Korko-sijoitukset

SUSU

iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Tärkeitä tietoja: Kaikkiin taloudelliseen sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata. Kaksi tärkeintä korkosijoittamiseen liittyvää riskiä ovat korkoriski ja luottoriski. Tyypillisesti kun korot nousevat, joukkolainojen markkinahinnat laskevat vastaavasti. Luottoriskillä viitataan siihen mahdollisuuteen, että joukkolainan liikkeeseenlaskija ei kykene maksamaan takaisin lainaamaansa pääomaa ja sovittuja korkoja. Rahaston sijoitukset saattavat olla melko epälikvidejä, mikä usein vaikeuttaa sijoitusten arvonkehityksen ennakointia. Ääritilanteissa voi käydä niin, että rahasto ei pysty realisoimaan sijoitusta viimeisimpään markkinahintaan tai ylipäätään kohtuulliseksi katsottavaan hintaan. Varojen säilyttämisestä tai muista tämän tyyppisistä palveluista vastaavan tahon tai johdannaisten tai muiden instrumenttien vastapuolena toimivan tahon maksukyvyttömyys voi aiheuttaa rahastolle taloudellisia tappioita.
Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Osingonjako yhteensä
Katso taulukko
  Alkaen
30.06.2016
Saakka
30.06.2017
Alkaen
30.06.2017
Saakka
30.06.2018
Alkaen
30.06.2018
Saakka
30.06.2019
Alkaen
30.06.2019
Saakka
30.06.2020
Alkaen
30.06.2020
Saakka
30.06.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.06.2021

- - - 4,03 0,93
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.06.2021

- - - 4,10 1,09
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
0,62 - - - 3,03
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.08.2021

0,77 - - - 3,21
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
0,23 0,01 0,02 0,21 0,62 - - - 8,44
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.08.2021

0,36 0,03 0,05 0,28 0,77 - - - 8,95
  2016 2017 2018 2019 2020
Kokonaistuotto (%) - - - 4,40 3,25
Vertailuarvo (%) - - - 4,56 3,32

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD, suojatun rahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvissa tilanteissa. Tuottotiedot perustuvat ETF-rahaston substanssiarvoon, joka ei ole välttämättä sama kuin ETF-rahaston markkinahinta. Eri osuudenomistajat voivat realisoida tuottoja, jotka eivät vastaa substanssiarvon tuottoa.

Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 21.09.2021 USD 138 487 084
Rahaston nettovarat alkaen 21.09.2021 USD 281 313 986
Perusvaluutta USD
Sarjan valuutta USD
Rahaston perustaminen 12.12.2018
Perustamispäivä 12.12.2018
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Kulusuhde 0,15%
Vuosittainen juokseva kulu 0,15%
Tuotteen rakenne Fyysinen
Menetelmä Otanta
Kotipaikka Irlanti
UCITS Kyllä
Vertailuindeksi Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index
SFDR-luokitus Artikla 8
Osingonjaon ajankohta Puolivuosittain
Arvopaperilainauksen tuotto -
ISA-kelpoisuus Kyllä
SIPP käytettävissä Kyllä
UK Jakelija/Raportoinnin tila No/Yes
Tasapainotuksen tiheys Kuukausittain
ISIN IE00BZ048579
Bloomberg-tunnus SUSU LN
Liikkeeseenlaskija iShares II plc
Rahastonhoitaja BlackRock Asset Management Ireland Limited
Hallinnoija State Street Fund Services (Ireland) Limited
Säilytysyhteisö State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Liikkeessä olevat osuudet alkaen 21.09.2021 26 990 742
Sijoitusten lukumäärä alkaen 21.09.2021 924
Vertailuarvon taso alkaen 21.09.2021 USD 120,73
Vertailuarvon tunnus BMSRTRUU
Jaettu tuotto alkaen - -
Painotettu keskim. kuponki alkaen 21.09.2021 2,80
Tilivuoden päätös 31 lokakuuta
Tehokas duraatio alkaen 21.09.2021 1,39
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 21.09.2021 1,44
Painotettu keskim. YTM. alkaen 21.09.2021 0,44%

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 07.09.2021 AAA
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 07.09.2021 8,85
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 07.09.2021 98,92
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 07.09.2021 100,00
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 07.09.2021 Bond USD Corporates
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 07.09.2021 68,76
Vertaisryhmän rahastot alkaen 07.09.2021 278
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 07.09.2021 31.07.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 21.09.2021 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 21.09.2021 0,00%
MSCI - ydinaseet alkaen 21.09.2021 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 21.09.2021 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 21.09.2021 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 21.09.2021 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 21.09.2021 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 21.09.2021 94,01%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 21.09.2021 5,99%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,00% ja öljyhiekat 3,25%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

Rekisteröinti sijainnit

Rekisteröinti sijainnit

 • Alankomaat

 • Belgia

 • Espanja

 • Irlanti

 • Iso-Britannia

 • Italia

 • Itävalta

 • Luxemburg

 • Norja

 • Portugali

 • Ranska

 • Ruotsi

 • Saksa

 • Slovakia

 • Suomi

 • Sveitsi

 • Tanska

 • Tšekki

Omistukset

Omistukset

alkaen 21.09.2021
Lyhenne ISIN Nimi Sektori Sijainti Omaisuuslaji Nimellisarvo Markkina-arvo Paino (%) Hinta Kurssi Maturiteetti Kuponki (%) Markkinavaluutta Duraatio Nimellisarvo
alkaen 21.09.2021
Liikkeellelaskija Painotus (%)
JPMORGAN CHASE & CO 3,32
BANK OF AMERICA CORP 3,30
MORGAN STANLEY 3,02
CITIGROUP INC 2,68
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2,67
Liikkeellelaskija Painotus (%)
HSBC HOLDINGS PLC 1,65
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1,64
APPLE INC 1,55
ABBVIE INC 1,53
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 1,53
Liikkeeseenlaskijan tunnus Nimi Omaisuuslaji Painotus (%) Hinta Nimellisarvo Markkina-arvo Nimellisarvo Sektori ISIN Kuponki (%) Maturiteetti Kurssi Sijainti Markkinavaluutta Duraatio
Sijoitukset saattavat muuttua.


Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 21.09.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 21.09.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Maantieteellinen riskialtistus liittyy ensisijaisesti tuotteen sisältämien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kotipaikkoihin, joiden riskialtistukset on laskettu yhteen ja ilmaistu prosenttiosuutena tuotteen kaikista sijoituksista. Joissakin tapauksissa se voi kuitenkin heijastaa sijaintia, jossa arvopaperien liikkeeseenlaskija harjoittaa merkittävää osaa liiketoiminnastaan.
alkaen 21.09.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 21.09.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 21.09.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Allokaatiot saattavat muuttua.

Listaukset

Kurssi Lyhenne Valuutta Listauspäivämäärä SEDOL Bloomberg-tunnus RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Yleinen koodi (EOC) ISIN/INAV
London Stock Exchange SUSU USD 14.12.2018 BZ04857 SUSU LN SUSU.L - - IE00BZ048579 A2DS7Y 37071039 - -
Xetra SNAV EUR 13.03.2019 BGPP346 - SNAV.DE - - IE00BZ048579 A2DS7Y 37071039 - -
SIX Swiss Exchange SUSU USD 03.03.2020 BL1MZ84 - SUSU.S - - IE00BZ048579 A2DS7Y 37071039 - -

Dokumentit

Dokumentit