Chairman's Letter

To My Fellow Shareholders

"As an investor, advisor, and innovator, I believe we have a vital role to play in society."

Læs mere Læs mere

Produkter

iShares giver adgang til både aktivklasser og markeder.

Se hele vores produktsortiment. Se hele vores produktsortiment.

Produkter

iShares giver adgang til både aktivklasser og markeder.

Se hele vores produktsortiment. Se hele vores produktsortiment.

”Ved at tilgå dette websted accepterer du, som kunde eller potentiel kunde, at modtage informationer om dette websted i mere end ét sprog.”

Ved at klikke på din investortype accepterer du nedenstående definitioner, vilkår og betingelser samt fortrolighedspolitikken. Bemærk, at fortrolighedspolitikken indeholder vigtige oplysninger om brugen af cookies på vores hjemmesider, som du accepterer ved at klikke ovenfor. Hvis du er i tvivl om terminologien for investortyper, beder vi dig læse "Beskrivelse af investortype" vist nedenfor

Beskrivelse af investortype
Vilkår
Fortrolighedspolitik

En individuel investor, også kendt som en detailkunde, er en organisation eller person, som ikke opfylder både (i) et eller flere af kriterierne for en professionel kunde defineret i Direktiv om markeder for finansielle instrumenter's (2004/39 EF) Bilag II (Annex II) og (ii) et eller flere af kriterierne for en kvalificeret investor defineret i artikel 2 i Prospektdirektivet (Direktiv 2003/71 EF) .

På denne hjemmeside, er mæglere og institutionelle investorer, der kvalificerer som både professionel samt en kvalificeret investor.

Sammenfattende vil en person, der både kan klassificeres som en professionel kunde under Direktiv om markeder for finansielle instrumenter, og som en kvalificeret investor i overensstemmelse med Prospektdirektivet, generelt set skulle opfylde et eller flere af de følgende krav.

(1) Juridiske enheder, som skal godkendes eller være under tilsyn for at kunne operere på de finansielle markeder. Den nedenstående liste opregner alle autoriserede juridiske enheder, der har fået tilladelse, og som udøver de for de nævnte foretagender kendetegnende aktiviteter.

(a) Kreditinstitutter
(b) Investeringsselskaber
(c) Andre godkendte eller regulerede finansielle institutioner
(d) Forsikringsselskaber
(e) Kollektive investeringsordninger eller deres investeringsforvaltningsselskaber
(f) Pensionsfonde eller deres administrationsselskaber
(g) Råvare- og råvarederivathandlere
(h) Lokale firmaer
(i) Andre institutionelle investorer. 

(2) Store virksomheder, der ifølge de seneste årsregnskaber eller konsoliderede regnskaber opfylder mindst to af de følgende tre kriterier: (i) en samlet balance på i alt 43.000.000 EUR (ii) en årlig netto omsætning på 50.000.000 EUR (iii) et gennemsnitligt antal ansatte i løbet af regnskabsåret på 250.

(3) Nationale og regionale regeringer, offentlige organer, der forvalter den offentlige gæld, centralbanker, internationale og overnationale institutioner (som for eksempel Verdensbanken, IMF, ECB, EIB og andre lignende internationale organisationer). 

(4) Fysiske personer hjemmehørende i en EØS-medlemsstat, der tillader godkendelse af fysiske personer som kvalificerede investorer, hvis den pågældende person udtrykkeligt anmoder om at blive behandlet som en professionel kunde eller en kvalificeret investor, og hvis personen opfylder mindst to af de følgende kriterier (i) investoren har udført gennemsnitligt mindst 10 transaktioner af betydeligt omfang på værdipapirmarkeder pr. kvartal i de foregående fire kvartaler (ii) investorens værdipapirportefølje, inklusiv kontante indskud og finansielle instrumenter, overstiger 0,5 mio. EUR i værdi (iii) investoren arbejder eller har arbejdet i den finansielle sektor i mindst et år i en stilling, der fordrer kendskab til investering i værdipapirer. 

Vi gør opmærksom på, at ovenstående resumé kun er udarbejdet i informations øjemed. Hvis De er tvivl om, hvorvidt De kan kvalificeres som både en professionel kunde og en kvalificeret investor under henholdsvis Direktivet om markedet for finansielle instrumenter og Prospektdirektivet, bør De søge individuel rådgivning.

Du har tidligere identificeret dig som institutionel investor. Ved at logge ind på denne hjemmeside accepterer du, at du har læst og accepteret disse vilkår og betingelser. Hvis du ikke ønsker at være bundet af disse vilkår og betingelser, skal du forlade denne hjemmeside.

 

Adgang til de oplysninger, der vises på denne hjemmeside, kan være begrænset til visse personer i visse lande. Forskellige iShares-fonde er registreret eller godkendt i forskellige lande, og er som sådan godkendt til børsintroduktion (til private investorer og professionelle investorer) i sådanne lande. I lande, hvor en eller flere iShares-fonde ikke er registreret eller godkendt til børsintroduktion, kan privatkunder ikke opnå adgang til sådanne iShares-fonde, men visse oplysninger vises muligvis til bestemte typer af professionelle kunder, afhængigt af det pågældende land. BlackRock Advisors (UK) Limited har ikke til hensigt, at oplysninger om iShares-fonde skal vises til personer, der er udelukket fra at se sådanne oplysninger i deres bopælsland. Brugere af denne hjemmeside skal sikre, at de har juridisk ret til at logge på hjemmesiden i det land, hvor de logger på. Brugere er også ansvarlige for at sikre, at deres erklæringer vedrørende bopælsland, domicilland eller registrerede hjemsted er korrekte, når de går ind på denne hjemmeside.

 

Denne hjemmeside ejes og drives af BlackRock Advisors (UK) Limited (”BAUL”). Indholdet tilvejebringes og administreres af BAUL og andre selskaber i BlackRock-gruppen (de direkte og indirekte datterselskaber af BlackRock, Inc., herunder investeringsadministratoren, bestyrelsesmedlemmer og rådgivere for iShares-fonde (alt efter hvad der er relevant) beskrevet nedenfor i afsnittet ”iShares-fonde”, samlet benævnt ”BlackRock”).

 

EU-kunder – BlackRock er underlagt E-handelsdirektivet.

 

Lovgivningsmæssig status

 

Denne hjemmeside er udgivet til opnåelse af adgang hertil i Danmark af BAUL, der er godkendt og reguleret af Financial Services Authority i Storbritannien, registreret adresse 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS. BAUL er et selskab, der er registreret i England og Wales under selskabsnr. 00796793, registreret adresse 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, og registreret i Storbritannien hos HM Revenue and Customs med hensyn til betaling af skat, nr. 243852262.

