osuuden omistajien tarpeita huomioon määrittäessään, kootessaan ja laskiessaan Indeksiä. Morningstar ei ole vastuussa eikä ole osallistunut Rahaston hintojen ja osuuksien määrän määrittelyyn, näiden osuuksien liikkeeseenlaskun tai myynnin ajoitukseen tai sen kaavan määritykseen ja laskemiseen, jonka mukaan Rahaston osuudet vaihdetaan käteiseen rahaan. Morningstarilla ei ole Rahaston osuuksien hallinnointiin, markkinointiin tai kaupankäyntiin liittyviä velvollisuuksia tai vastuita. Morningstar ei takaa Indeksin tai siihen sisältyvien tietojen tarkkuutta tai täydellisyyttä eikä Morningstarilla ole vastuuta niihin liittyvistä virheistä, puutteista tai keskeytyksistä. Morningstar ei anna mitään takuuta tuloksista, jotka BlackRock-konserni, Rahaston osuudenomistajat tai kukaan muu henkilö tai yhteisö saa käyttämällä Indeksiä tai siihen kuuluvia tietoja. Morningstar ei anna mitään takuuta ja kiistää kaikki takuut Indeksin tai siihen kuuluvien tietojen soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi ja niiden soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Rajoittamatta yllä mainittua, Morningstarilla ei ole missään tilanteessa mitään vastuullinen Indeksin tai siihen sisältyvien tietojen käytön aiheuttamasta erityisestä vahingosta, rangaistuksesta tai välittömästä, välillisestä tai seurannaisvaikutuksena syntyvästä vahingosta (mukaan lukien menetetyistä voitoista), vaikka sille olisi ilmoitettu
tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

 

MSCI ei tue tai suosittele iShares-rahastoja eikä toimi niiden myynninedistäjänä. MSCI ei vastaa niistä rahastoista eikä indekseistä, joihin nämä rahastot perustuvat. Merkintäesitteessä on lisätietoja MSCI:n rajoitetusta suhteesta BlackRock Advisors (UK) Limitediin ja tähän suhteeseen liittyvistä rahastoista.

 

Nasdaq®, Nasdaq-100® ja Nasdaq-100 Index® ovat Nasdaq Stock Market Inc:n tavaramerkkejä. Siitä ja sen tytäryhtiöistä käytetään nimitystä "Yhtiöt". BlackRock Asset Management Deutschland AG on saanut luvan käyttää näitä tavaramerkkejä. Yhtiöt eivät laske liikkeelle iShares NASDAQ-100® (DE) -rahastoa eivätkä myy sen osuuksia. Ne eivät toimi osuuksien myynninedistäjinä tai suosittelijoina. Yhtiöt eivät anna takuita eivätkä vastaa tuotteesta.

 

Nasdaq® ja Nasdaq 100 ovat NASDAQ OMX Group, Inc:n (jäljempänä tytäryhtiöineen ”Yhtiö”) rekisteröityjä tavaramerkkejä. BlackRock Fund Management Company (Ireland) Limitedille on myönnetty lisenssi näiden tavaramerkkien käyttöön. Yhtiö ei vastaa tuotteen juridisesta kelpoisuudesta tai sopivuudesta. Yhtiö ei laske liikkeelle, merkitse, myy tai markkinoi tuotetta. Yhtiö ei anna takuita tuotteeseen liittyen eikä vastaa tuotteesta.

 

Tekijänoikeuksien suojaaman Nikkei Stock Average -aineiston laskee Nihon Keizai Shimbun, Inc. Se omistaa itse kaikki Nikkei Stock Averagen tekijän- ja muut aineettomat oikeudet sekä Nikkei Stock Average -laskentamenetelmän. Nihon Keizai Shimbun, Inc. on myöntänyt lisenssinsaajalle lisenssin käyttää Nikkei Stock Average -aineistoa iShares Nikkei 225® (DE) ETF -rahaston perustana. Lisenssin myöntäjä ei tue, myy eikä markkinoi tätä ETF-rahastoa. Sillä ei ole mitään muuta yhteyttä tähän ETF-rahastoon kuin lisenssin myöntäminen. Vain lisenssinsaaja vastaa tämän ETF-rahaston hallinnan riskeistä. Lisenssin myöntäjällä ei ole mitään velvoitteita tai vastuita rahaston hallinnasta eikä transaktioista.

