Osakkeet

BGF Circular Economy

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Pienempien yritysten osakekaupan volyymi on yleensä pienempi, ja hintavaihtelut niissä ovat suurempia kuin suurempien yritysten osakekaupassa. Kehittyvät markkinat reagoivat yleensä herkemmin taloudellisiin ja poliittisiin olosuhteisiin kuin kehittyneet markkinat. Muita tekijöitä ovat suurempi likviditeettiriski, sijoituksia tai varainsiirtoa koskevat rajoitukset sekä rahaston odottamien arvopaperitoimitusten tai maksujen myöhästyminen/laiminlyönti. Valuuttariski: Rahasto sijoittaa muihin valuuttoihin. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat näin ollen sijoituksen arvoon. Päivittäiset muutokset osakemarkkinoilla voivat vaikuttaa osakkeiden ja niihin liittyvien arvopaperien arvoon. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat poliittiset muutokset, taloudelliset uutiset, yritysten tulokset ja merkittävät tapahtumat yrityksissä. Koska osakkeiden valinnassa sovellettavat kriteerit täyttävät kiertotalouden määritelmän, rahaston valitsemat yritykset voivat olla vähemmän hajautettuja kuin tyypillinen rahasto. Kiertotalousyrityksiin voivat vaikuttaa ympäristökysymykset, verotus, valtiollinen sääntely, hinta, tarjonta ja kilpailu. Sijoittajan tulee pitää tätä rahastoa yhtenä osana laajempaa sijoitusstrategiaa.
Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2021

- - - - 28,40
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
20,31 - - - 21,90
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
15,17 0,92 -3,82 20,31 - - - 53,40

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 02.12.2021 USD 2 319,820
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 29.10.2021 52
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 02.10.2019
Perustamispäivä 02.10.2019
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka -
SFDR-luokitus Artikla 9
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,73%
ISIN LU2041044681
Bloomberg-tunnus BGBCEIU
Kulusuhde 0,68%
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BHNMYX2
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 10000000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 05.11.2021 AAA
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 05.11.2021 8,59
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 05.11.2021 94,90
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 05.11.2021 99,06
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 05.11.2021 Equity Global
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 05.11.2021 162,57
Vertaisryhmän rahastot alkaen 05.11.2021 4 509
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 05.11.2021 30.06.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 29.10.2021 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 29.10.2021 0,00%
MSCI - ydinaseet alkaen 29.10.2021 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 29.10.2021 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 29.10.2021 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 29.10.2021 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 29.10.2021 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 29.10.2021 99,53%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 29.10.2021 1,02%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,00% ja öljyhiekat 0,00%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-kriteerit muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessiin kuuluvien ideoinnin, yritystutkimuksen, salkun rakentamisen ja jatkuvan seurannan aikana. ESG-tiedot voidaan hankkia ulkopuolisilta tiedon toimittajilta sekä sitoutumiseen liittyvistä sisäisistä kommenteista ja yritysvierailuilta sekä BlackRockin sijoitustenhoidon palautteesta. Rahastonhoitaja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun arviointeja riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.10.2021
Nimi Painotus (%)
VEOLIA ENVIRON. SA 4,05
NIKE INC CLASS B 3,66
MICROSOFT CORP 3,66
ASML HOLDING NV 3,50
BUREAU VERITAS SA 3,37
Nimi Painotus (%)
AGILENT TECHNOLOGIES INC 3,30
SIKA AG 3,21
LOREAL SA 3,20
AVERY DENNISON CORP 3,01
KEYENCE CORP 2,80
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I2 USD - 15,24 -0,11 -0,72 16,12 12,75 - LU2041044681 - -
Class I2 JPY - 1 721,00 -12,00 -0,69 1 832,00 1 332,00 - LU2168065493 - -
Class SR2 USD USD - 11,09 -0,07 -0,63 11,73 10,00 - LU2319961251 - -
Class SR2 EUR EUR - 9,78 -0,06 -0,61 10,33 8,52 - LU2319961509 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 14,18 -0,10 -0,70 15,05 11,97 - LU2087589854 - -
Class A4 USD Vuotuinen 10,00 -0,07 -0,70 10,60 9,43 - LU2360108059 - -
Class A2 USD Ei ole 14,89 -0,10 -0,67 15,79 12,59 - LU2041044095 - -
Class Z2 USD - 15,25 -0,11 -0,72 16,13 12,76 - LU2041044848 - -
Class A2 EUR Ei ole 13,13 -0,07 -0,53 13,87 10,41 - LU2041044178 - -
Class D2 USD Ei ole 15,14 -0,11 -0,72 16,03 12,70 - LU2041044251 - -
Class I2 EUR - 13,44 -0,08 -0,59 14,19 10,55 - LU2041044764 - -
Class I4 USD Vuotuinen 15,30 -0,11 -0,71 16,19 14,41 - LU2360107911 - -
Class SR2 EUR Hedged EUR - 10,99 -0,08 -0,72 11,68 10,00 - LU2319961418 - -
Class D2 EUR Ei ole 13,35 -0,08 -0,60 14,10 10,51 - LU2041044335 - -
Class X2 USD - 15,47 -0,11 -0,71 16,34 12,86 - LU2041044921 - -
Class I2 Hedged JPY - 1 578,00 -11,00 -0,69 1 671,00 1 326,00 - LU2168065576 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 11,03 -0,08 -0,72 11,73 9,75 - LU2298321154 - -
Class A2 Hedged CAD Ei ole 11,03 -0,08 -0,72 11,73 9,76 - LU2298321071 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 11,00 -0,08 -0,72 11,73 9,75 - LU2298320933 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 110,60 -0,77 -0,69 117,39 97,56 - LU2298321311 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 13,72 -0,09 -0,65 14,58 11,63 - LU2092937221 - -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 112,67 -0,76 -0,67 118,73 97,62 - LU2298321402 - -
Class I4 GBP GBP Vuotuinen 11,49 -0,06 -0,52 11,95 10,00 - LU2319961095 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 10,97 -0,08 -0,72 11,69 9,75 - LU2298320859 - -
Class A2 Hedged NZD Ei ole 11,01 -0,08 -0,72 11,74 9,75 - LU2298321238 - -
Class SR4 USD USD Vuotuinen 11,05 -0,07 -0,63 11,69 10,00 - LU2319961335 - -
Class SR4 GBP GBP Vuotuinen 8,30 -0,04 -0,48 8,63 7,25 - LU2319961178 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham
Sumana Manohar
Sumana Manohar

Dokumentit

Dokumentit