Korko-sijoitukset

BGF Asian High Yield Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 24.01.2022 USD 3 212,231
12 kk todellinen tuotto alkaen 31.12.2021 1,98
Sijoitusten määrä alkaen 31.12.2021 356
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 01.12.2017
Perustamispäivä 22.09.2021
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka -
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,71%
ISIN LU2381873038
Bloomberg-tunnus -
Kulusuhde 0,50%
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BMDHV97
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 100000
Minimi lisäsijoitus GBP 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 31.12.2021 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 31.12.2021 0,00%
MSCI - ydinaseet alkaen 31.12.2021 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 31.12.2021 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 31.12.2021 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 31.12.2021 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 31.12.2021 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 31.12.2021 56,72%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 31.12.2021 43,04%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 2,11% ja öljyhiekat 0,00%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintonäkökulmat sijoitusprosessin kaikissa vaiheissa. Alustavassa ideointi- ja luottotutkimusprosessissa tämä sisältää jokaisen yhtiön positiivisten ESG-ominaisuuksien tai merkittävien riskien arvioinnin sekä sisäisten valtion tai yhtiöiden ESG-asioiden due diligence -mallien käytön kolmansien osapuolten ESG-tietojen lisäksi. Positiivisia ESG-ominaisuuksia ja merkittäviä ESG-riskejä ja niiden mahdollista taloudellista vaikutusta on korostettu luottotutkimusraporteissa, ja ne saattavat vaikuttaa salkunhoitajien sijoituspäätöksiin ja arvopaperivalintoihin. Ylhäältä alaspäin tarkasteltuna rahastonhoitaja tarkastelee myös salkun yhteenlaskettuja ESG-mittareita BlackRockin Aladdin-järjestelmän avulla. Rahastonhoitaja huomioi salkkua seuratessaan myös ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintokriteerit ja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun riskiarviointeja sijoitustiimin ja BlackRockin riski- ja kvantitatiiviseen analysointiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä analysoidaan salkun altistusta merkittäville ESG-riskeille ja keskustellaan siitä.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.12.2021
Nimi Painotus (%)
YES BANK IFSC BANKING UNIT BRANCH MTN RegS 3.75 02/06/2023 1,23
GREENKO POWER II LIMITED RegS 4.3 12/13/2028 1,22
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS 8.95 03/11/2025 1,19
MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV RegS 5.125 05/07/2029 0,94
MEDCO BELL PTE LTD RegS 6.375 01/30/2027 0,94
Nimi Painotus (%)
MGM CHINA HOLDINGS LTD RegS 5.875 05/15/2026 0,90
CATHAY PACIFIC MTN FINANCING (HK) MTN RegS 4.875 08/17/2026 0,88
AXIS BANK LTD GIFT CITY (GANDHINAG RegS 4.1 12/31/2049 0,80
ACEN FINANCE LTD MTN RegS 4 12/31/2049 0,80
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS 13.875 01/21/2024 0,80
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.12.2021

% markkina-arvosta

alkaen 31.12.2021

% markkina-arvosta

alkaen 31.12.2021

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.12.2021

% markkina-arvosta

alkaen 31.12.2021

% markkina-arvosta

alkaen 31.12.2021

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D3 Hedged GBP Kuukausittain 8,24 0,03 0,37 10,04 7,89 - LU2381873038 - -
Class A8 Hedged EUR Kuukausittain 7,56 0,03 0,40 10,54 7,24 - LU2125116413 - -
Class A8 Hedged GBP Kuukausittain 7,59 0,03 0,40 10,55 7,27 - LU2125116330 - -
Class D6 USD Kuukausittain 7,29 0,03 0,41 10,16 6,98 - LU1564328497 - -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 78,01 0,30 0,39 108,10 74,67 - LU1919856309 - -
Class A8 Hedged SGD Kuukausittain 8,50 0,03 0,35 11,82 8,14 - LU2127175417 - -
Class A6 USD Kuukausittain 6,97 0,03 0,43 9,72 6,67 - LU1564328141 - -
Class D3 Hedged EUR Kuukausittain 7,43 0,03 0,41 10,01 7,12 - LU2344714063 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 88,93 0,34 0,38 115,02 85,16 - LU2125116173 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 8,72 0,03 0,35 11,28 8,35 - LU2125115951 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 7,60 0,03 0,40 10,57 7,28 - LU1564328737 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 8,76 0,03 0,34 11,35 8,39 - LU2125116256 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 9,74 0,04 0,41 12,59 9,33 - LU1564328810 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 8,08 0,03 0,37 10,49 7,74 - LU2250419111 - -
Class I2 USD - 7,82 0,03 0,39 10,07 7,48 - LU2339509122 - -
Class A5 USD Neljännesvuosittain 8,27 0,03 0,36 10,04 7,92 - LU2379469104 - -
Class D2 Hedged GBP - 8,40 0,03 0,36 10,04 8,05 - LU2381872907 - -
Class A2 USD Ei ole 9,54 0,04 0,42 12,32 9,14 - LU1564328067 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 8,65 0,04 0,46 11,24 8,28 - LU2125116090 - -
Class D2 USD Ei ole 9,72 0,04 0,41 12,53 9,31 - LU1564328224 - -
Class I6 USD Kuukausittain 7,51 0,03 0,40 10,43 7,19 - LU2211195172 - -
Class X2 USD - 10,00 0,04 0,40 12,84 9,57 - LU1564328901 - -
Class I2 Hedged EUR - 7,87 0,03 0,38 10,20 7,53 - LU2327297755 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly
Neeraj Seth
Neeraj Seth
Suanjin Tan
Suanjin Tan

Dokumentit

Dokumentit