 

Nikkei 225:llä on tekijänoikeuden suoja ja sen laskentaperusteena olevat kriteerit on kehittänyt Nikkei Inc. itsenäisesti. Nikkei Inc. omistaa yksinoikeudella Nikkei 225:n tekijän- ja muut immateriaalioikeudet sekä siihen liittyvät laskentakriteerit. Nikkei Inc. on valtuuttanut Nikkei Digital Media Inc:n myöntämään lisenssin Nikkei 225:n käyttöön rahaston indeksiksi lisenssinsaajalle. Nikkeihin ja Nikkei 225:een liittyvä immateriaaliomaisuus ja muut tavaramerkkeihin liittyvät oikeudet on myönnetty Nikkei Inc:lle. Nikkei Inc. ja/tai Nikkei Digital Media, Inc. eivät tue, suosittele, myy tai markkinoi rahastoa. Nikkei Inc. ja/tai Nikkei Digital Media, Inc. eivät ole missään yhteydessä rahastoon, ja myöntävät lisenssinsaajalle ainoastaan lisenssin käyttää tiettyjä tavaramerkkejä ja Nikkei 225:ttä rahaston yhteydessä. Nikkei Digital Media, Inc:n ja lisenssinsaajan välinen sopimus ei sisällä oikeuksien luovutusta kolmannelle osapuolelle. Rahastoa hoidetaan lisenssinsaajan yksinomaisella riskillä. Nikkei Inc:llä ja/tai Nikkei Digital Media, Inc:llä ei ole mitään rahaston hallintaan ja transaktioihin liittyviä velvoitteita tai vastuita. Nikkei Inc. ja/tai Nikkei Digital Media, Inc. eivät vastaa rahaston laskelmien tai tietojen oikeellisuudesta. Nikkei Inc:llä ja/tai Nikkei Digital Media, Inc:llä ei ole velvollisuutta jatkaa Nikkei 225:n julkaisemista eivätkä ne ole vastuussa julkaisun virheistä, viivästyksistä, keskeytyksistä tai päättämisestä. Nikkei Inc:llä ja Nikkei Digital Media, Inc:llä on oikeus muuttaa Nikkei 225:n arvopapereiden, laskentaperusteiden tai muiden tietojen kuvausta, ja niillä on oikeus keskeyttää tai päättää Nikkei 225:n julkistaminen olematta siitä vastuussa lisenssinantajalle tai kolmannelle osapuolelle.

 

”Standard & Poor’s®” ja ”S&P®” ovat Standard & Poor’s Financial Services LLC:n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja'S&P Commodity Producers Agribusiness', 'S&P 500', 'S&P Emerging Market Infrastructure', 'S&P Global Clean Energy', 'S&P Global Timber & Forestry', 'S&P Global Water', 'S&P Commodity Producers Gold', 'S&P Listed Private Equity', 'S&P Commodity Producers Oil and Gas', 'S&P 500 Minimum Volatility' ja 'S&P SmallCap 600' on Standard & Poor’s Financial Services LLC:n tavaramerkki. BlackRock Fund Advisorsille ja sen tytäryhtiöille on myönnetty lisenssi niiden käyttöön tiettyihin tarkoituksiin. iShares® on BlackRock Fund Advisorsin tai sen tytäryhtiöiden rekisteröity tavaramerkki. S&P ei tue, suosittele, myy tai markkinoi rahastoja iShares Agribusiness UCITS ETF, iShares Core S&P 500 UCITS ETF, iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF, iShares Global Clean Energy UCITS ETF, iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF, iShares Global Water UCITS ETF, iShares Gold Producers UCITS ETF, iShares Listed Private Equity UCITS ETF, iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF, iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF, iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF, iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF, iShares S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF, iShares S&P 500 UCITS ETF (Acc), iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist) ja iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF. S&P ei ota kantaa siihen, onko tuotteisiin sijoittaminen järkevää.