 

Sådan kommunikerer du med BAUL

 

Du finder oplysninger om BAUL og iShares-fonde på denne hjemmeside. Derudover kan du kontakte BAUL via telefon, fax, post eller e-mail (info@ishares.co.uk) for yderligere oplysninger om iShares-fondene. BAUL kommunikerer med dig på engelsk Al dokumentation og alle oplysninger om BAUL og iShares-fonde, der er registreret i Danmark, er tilgængelig på dansk.

 

iShares-fonde

 

De iShares-fonde, der nævnes på denne hjemmeside, er underfonde af iShares plc eller iShares III plc, der er et investeringsselskab, der er åbent for investorer, med variabel kapital inkorporeret i Irland, og som har adskilt deres forpligtelser mellem deres underfonde og er godkendt af the Irish Financial Regulator. iShare-fondene i Dublin anerkendes i Storbritannien til formålene i the Financial Services and Markets Act 2000. BAUL fungerer som investeringsadministrator for iShares-fondene i Dublin.>

 

Registreringer og børsnoteringer

 

På denne hjemmeside indikeres det, i hvilke lande iShares-fondene er registreret til udbyttebetaling, og på hvilke store børser i Europa, iShares-fondene også er noteret. iShares har også en række fonde domicileret i Tyskland og en række fonde, der er domicileret i USA, men disse er ikke registreret i Danmark og er ikke tilgængelige til børsintroduktion i Danmark.

 

Begrænsede investorer

 

iShares-fondene tilbydes ikke til og er ikke beregnet til indbyggere i lande, i hvilke (a) iShares-fondene ikke er godkendt eller registreret til udbyttebetaling, og hvor dette strider imod ethvert lands lovgivning vedrørende værdipapirer, (b) udbredelse af oplysninger vedrørende iShares-fondene via internettet er forbudt, og/eller BAUL ikke er godkendt eller kvalificeret til at fremsætte sådanne tilbud eller opfordringer. Denne hjemmeside og oplysningerne på hjemmesiden skal ikke opfattes som en reklame, et tilbud om at sælge eller en henvendelse med et tilbud om at købe værdipapirer i de iShares-fonde, der nævnes på denne hjemmeside, og sådanne værdipapirer hverken tilbydes eller sælges i lande, hvor dette er i modstrid med nævnte lands lovgivning om værdipapirer.

 

Specifikt er aktierne i iShares-fondene ikke, og vil ikke blive, registreret under the Securities Act 1933 of the USA (”1933 Act”) eller lovgivningen om værdipapirer i en stat i USA. Aktierne må ikke udbydes eller sælges direkte eller indirekte i USA eller på vegne af eller til fordel for enhver person i USA, undtagen i henhold til en fritagelse fra eller i en transaktion, der ikke er underlagt de lovgivningsmæssige krav i henhold til the 1933 Act, og enhver gældende statslig lovgivning om værdipapirer. Ethvert genudbud eller gensalg af enhver aktie i USA eller til personer i USA kan udgøre et brud på amerikansk lovgivning. ”Person i USA” betyder enhver person, der af the Securities Exchange Commission fra tid til anden anses for at være en ”person i USA” i henhold til regel 902(k) i the 1933 Act eller enhver anden person eller enhed, som bestemt af lederne af iShares-fodene. Kontakt din salgsrepræsentant for at få en liste over personer eller enheder, der anses for at være ”amerikanske personer”.

 

Aktier i iShares-fondene må ikke, udover i henhold til en relevant undtagelse, overtages eller ejes af, eller overtages med aktiverne fra en ERISA Plan. En ”ERISA Plan” defineres som (i) enhver pensionsordning i henhold til Title I i the United States Employee Retirement Income Security Act of 1974, som ændret (ERISA); eller (ii) enhver individuel pensionskonto eller –plan, der er underlagt paragraf 4975 i the United States Internal Revenue code of 1986, som ændret.

 

Derudover må aktier i iShares-fondene ikke, undtagen i henhold til en undtagelse fra eller i en transaktion, der ikke er underlagt de lovgivningsmæssige krav i the US Investment Company Act of 1940, som ændret (the ”1940 Act”) eller the US Commodity Exchange Act, som ændret (”CEA”), alt efter omstændighederne, overtages af en person, der i henhold til ”the 1940 Act” og regulativer derunder anses for at være en person i USA, eller en person, der i henhold til CEA og regulativer derunder anses for at være en person i USA.

 

iShares-fondene er ikke, og vil ikke blive, kvalificeret til distribution til offentligheden i Canada, da der ikke er indleveret noget prospekt for iShares-fondene til kommissionen for værdipapirer eller lovgivende myndighed i Canada eller nogen provins eller noget territorium deraf. Denne hjemmeside udgør ikke, og skal på ingen måde opfattes som, en reklame eller et tiltag til at fremme børsintroduktion af aktier i USA eller Canada. Ingen personer, der er bosiddende i Canada med hensyn til formålene i the Income Tax Act (Canada), må købe eller acceptere en overførsel af aktier i iShares-fondene, medmindre han eller hun er berettiget hertil i henhold til gældende canadisk eller provinsiel lovgivning.

 

Aktier i iShares S&P CNX Nifty India Swap (en underfond i iShares IV plc) er ikke, og vil ikke blive, registreret under indisk lovgivning og har ikke til hensigt at skulle drage fordel af indisk lovgivning, som er bekendtgjort med henblik på at beskytte aktionærerne. Aktier i iShares S&P CNX Nifty India Swap udbydes ikke til, og må ikke, det være sig direkte eller indirekte, sælges eller leveres i Indien, erhverves af, overdrages til eller indehaves til fordel for (i) en ”person resident in India” (person, der er bosiddende i Indien), i henhold til definitionen af dette udtryk i Indian Foreign Exchange Management Act 1999 (med de til enhver tid gældende ændringer og tillæg), (ii) en person, som er en ”Non-Resident Indian” (ikke bosiddende i Indien), en ”Overseas Corporate Body” (oversøisk juridisk person) eller en ”Person of Indian Origin” (person af indisk oprindelse) i henhold til definitionen af disse udtryk i Indian Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations 2000 (med de til enhver tid gældende ændringer og tillæg), (iii) en person i forbindelse med genudbud eller videresalg, det være sig direkte eller indirekte, i Indien eller til en person bosiddende i Indien eller en juridisk person, der er anmeldt eller indregistreret i Indien, og/eller (iv) en person, som har til hensigt at købe aktier i fonden med henblik på at omgå eller på anden vis undgå eventuelle krav i henhold til Securities and Exchange Board of India (Foreign Institutional Investors) Regulations 1995 (med de til enhver tid gældende ændringer og tillæg) og/eller eventuelle andre datterselskabsbestemmelser eller -cirkulærer i henhold dertil, som hver især udgør en ”Indian Origin Restricted Entity” (begrænset juridisk person af indisk oprindelse). iShares IV plc tillader ikke forsætligt salg af aktier i iShares S&P CNX Nifty India Swap, eller at egentlige ejere udøver deres ret dertil, til Indian Origin Restricted Entities.

