Osakkeet

BlackRock Global Impact Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kehittyvät markkinat reagoivat yleensä herkemmin taloudellisiin ja poliittisiin olosuhteisiin kuin kehittyneet markkinat. Muita tekijöitä ovat suurempi likviditeettiriski, sijoituksia tai varainsiirtoa koskevat rajoitukset sekä rahaston odottamien arvopaperitoimitusten tai maksujen myöhästyminen/laiminlyönti. Johdannaiset voivat olla erittäin herkkiä kohde-etuuden arvon muutoksille ja voivat voimistaa tappioita ja voittoja ja altistaa siten rahaston suurille arvon vaihteluille. Vaikutus rahastoon voi olla suurempi, jos johdannaisten käyttö on laajaa tai monimutkaista. Frontier-markkinat reagoivat yleensä herkemmin taloudellisiin ja poliittisiin olosuhteisiin kuin kehittyneet ja kehittyvät markkinat. Muita tekijöitä ovat suurempi likviditeettiriski, sijoituksia tai varainsiirtoa koskevat rajoitukset sekä rahaston odottamien arvopaperitoimitusten tai maksujen myöhästyminen/ laiminlyönti. Sijoituksen arvonvaihteluiden ja sijoitetun pääoman menettämisen riski voi olla tavanomaista suurempi.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2021

- - - - 18,25
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
19,16 - - - 37,01
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
3,54 0,62 0,04 19,16 - - - 64,64

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 03.12.2021 USD 335,009
Rahaston perustaminen 31.03.2020
Perustamispäivä 31.03.2020
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 29.10.2021 62
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka -
SFDR-luokitus Artikla 9
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu 0,75%
ISIN IE00BLJP7J05
Bloomberg-tunnus -
Kulusuhde 0,00%
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BLJP7J0
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 10000000
Minimi lisäsijoitus GBP 10000
Tulojen käyttö Karttuva

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 05.11.2021 A
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 05.11.2021 6,98
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 05.11.2021 75,00
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 05.11.2021 90,82
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 05.11.2021 Equity Global Sm&Mid Cap
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 05.11.2021 70,19
Vertaisryhmän rahastot alkaen 05.11.2021 216
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 05.11.2021 30.06.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 29.10.2021 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 29.10.2021 0,00%
MSCI - ydinaseet alkaen 29.10.2021 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 29.10.2021 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 29.10.2021 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 29.10.2021 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 29.10.2021 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 29.10.2021 90,58%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 29.10.2021 9,42%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,00% ja öljyhiekat 0,00%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahaston dokumentaatiossa kuvatun sijoitusprosessin lisäksi rahastonhoitaja huomioi myös ESG-kriteerit sijoitusprosessiin kuuluvien ideoinnin, yritystutkimuksen, salkun rakentamisen ja jatkuvan seurannan aikana. ESG-tiedot voidaan hankkia BlackRockin sisäisestä ESG-tutkimuksesta, ulkopuolisilta tiedon toimittajilta tai olemalla yhteydessä yhtiön johtoon. Rahastonhoitaja huomioi altistuksen merkittäville ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintoriskeille ja käyttää BlackRockin sisäisiä merkintöjä liiketoimintaan osallistumisesta ja kiistakysymyksistä muiden työkalujen ohella sijoituskelpoisen alueen suodattamisessa. Rahastonhoitaja hyödyntää säännöllisiä tapaamisia yritysjohdon kanssa ja yritysvierailuja ESG-asioita koskevien huolenaiheiden käsittelemiseksi. Kaikki edellä mainitut asiat rekisteröidään riippumattomina ESG-kommentteina niille varattuun kohtaan sisäisissä osakeraporteissa sekä analyytikoiden yritystapaamisten muistiinpanoissa. ESG-keskustelu on tarpeellinen, olennainen ja pakollinen osa tiimin säännöllisiä arvopaperiesittelyjä, riski- ja kvantitatiiviseen analysointiin erikoistuneen ryhmän arviointeja, salkun ominaisuuksien tarkasteluja, päivittäisiä tiimitapaamisia ja tietohallintojohtajien kanssa tehtäviä tarkastuksia.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.10.2021
Nimi Painotus (%)
ROYALTY PHARMA PLC 3,39
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT 3,38
ZOETIS INC 3,25
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 3,21
EDP RENOVAVEIS SA 3,05
Nimi Painotus (%)
APTIV PLC 3,04
JACK HENRY & ASSOCIATES INC. 3,01
PAYPAL HOLDINGS INC 2,70
VEEVA SYSTEMS INC 2,65
KONINKLIJKE PHILIPS NV 2,51
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I GBP - 152,71 -0,99 -0,64 171,86 151,02 152,71 IE00BLJP7J05 152,71 -
Class Z GBP - 94,23 -0,61 -0,64 105,59 93,78 94,23 IE00BL5B5098 94,23 -
Class D EUR - 157,56 -1,54 -0,97 175,45 147,84 157,56 IE00BL5H1091 157,56 -
Class A EUR - 155,66 -1,53 -0,97 173,64 147,16 155,66 IE00BL5H0Y66 155,66 -
Class I EUR - 158,89 -2,15 -1,34 190,05 158,89 158,89 IE00BLJP7H80 158,89 -
Class D GBP - 152,36 -0,99 -0,65 171,70 150,95 152,36 IE00BL5H1323 152,36 -
Class A USD - 160,35 -2,11 -1,30 191,52 160,35 160,35 IE00BL5H0X59 160,35 -
Class X Acc AUD - 97,58 -0,17 -0,17 108,17 97,58 97,58 IE0003ASDU71 97,58 -
Class D USD - 161,84 -2,13 -1,30 192,15 161,84 161,84 IE00BL5H0Z73 161,84 -
Class X GBP - 99,21 -0,64 -0,64 111,73 98,69 99,21 IE00BN4GXJ42 99,21 -
Class I JPY - 10 070,55 -109,00 -1,07 11 457,91 10 000,00 10 070,55 IE00BLCHKM78 10 070,55 -
Class Z USD - 162,76 -2,14 -1,30 192,77 162,76 162,76 IE00BL5H1216 162,76 -
Class I EUR - 158,39 -1,55 -0,97 176,38 148,38 158,39 IE00BLJP7D43 158,39 -
Class Z EUR - 158,36 -1,55 -0,97 176,20 148,14 158,36 IE00BLGM4M63 158,36 -
Class Z GBP - 152,62 -0,99 -0,64 171,59 150,78 152,62 IE00BLGM4N70 152,62 -
Class X USD - 164,40 -2,16 -1,30 193,67 164,40 164,40 IE00BL5H1109 164,40 -
Class A EUR - 107,87 -1,06 -0,97 120,33 101,98 107,87 IE00BMYPBC33 107,87 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Eric Rice
Eric Rice

Dokumentit

Dokumentit