 

EURO STOXX 50®, EURO STOXX® Select Dividend 30, EURO STOXX 50 ex Financials index, EURO STOXX® Mid, EURO STOXX® Small, EURO STOXX® Total Market Growth Large, EURO STOXX® Total Market Value Large ja STOXX® Europe 50 ovat STOXX Limitedin ja/tai sen lisenssinantajien (”lisenssinantajat”) immateriaaliomaisuutta (mukaan lukien rekisteröidyt tavaramerkit), ja niitä käytetään lisenssin nojalla. iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF, iShares EURO Dividend UCITS ETF, iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Acc), iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist), iShares EURO STOXX 50® ex-Financials UCITS ETF, iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF, iShares EURO STOXX Small UCITS ETF, iShares EURO Total Market Growth Large UCITS ETF, iShares EURO Total Market Value Large UCITS ETF ja iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF eivät ole STOXXin tai sen lisenssinantajien tukemia, merkitsemiä, myymiä tai markkinoimia rahastoja, eivätkä nämä tahot vastaa niistä millään tavalla.

 

SIX Swiss Exchange ei tue iShares SMI (DE) -rahastoa eikä toimi sen suosittelijana, myyjänä eikä myynninedistäjänä. SIX Swiss Exchange ei anna neuvoja näihin tuotteisiin sijoittamisesta. SMI® on SIX Swiss Exchangen rekisteröity tavaramerkki, joten sen käyttäminen on luvanvaraista.

'ATX®' (Austrian Traded Index®) on Wiener Börse AG:n rekisteröity tavaramerkki. ATX®-tavaramerkin käyttämiselle on saatu lupa. Wiener Börse AG ei tue, suosittele eikä markkinoi iShares ATX (DE) -rahastoa.

 

iShares® ja BlackRock® ovat BlackRock Inc:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muualla.
© 2014 BlackRock Advisors (UK) Limited. Yritysrekisterinumero 00796793. Kaikki oikeudet pidätetään. Puheluja saatetaan kuunnella tai tallentaa.

© 2014 BlackRock, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, ja myös logossa tyylitelty ovat BlackRock Inc:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muualla. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

 

Muutokset

 

BlackRock pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja aika ajoin. Käyttöehtojen viimeisin versio on saatavana tältä sivustolta.

 

Sovellettava lainsäädäntö ja lainkäyttöalue

 

Näihin käyttöohjeisiin ja sinun tämän sivuston käyttöön ja sivuston sisältöön sovelletaan Ison-Britannian lainsäädäntöä ja riidat ratkaistaan ilman yksinoikeutta Ison-Britannian tuomioistuimissa.

 

© 2012 BlackRock Advisors (UK) Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lupauksemme sinulle

 

Olemme ylpeitä mahdollisuudesta palvella sijoitustarpeitasi. Tähän liittyy suuri vastuu, johon kuuluu myös arkaluontoisten ja luottamuksellisten tietojesi suojaaminen. BlackRock Investment Management (UK) Limited ja BlackRock Advisors (UK) Limited (jäljempänä ”BlackRock”) kunnioittavat yksityisyyteen liittyviä valintojasi. Jos annat meille henkilökohtaisia tietoja tämän sivuston kautta, käsittelemme niitä tämän yksityisyyden suojan mukaisesti.

 

Sitoudumme

 

(a) suojaamaan meille toimittamiasi henkilökohtaisia tietoja

(b) kertomaan, miten käytämme tietoja, joita keräämme sinusta ja

(c) varmistamaan, että tiedät, miksi aiomme paljastaa henkilökohtaisia tietojasi.

 

Verkkosivuston käyttö

 

Tätä sivustoa käyttäessäsi tiedostat, että saatamme seurata ja tallentaa tietoja järjestelmiä, vianmääritystä, hallintoa ja raportointia varten. Näitä tietoja ovat esimerkiksi sivuston kokonaiskävijämäärä ja sivuston eri osissa käyneiden kävijöiden määrä. Henkilöllisyytesi ei ole tunnistettavissa tällaisesta tietojen käsittelemisestä.

 

Evästeet

 

Tässä osiossa evästeitä koskeva tieto on annettu toukokuussa 2011 voimaan tulleen Euroopan Unionin lainsäädännön mukaisesti.

