Korko-sijoitukset

BGF China Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
  Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2021

- - - - 0,21
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-3,56 - - - 0,70
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-4,30 -0,55 -4,38 -3,56 - - - 1,42

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty CAD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty CNH:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 08.12.2021 RMB 53 070,742
12 kk todellinen tuotto alkaen 30.11.2021 5,65
Sijoitusten määrä alkaen 30.11.2021 692
Perusvaluutta China OffShore Renminbi
Rahaston perustaminen 11.11.2011
Perustamispäivä 27.11.2019
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka -
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,98%
ISIN LU2077746696
Bloomberg-tunnus BGRA6CH LX
Kulusuhde 0,75%
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BJN4X68
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus CAD 5000
Minimi lisäsijoitus CAD 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 30.11.2021 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 30.11.2021 0,00%
MSCI - ydinaseet alkaen 30.11.2021 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 30.11.2021 0,49%
MSCI - siviiliaseet alkaen 30.11.2021 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 30.11.2021 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 30.11.2021 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 30.11.2021 53,23%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 30.11.2021 47,16%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,94% ja öljyhiekat 0,00%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintonäkökulmat sijoitusprosessin kaikissa vaiheissa. Alustavassa ideointi- ja luottotutkimusprosessissa tämä sisältää jokaisen yhtiön positiivisten ESG-ominaisuuksien tai merkittävien riskien arvioinnin sekä sisäisten valtion tai yhtiöiden ESG-asioiden due diligence -mallien käytön kolmansien osapuolten ESG-tietojen lisäksi. Positiivisia ESG-ominaisuuksia ja merkittäviä ESG-riskejä ja niiden mahdollista taloudellista vaikutusta on korostettu luottotutkimusraporteissa, ja ne saattavat vaikuttaa salkunhoitajien sijoituspäätöksiin ja arvopaperivalintoihin. Ylhäältä alaspäin tarkasteltuna rahastonhoitaja tarkastelee myös salkun yhteenlaskettuja ESG-mittareita BlackRockin Aladdin-järjestelmän avulla. Rahastonhoitaja huomioi salkkua seuratessaan myös ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintokriteerit ja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun riskiarviointeja sijoitustiimin ja BlackRockin riski- ja kvantitatiiviseen analysointiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä analysoidaan salkun altistusta merkittäville ESG-riskeille ja keskustellaan siitä.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.11.2021
Nimi Painotus (%)
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS 3.45 08/10/2031 2,85
CHINA NATIONAL PETROLEUM CORP MTN 2.99 03/23/2025 2,31
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65 05/21/2029 1,77
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48 01/08/2029 1,67
BANK OF CHINA LTD RegS 4.2 09/21/2030 1,25
Nimi Painotus (%)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 4.15 11/16/2030 1,14
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 4.15 01/21/2031 1,08
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45 09/20/2029 0,94
BANK OF CHINA LTD RegS 4.15 03/19/2031 0,89
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.07 03/10/2030 0,87
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.11.2021

