Korko-sijoitukset

BGF ESG Global Bond Income Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Luottoriskillä, korkotason muutoksilla ja/tai liikkeeseenlaskijan maksuhäiriöillä on merkittävä vaikutus kiinteätuottoisten arvopaperien tuottoja arvonkehitykseen. Luottoluokituksen mahdollinen tai toteutunut aleneminen voi nostaa riskitasoa. Omaisuusvakuudellisiin ja asuntovakuudellisiin arvopapereihin liittyy samoja riskejä kuin kiinteätuottoisiin arvopapereihin. Näihin sijoitusinstrumentteihin voi kohdistua likviditeettiriskejä, velkaantumisaste saattaa olla korkea, eivätkä ne välttämättä heijasta täysin kohde-etuuksien arvoa. Johdannaiset voivat olla erittäin herkkiä kohde-etuuden arvon muutoksille ja voivat voimistaa tappioita ja voittoja ja altistaa siten rahaston suurille arvon vaihteluille. Vaikutus rahastoon voi olla suurempi, jos johdannaisten käyttö on laajaa tai monimutkaista. Rahasto pyrkii sulkemaan pois yrityksiä, jotka harjoittavat tiettyjä ESGkriteerien vastaisia toimia. Sijoittajan tulee siis itse arvioida eettiseltä kannalta rahaston ESG-seulonta ennen rahastoon sijoittamista. Tällainen ESG-seulonta voi vaikuttaa haitallisesti rahaston sijoituksiin verrattuna rahastoon, jossa sellaista ei harjoiteta.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2021

- - 4,41 -1,34 4,09
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
3,01 2,20 - - 1,84
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-0,38 -0,93 -1,21 3,01 6,75 - - 6,00

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 26.11.2021 USD 137,370
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 29.10.2021 605
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 16.07.2018
Perustamispäivä 22.08.2018
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Flexible Bond - EUR Hedged
SFDR-luokitus Artikla 8
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,52%
ISIN LU1864663908
Bloomberg-tunnus BGBI2EH
Kulusuhde -
Aloitusmaksu -
Tuottosidonnainen palkkio -
SEDOL BG0NM71
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 10000000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Painotettu keskim. YTM. alkaen 29.10.2021 3,78%
Muokattu duraatio alkaen 29.10.2021 2,98
Tehokas duraatio alkaen 29.10.2021 1,58
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 29.10.2021 6,81
WAL huonoimpaan alkaen 29.10.2021 6,81
Optio-oikaistu tuottoero (OAS) alkaen 29.10.2021 320,68
keskiarvoinen luottoluokitus alkaen 29.10.2021 BBB-
Eron duraatio alkaen 29.10.2021 5,14

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 29.10.2021 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 29.10.2021 0,00%
MSCI - ydinaseet alkaen 29.10.2021 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 29.10.2021 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 29.10.2021 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 29.10.2021 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 29.10.2021 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 29.10.2021 33,04%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 29.10.2021 66,92%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,32% ja öljyhiekat 0,02%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tiedot voidaan hankkia sisäisesti, yhteistyössä BlackRockin sijoitustenhoitotiimin kanssa sitoutettaessa liikkeeseenlaskijoita merkittäviin ympäristöä, yhteiskuntaa tai hallintoa koskeviin aiheisiin tai kolmansien osapuolten toimittajilta. Rahastonhoitajan jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun riskiarvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF ESG Global Bond Income Fund, Class I2 Hedged, alkaen 31.10.2021 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 969 Global Flexible Bond - EUR Hedged.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.10.2021
Nimi Painotus (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 5,52
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.27 11/19/2030 3,19
FLAT_18-1A A 144A 0,97
NCMS_18-SOX E 144A 0,65
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) 144A 5.25 10/06/2025 0,63
Nimi Painotus (%)
CIFC_17-1A B 144A 0,62
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025 0,62
KILROY REALTY LP 2.5 11/15/2032 0,59
GSAMP_07-HSB1 M7 0,56
PSTAT_18-4A C 144A 0,55
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I2 Hedged EUR - 10,50 -0,03 -0,28 10,80 10,50 - LU1864663908 - -
Class D2 EUR Ei ole 9,86 -0,10 -1,00 10,00 9,12 - LU1864663650 - -
Class Z2 Hedged CHF - 10,46 -0,03 -0,29 10,76 10,46 - LU1893598968 - -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 97,26 -0,33 -0,34 100,97 97,26 - LU1978683685 - -
Class X2 USD USD - 11,40 -0,03 -0,26 11,69 11,40 - LU1842104017 - -
Class I2 EUR - 9,93 -0,10 -1,00 10,06 9,16 - LU1864663817 - -
Class D2 GBP Hedged GBP Ei ole 10,67 -0,04 -0,37 10,97 10,65 - LU1842103803 - -
Class I2 USD - 11,21 -0,04 -0,36 11,52 11,14 - LU1864663734 - -
Class D2 USD USD Ei ole 11,14 -0,04 -0,36 11,45 11,09 - LU1842103555 - -
Class A6 Hedged AUD Kuukausittain 9,22 -0,03 -0,32 9,75 9,22 - LU1978683339 - -
Class A6 Hedged NZD Kuukausittain 9,27 -0,03 -0,32 9,78 9,27 - LU1978683412 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 94,25 -0,31 -0,33 99,58 94,25 - LU1978682877 - -
Class D2 CHF Hedged CHF Ei ole 10,28 -0,03 -0,29 10,58 10,28 - LU1842103712 - -
Class A2 USD Ei ole 10,96 -0,04 -0,36 11,28 10,96 - LU1842103399 - -
Class A6 Hedged GBP Kuukausittain 9,17 -0,04 -0,43 9,70 9,17 - LU1978683255 - -
Class A6 Hedged CAD Kuukausittain 9,31 -0,03 -0,32 9,84 9,31 - LU1978682950 - -
Class D2 EUR Hedged EUR Ei ole 10,38 -0,04 -0,38 10,69 10,38 - LU1842103639 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 7,73 -0,05 -0,64 8,80 7,21 - LU2008661345 - -
Class A6 Hedged EUR Kuukausittain 9,02 -0,03 -0,33 9,58 9,02 - LU1978683099 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 9,31 -0,03 -0,32 9,82 9,31 - LU1978683172 - -
Class A6 USD Kuukausittain 9,49 -0,04 -0,42 10,01 9,49 - LU1842103472 - -
Class Z2 Hedged EUR - 10,56 -0,04 -0,38 10,87 10,56 - LU1893598885 - -
Class I6 Hedged EUR - 9,94 -0,03 -0,30 10,00 9,94 - LU2407028278 - -
Class Z2 USD - 11,25 -0,04 -0,35 11,55 11,17 - LU1893598703 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Rick Rieder
Rick Rieder
Amer Bisat
Amer Bisat
Robert Wuertz
Robert Wuertz

Dokumentit

Dokumentit