 

Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat tietokoneesi muistiin ja kovalevylle aina vieraillessasi tietyillä verkkosivuilla. Evästeitä käytetään, jotta verkkosivut toimisivat. Niiden avulla välitetään myös tietoa sivujen omistajille.

 

Miksi käytämme evästeitä?

Evästeet auttavat meitä tarjoamaan räätälöityjä palveluita ja tietoja. Käytämme evästeitä kaikilla verkkosivuillamme, jotta saisimme yleistä tietoa siitä, miten ja milloin sivuillamme vieraillaan, millaista teknologiaa käyttäjämme suosivat – kuten millaista videosoitinta he käyttävät – sekä siitä, toimivatko verkkosivumme asianmukaisesti.

 

Jos käytät salasanalla suojattuja sivustojamme, evästeitä tai muuta teknologiaa käytetään sinun tunnistamiseesi, tallentamaan käyttäjäominaisuutesi ja -asetuksesi, helpottamaan sivujen selaamista sekä muokkaamaan sivujen sisältöä, jotta ne vastaisivat paremmin kiinnostuksenkohteitasi.

 

Käytämme yleisesti evästeitä verkkosivuillamme seuraaviin tarkoituksiin:

Tietojen analysointi: Analyyttiset evästeet mahdollistavat sivuillamme vierailevien käyttäjien tunnistamisen, laskemisen ja seuraamisen. Tämä auttaa meitä parantamaan ja kehittämään verkkosivujemme toimintaa, esimerkiksi kertomalla, löytävätkö vierailijat sivulta etsimänsä tiedon helposti, tai tunnistamalla ne verkkosivujen ominaisuudet, jotka kiinnostavat heitä eniten.

Käyttömieltymysten tunnistaminen: Jotkut verkkosivuillamme olevista evästeistä aktivoituvat, kun vierailija tekee verkkosivujemme käyttöä koskevan valinnan. Tämän jälkeen verkkosivumme ikään kuin muistavat tietyn käyttäjän tekemät asetukset, mikä mahdollistaa verkkosivujemme ominaisuuksien räätälöimisen kullekin yksittäiselle käyttäjälle sopivaksi.

Ehdot: Käytämme verkkosivuillamme evästeitä tallentaaksemme, milloin vierailija on nähnyt tai hyväksynyt verkkosivujemme käyttöä koskevat ehdot, kuten tämän tietosuojakäytännön. Pyrimme tällä tavalla parantamaan sivujemme käyttömukavuutta, eikä vierailijaa esimerkiksi pyydetä toistuvasti hyväksymään samoja ehtoja.

Istunnonhallinta: Verkkosivujemme tuottamisessa käytetty ohjelmisto hyödyntää evästeitä teknisiin tarkoituksiin palvelimiemme toiminnan ohjaamisessa. Käytämme evästeitä esimerkiksi pyyntöjen jakamiseen useille eri palvelimille, käyttäjien tunnistamiseen sekä määrittelemään, mihin sivustojen ominaisuuksiin heillä on pääsy, pyyntöjen alkuperän todentamiseen, käyttäjien istuntotietojen keräämiseen sekä määrittelemään, mitkä valinnat tai sivut on näytettävä, jotta verkkosivut toimivat.

Toiminnallinen tarkoitus: Toiminnallista tarkoitusta varten olevat evästeet tallentavat tietoja, joita tarvitaan sovellustemme toimimiseen. Esimerkiksi mikäli sovellusten tapahtumat tai pyynnöt sisältävät useita työvaiheita, evästeitä käytetään tietojen väliaikaiseen tallentamiseen kussakin eri vaiheessa, jotta tapahtumakokonaisuus tai pyyntö on mahdollista toteuttaa.

 

Evästeasetuksesi

 

Voit halutessasi kieltää evästeiden käytön selainasetuksistasi. Tietokoneesi tai mobiililaitteesi on kuitenkin hyväksyttävä evästeet, jotta saisit BlackRockin verkkosivuista täyden hyödyn, sillä verkkosivumme eivät toimi kunnolla ilman niitä. Lisäksi evästeitä tarvitaan, jotta voimme tarjota sinulle verkkosivujemme yksilölliset ominaisuudet.

