Osakkeet

BSF Global Event Driven Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Mikäli Rahasto harjoittaa arvopaperilainausta kustannusten pienentämiseksi, Rahasto saa siitä perittävistä kuluista 62,5 % ja BlackRock arvopapereiden lainaajana loput 37,5 %. Koska arvopaperilainauksesta syntyvien tulojen jakaminen ei nosta Rahaston toimintakustannuksia, tätä osuutta ei ole laskettu mukaan juokseviin kuluihin.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 5 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kokonaistuotto (%) 5,0 7,6 7,5 2,2 -2,0
Vertailuindeksi 1 (%) 1,9 2,3 0,7 0,0 1,5
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-2,00 2,49 4,01 - 3,70
Vertailuindeksi 1 (%)

alkaen 31.12.2022

1,46 0,72 1,26 - 1,24
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-2,00 0,14 0,96 2,08 -2,00 7,67 21,70 - 22,80
Vertailuindeksi 1 (%)

alkaen 31.12.2022

1,46 0,36 0,84 1,31 1,46 2,18 6,47 - 7,21
  From
31.12.2017
To
31.12.2018
From
31.12.2018
To
31.12.2019
From
31.12.2019
To
31.12.2020
From
31.12.2020
To
31.12.2021
From
31.12.2021
To
31.12.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2022

5,02 7,63 7,49 2,22 -2,00
Vertailuindeksi 1 (%)

alkaen 31.12.2022

1,87 2,28 0,67 0,05 1,46

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 27.01.2023 USD 4 206 813 387
Perustamispäivä 03.05.2017
Rahaston perustaminen 04.08.2015
Sarjan valuutta USD
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Osakkeet
Vertailuindeksi 1 ICE BofAML 3-MO US Treasury Bill
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 0,00%
Vuosittainen juokseva kulu 1,07%
Kulusuhde 1,00%
Tuottosidonnainen palkkio 20,00%
Minimi alkusijoitus -
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Osingonjaon ajankohta Neljännesvuosittain
Tulojen käyttö Osinkoa jakava
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka Event Driven
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BSGI5RF
ISIN LU1603214153
SEDOL BZ4TGN2

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 30.12.2022 269
12 kk todellinen tuotto alkaen 31.08.2018 0,22
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.12.2022 5,99%
3 v beeta alkaen 31.12.2022 -6,723
P/E-luku alkaen 30.12.2022 23,28
P/B-luku alkaen 30.12.2022 2,25

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 30.12.2022 0,01%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 30.12.2022 1,12%
MSCI - ydinaseet alkaen 30.12.2022 0,01%
MSCI - lämpöhiili alkaen 30.12.2022 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 30.12.2022 0,13%
MSCI - öljyhiekka alkaen 30.12.2022 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 30.12.2022 0,01%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 30.12.2022 51,29%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 30.12.2022 9,78%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,67% ja öljyhiekat 0,00%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja arvioi jokaisen sellaisen arvopaperin perus- ja strategiset näkökohdat, johon rahasto voi sijoittaa. Tähän voi sisältyä mahdollisuuksia arvioitaessa kaikkien yhtiön näkökohtien tarkka ja kattava tarkastelu ja analysointi, ESG-käytännöt mukaan lukien. Rahastonhoitajan perusteellinen due diligence -prosessi kertoo kokonaisvaltaisen näkökannan tietystä liikkeeseenlaskijasta ja saattaa vaikuttaa sijoituspäätökseen. Lisäksi rahastonhoitaja tekee säännöllisin väliajoin salkun riskiarviointeja yhdessä riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar on antanut pronssisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.12.2022
Nimi Painotus (%)
FIRST HORIZON CORP (TENNESSEE) 4,10
HOWMET AEROSPACE INC 3,98
HORIZON THERAPEUTICS PLC 3,65
ACTIVISION BLIZZARD INC 3,11
COTY INC 2,73
Nimi Painotus (%)
VMWARE INC 2,67
HOMESERVE PLC 2,41
DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC 2,06
AVEVA GROUP PLC 1,94
TOWER SEMICONDUCTOR LTD. 1,89
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class I5 USD Neljännesvuosittain 125,89 0,05 0,04 27.01.2023 125,96 117,50 LU1603214153 -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 115,45 0,04 0,03 27.01.2023 118,62 110,04 LU1373035077 -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 117,93 0,04 0,03 27.01.2023 120,89 112,21 LU1382784764 -
Class Z2 USD Ei ole 141,32 0,06 0,04 27.01.2023 141,32 131,73 LU1258025839 -
Class I2 Hedged CHF Ei ole 110,28 0,04 0,04 27.01.2023 113,70 105,37 LU1603214401 -
Class Z2 Hedged GBP Ei ole 131,73 0,05 0,04 27.01.2023 133,13 123,89 LU1288049866 -
Class I5 Hedged GBP Neljännesvuosittain 117,92 0,04 0,03 27.01.2023 119,41 111,07 LU1603215044 -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 107,20 0,04 0,04 27.01.2023 108,46 100,98 LU2114397859 -
Class X2 USD Ei ole 157,13 0,07 0,04 27.01.2023 157,13 145,76 LU1264793958 -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 113,89 0,04 0,04 27.01.2023 117,66 108,96 LU1387771113 -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 110,65 0,03 0,03 27.01.2023 114,79 106,19 LU1400751324 -
Class IA2 Hedged EUR - 105,65 0,04 0,04 27.01.2023 107,83 100,20 LU2125116769 -
Class IA2 USD - 119,98 0,05 0,04 27.01.2023 119,98 111,64 LU1921562119 -
Class I2 Hedged JPY - 11 299,23 3,28 0,03 27.01.2023 11 609,99 10 796,02 LU1781817421 -
Class A2 USD Ei ole 130,22 0,06 0,05 27.01.2023 131,06 122,13 LU1251620883 -
Class D4 Hedged GBP - 104,75 0,04 0,04 27.01.2023 106,31 98,83 LU2215606471 -
Class D2 USD Ei ole 134,24 0,06 0,04 27.01.2023 134,54 125,51 LU1251621188 -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 121,71 0,05 0,04 27.01.2023 123,53 114,83 LU1373034930 -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 1 070,69 0,38 0,04 27.01.2023 1 085,06 1 009,59 LU2114397776 -
Class Z2 Hedged EUR Ei ole 124,10 0,05 0,04 27.01.2023 126,97 117,91 LU1288049940 -
Class Z2 Hedged CHF Ei ole 121,03 0,04 0,03 27.01.2023 124,51 115,43 LU1341466644 -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 106,77 0,04 0,04 27.01.2023 110,15 102,09 LU1697783881 -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 111,24 0,04 0,04 27.01.2023 114,76 106,36 LU1376384878 -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 100,85 0,26 0,26 27.01.2023 103,15 84,96 LU2008661006 -
Class I4 Hedged EUR - 113,10 0,04 0,04 27.01.2023 115,88 107,59 LU1817852764 -
Class I2 USD Ei ole 124,63 0,05 0,04 27.01.2023 124,70 116,33 LU1251621345 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Mark McKenna
Mark McKenna

Dokumentit

Dokumentit