Osakkeet

BGF Circular Economy

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Pienempien yritysten osakekaupan volyymi on yleensä pienempi, ja hintavaihtelut niissä ovat suurempia kuin suurempien yritysten osakekaupassa. Kehittyvät markkinat reagoivat yleensä herkemmin taloudellisiin ja poliittisiin olosuhteisiin kuin kehittyneet markkinat. Muita tekijöitä ovat suurempi likviditeettiriski, sijoituksia tai varainsiirtoa koskevat rajoitukset sekä rahaston odottamien arvopaperitoimitusten tai maksujen myöhästyminen/laiminlyönti. Valuuttariski: Rahasto sijoittaa muihin valuuttoihin. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat näin ollen sijoituksen arvoon. Päivittäiset muutokset osakemarkkinoilla voivat vaikuttaa osakkeiden ja niihin liittyvien arvopaperien arvoon. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat poliittiset muutokset, taloudelliset uutiset, yritysten tulokset ja merkittävät tapahtumat yrityksissä. Koska osakkeiden valinnassa sovellettavat kriteerit täyttävät kiertotalouden määritelmän, rahaston valitsemat yritykset voivat olla vähemmän hajautettuja kuin tyypillinen rahasto. Kiertotalousyrityksiin voivat vaikuttaa ympäristökysymykset, verotus, valtiollinen sääntely, hinta, tarjonta ja kilpailu. Sijoittajan tulee pitää tätä rahastoa yhtenä osana laajempaa sijoitusstrategiaa.
Loading

Tuotto

Tuotto

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 24.09.2021 USD 2 272,314
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 31.08.2021 48
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 02.10.2019
Perustamispäivä 31.03.2021
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka -
SFDR-luokitus Artikla 9
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,91%
ISIN LU2319961509
Bloomberg-tunnus CIRC-AGG
Kulusuhde 0,85%
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BN774J1
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 5000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 07.09.2021 AAA
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 07.09.2021 8,59
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 07.09.2021 95,81
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 07.09.2021 98,84
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 07.09.2021 Equity Global
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 07.09.2021 193,55
Vertaisryhmän rahastot alkaen 07.09.2021 4
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 07.09.2021 30.04.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 31.08.2021 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 31.08.2021 0,00%
MSCI - ydinaseet alkaen 31.08.2021 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 31.08.2021 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 31.08.2021 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 31.08.2021 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 31.08.2021 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 31.08.2021 99,40%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 31.08.2021 0,62%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,00% ja öljyhiekat 0,00%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-kriteerit muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessiin kuuluvien ideoinnin, yritystutkimuksen, salkun rakentamisen ja jatkuvan seurannan aikana. ESG-tiedot voidaan hankkia ulkopuolisilta tiedon toimittajilta sekä sitoutumiseen liittyvistä sisäisistä kommenteista ja yritysvierailuilta sekä BlackRockin sijoitustenhoidon palautteesta. Rahastonhoitaja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun arviointeja riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.08.2021
Nimi Painotus (%)
ASML HOLDING NV 4,11
MICROSOFT CORP 3,56
AGILENT TECHNOLOGIES INC 3,44
VEOLIA ENVIRON. SA 3,27
OWENS CORNING 3,18
Nimi Painotus (%)
NIKE INC CLASS B 3,04
LOREAL SA 3,04
BUREAU VERITAS SA 2,99
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 2,99
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2,85
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class SR2 EUR EUR - 9,56 -0,10 -1,04 9,89 8,52 - LU2319961509 - -
Class Z2 USD - 15,40 -0,19 -1,22 16,13 11,03 - LU2041044848 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 11,19 -0,13 -1,15 11,73 9,75 - LU2298321154 - -
Class D2 EUR Ei ole 13,06 -0,13 -0,99 13,51 9,41 - LU2041044335 - -
Class SR4 USD USD Vuotuinen 11,16 -0,14 -1,24 11,69 10,00 - LU2319961335 - -
Class I2 JPY - 1 703,00 -11,00 -0,64 1 774,00 1 154,00 - LU2168065493 - -
Class I2 USD - 15,39 -0,19 -1,22 16,12 11,03 - LU2041044681 - -
Class A2 EUR Ei ole 12,86 -0,13 -1,00 13,31 9,33 - LU2041044178 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 13,91 -0,17 -1,21 14,58 10,07 - LU2092937221 - -
Class I2 Hedged JPY - 1 595,00 -19,00 -1,18 1 671,00 1 149,00 - LU2168065576 - -
Class I4 GBP GBP Vuotuinen 11,29 -0,10 -0,88 11,71 10,00 - LU2319961095 - -
Class SR2 EUR Hedged EUR - 11,14 -0,14 -1,24 11,68 10,00 - LU2319961418 - -
Class I2 EUR - 13,14 -0,13 -0,98 13,59 9,44 - LU2041044764 - -
Class A4 USD Vuotuinen 10,12 -0,12 -1,17 10,60 9,68 - LU2360108059 - -
Class A2 USD Ei ole 15,06 -0,18 -1,18 15,79 10,90 - LU2041044095 - -
Class SR2 USD USD - 11,20 -0,13 -1,15 11,73 10,00 - LU2319961251 - -
Class I4 USD Vuotuinen 15,45 -0,19 -1,21 16,19 14,77 - LU2360107911 - -
Class SR4 GBP GBP Vuotuinen 8,15 -0,07 -0,85 8,47 7,25 - LU2319961178 - -
Class X2 USD - 15,60 -0,19 -1,20 16,34 11,11 - LU2041044921 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 14,36 -0,17 -1,17 15,05 10,36 - LU2087589854 - -
Class D2 USD Ei ole 15,30 -0,18 -1,16 16,03 10,99 - LU2041044251 - -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 113,46 -1,35 -1,18 118,73 97,62 - LU2298321402 - -
Class A2 Hedged CAD Ei ole 11,18 -0,14 -1,24 11,73 9,76 - LU2298321071 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 111,97 -1,35 -1,19 117,39 97,56 - LU2298321311 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 11,14 -0,14 -1,24 11,69 9,75 - LU2298320859 - -
Class A2 Hedged NZD Ei ole 11,19 -0,14 -1,24 11,74 9,75 - LU2298321238 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 11,18 -0,14 -1,24 11,73 9,75 - LU2298320933 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham
Sumana Manohar
Sumana Manohar

Dokumentit

Dokumentit