 

Paikallinen Flash-tallennus

 

Tietty verkkosivujemme sisältö, kuten animaatiot, videot ja työkalut ovat suunniteltu näytettäviksi Adobe Flash Playerilla. Paikallista Flash-tallennusta (jota yleisesti kutsutaan Flash-evästeiksi) käytetään käyttökokemustesi parantamiseksi. Flash-tiedot tallentuvat laitteellesi tavallisia evästeitä muistuttavalla tavalla kuitenkin niin, että niitä käyttää ja ohjaa suoraan Flash-ohjelmistosi.

 

Mikäli haluat kytkeä pois tai poistaa paikalliseen Flash-muistiin tallennettuja tietoja, voit tehdä sen Flash-ohjelmistoasi koskevien ohjeiden mukaisesti. Ohjeet löytyvät osoitteesta www.adobe.com. Huomioi kuitenkin, että jotkut sivut eivät välttämättä toimi, mikäli kytket Flash-evästeet pois päältä

 

Kolmansien osapuolten asettamat evästeet

 

Kun vierailet verkkosivuillamme, saatat vastaanottaa kolmansien osapuolten asettamia evästeitä. Näitä ovat mahdollisesti muun muassa Googlen, Unican, Forseen, Wall Street on Demand:n, Morningstarin, Media Mindin ja/tai Flurryn asettamat evästeet. Kyseisiä evästeitä käytetään tarkoituksiin, jotka on kuvattu osiossa “Miksi käytämme evästeitä”. Me emme ohjaa tai valvo kolmansien osapuolten evästeitä, joten suosittelemme tutustumaan kyseisten osapuolten verkkosivuilla annettuihin tietoihin evästeiden käytöstä sekä niiden hallinnasta. Voit halutessasi estää kolmansien osapuolten evästeiden käytön selainasetuksistasi.

 

Evästeasetusten muuttaminen

 

Mikäli haluat jatkossa estää verkkosivujemme evästeiden käytön selaimessasi, voit poistaa ne kokonaan käytöstä. Ohjeet evästeiden poistamiseen tietokoneeltasi tai mobiililaitteeltasi riippuvat käyttämästäsi käyttöjärjestelmästä sekä selaimesta. Huomioi kuitenkin, että evästeiden käytön estäminen heikentää verkkosivujemme toimivuutta.

 

Sivustolta www.allaboutcookies.org löytyy ohjeita siitä, kuinka evästeitä hallitaan monessa yleisesti käytetyssä selaimessa. Voit myös katsoa ohjeita ohjelmistonne mukana tulleista käyttöohjeista tai selaimesi ”Ohje”-painikkeesta.

 

Lisätietoa evästeistä

 

Mikäli haluat saada lisää tietoa evästeistä sekä siitä, miten niitä hallitaan, ole hyvä ja vieraile osoitteessa www.allaboutcookies.org.

 

Henkilökohtaisten tietojen toimittaminen

 

Käytämme henkilökohtaisia tietojasi tilisi hoitamiseen, sinulle tarjoamiemme palvelujen kehittämiseen, tietojen toimittamiseen sinulle sekä tiedottamiseen lisätuotteista tai -palveluista, jotka voivat kiinnostaa sinua. Käsittelemme henkilötietojasi vain siinä määrin kuin se on tarpeen näiden palvelujen tarjoamiseksi.

 

Hyväksyntäsi

 

Emme toimita henkilökohtaisia tietojasi kolmansille osapuolille suoramarkkinointikäyttöä varten ilman sinun hyväksyntääsi, muuten kuin siinä tapauksessa, että tämä sivusto tai yrityksemme myydään. Tarjoamme sinulle kuitenkin mahdollisuuden saada tietoja, joiden arvelemme kiinnostavan sinua. Voit tilata suoramarkkinointia rekisteröitymällä tälle sivustolle ja antamalla erikseen suostumuksesi suoramarkkinoinnille. Lähetämme yleensä suoramarkkinointimateriaalia valintasi mukaan sähköpostilla tai postin kautta. Jos haluat, ettemme enää lähetä sinulle suoramarkkinointimateriaalia, voit lopettaa sen helposti. Aina kun saat suoramarkkinointia sähköpostilla, viestissä on tiedot tilauksen peruuttamisesta sähköisesti. Voit myös ilmoittaa sähköpostia ja muita markkinointitapoja koskevat valintasi meille puhelimitse tai kirjoittamalla meille. Ohjeet on esitetty tämän yksityisyyden suojan kohdassa "Yhteydenotot".