 

En potentiel investor i iShares S&P CNX Nifty India Swap skal i forbindelse med erhvervelsen af aktier (eller efterfølgende) eventuelt gøre gældende, at en sådan investor ikke er en Indian Origin Restricted Entity og ikke erhverver aktier for eller på vegne af en Indian Origin Restricted Entity. Aktionærer i iShares S&P CNX Nifty India Swap skal straks informere iShares IV plc og dennes investeringsforvalter, i tilfælde af at de bliver Indian Origin Restricted Entities eller er i besiddelse af aktier til fordel for Indian Origin Restricted Entities. Eventuelle personer, der misligholder nogen af ovenstående begrænsninger, skal skadesløsholde og friholde både iShares IV plc og dennes forvalter og investeringsforvalter for eventuelle tab eller krav, som nogen af dem måtte lide eller pådrage sig i forbindelse med en sådan misligholdelse. Hvis iShares IV plc bliver opmærksom på, at en person ved misligholdelse af ovenstående begrænsninger er den retmæssige eller egentlige ejer, det være sig direkte eller indirekte, af aktier i iShares S&P CNX Nifty India Swap, uanset om dette sker alene eller sammen med en eventuel anden person, vil selskabet kræve indløsning af de således indehavende aktier helt efter eget skøn.

 

iShares IV plc og dennes forvalter og investeringsforvalter kan af modparterne til swap-fondene for iShares S&P CNX Nifty India Swap, i henhold til eller på foranledning af Securities and Exchange Board of India eller en anden indisk statslig eller lovgivende myndighed, blive afkrævet oplysninger om aktionærerne og/eller de egentlige ejere af aktier i iShares S&P CNX Nifty India Swap. Ved at investere i iShares S&P CNX Nifty India Swap (det være sig direkte eller indirekte) anses investorerne for at være indforstået med en sådan offentliggørelse. iShares IV plc og dennes forvalter og investeringsforvalter har ret til at anmode investorer om de ønskede oplysninger. Aktionærer kan blive afkrævet oplysninger om dem selv og de egentlige ejere af aktierne med henblik på at fastslå, om aktionærerne eller de egentlige ejere er Indian Origin Restricted Entities. Hvis en aktionær eller egentlig ejer undlader at afgive de ønskede oplysninger, har iShares IV plc ret til at kræve indløsning af de aktier i iShares S&P CNX Nifty India Swap, som indehaves af eller til fordel for en sådan person, helt efter eget skøn

 

Brugere af denne hjemmeside skal straks informere BAUL via e-mail, såfremt en hvilken som helst oplysning, som en bruger opnår adgang til på denne hjemmeside, medfører, at brugeren, BlackRock eller en hvilken som helst iShares-fond overtræder gældende lovgivning eller regulativer. I sådanne tilfælde skal brugeren (a) forlade denne hjemmeside, (b) straks destruere alle oplysninger (og alle kopier), som brugeren har hentet eller udskrevet fra denne hjemmeside, (c) se bort fra sådanne oplysninger, og (d) behandle sådanne oplysninger som fortrolige og ikke udbrede disse.

 

Risikoadvarsel

 

Investeringsrisici

 

iShares-fonde er muligvis ikke egnede til alle investorer, og BlackRock garanterer ikke for iShares-fondenes afkast. Tidligere afkast ikke er en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af og prisen på aktier eller enheder (der kan handles på begrænsede markeder) i iShares-fondene og indtægterne derfra kan gå op og ned, og en investor får muligvis ikke det fulde investerede beløb tilbage. Hvor en investor investerer i en iShares-fond, der er denomineret i en anden valuta end valutaen i investorens bopælsland, kan udbyttet til investoren stige eller falde som et resultat af valutaudsvingninger.

Kapitaludbyttet og indtægten for hver iShares-fond er baseret på den værdistigning og indtægt fra de værdipapirer, fonden ejer, minus omkostninger. Således må det forventes, at udbyttet for hver iShares-fond varierer som respons på ændringer i sådan værdistigning eller indtægt. Derudover kan værdipapirerne i et aktie-benchmarkindeks præstere dårligere end investeringer i obligationer og investeringer på aktiemarkeder, der følger andre markeder, markedssegmenter eller sektorer, der er forskellige fra en iShares-fond. Da fremmede børser kan være åbne på dage, hvor aktier i en iShares-fond ikke prisfastsættes, kan værdien af værdipapirerne i porteføljen i en iShares-fond ændres på dage, hvor aktionærerne ikke kan købe eller sælge aktier i en iShares-fond.

 

Udsvingninger i valutakurser kan påvirke værdien af investeringer, der involverer eksponering for fremmed valuta.

 

Visse iShares-fonde anvender muligvis derivater, og detaljerne for disse er beskrevet i de relevante prospekter. Brug af derivater involverer særlige risici, og iShares-fondene eksponeres muligvis for kreditrisiko med hensyn til parter, som de handler med.

En investering i en iShares-fond involverer ofte investering i internationale markeder. Udover normale risici forbundet med investering, involverer internationale investeringer risikoen for at hele eller en del af en hvilken som helst kapital som følge af ugunstige udsvingninger i valutaværdier, fra forskellige i generelt accepterede regnskabsprincipper eller fra økonomisk eller politisk ustabilitet i andre lande. En investering på vækst markeder (emerging markets) involverer også forhøjede risici, såsom forøget volatilitet og muligheden for lavere handelsvolumener.

 

Alle prognoser og eksempler (herunder beregninger, der er anvendt deri) på denne hjemmeside er kun til illustrative formål, og det garanteres ikke, at de er nøjagtige, fuldstændige eller opdaterede.