% markkina-arvosta

alkaen 30.11.2021

% markkina-arvosta

alkaen 30.11.2021

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.11.2021

% markkina-arvosta

alkaen 30.11.2021

% markkina-arvosta

alkaen 30.11.2021

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A6 Hedged CAD Kuukausittain 9,08 0,02 0,22 10,03 8,95 - LU2077746696 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 10,24 0,02 0,20 10,76 10,06 - LU2070343392 - -
Class I3 USD Kuukausittain 10,81 0,08 0,75 11,28 10,55 - LU1648248299 - -
Class SR2 Hedged EUR - 9,65 0,03 0,31 10,11 9,48 - LU2319961764 - -
Class A6 Hedged AUD Kuukausittain 9,13 0,03 0,33 10,10 9,00 - LU1852331039 - -
Class A6 Hedged USD Kuukausittain 9,28 0,02 0,22 10,26 9,16 - LU1847653141 - -
Class D2 CNH Ei ole 103,67 0,27 0,26 107,47 101,58 - LU0827885731 - -
Class D2 EUR Ei ole 14,46 0,02 0,14 14,53 13,37 - LU2290526164 - -
Class SR2 CNH - 98,80 0,26 0,26 102,41 96,80 - LU2319961681 - -
Class A6 Hedged EUR Kuukausittain 8,69 0,02 0,23 9,67 8,58 - LU1847653224 - -
Class SR3 USD Kuukausittain 9,92 0,07 0,71 10,35 9,68 - LU2319961921 - -
Class I5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 9,35 0,02 0,21 10,00 9,18 - LU2298320776 - -
Class SR2 Hedged USD - 9,70 0,02 0,21 10,14 9,52 - LU2319962069 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 9,24 0,02 0,22 10,21 9,12 - LU1847653497 - -
Class D6 Hedged SGD Kuukausittain 9,40 0,02 0,21 10,05 9,27 - LU2325727282 - -
Class A2 CHF Ei ole 15,02 0,07 0,47 15,31 14,18 - LU0969580058 - -
Class A6 Hedged GBP Kuukausittain 9,01 0,02 0,22 9,97 8,89 - LU2077746779 - -
Class I2 EUR - 18,20 0,03 0,17 18,28 16,49 - LU2011139461 - -
Class A2 CNH Ei ole 103,13 0,26 0,25 107,01 101,08 - LU0679940949 - -
Class A2 USD Ei ole 16,26 0,10 0,62 16,64 15,82 - LU0679941327 - -
Class X2 Hedged USD - 10,38 0,02 0,19 10,85 10,19 - LU2092937064 - -
Class A3 USD Kuukausittain 11,14 0,08 0,72 11,62 10,87 - LU0679941673 - -
Class D2 USD Ei ole 16,35 0,11 0,68 16,72 15,89 - LU0719319435 - -
Class D3 USD Kuukausittain 11,19 0,08 0,72 11,67 10,92 - LU0683067952 - -
Class I6 USD Hedged USD Kuukausittain 9,66 0,02 0,21 10,61 9,53 - LU2134542930 - -
Class A3 SGD Kuukausittain 15,18 0,06 0,40 15,63 14,64 - LU2298379152 - -
Class A6 Hedged NZD Kuukausittain 9,08 0,03 0,33 10,02 8,95 - LU2077746340 - -
Class D6 CNH Kuukausittain 94,79 0,24 0,25 101,31 93,26 - LU2243823916 - -
Class SR6 Hedged USD - 9,80 0,03 0,31 10,01 9,66 - LU2391915761 - -
Class SR2 USD - 15,58 0,10 0,65 15,61 15,15 - LU2391915928 - -
Class SR6 Hedged HKD - 97,95 0,25 0,26 100,09 96,53 - LU2391915332 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 91,10 0,23 0,25 100,78 89,87 - LU1963769176 - -
Class SR6 CNH - 98,48 0,26 0,26 100,11 96,85 - LU2391915688 - -
Class SR6 Hedged SGD - 9,80 0,03 0,31 10,01 9,66 - LU2391915415 - -
Class D6 Hedged USD Kuukausittain 9,17 0,03 0,33 10,09 9,04 - LU2243824054 - -
Class I6 CNH Kuukausittain 98,79 0,26 0,26 105,73 97,21 - LU1940842344 - -
Class SR6 Hedged EUR - 9,79 0,03 0,31 10,01 9,65 - LU2391915506 - -
Class X2 USD - 12,94 0,09 0,70 13,21 12,57 - LU1733225855 - -
Class I2 USD Ei ole 20,57 0,14 0,69 21,02 20,00 - LU1588882974 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 9,36 0,02 0,21 10,21 9,19 - LU2112292177 - -
Class I4 Hedged GBP Vuotuinen 9,37 0,02 0,21 10,22 9,20 - LU2112291872 - -
Class A3 HKD Kuukausittain 86,81 0,57 0,66 90,18 84,68 - LU0690034276 - -
Class D2 Hedged USD Ei ole 10,07 0,02 0,20 10,55 9,89 - LU2112292250 - -
Class I2 Hedged USD - 10,10 0,02 0,20 10,57 9,92 - LU2112291955 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 9,88 0,02 0,20 10,42 9,71 - LU2112292417 - -
Class I2 Hedged EUR - 9,90 0,02 0,20 10,43 9,72 - LU2112292094 - -
Class A2 EUR Ei ole 14,39 0,03 0,21 14,46 13,10 - LU2267099674 - -
Class A3 CNH Kuukausittain 70,62 0,19 0,27 74,75 69,47 - LU0679941160 - -
Class SR4 Hedged GBP Vuotuinen 9,54 0,02 0,21 10,13 9,37 - LU2319961848 - -
Class I6 Hedged SGD Kuukausittain 9,41 0,02 0,21 10,05 9,28 - LU2325727365 - -
Class A2 Hedged JPY - 960,00 2,00 0,21 1 007,00 943,00 - LU2367605297 - -
Class A6 CNH Kuukausittain 98,70 0,25 0,25 106,21 97,16 - LU1852330734 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu
Suanjin Tan
Suanjin Tan
Yii Hui Wong
Yii Hui Wong

Dokumentit

Dokumentit