Osakkeet

LCTU

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF ACTIIVINEN

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Loading

Tuotto

Tuotto

Osingonjaot

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Preemio/diskonttaus

Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD, suojatun rahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvissa tilanteissa. Tuottotiedot perustuvat ETF-rahaston substanssiarvoon, joka ei ole välttämättä sama kuin ETF-rahaston markkinahinta. Eri osuudenomistajat voivat realisoida tuottoja, jotka eivät vastaa substanssiarvon tuottoa.

Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 22.04.2021 USD 1 301 367 936
Rahaston koko (miljoonaa) USD 1 301,368
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Perustamispäivä 06.04.2021
Omaisuuslaji Osakkeet
Kotipaikka Yhdysvallat
Vertailuindeksi Russell 1000 Index
Preemio/diskonttaus alkaen 22.04.2021 0,07%
30 päivän keski- volyymi alkaen 21.04.2021 2 541 017,00
30 päivän keskimääräinen osto- ja myyntikurssien erotus alkaen 21.04.2021 0,08

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Liikkeessä olevat osuudet alkaen 22.04.2021 27 475 000
Sijoitusten lukumäärä alkaen 21.04.2021 349
Vertailuarvon taso alkaen 22.04.2021 USD 13 837,35
Nettovarat alkaen 22.04.2021 USD 1 301 367 935,69
Vertailuarvon tunnus -
Jaettu tuotto alkaen - -
Tilivuoden päätös -
P/E-luku alkaen 21.04.2021 0,00
P/B-luku alkaen 21.04.2021 0,00

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 20.04.2021 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 20.04.2021 0,68%
MSCI - ydinaseet alkaen 20.04.2021 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 20.04.2021 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 20.04.2021 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 20.04.2021 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 20.04.2021 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 20.04.2021 99,10%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 20.04.2021 0,90%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,00% ja öljyhiekat 0,66%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ympäristönäkökohdat sijoitusprosessin tutkimus-, valinta-, seuranta- ja raportointivaiheissa. Tähän sisältyvät ympäristökriteereistä kolmansien osapuolten tiedot ja merkittävät näkökohdat sijoitustiimin määritelmän mukaan Rahastonhoitaja tekee tiukkaa tutkimusta sisäisiä tutkimussignaaleja rakentaessaan, mikä auttaa mittaamaan yhtiön altistusta vähähiiliseen talouteen liittyville siirtymäriskeille ja -mahdollisuuksille ja niiden hallintaa. Tässä signaalissa huomioidaan sijoitustiimin määrittämät keskeiset suorituskykyindikaattorit luonnonvarojen hallinnan ja keskeiseen liiketoimintaan osallistumisen alueilta. Kun nämä indikaattorit täyttävät signaaliin sisällyttämiseen vaadittavat kriteerit, nämä tiedot sisällytetään sijoituspäätöksiin jatkuvasti. Lisäksi rahastonhoitaja tutkii ympäristöaltistuksia, kuten hiilipäästöjen suuruutta ja ympäristöä säästävän tekniikan tuottoa raportointijaksolla. Nämä hankitaan Aladdinilta tai suoraan ulkopuolisilta tiedon toimittajilta.

Rekisteröinti sijainnit

Rekisteröinti sijainnit

  • Alankomaat

  • Belgia

  • Irlanti

  • Iso-Britannia

  • Luxemburg

  • Ruotsi

  • Suomi

Omistukset

Omistukset

alkaen 21.04.2021
Lyhenne ISIN Nimi Sektori Sijainti Omaisuuslaji Nimellisarvo Markkina-arvo Paino (%) Hinta Kurssi Markkinavaluutta Nimellisarvo
Liikkeeseenlaskijan tunnus Nimi Omaisuuslaji Painotus (%) Hinta Nimellisarvo Markkina-arvo Nimellisarvo Sektori ISIN Kurssi Sijainti Markkinavaluutta
Sijoitukset saattavat muuttua.


Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 21.04.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Maantieteellinen riskialtistus liittyy ensisijaisesti tuotteen sisältämien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kotipaikkoihin, joiden riskialtistukset on laskettu yhteen ja ilmaistu prosenttiosuutena tuotteen kaikista sijoituksista. Joissakin tapauksissa se voi kuitenkin heijastaa sijaintia, jossa arvopaperien liikkeeseenlaskija harjoittaa merkittävää osaa liiketoiminnastaan.
alkaen 21.04.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Allokaatiot saattavat muuttua.

Listaukset

Kurssi Lyhenne Valuutta Listauspäivämäärä SEDOL Bloomberg-tunnus RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Yleinen koodi (EOC) ISIN/INAV
NYSE Arca LCTU USD 08.04.2021 - - - - - - - - - -

Dokumentit

Dokumentit