 

Skatteniveauer, skattestatus for iShares-fondene, beskatning af investorer og undtagelse for beskatning kan ændres fra tid til anden. Enhver ændring i skattelovgivningen i en hvilken som helst jurisdiktion, hvor en iShares-fond er registreret, krydsnoteret, markedsført eller investeret i, kan påvirke iShares-fondens skattestatus, påvirke værdien af den relevante iShares-fonds investeringer i den påvirkede jurisdiktion, påvirke den relevante iShares-fonds evne til at opfylde sit investeringsmål og/eller ændre udbytter efter skat til investorer. Tilgængeligheden af og værdien af enhver skatteundtagelse for investorer afhænger af investorernes individuelle omstændigheder. Skatte-oplysningerne på denne hjemmeside udgør ikke skattemæssig eller juridisk eller skattemæssig rådgivning: Mulige investorer opfordres til at konsultere deres skatterådgivere med hensyn til deres specifikke skattesituationer og skattemæssige virkninger af en investering i iShares-fonde.

 

Vigtige oplysninger om iShares-fonde er indeholdt i de relevante prospekter for iShares-fondene. Kopier af disse kan fås på hjemmeside eller fra din børsmægler eller finansielle rådgiver. Se prospekterne for iShares-fondene for en fuld beskrivelse af risiciene ved investering i fondene. Se prospekterne for iShares-fondene for en fuld beskrivelse af risiciene ved at investere i fondene.

 

Børshandlede fonde (”ETF’er”)

 

Aktier i iShares-fonde kan købes eller sælges hele dagen på en eller flere børser (sekundært marked) gennem en autoriseret mellemhandler. Aktier i iShares-fonde kan kun tegnes eller indløses direkte med iShares-fondene (primært marked) af autoriserede deltagere i meget store emissioner/indløsninger.

 

Ved investering i en iShares-fond køber du aktier i et selskab, der er noteret på en eller flere børser. Prisen for aktierne bestemmes af udbud og efterspørgsel. En sådan pris er ikke nødvendigvis den samme som værdien pr. aktie, der indgår i iShares-fondens aktiver. Aktieprisen kan til enhver tid være til en rabat eller overpris af værdien for aktivet. På grund af ETF-strukturen forventes det imidlertid, at en væsentlig rabat eller overpris for værdien af aktivet ikke vil ses i det lange løb.

 

Associerede virksomheder til BAUL kan gå ind på markedet iShares-fondene. Derudover kan BlackRock, dets medarbejdere og andre fonde, der administreres af BlackRock, fra tid til anden overtage værdipapirer i, beholdninger i de underliggende værdipapirer i eller optioner i et hvilket som helst værdipapir i iShares-fondene.

 

Swap-fonde

 

iShares-fonde domicileret i Dublin, hvor ordet ’swap’ indgår i navnet, er swap-baserede fonde. Disse swap-fonde indgår fuldt finansierede swap-aftaler med modparter for at opnå afkastet for fondenes respektive benchmarks. Swap-transaktioner er underlagt risikoen for, at modparterne misligholder deres forpligtelser. Hvis dette skulle ske, kan den relevante fond lide et tab. Swap-fondene har til hensigt at reducere en stor del af deres kreditrisikoeksponering for hver modpart ved at opnå sikkerhed fra modparten, der ejes af en tredjepart. I tilfælde af at en modpart eller agent udviser misligholdelse, har swap-fondene muligvis stadig nogen eksponering for modpartsrisiko over for den modpart eller agent, der udviser misligholdelse.

 

I nogle tilfælde kan modparter ophæve swap-aftalerne før tiden, hvilket kan få indflydelse på swap-fondenes afkast. Desuden kan modparterne søge at sende eventuelle yderligere omkostninger i forbindelse med afdækning af deres risikoeksponering under swap-fondene videre til den relevante fond. I tilfælde af at en swap-fond ikke kan indgå passende swap-aftaler eller fastholde swap-aftaler på acceptable vilkår, kan fonden muligvis ikke opfylde sit investeringsmål og gennemføre sin investeringspolitik, medmindre den kan følge sit benchmark på anden vis.

 

Derudover kræver modparterne til swap-aftalerne for iShares S&P CNX Nifty India Swap forsikringer i swap-aftalerne om, at iShares IV plc ikke vil afhænde swap-fondene til en Indian Original Restricted Entity, og at iShares IV plc vil afgive oplysninger om aktionærer og egentlige ejere af aktier i iShares S&P CNX Nifty India Swap til modparterne i forbindelse med sådanne forsikringer. iShares IV plc kan muligvis ikke overholde sådanne krav fuldt ud, da selskabet ikke har kontrol over overdragelsen af aktier i iShares S&P CNX Nifty India Swap på det sekundære marked, og som følge deraf er det muligt, at modparterne i sidste ende vil søge at ophæve swap-aftalerne.

 

Investeringsråd

 

Indholdet på denne hjemmeside er generelt og er ment som en oplysning til investorer, mulige investorer og deres professionelle mellemhandlere om eksistensen af og de mulige fordele ved at investere i iShares-fonde. Denne hjemmeside er ikke tænkt som et specifikt investeringsråd, herunder, men ikke begrænset til, investeringsmæssig, finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig rådgivning, eller som anbefalinger vedrørende egnetheden for iShares-fonde til en specifik investors investeringsprofil. Hvis du har brug for investeringsrådgivning, skal du kontakte din uafhængige børsmægler eller din finansielle rådgiver. Før du investerer, bør du indhente passende rådgivning om værdipapirer, skat eller anden lovgivning, der påvirker dig personligt.

 

Immaterielle rettigheder

 

”iShares®” er et registreret varemærke, der tilhører BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Alle andre varemærker, tjenestemærker eller registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere.

 

Indholdet på denne hjemmeside er beskyttet af copyright, varemærke og andre former for ejerskabsrettigheder. Alt indhold ejes eller kontrolleres af BAUL eller den part, der er udpeget som udbyder af indholdet. Med undtagelse af, hvor det udtrykkeligt er angivet heri, skal intet på denne hjemmeside anses som en tildeling af nogen licens eller rettigheder under copyright, noget patent eller varemærke eller anden immateriel ret tilhørende BAUL eller nogen tredjepart. Al kopiering af oplysninger eller data, især tekster og grafikker, kræver forhåndsgodkendelse fra BAUL eller den part, der er udpeget som udbyder af indholdet.

 

SEDOLTM-koder, der vises på denne hjemmeside (a) forbliver the London Stock Exchange plc's intellektuelle ejendom og offentliggøres af BAUL under licens, og (b) må ikke videregives af personer, der opnår adgang til denne hjemmeside, medmindre disse personer på forhånd har indhentet skriftlig tilladelse fra the London Stock Exchange plc. SEDOL™ og SEDOL Masterfile™ er varemærker tilhørende the London Stock Exchange plc, og de bruges under licens.