 

Yksityisyyden varmistaminen

 

Työntekijämme joutuvat takaamaan henkilökohtaisten tietojesi luottamuksellisuuden. He ymmärtävät, miten tärkeää asiakkaiden luottamuksen ja yksityisyyden säilyttäminen on. Pyrimme varmistamaan kaikin kohtuullisin toimenpitein, että tietosi tallennetaan turvallisesti, ja estämään niiden luvattoman käytön. Olemme ottaneet käyttöön tietojasi suojaavia turvatoimenpiteitä, joita seuraamme säännöllisesti. Internetin luonteen vuoksi emme kuitenkaan valitettavasti pysty takaamaan omista toimenpiteistämme huolimatta, että tietosi pysyvät jatkuvasti suojattuina. Hakkerit pyrkivät jatkuvasti voittamaan jopa uusimmat suojausjärjestelmät, minkä vuoksi emme pysty antamaan tällaista lupausta. Tiedosta, että kertoessasi tietoja keskustelualueilla, foorumeilla tai muissa julkisissa palveluissa, joita tämän sivuston kautta saatetaan tarjota, muut ihmiset saattavat pystyä käyttämään ilmoittamiasi tietoja. Emme vastaa näin ilmoittamiesi tietojen paljastumisesta. On epätodennäköistä, että myisimme sivuston tai yrityksemme sekä sinun ja muiden asiakkaittemme henkilökohtaiset tiedot kenellekään, mutta jos näin tapahtuu, pyrimme varmistamaan, että henkilökohtaisten tietojen suojaukseen liittyvät oikeutesi ja vapautesi suojataan asianmukaisesti. Sivustollamme on useita linkkejä sivustoille, joita emme hallitse me tai meihin liittyvät yritykset. Emme vastaa sellaisten sinua koskevien tietojen käytöstä, jotka on koottu sen perusteella, että olet käyttänyt kyseisiä sivustoja. Tämä yksityisyyden suoja ei koske muiden tahojen kuin meidän hallinnoimia sivustoja.

 

Yhteydenotot

 

Tarvitsemme apuasi, jotta voimme varmistaa, että järjestelmiemme sinua koskevat tiedot pitävät paikkansa. Ole hyvä ja ilmoita meille henkilökohtaisten tietojesi muuttumisesta, jos olet niitä aiemmin meille ilmoittanut. Voit halutessasi myös pyytää kerran vuodessa veloituksetta jäljenteen hallussamme olevista, sinua koskevista henkilötiedoista. Jos haluat käyttää tätä oikeuttasi, lähetä kirjallinen pyyntö osoitteeseen: iShares Business Development, BlackRock, 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Jos haluat muuttaa tapaa, jolla saat meiltä markkinointimateriaalia, tai ilmoittaa, että et enää halua vastaanottaa kyseistä materiaalia, voit kirjoittaa osoitteeseen: iShares Client Services, BlackRock, 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, lähettää sähköpostia osoitteeseen feedback@iShares.com tai soittaa numeroon 0800 918 277.

 

Tietojesi käyttö ja paljastaminen kolmansille osapuolille

 

