Korko-sijoitukset

BGF Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Korkotason muutoksilla, luottoriskillä ja/tai liikkeeseenlaskijan maksuhäiriöillä on merkittävä vaikutus korkopaperien tuotto- ja arvonkehitykseen. Sijoituskelpoista huonommaksi luokitellut korkopaperit voivat olla herkempiä näille riskeille kuin korkeamman luottoluokituksen korkopaperit. Luottoluokituksen mahdollinen tai toteutunut aleneminen voi nostaa riskitasoa. Kehittyvät markkinat reagoivat yleensä herkemmin taloudellisiin ja poliittisiin olosuhteisiin kuin kehittyneet markkinat. Muita tekijöitä ovat suurempi likviditeettiriski, sijoituksia tai varainsiirtoa koskevat rajoitukset, rahaston odottamien arvopaperitoimitusten tai maksujen myöhästyminen/laiminlyönti sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvät riskit. Valuuttariski: Rahasto sijoittaa muihin valuuttoihin. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat näin ollen sijoituksen arvoon. Johdannaiset voivat olla erittäin herkkiä kohde-etuuden arvon muutoksille ja voivat voimistaa tappioita ja voittoja ja altistaa siten rahaston suurille arvon vaihteluille. Vaikutus rahastoon voi olla suurempi, jos johdannaisten käyttö on laajaa tai monimutkaista. Rahasto pyrkii sulkemaan pois yrityksiä, jotka harjoittavat tiettyjä ESG-kriteerien vastaisia toimia. Sijoittajan tulee siis itse arvioida eettiseltä kannalta rahaston ESG-seulonta ennen rahastoon sijoittamista. Tällainen ESG-seulonta voi vaikuttaa haitallisesti rahaston sijoituksiin verrattuna rahastoon, jossa sellaista ei harjoiteta.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 3 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) 6,4 13,9 -14,0
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) 14,0 4,9 -6,0
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-21,99 -5,60 - - -4,79
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) -21,11 -5,49 - - -1,90
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-15,44 -0,49 -6,53 -9,43 -21,99 -15,88 - - -18,40
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) -17,37 -0,86 -4,46 -10,54 -21,11 -15,57 - - -7,65
  Alkaen
30.06.2017
Saakka
30.06.2018
Alkaen
30.06.2018
Saakka
30.06.2019
Alkaen
30.06.2019
Saakka
30.06.2020
Alkaen
30.06.2020
Saakka
30.06.2021
Alkaen
30.06.2021
Saakka
30.06.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.06.2022

- - 1,60 2,36 -22,24
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%)

alkaen 30.06.2022

- - -0,37 6,83 -21,25

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty CHF:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 23.09.2022 USD 41 701 012
Perustamispäivä 09.07.2018
Rahaston perustaminen 09.07.2018
Sarjan valuutta CHF
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 J.P. Morgan ESG Blended Emerging Market Bond Index (Sovereign)
SFDR-luokitus Artikla 8
Aloitusmaksu 5,00%
Vuosittainen juokseva kulu 0,98%
Kulusuhde 0,75%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus CHF 100000
Minimi lisäsijoitus CHF 1000
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka Other Bond
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BGBLD2C
ISIN LU1817795948
SEDOL BG0X185

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 31.08.2022 131
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.08.2022 12,46%
3 v beeta alkaen 31.08.2022 1,013
Tuotto maturiteettiin alkaen 31.08.2022 7,96
Muokattu duraatio alkaen 31.08.2022 5,54
Painotettu keskim. YTM. alkaen 31.08.2022 7,96%
Tehokas duraatio alkaen 31.08.2022 5,65
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 31.08.2022 8,57
WAL huonoimpaan alkaen 31.08.2022 8,57

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 21.09.2022 BB
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 21.09.2022 98,89
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 21.09.2022 4,18
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 21.09.2022 73,49
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 21.09.2022 Bond Emerging Markets Global HC
Vertaisryhmän rahastot alkaen 21.09.2022 415
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 21.09.2022 112,06
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 21.09.2022 2,68
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 21.09.2022 31.05.2022 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tietoja voidaan hankkia sekä sisäisistä että ulkoisista lähteistä, ja ne voidaan sisällyttää Aladdin-riskijärjestelmään. Rahastonhoitaja tekee säännöllisin väliajoin salkun riskiarviointeja yhdessä riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.08.2022
Nimi Painotus (%)
TREASURY NOTE 0.125 12/31/2022 13,39
TREASURY NOTE 2.5 04/30/2024 4,25
POLAND (REPUBLIC OF) 2.5 01/25/2023 3,74
CZECH REPUBLIC 0.45 10/25/2023 2,15
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 11/23/2034 2,13
Nimi Painotus (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,99
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,72
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 1,66
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.375 03/15/2034 1,66
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,53
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.08.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.08.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.08.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.08.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.08.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class D2 Hedged CHF Ei ole 7,87 -0,10 -1,25 23.09.2022 10,23 7,77 LU1817795948 -
Class I2 Hedged EUR - 8,38 -0,10 -1,18 23.09.2022 10,92 8,26 LU1864665192 -
Class I2 USD - 9,23 -0,11 -1,18 23.09.2022 11,74 9,04 LU1864664898 -
Class I2 EUR - 9,48 -0,01 -0,11 23.09.2022 10,03 8,97 LU1864664971 -
Class D2 USD Ei ole 8,75 -0,11 -1,24 23.09.2022 11,15 8,58 LU1817795518 -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 7,67 -0,09 -1,16 23.09.2022 10,08 7,58 LU1817795781 -
Class D2 GBP GBP - 7,95 0,07 0,89 23.09.2022 8,18 7,18 LU2342521510 -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 7,91 -0,10 -1,25 23.09.2022 10,33 7,81 LU1817795864 -
Class X2 USD - 9,10 -0,11 -1,19 23.09.2022 11,49 8,90 LU1817795609 -
Class A2 USD Ei ole 8,48 -0,10 -1,17 23.09.2022 10,89 8,32 LU1860488060 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Amer Bisat
Amer Bisat
Michal Katrencik
Michal Katrencik
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Dokumentit

Dokumentit