 

Indholdet på og brugen af denne hjemmeside

 

Denne hjemmeside er til din personlige og interne brug og må ikke anvendes til kommercielle formål (uanset om det sker for at opnå profit eller ej), medmindre og i det omfang du er en finansiel rådgiver, der søger oplysninger om iShares-fonde til dine kunder.

 

Som bruger må du ikke sælge, kopiere, offentliggøre, videresende, overføre, ændre, vise, reproducere og/eller skabe arbejde på grundlag af oplysningerne eller softwaren på denne hjemmeside. Du må ikke gengive sider, tekst, billeder eller noget indhold fra denne hjemmeside ved brug af såkaldt ”framing” eller lignende teknologi. Du accepterer, at du ikke har nogen rettigheder til at bruge indholdet af denne hjemmeside på anden vis.

 

Indholdet på denne hjemmeside, herunder tekst, grafikker, links og/eller andre emner, er udarbejdet baseret på kilder, materialer og systemer, der antages at være pålidelige og nøjagtige, og leveres til dig ”som de er” og ”som de er tilgængelige”.

 

BlackRock giver ingen garantier og fraskriver sig alle direkte, indirekte og lovpligtige garantier af enhver art til dig eller tredjepart, herunder, men ikke begrænset til, garantier vedrørende nøjagtighed, betimelighed, fuldstændighed, salgbarhed, egnethed til bestemte formål, ikke-krænkelse af tredjeparts rettigheder og/eller fritagelse for computervirusser.

 

Links til andre hjemmesider er udelukkende angivet for nemheds skyld, og disse links udgør ikke en tilkendegivelse af, at BlackRock støtter sådanne hjemmesider, deres indhold, produkter og/eller serviceydelser eller vice versa. BlackRock accepterer intet ansvar for indholdet (uanset i hvilken form dette indhold er), og brugen af sådanne hjemmesider fra tredjeparter sker for egen risiko. BlackRock garanterer ikke, at alle links virker, og påtager sig intet ansvar for konsekvenser som følge af fejl eller udelukkelser ved brug af disse links.

 

Problemer med internetsoftware eller overførsel kan medføre unøjagtige og ufuldstændige kopier af oplysninger og materialer, der hentes og vises på en computer. BlackRock er ikke ansvarlig for fejl, ændringer eller udeladelser, der opstår under transmission eller overførsel af oplysninger og materialer.

 

Skønt BlackRock tilstræber at opdatere og sikre nøjagtigheden af det indhold, der findes på denne hjemmeside, garanterer BlackRock ikke for nøjagtigheden af dette eller noget andet indhold, materialer og/eller tilbud, der placeres på, omfattes af, henvises til eller gøres tilgængeligt på denne hjemmeside. På trods af rettidig omhu kan nogle oplysninger på denne hjemmeside være ændret siden den seneste opdatering. BlackRock garanterer heller ikke, at denne hjemmeside, dens drift af denne hjemmeside, indholdet af denne hjemmeside eller på serveren, der gør denne hjemmeside tilgængelig, er fri for fejl eller virus eller andre skadelige komponenter, eller at din brug af denne hjemmeside eller dens indhold kan ske uden afbrydelser.

 

Fritagelse for ansvar

 

BlackRock er på ingen måde ansvarlig for skader, herunder uden begrænsning direkte eller indirekte skader, ekstraordinære skader, hændelige skader eller følgeskader, tab eller omkostninger, der opstår i forbindelse med denne hjemmeside eller brugen deraf eller manglende evne til at bruge en hvilken som helst del deraf, eller i forbindelse med manglende ydeevne, fejl, udeladelser, afbrydelser, defekter, forsinket drift eller overførsel, computervirus eller linje- eller systemsvigt, selvom BlackRock eller deres repræsentanter informeres om sådanne tab eller omkostninger. BlackRock begrænser eller udelukker ikke ansvar for død eller personskade, der opstår som følge af dets uagtsomhed eller hvor dette er forbudt ifølge lovgivningen (inklusive reglerne fra the UK Financial Services Authority). Brug af hyperlinks til andre internetressourcer sker for egen risiko.

 

Hvis du er utilfreds med denne hjemmeside eller dens indhold, skal du kontakte BlackRock Advisors (UK) Limited på 80 88 48 45, men i alle tilfælde er din umiddelbare afhjælpning at gå ud af hjemmesiden og nævnte indhold.

 

Krav vedrørende din brug af vores hjemmeside

 

Hvor der fremsættes et krav mod BlackRock af en tredjepart i forhold til din brug af denne hjemmeside, accepterer du hermed at kompensere BlackRock fuldt ud for alle tab, omkostninger, retsprocesser, krav, skadeserstatninger og udgifter (herunder rimelige juridiske omkostninger og udgifter), eller forpligtelser, som BlackRock pådrager sig ved eller som en konsekvens af brud på eller manglende overholdelse af disse vilkår og betingelser og/eller din ukorrekte brug af denne hjemmeside.

 

Ingen af parterne hæfter for den anden part med hensyn til tab eller skade, som den anden part pådrager sig af en hvilken som helst årsag udover den første parts rimelige kontrol, inklusive, uden begrænsning, ethvert strømsvigt.

 

Private oplysninger

 

Hvis du afgiver private oplysninger til BAUL via denne hjemmeside, vil BAUL behandle disse i henhold til vores politik om beskyttelse af private oplysninger, som du finder på privacy_policy.

 

Internettet er ikke et fuldstændigt sikkert medie, og selv om BlackRock forsøger at sikre fortroligheden og privatheden i oplysninger, der sendes til BlackRock, kan fortroligheden og privatheden i sådanne oplysninger, der sendes via internettet, ikke garanteres.

 

Anti-hvidvaskning

 

Som et resultat af regulativer vedrørende hvidvaskning, kræves der muligvis yderligere dokumentation til identificeringsformål, når du foretager din investering. Detaljer er omfattet i prospekterne andre eller konstitutionelle dokumenter for de relevante iShares-fonde.

 

Telefonopkald

 

For at beskytte dig optages telefonopkald sædvanligvis.

