Multi Asset

BGF Dynamic High Income Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Luottoriskillä, korkotason muutoksilla ja/tai liikkeeseenlaskijan maksuhäiriöillä on merkittävä vaikutus kiinteätuottoisten arvopaperien tuotto- ja arvonkehitykseen. Luottoluokituksen mahdollinen tai toteutunut aleneminen voi nostaa riskitasoa. Valuuttariski: Rahasto sijoittaa muihin valuuttoihin. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat näin ollen sijoituksen arvoon. Päivittäiset muutokset osakemarkkinoilla voivat vaikuttaa osakkeiden ja niihin liittyvien arvopaperien arvoon. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat poliittiset muutokset, taloudelliset uutiset, yritysten tulokset ja merkittävät tapahtumat yrityksissä. Johdannaiset ovat erittäin herkkiä kohde-etuutensa arvon muutoksille ja voivat voimistaa tappioita ja voittoja ja altistaa siten rahaston suuremmille arvon vaihteluille. Rahastoon kohdistuva vaikutus voi olla suurempi, jos johdannaisten käyttö on laajaa tai monimutkaista.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Mikäli Rahasto harjoittaa arvopaperilainausta kustannusten pienentämiseksi, Rahasto saa siitä perittävistä kuluista 62,5 % ja BlackRock arvopapereiden lainaajana loput 37,5 %. Koska arvopaperilainauksesta syntyvien tulojen jakaminen ei nosta Rahaston toimintakustannuksia, tätä osuutta ei ole laskettu mukaan juokseviin kuluihin.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 4 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2018 2019 2020 2021 2022
Kokonaistuotto (%) 19,7 5,1 12,6 -18,7
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-18,73 -1,29 - - 1,38
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-18,73 -1,51 4,98 0,00 -18,73 -3,83 - - 6,97
  From
31.12.2017
To
31.12.2018
From
31.12.2018
To
31.12.2019
From
31.12.2019
To
31.12.2020
From
31.12.2020
To
31.12.2021
From
31.12.2021
To
31.12.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2022

- 19,71 5,07 12,62 -18,73

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty CNH:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 26.01.2023 USD 3 089 270 017
Perustamispäivä 06.02.2018
Rahaston perustaminen 06.02.2018
Sarjan valuutta CNH
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Multi Asset
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 5,00%
Vuosittainen juokseva kulu 1,77%
Kulusuhde 1,50%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus RMB 5000
Minimi lisäsijoitus RMB 1000
Osingonjaon ajankohta Kuukausittain
Tulojen käyttö Osinkoa jakava
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka Other Allocation
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BGDA8CH
ISIN LU1733225004
SEDOL BYWV0C0

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 30.12.2022 1614
12 kk todellinen tuotto alkaen 31.12.2022 9,62
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.12.2022 16,32%
P/E-luku alkaen 30.12.2022 11,03
P/B-luku alkaen 30.12.2022 1,64
Tuotto maturiteettiin alkaen 30.12.2022 13,98
Muokattu duraatio alkaen 30.12.2022 2,20
Tehokas duraatio alkaen 30.12.2022 1,22
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 30.12.2022 3,73

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 30.12.2022 0,02%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 30.12.2022 0,24%
MSCI - ydinaseet alkaen 30.12.2022 0,16%
MSCI - lämpöhiili alkaen 30.12.2022 0,04%
MSCI - siviiliaseet alkaen 30.12.2022 0,03%
MSCI - öljyhiekka alkaen 30.12.2022 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 30.12.2022 0,75%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 30.12.2022 62,92%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 30.12.2022 37,04%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,44% ja öljyhiekat 0,87%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tiedot voidaan hankkia sisäisesti, yhteistyössä BlackRockin sijoitustenhoitotiimin kanssa sitoutettaessa liikkeeseenlaskijoita merkittäviin ympäristöä, yhteiskuntaa tai hallintoa koskeviin aiheisiin sekä kolmansien osapuolten toimittajilta. Rahastonhoitajan jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun riskiarvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.12.2022
Nimi Painotus (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 3,75
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI 1,77
TREASURY NOTE 4.25 09/30/2024 1,05
ISH ED MSCI USA VAL FCTR ETF 0,58
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 0,42
Nimi Painotus (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,40
CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/2027 0,39
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027 0,37
MSFT CITIGROUP INC 16.911/23/2023 0,35
AAPL BARCLAYS BANK PLC 13.12/13/2023 0,34
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

Valitettavasti sektorit eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Valitettavasti maat/alueet eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
Valitettavasti maturiteetit eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 76,85 0,47 0,62 26.01.2023 94,57 70,24 LU1733225004 -
Class D5 Hedged GBP Neljännesvuosittain 8,24 0,05 0,61 26.01.2023 10,04 7,46 LU1940842427 -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 9,19 0,08 0,88 26.01.2023 10,38 7,58 LU2008661188 -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 9,49 0,06 0,64 26.01.2023 11,07 8,53 LU1800012988 -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 9,83 0,05 0,51 26.01.2023 11,40 8,82 LU1800013010 -
Class A2 USD Ei ole 10,83 0,07 0,65 26.01.2023 12,21 9,61 LU1564329032 -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 10,40 0,07 0,68 26.01.2023 11,84 9,25 LU1564329628 -
Class D2 USD Ei ole 11,25 0,08 0,72 26.01.2023 12,59 9,95 LU1564329206 -
Class D6 USD Kuukausittain 8,08 0,05 0,62 26.01.2023 9,64 7,28 LU1564329388 -
Class X2 USD - 11,79 0,07 0,60 26.01.2023 13,08 10,41 LU1564329891 -
Class I6 USD Kuukausittain 8,34 0,05 0,60 26.01.2023 9,93 7,51 LU1873113655 -
Class A6 Hedged EUR Kuukausittain 6,84 0,04 0,59 26.01.2023 8,52 6,25 LU1706154686 -
Class A8 Hedged EUR Kuukausittain 8,19 0,04 0,49 26.01.2023 10,03 7,44 LU2127174873 -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 7,45 0,05 0,68 26.01.2023 9,05 6,75 LU1564329461 -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 75,62 0,48 0,64 26.01.2023 91,75 68,45 LU1697837992 -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 7,39 0,04 0,54 26.01.2023 9,02 6,70 LU1564329545 -
Class A6 USD Kuukausittain 7,77 0,05 0,65 26.01.2023 9,34 7,02 LU1564329115 -
Class A6 Hedged GBP Kuukausittain 7,13 0,05 0,71 26.01.2023 8,76 6,48 LU1733224965 -
Class I2 EUR - 10,53 0,08 0,77 26.01.2023 11,50 10,18 LU1811365532 -
Class D2 EUR Ei ole 10,33 0,07 0,68 26.01.2023 11,29 10,00 LU1811365615 -
Class A6 Hedged CAD Kuukausittain 7,60 0,05 0,66 26.01.2023 9,24 6,89 LU1811366001 -
Class A8 Hedged NZD Kuukausittain 7,73 0,04 0,52 26.01.2023 9,40 7,01 LU1811365961 -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 10,07 0,06 0,60 26.01.2023 11,66 9,01 LU1811365888 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Dokumentit

Dokumentit