Osakkeet

BGF Next Generation Technology Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Teknologiasijoituksiin liittyy immateriaalioikeuksien suojan puutteen tai menettämisen riski sekä teknologian nopean muuttumisen, valtioiden sääntelyn ja kovan kilpailun riskejä. Sijoitusriski keskittyy tietyille sektoreille, tiettyihin maihin, valuuttoihin tai yrityksiin. Tämä merkitsee sitä, että Rahasto on alttiimpi paikalliseen talouteen, markkinoihin, poliittiseen tilanteeseen tai sääntelyyn liittyville tapahtumille. Päivittäiset muutokset osakemarkkinoilla voivat vaikuttaa osakkeiden ja niihin liittyvien arvopaperien arvoon. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat poliittiset muutokset, taloudelliset uutiset, yritysten tulokset ja merkittävät tapahtumat yrityksissä.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2021

- - 6,50 82,27 40,01
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
18,35 48,49 - - 37,01
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
7,44 -1,63 -1,07 18,35 227,39 - - 177,30

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 06.12.2021 USD 5 197,858
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 30.11.2021 135
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 04.09.2018
Perustamispäivä 04.09.2018
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Sector Equity Technology
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,68%
ISIN LU1861216437
Bloomberg-tunnus BGFNGZ2
Kulusuhde 0,68%
Aloitusmaksu -
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BG094R3
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 10000000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 05.11.2021 BBB
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 05.11.2021 5,15
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 05.11.2021 24,41
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 05.11.2021 81,95
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 05.11.2021 Equity Sector Information Tech
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 05.11.2021 46,96
Vertaisryhmän rahastot alkaen 05.11.2021 598
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 05.11.2021 30.06.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 30.11.2021 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 30.11.2021 0,00%
MSCI - ydinaseet alkaen 30.11.2021 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 30.11.2021 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 30.11.2021 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 30.11.2021 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 30.11.2021 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 30.11.2021 91,38%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 30.11.2021 9,20%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,00% ja öljyhiekat 0,00%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimusvaiheessa. Tähän voi sisältyä kolmansien osapuolten olennaisia näkemyksiä sekä sisäisiä kommentteja sitoutumisesta ja BlackRockin sijoitustenhoidon palautetta hallintoasioista. Rahastonhoitaja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun arviointeja riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

5 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Next Generation Technology Fund, Class Z2, alkaen 30.11.2021 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 611 Sector Equity Technology.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.11.2021
Nimi Painotus (%)
TESLA INC 2,49
LASERTEC CORP 2,44
SILERGY CORP 2,24
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC CLASS A 2,19
ASM INTERNATIONAL NV 2,11
Nimi Painotus (%)
KAKAO CORP 1,94
ON SEMICONDUCTOR CORP 1,89
MARVELL TECHNOLOGY INC 1,85
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 1,68
ZSCALER INC 1,65
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.11.2021

% markkina-arvosta

alkaen 30.11.2021

% markkina-arvosta

alkaen 30.11.2021

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class Z2 USD - 25,22 -0,77 -2,96 30,98 23,32 - LU1861216437 - -
Class D2 GBP Ei ole 18,86 -0,57 -2,93 22,17 16,40 - LU2237457416 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 90,30 -2,76 -2,97 105,62 84,08 - LU2290526834 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 22,60 -0,71 -3,05 28,34 21,25 - LU1861216510 - -
Class I2 USD - 25,19 -0,76 -2,93 30,95 23,29 - LU1861216270 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 23,22 -0,73 -3,05 28,92 21,74 - LU1861216601 - -
Class I2 EUR - 22,31 -0,68 -2,96 26,00 19,18 - LU1917165075 - -
Class D2 Hedged CNH Ei ole 92,61 -2,81 -2,94 108,10 84,74 - LU2290526594 - -
Class A2 EUR - 21,52 -0,66 -2,98 25,10 21,52 - LU2400291972 - -
Class I2 GBP - 19,01 -0,58 -2,96 22,31 16,51 - LU2168066202 - -
Class I2 Hedged EUR - 28,17 -0,88 -3,03 35,02 26,33 - LU1917165158 - -
Class A2 USD Ei ole 24,30 -0,74 -2,96 30,12 22,61 - LU1861215975 - -
Class A2 SEK Ei ole 220,75 -8,52 -3,72 251,48 188,68 - LU1861216940 - -
Class E2 Hedged EUR - 22,25 -0,70 -3,05 28,01 20,98 - LU1861216783 - -
Class A4 USD Vuotuinen 9,07 -0,28 -2,99 10,61 9,07 - LU2360107168 - -
Class D2 USD Ei ole 24,98 -0,76 -2,95 30,76 23,13 - LU1861216197 - -
Class D2 EUR Ei ole 22,12 -0,68 -2,98 25,79 19,05 - LU1917164854 - -
Class SR4 USD Vuotuinen 9,88 -0,30 -2,95 11,54 9,88 - LU2344713255 - -
Class SR2 EUR - 8,75 -0,27 -2,99 10,20 8,18 - LU2344713339 - -
Class I4 USD Vuotuinen 13,97 -0,43 -2,99 16,33 13,97 - LU2360107085 - -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 92,03 -2,80 -2,95 107,48 84,60 - LU2290526677 - -
Class SR4 GBP Vuotuinen 7,46 -0,22 -2,86 8,60 7,05 - LU2344713099 - -
Class SR2 USD - 9,88 -0,30 -2,95 11,55 9,88 - LU2344713172 - -
Class A4 EUR - 8,04 -0,24 -2,90 9,37 8,04 - LU2398791959 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 8,82 -0,28 -3,08 10,34 8,21 - LU2290526321 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 9,71 -0,30 -3,00 11,38 9,09 - LU2310089698 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 23,68 -0,74 -3,03 29,25 22,09 - LU1861216866 - -
Class S2 USD - 9,74 -0,30 -2,99 11,99 9,02 - LU2278360750 - -
Class SR2 Hedged EUR - 9,61 -0,30 -3,03 11,29 9,61 - LU2344713503 - -
Class X2 USD - 25,73 -0,79 -2,98 31,45 23,71 - LU1861216353 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 23,59 -0,73 -3,00 29,35 22,04 - LU1861220033 - -
Class I4 GBP Vuotuinen 10,55 -0,32 -2,94 12,16 9,95 - LU2344713412 - -
Class S2 Hedged GBP - 9,77 -0,30 -2,98 11,44 9,10 - LU2310089854 - -
Class S2 Hedged EUR - 9,61 -0,31 -3,13 11,97 8,99 - LU2278361055 - -
Class S2 Hedged CHF - 9,72 -0,30 -2,99 11,39 9,09 - LU2310089938 - -
Class Z2 Hedged CHF - 9,74 -0,30 -2,99 11,41 9,09 - LU2310090191 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 9,66 -0,30 -3,01 11,33 9,08 - LU2310089771 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Tony Kim
Tony Kim
Reid Menge
Reid Menge

Dokumentit

Dokumentit