 

Lovgivningsmæssige oplysninger

 

BlackRock Advisors (UK) Limited, der er godkendt og lovreguleret af Financial Conduct Authority (”FCA”), og hvis registrerede kontor findes på 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel +44 (0)20 7743 3000, har udstedt dette dokumenti Danmark og ingen andre personer bør sætte deres lid til oplysningerne indeholdt heri. For at beskytte dig bliver opkald sædvanligvis optaget. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc og iShares VIIplc (under ét "Selskaberne") er såkaldte "open-ended" investeringsvirksomheder, hvor investore kan forlange at få sine investeringsbeviser indløst, med variabel kapital og adskilt ansvar mellem de enkelte fonde, som er organiseret under irsk lovgivning og godkendt af the Financial Regulator. De fonde, der er hjemmehørende i Tyskland, er "institutter for kollektiv investering i overensstemmelse med direktiverne" som defineret i tysk lovgivning om investeringer. Disse fonde administreres af BlackRock Asset Management Deutschland AG, der er godkendt og lovreguleret af Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

 

Til investorer i Danmark

 

De nævnte afdelinger er registreret til offentlig distribution i Danmark og er godkendt af Finanstilsynet. Enhver ansøgning om aktier i afdelingerne sker på vilkårene i afdelingernes prospekt, det centrale investorinformationsdokument og den seneste halvårsrapport og ureviderede regnskab og/eller årsrapport og reviderede regnskab samt supplerende danske landeoplysninger. Investorer bør læse om afdelingens specifikke risici i det centrale investorinformationsdokument og virksomhedens prospekt.

 

Finanstilsynet har indført regler om risikomærkning af investeringsprodukter, i henhold til hvilke forskellige kategorier af investeringsprodukter er blevet tildelt en risikomærkning. Aktierne i de nævnte afdelinger har den gule risikomærkning i henhold til Finanstilsynets regler om risikomærkning. Risikomærkningen er baseret på risikoen for at tabe det investerede beløb på baggrund af produkttype og ikke den faktiske sandsynlighed for, at det sker.
Risikomærkningssystemet er baseret på farverne i et trafiklys, den såkaldte trafiklysordning.

 

Grøn: Ved investeringsprodukter, der er markeret med grønt, betragtes risikoen for at tabe det investerede beløb som meget lille, og produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, fx danske statsobligationer, EU-statsobligationer og danske realkreditobligationer.

Gul: Ved investeringsprodukter, der er markeret med gult, kan der være risiko for, at det investerede beløb tabes helt eller delvist, og produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, fx noterede aktier, virksomhedsobligationer og aktier i investeringsforeninger.

Rød: Ved investeringsprodukter, der er markeret med rød, kan der være risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller produkttypen er vanskelig at gennemskue, fx unoterede aktier, optioner, futures, swaps og strukturerede obligationer.

 

Vigtig information om afdelingerne er indeholdt i det relevante prospekt og andre dokumenter; disse udleveres uden beregning på afdelingens danske repræsentants kontor, BlackRock Copenhagen Branch, der er en filial af BlackRock Investment Management (UK) Limited, England, med registreret adresse i Harbour House, Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø. Dette dokument er strengt fortroligt og må ikke distribueres uden tilladelse fra BlackRock Advisors (UK) Limited. På linje med de fleste andre ikke-danske afdelinger har iShares-serien ikke distributørstatus i henhold til dansk skattelovgivning, hvorfor investorer generelt vil være skattepligtige af den årlige værdiændring på deres investering, uanset om iShares bliver solgt eller ej (beskatning på baggrund af værdiansat markedsværdi). For enkeltpersoner kan dette være mindre skatteeffektivt end investeringer i sammenlignelige danske investeringsselskaber med distributørstatus.

 

Risikoadvarsel

 

iShares er muligvis ikke egnede til alle investorer. BlackRock Advisors (UK) Limited garanterer ikke for aktiernes eller fondenes afkast. Prisen for investeringer (der kan handles på begrænsede markeder) kan gå op og ned, og investoren får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Udbyttebetalingen er ikke fast og kan variere. Historiske afkast ikke er en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Værdien af investeringen, der involverer eksponering til udenlandsk valuta, kan påvirkes af udsvingninger i valutakurser. Vi minder om, at niveauerne for, grundlaget for og udløsning af, beskatning kan ændres.
BlackRock har ikke overvejet hvorvidt dette investeringsprodukt passer dine individuelle behov og risikotolerance. De viste data giver opsummerende information. Investeringer bør laves på baggrund af det relevante Prospekt som er tilgængeligt hos BlackRock Advisors (UK) Limited.

 

I forbindelse med de omtalte produkter er dette dokument kun tiltænkt at give information og udgør derfor ikke investeringsrådgivning, salgstilbud, eller en henvendelse om et tilbud om at købe de omtalte værdipapirer. Dette dokument må ikke omdeles uden tilladelse fra BlackRock Advisors (UK) Limited.

Ansvarsfraskrivelse vedrørende indeks

 

“Barclays Capital Inc.” og Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index, Barclays US Treasury 1-3 Year Term Index, Barclays US Treasury 3-7 Year Term Index, Barclays US Treasury 10 Year Term Index, Barclays Austria Treasury Bond Index, Barclays Belgium Treasury Bond Index, Barclays Euro Corporate Bond Index, Barclays Euro Treasury Bond Index, Barclays Emerging Markets Asia Local Govt Capped Bond, Barclays Emerging Markets Europe Local Govt Capped Bond, Barclays Emerging Markets Latin America Local Govt Capped Bond, Barclays Emerging Markets Local Govt Bond, Barclays Euro Aggregate Bond Index, iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financials Interest Rate Hedged, Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index, Barclays Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index, Barclays Euro Corporate ex Financials Bond Index, Barclays Euro-Aggregate Financial Index, iShares Barclays Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged, Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index, Barclays Euro Government Bond 10-15 yr Term Index, Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index, Barclays Euro Government Bond 15-30 Year Term Index, Barclays Euro Government Bond 5 Year Term Index, Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index, Barclays Euro Government Bond 5-7 yr Term Index, Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index, Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index, Barclays Finland Treasury Bond Index, Barclays France Treasury Bond Index, Barclays Germany Treasury Bond Index, Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index, Barclays Global Aggregate Corporate Index (EUR hedged), Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index, Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index, Barclays Italy Treasury Bond Index, Barclays Netherlands Treasury Bond Index, Barclays EM Local Currency Govt Core 0-5 Index, Barclays Spain Treasury Bond Index og Barclays US Aggregate Bond Index er varemærker tilhørende Barclays Bank PLC og er licenseret til brug for visse formål af BlackRock Fund Advisors eller dets datterselskaber. iShares® er et registreret varemærke tilhørende BlackRock Fund Advisors eller dets datterselskaber.De underliggende indekser vedligeholdes af Barclays Capital. Barclays Capital er ikke associeret med fondene, BFA, State Street, distributøren eller nogen af disses respektive datterselskaber.
BFA har indgået en licensaftale med indeksudbyderen om at bruge de underliggende indekser. BFA eller dets datterselskaber underlicenserer rettigheder til de underliggende indekser til selskabet omkostningsfritt.