Paljastamme meille toimittamiasi henkilökohtaisia tietoja kolmansille osapuolille vain, jos olet antanut siihen luvan, tai jos se tapahtuu tämän yksityisyyden suojan ilmoittamalla tavalla. Voimme kertoa kolmansille osapuolille tietoja sivustomme yleisestä käytöstä esimerkiksi käyttötottumusten esittelemiseksi mainostajille ja muille liikekumppaneille. Ilmoittamissamme tiedoissa ei ole sellaisia henkilökohtaisia tietoja, joiden avulla käyttäjä voitaisiin tunnistaa. Saatamme toimittaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille (tytäryhtiömme mukaan lukien), joiden kanssa olemme tehneet sopimuksen suoramarkkinointipalvelujen tarjoamisesta meidän puolestamme ja meidän nimissämme. Varmistamme tällaisten kolmansien osapuolten kanssa tehtävällä sopimuksella, että henkilötietojasi käsitellään sovellettavan lainsäädännön ja tämän yksityisyyden suojan mukaisesti. Ilmoittamalla henkilötietojasi meille tämän sivuston kautta annat hyväksyntäsi henkilökohtaisten tietojesi toimittamiseen edellä tarkoitetuille kolmansille osapuolille, jotka voivat toimia joko asuinmaassasi tai muissa maissa. Saatamme toimittaa henkilökohtaisia tietojasi poliisille tai muulle valvontaviranomaiselle, jos meitä pyydetään tekemään niin lainsäädännön noudattamiseksi tai sen vuoksi, että sinun epäillään käyttäneen sivustoamme tai jotakin sen palvelua väärin. Pyrimme estämään muita ihmisiä paljastamasta henkilökohtaisia tietojasi ilman lupaa, mutta emme vastaa tietojen luvattomasta paljastumisesta tai muista tietosuojarikkomuksista tai muiden tahojen toimenpiteistä, jos tiedot on toimitettu kyseisille tahoille sinun luvallasi tai muun tahon kuin meidän tai osakkuusyrityksiemme laillisen toimivallan perusteella.

 

Ison-Britannian vuoden 1998 tietosuojalaki

 

Jos olet Ison-Britannian asukas, käsittelemme meille toimittamiasi henkilökohtaisia tietoja Ison-Britannian vuoden 1998 tietosuojalain mukaisesti. Henkilötietosi voidaan toimittaa tai niitä voivat käyttää muut BlackRock-konsernin organisaatiot, johon BlackRock Investment Management (UK) Limited ja BlackRock Advisors (UK) Limited kuuluvat. Niitä voidaan toimittaa myös edustajillemme ja palveluntarjoajillemme siinä määrin kuin se on tarpeen, jotta voimme tarjota sinulle palvelujamme, mutta niitä ei saa paljastaa muille ulkopuolisille organisaatioille ja/tai henkilöille, ellet ole antanut siihen lupaa ja/tai ellei tietojen paljastaminen ole välttämätöntä, jotta voimme

 

(a) toteuttaa sopimuksen, jonka sopijapuoli olet tai

(b) noudattaa säädöksistä tai määräyksistä johtuvia velvollisuuksiamme tai

(c) harjoittaa normaalia liiketoimintaamme.

 

BlackRockille ilmoitetut henkilökohtaiset tiedot säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen

 

(a) sinuun kohdistuvien sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi tai

(b) ulkoisesti asetettujen, lainsäädäntöön tai määräyksiin perustuvien velvoitteiden noudattamiseksi.

 

Hyväksyt sen, että henkilökohtaisia tietojasi voidaan käyttää BlackRock-konsernin, johon BlackRock Investment Management (UK) Limited ja BlackRock Advisors (UK) Limited kuuluvat, tarjoamia tuotteita tai palveluita koskevien tietojen toimittamiseen.

 

Yksityisyyden suojan muutokset

 

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä yksityisyyden suojaa koska tahansa julkaisemalla muutetun yksityisyyden suojan verkossa (saat ilmoituksen muutoksesta, kun käytät sivustoa ensimmäisen kerran muutoksen tekemisen jälkeen). Jos jatkat edelleen sivuston käyttämistä, sinun katsotaan hyväksyneen muutokset.

 

Jos sinulla on kysyttävää tästä yksityisyyden suojasta, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen feedback@iShares.com, kirjoita meille osoitteeseen iShares Business Development, BlackRock, 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL tai soita meille numeroon 0800 918 277.

 

Tämän asiakirjan on julkaissut ja hyväksynyt Isossa-Britanniassa BlackRock Investment Management (UK) Limited ja BlackRock Advisors (UK) Limited, jotka toimivat rahoitusvalvonnan (Financial Conduct Authority) luvalla ja valvonnassa. © 2012 BlackRock Advisors (UK) Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.