Osakkeet

BSF Asia Pacific Absolute Return Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Mikäli Rahasto harjoittaa arvopaperilainausta kustannusten pienentämiseksi, Rahasto saa siitä perittävistä kuluista 62,5 % ja BlackRock arvopapereiden lainaajana loput 37,5 %. Koska arvopaperilainauksesta syntyvien tulojen jakaminen ei nosta Rahaston toimintakustannuksia, tätä osuutta ei ole laskettu mukaan juokseviin kuluihin.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 6 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kokonaistuotto (%) -8,9 0,7 0,3 5,1 8,1 16,3
Vertailuindeksi 1 (%) 0,4 0,7 0,8 0,3 0,1 1,5
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
16,27 9,73 5,94 - 3,61
Vertailuindeksi 1 (%)

alkaen 31.12.2022

1,52 0,63 0,68 - 0,62
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
16,27 -0,59 -8,74 1,45 16,27 32,12 33,47 - 24,39
Vertailuindeksi 1 (%)

alkaen 31.12.2022

1,52 0,28 0,72 1,14 1,52 1,90 3,47 - 3,89
  From
31.12.2017
To
31.12.2018
From
31.12.2018
To
31.12.2019
From
31.12.2019
To
31.12.2020
From
31.12.2020
To
31.12.2021
From
31.12.2021
To
31.12.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2022

0,70 0,32 5,09 8,13 16,27
Vertailuindeksi 1 (%)

alkaen 31.12.2022

0,72 0,81 0,29 0,09 1,52

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 30.01.2023 USD 69 403 473
Perustamispäivä 02.11.2016
Rahaston perustaminen 31.08.2016
Sarjan valuutta GBP
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Osakkeet
Vertailuindeksi 1 3 Month SONIA Compounded in Arrears + 11.9 basis points spread
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 5,00%
Vuosittainen juokseva kulu 1,90%
Kulusuhde 1,50%
Tuottosidonnainen palkkio 20,00%
Minimi alkusijoitus -
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka Long/Short Equity - Other
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BSAPA2G
ISIN LU1513020419
SEDOL BYM8MK3

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 30.12.2022 80
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.12.2022 10,61%
3 v beeta alkaen 31.12.2022 -3,616
P/E-luku alkaen 30.12.2022 -6,65
P/B-luku alkaen 30.12.2022 0,93

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 30.12.2022 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 30.12.2022 0,00%
MSCI - ydinaseet alkaen 30.12.2022 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 30.12.2022 2,13%
MSCI - siviiliaseet alkaen 30.12.2022 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 30.12.2022 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 30.12.2022 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 30.12.2022 98,60%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 30.12.2022 2,03%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 2,13% ja öljyhiekat 2,62%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja ottaa huomioon ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja päätöksentekovaiheessa. Tähän voi sisältyä kolmansien osapuolten olennaisia näkemyksiä sekä sisäisiä kommentteja sitoutumisesta ja BlackRockin sijoitustenhoidon palautetta hallintoasioista. Rahastonhoitajan jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun arvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.12.2022
Nimi Painotus (%)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,81
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD 3,45
CHINA OILFIELD SERVICES LTD 3,29
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD 3,23
CHINA GAS HOLDINGS LTD 3,11
Nimi Painotus (%)
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 2,99
GUANGDONG INVESTMENT LTD 2,98
SANDS CHINA LTD 2,77
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 2,76
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 2,72
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class A2 GBP Ei ole 125,06 0,00 0,00 30.01.2023 140,03 110,62 LU1513020419 -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 114,51 -0,07 -0,06 30.01.2023 114,65 109,44 LU1495982511 -
Class Z2 USD Ei ole 131,02 -0,08 -0,06 30.01.2023 131,10 124,15 LU1417814305 -
Class D2 EUR Ei ole 132,16 -0,41 -0,31 30.01.2023 145,16 121,97 LU1495982602 -
Class Z2 Hedged EUR Ei ole 116,19 -0,08 -0,07 30.01.2023 116,27 110,96 LU1417814487 -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 119,69 -0,07 -0,06 30.01.2023 119,76 114,08 LU1417814057 -
Class X2 USD Ei ole 143,93 -0,05 -0,03 30.01.2023 143,98 135,36 LU1417814214 -
Class Z2 Hedged CHF Ei ole 114,14 -0,09 -0,08 30.01.2023 114,48 109,31 LU1417814560 -
Class D2 USD Ei ole 128,43 -0,14 -0,11 30.01.2023 128,57 122,15 LU1495982438 -
Class A2 EUR Ei ole 127,44 -0,40 -0,31 30.01.2023 140,09 117,73 LU1417813836 -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 110,76 -0,09 -0,08 30.01.2023 111,12 105,93 LU1417813919 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Steve Wong
Steve Wong
Ada Zhang
Ada Zhang

Dokumentit

Dokumentit