 

Copyright © 2014, Citigroup Index LLC. Alle rettigheder forbeholdes. CITIGROUP er et registreret varemærke og servicemærke tilhørende Citigroup Inc. eller dets datterselskaber, er brugt og registreret verden over, og bruges under licens til visse formål af BlackRock Advisors (UK) Limited og visse af dets datterselskaber. Gengivelse af data og oplysningerne fra Citigroup i enhver form er forbudt, undtagen hvor der er opnået forudgående skriftlig tilladelse fra Citigroup Index LLC (”Citigroup”). iShares Global Government Bond UCITS ETF sponsoreres, støttes, sælges eller fremmes ikke af Citigroup, og Citigroup foretager ingen anbefalinger vedrørende det hensigtsmæssige i at investere i en sådan fond. På grund af muligheden for menneskelige eller mekaniske fejl, garanterer Citigroup ikke for nøjagtigheden, tilstrækkeligheden, fuldstændigheden eller tilgængeligheden af data og oplysninger, og er ikke ansvarlig for fejl eller udeladelser eller resultater, der opnås fra brugen af sådanne data og oplysninger. CITIGROUP GIVER INGEN DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Citigroup er på ingen måde ansvarlig for direkte, indirekte, ekstraordinære skader eller følgeskader i forbindelse med enhver brug af data eller oplysninger fra Citigroup.

 

STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts, STOXX® Europe 600 Banks, STOXX® Europe 600 Basic Resources, STOXX® Europe 600 Chemicals, STOXX® Europe 600 Construction & Materials, STOXX® Europe 600 Financial Services, STOXX® Europe 600 Food & Beverage, STOXX® Europe 600 Health Care, STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services, STOXX® Europe 600 Insurance, STOXX® Europe 600 Media, STOXX® Europe 600 Oil & Gas, STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods, STOXX® Europe 600 Real Estate Cap, STOXX® Europe 600 Retail, STOXX® Europe 600 Technology, STOXX® Europe 600 Telecommunications, STOXX® Europe 600 Travel & Leisure og STOXX® Europe 600 Utilities samt de varemærker, der indgår i indeksenes navne, er intellektuel ejendom tilhørende STOXX Limited, Zürich, Schweiz og/eller dennes licensgivere. Indeksene anvendes under licens fra STOXX. De værdipapirer, der er baseret på indekset, er hverken sponsoreret, godkendt, solgt eller markedsført af STOXX og/eller dennes licensgivere, og hverken STOXX eller dennes licensgivere påtager sig noget erstatningsansvar i den henseende.

 

"Dow Jones" og "Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30-indekset" er servicemærker tilhørende Dow Jones & Company, Inc. og er licenseret til brug for visse formål af BlackRock Advisors (UK) Limited. iShares DJ Asia Pacific Select Dividend er ikke sponsoreret, godkendt, solgt eller markedsført af Dow Jones, og Dow Jones indestår ikke for tilrådeligheden af at investere i fonden.

 

Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM og Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM" er et fælles produkt af Dow Jones Indexes, og et markedsføringsnavn og registreret varemærke tilhørende CME Group Index Services LLC ("CME Indexes") og SAM Indexes GmbH (“SAM”), og anvendes under brugslicens. "Dow Jones®", "[DJSI Index]SM" og "Dow Jones Indexes" er servicemærker tilhørende Dow Jones Trademark Holdings, LLC ("Dow Jones") og er givet i licens til CME Indexes og i underlicens til særlige anvendelseformål af BlackRock Advisors (UK) Limited. Dow Jones, CME Indexes, SAM og deres respektive associerede selskaber er ikke forbundet med [licenstager], ud over i forbindelse med udfærdigelsen af “Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM og Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM"("Indekset") og deres respektive servicemærker, som kan anvendes i forbindelse med iShares.

 

”FTSE®” er et varemærke, der ejes af the London Stock Exchange plc og the Financial Times Limited (”FT”) i fællesskab og bruges af FTSE International Limited ('FTSE') under licens. FTSE BRIC 50 Index, FTSE China 25 Index og FTSE 100 Index-indekset beregnes af eller på vegne af FTSE International Limited ('FTSE'). Ingen af børserne, FT eller FTSE sponsorerer, støtter eller markedsfører iShares BRIC 50 UCITS ETF, iShares China Large Cap UCITS ETF, iShares FTSE 100 UCITS ETF (Acc) og iShares Core FTSE 100 UCITS ETF eller er på nogen made tilknyttet fondene eller accepterer nogen ansvar med hensyn til deres udstedelse, drift og handel. Alle copyright- og databaserettigheder til indeksværdierne og listen over bestanddele ejes af FTSE. BlackRock Advisors (UK) Limited har opnået fuld licens fra FTSE til at bruge sådanne copyright- og databaserettigheder til oprettelse af disse produkter.

 

”FTSE®” er et varemærke, der ejes af the London Stock Exchange plc og the Financial Times Limited (”FT”) i fællesskab, ”NAREIT®” er et varemærke tilhørende the National Association of Real Estate Investment Trusts (”NAREIT”), og ”EPRA®” er et varemærke tilhørende the European Public Real Estate Association (”EPRA”), og alle bruges af FTSE under licens. FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT UK Index og FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index-indekset beregnes af FTSE International Limited (”FTSE”). Ingen af børserne FT, FTSE, Euronext N.V., NAREIT eller EPRA sponsorerer, støtter eller fremmer iShares Asia Property Yield UCITS ETF, iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF, iShares European Property Yield UCITS ETF, iShares UK Property UCITS ETF og iShares US Property Yield UCITS ETF og er på ingen måde tilknyttet fondene, og accepterer intet ansvar med hensyn til deres udstedelse, drift og handel. Alle copyright- og databaserettigheder til indeksværdierne og listen over bestanddele ejes af FTSE, Euronext N.V., NAREIT og EPRA. BlackRock Advisors (UK) Limited har opnået fuld licens fra FTSE til at bruge sådanne copyright- og databaserettigheder til oprettelse af disse produkter.

 

“FTSE®” er et varemærke, der ejes af the London Stock Exchange (“Børsen”) og the Financial Times Limited (”FT”) i fællesskab, ”Macquarie™” er et varemærke tilhørende Macquarie Bank Limited og dets relaterede enheder, og begge mærker anvendes af FTSE International Limited ('FTSE') under licens. Hverken FTSE, Macquarie, børsen eller FT er ansvarlige (uanset om det er som følge af uagtsomhed eller andet) over for nogen person for fejl i indekset, og hverken FTSE, Macquarie, børserne eller FT er ansvarlige for at informere nogen personer om fejl deri. BlackRock Advisors (UK) Limited har opnået en licens fra FTSE til at bruge sådanne copyright- og databaserettigheder til oprettelse af iShares FTSE/Macquarie Global Infrastructure 100.

