Osakkeet

BlackRock Global Impact Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kehittyvät markkinat reagoivat yleensä herkemmin taloudellisiin ja poliittisiin olosuhteisiin kuin kehittyneet markkinat. Muita tekijöitä ovat suurempi likviditeettiriski, sijoituksia tai varainsiirtoa koskevat rajoitukset sekä rahaston odottamien arvopaperitoimitusten tai maksujen myöhästyminen/laiminlyönti. Johdannaiset voivat olla erittäin herkkiä kohde-etuuden arvon muutoksille ja voivat voimistaa tappioita ja voittoja ja altistaa siten rahaston suurille arvon vaihteluille. Vaikutus rahastoon voi olla suurempi, jos johdannaisten käyttö on laajaa tai monimutkaista. Frontier-markkinat reagoivat yleensä herkemmin taloudellisiin ja poliittisiin olosuhteisiin kuin kehittyneet ja kehittyvät markkinat. Muita tekijöitä ovat suurempi likviditeettiriski, sijoituksia tai varainsiirtoa koskevat rajoitukset sekä rahaston odottamien arvopaperitoimitusten tai maksujen myöhästyminen/ laiminlyönti. Sijoituksen arvonvaihteluiden ja sijoitetun pääoman menettämisen riski voi olla tavanomaista suurempi.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Alkaen
31.03.2019
Saakka
31.03.2020
Alkaen
31.03.2020
Saakka
31.03.2021
Alkaen
31.03.2021
Saakka
31.03.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.03.2022

- - - - -8,77
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-13,84 - - - -
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-10,74 -3,10 0,86 -13,84 - - - -

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 26.05.2022 USD 215,878
Rahaston perustaminen 31.03.2020
Perustamispäivä 16.11.2020
12 kk todellinen tuotto alkaen 30.04.2022 0,00
Sijoitusten määrä alkaen 29.04.2022 49
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka -
SFDR-luokitus Artikla 9
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu 1,70%
ISIN IE00BMYPBC33
Bloomberg-tunnus -
Kulusuhde 0,00%
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BMYPBC3
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 5000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 07.04.2022 A
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 07.04.2022 88,98
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 07.04.2022 6,61
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 07.04.2022 10,53
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 07.04.2022 Equity Global
Vertaisryhmän rahastot alkaen 07.04.2022 4 728
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 07.04.2022 37,24
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 07.04.2022 87,18
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 07.04.2022 30.11.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 29.04.2022 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 29.04.2022 0,00%
MSCI - ydinaseet alkaen 29.04.2022 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 29.04.2022 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 29.04.2022 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 29.04.2022 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 29.04.2022 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 29.04.2022 94,13%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 29.04.2022 5,89%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,00% ja öljyhiekat 0,00%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahaston dokumentaatiossa kuvatun sijoitusprosessin lisäksi rahastonhoitaja huomioi myös ESG-kriteerit sijoitusprosessiin kuuluvien ideoinnin, yritystutkimuksen, salkun rakentamisen ja jatkuvan seurannan aikana. ESG-tiedot voidaan hankkia BlackRockin sisäisestä ESG-tutkimuksesta, ulkopuolisilta tiedon toimittajilta tai olemalla yhteydessä yhtiön johtoon. Rahastonhoitaja huomioi altistuksen merkittäville ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintoriskeille ja käyttää BlackRockin sisäisiä merkintöjä liiketoimintaan osallistumisesta ja kiistakysymyksistä muiden työkalujen ohella sijoituskelpoisen alueen suodattamisessa. Rahastonhoitaja hyödyntää säännöllisiä tapaamisia yritysjohdon kanssa ja yritysvierailuja ESG-asioita koskevien huolenaiheiden käsittelemiseksi. Kaikki edellä mainitut asiat rekisteröidään riippumattomina ESG-kommentteina niille varattuun kohtaan sisäisissä osakeraporteissa sekä analyytikoiden yritystapaamisten muistiinpanoissa. ESG-keskustelu on tarpeellinen, olennainen ja pakollinen osa tiimin säännöllisiä arvopaperiesittelyjä, riski- ja kvantitatiiviseen analysointiin erikoistuneen ryhmän arviointeja, salkun ominaisuuksien tarkasteluja, päivittäisiä tiimitapaamisia ja tietohallintojohtajien kanssa tehtäviä tarkastuksia.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.04.2022
Nimi Painotus (%)
ROYALTY PHARMA PLC 4,59
ZOETIS INC 4,43
BROOKFIELD RENEWABLE CORP 3,97
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT 3,69
VEEVA SYSTEMS INC 3,53
Nimi Painotus (%)
DANAHER CORPORATION 3,42
HALMA PLC 3,40
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 3,40
EDP RENOVAVEIS SA 3,37
BALL CORPORATION 3,29
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A EUR - 92,38 0,64 0,70 120,33 89,32 92,38 IE00BMYPBC33 92,38 -
Class X Acc AUD - 79,38 0,79 1,01 108,17 76,92 79,38 IE0003ASDU71 79,38 -
Class Z GBP - 131,23 1,08 0,83 171,03 127,41 131,23 IE00BLGM4N70 131,23 -
Class Z GBP - 81,02 0,67 0,83 105,59 78,66 81,02 IE00BL5B5098 81,02 -
Class Z EUR - 136,30 0,95 0,70 176,20 131,73 136,30 IE00BLGM4M63 136,30 -
Class D USD - 132,13 1,39 1,06 189,79 125,64 132,13 IE00BL5H0Z73 132,13 -
Class I EUR - 128,23 1,31 1,03 187,09 122,05 128,23 IE00BLJP7H80 128,23 -
Class D GBP - 130,79 1,08 0,83 170,86 127,02 130,79 IE00BL5H1323 130,79 -
Class X USD - 134,86 1,42 1,06 192,28 128,18 134,86 IE00BL5H1109 134,86 -
Class D EUR - 135,42 0,95 0,70 175,45 130,90 135,42 IE00BL5H1091 135,42 -
Class A EUR - 133,30 0,93 0,70 173,64 128,89 133,30 IE00BL5H0Y66 133,30 -
Class X GBP - 85,20 0,71 0,83 111,19 82,70 85,20 IE00BN4GXJ42 85,20 -
Class Z USD - 133,11 1,40 1,06 190,72 126,55 133,11 IE00BL5H1216 133,11 -
Class I EUR - 136,25 0,95 0,70 176,38 131,69 136,25 IE00BLJP7D43 136,25 -
Class A USD - 130,48 1,37 1,06 188,40 124,11 130,48 IE00BL5H0X59 130,48 -
Class I JPY - 9 254,31 95,08 1,04 11 457,91 8 756,12 9 254,31 IE00BLCHKM78 9 254,31 -
Class I GBP - 131,24 1,08 0,83 171,18 127,43 131,24 IE00BLJP7J05 131,24 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Eric Rice
Eric Rice
Sheetal Prasad
Sheetal Prasad

Dokumentit

Dokumentit