 

iBoxx ogMarkit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index, iBoxx, Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index, Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index, Markit iBoxx € Covered Index, Markit iBoxx Euro Sovereigns Inflation-Linked Index Nom. (Mid), Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (GBP Hedged), Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index og Markit iBoxx Tips Inflation-Linked Index Nom. (Mid) er mærker tilhørende Markit Indices Limited, og er licenseret til brug af BlackRock Advisors (UK) Limited. Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index, iBoxx, Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index, Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index, Markit iBoxx € Covered Index, Markit iBoxx Euro Sovereigns Inflation-Linked Index Nom. (Mid), Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (GBP Hedged), Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index og Markit iBoxx Tips Inflation-Linked Index Nom. (Mid)-indeksene refereret til her tilhører Markit INDICES Limited og anvendes på licensbasis. iShares $ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF, iShares $ Corporate Bond UCITS ETF, iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF, iShares $ Short Duration Corporate Bond UCITS ETF , iShares $ Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF, iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF, iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF, iShares Euro Covered Bond UCITS ETF, iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF, iShares Euro Inflation Link Bond UCITS ETF, iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF, iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF, iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF og iShares USD Inflation Linked Bond UCITS ETF sponsoreres, støttes eller markedsføres ikke af Markit Indices Limited.

 

Oplysningerne og JP Morgan EMBI Global Core Index™ (”indekset”) er tilvejebragt fra kilder, der anses for at være pålidelige, men J.P. Morgan Securities Inc. ("JPMorgan") garanterer ikke for fuldstændigheden eller nøjagtigheden. Oplysningerne og indekset bruges med tilladelse. Oplysningerne og indekset må ikke kopieres, bruges eller distribueres uden forudgående skriftlig tilladelse fra JPMorgan. Copyright 2010, JPMorgan Chase & Co. Alle rettigheder forbeholdes. “JPMorgan” og indekset er varemærker tilhørende JPMorgan Chase & Co., og er licenseret til brug for visse formål af BlackRock Advisors (UK) Limited. iShares JPMorgan $ Emerging Markets Bond Fund (“Fonden”), der er baseret på Indekset, sponsoreres, støttes, sælges eller fremmes ikke af JPMorgan, og JPMorgan foretager ingen anbefalinger vedrørende det hensigtsmæssige i at investere i fonden.

 

Fonden er ikke sponsoreret, anprist, solgt eller markedsført af Morningstar.
Morningstar giver ingen anbefalinger eller garanti, hverken eksplicit eller implicit, til ejerne af andele i fonden, eller ethvert andet medlem af offentligheden om det tilrådelige i at investere i værdipapirer generelt eller i selve fonden, eller om Morningstar Emerging Markets Corporate Bond Index ( "Indekset") evne til at følge afkastet for det generelle aktiemarked.

 

Morningstars eneste relation til selskabet eller til BlackRock gruppen er de licenser BlackRock gruppen har på visse varemærker og handelsnavne fra Morningstar og Indekset, der er fastlagt, komponeret og beregnet af Morningstar uden hensyntagen til BlackRock gruppen, selskabet eller fonden.

 

Morningstar har ingen forpligtigelse over for BlackRock gruppen eller ejerne af andele i fonden med hensyn til fastlæggelse, komponering eller beregning af indekset.

 

Morningstar er ikke ansvarlig for, og deltager ikke i, prisfastsættelsen eller mængden af andele i fonden, eller timingen af udstedelserne eller salg af sådanne andele eller ved bestemmelse eller beregning af det forhold, som andele i fonden kan konverteres til kontanter for.

 

Morningstar har ingen forpligtelse eller ansvar i forbindelse med administration, markedsføring eller handel med andele i fonden. Morningstar garanterer ikke for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af indekset eller andre data, der indgår heri, og
Morningstar har intet ansvar for eventuelle fejl, udeladelser eller afbrydelser deri.

 

Morningstar giver ingen garanti, hverken eksplicit eller implicit, med hensyn til resultater, der opnås af BlackRock gruppen, ejere af andele i fonden eller enhver anden person eller enhed, fra brugen af indekset eller data, der indgår heri. Morningstar giver ingen eksplicitte eller implicitte garantier og fraskriver sig udtrykkeligt ansvar for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål eller anvendelse med hensyn til Indekset eller data, der indgår deri.

 

Uden at begrænse dele af ovenstående, må Morningstar under ingen omstændigheder have noget ansvar for eventuelle specielle erstatningskrav, direkte eller indirekte skader eller følgeskader (herunder tabt fortjeneste), som følge af brugen af indekset eller data, der indgår heri, selv om underrettelse om muligheden af sådanne skader.

 

iShares-fonde sponsoreres, støttes eller fremmes ikke af MSCI, og MSCI påtager sig intet ansvar med hensyn til enhver sådan fond eller ethvert indeks, som sådanne fonde er baseret på. Prospekterne indeholder en mere detaljeret beskrivelse af det begrænsede forhold, som MSCI har til BlackRock Advisors (UK) Limited og alle relaterede fonde.

 

Nasdaq®, Nasdaq 100 er registrerede varemærker tilhørende NASDAQ OMX Group, Inc. (herefter, sammen med sine tilknyttede selskaber, omtalt som "selskabet") og er godkendt til brug af BlackRock Fund Management Company (Ireland) Limited. Selskabet påtager sig intet ansvar for produktets lovlighed eller egnethed. Produktet udstedes, tegnes, sælges eller markedsføres ikke af selskabet. Selskabet udsteder igen garantier og påtager sig intet ansvar for produktet.

 

Nikkei 225 er beskyttet af en ophavsret og beregnes på baggrund af kriterier, der er udviklet og skabt egenhændigt af Nikkei Inc. Nikkei Inc. er eneejer af ophavsretten og andre IP-rettigheder til Nikkei 225 og de relevante beregningskriterier. Nikkei Digital Media Inc. har efter godkendelse fra Nikkei Inc. godkendt, at licenstager anvender Nikkei 225 som indeks for fonden. IP-rettighederne og enhver anden rettighed i forbindelse med varemærker i relation til Nikkei og Nikkei 225 er overdraget til Nikkei Inc. Nikkei Inc. og/eller Nikkei Digital Media, Inc. sponserer, støtter, sælger eller markedsfører ikke fonden. Nikkei Inc. og/eller Nikkei Digital Media, Inc. har ingen forbindelse til fonden og giver licenstager tilladelse til, at visse varemærker og Nikkei 225 anvendes af fonden selv. Licensaftalen mellem Nikkei Digital Media, Inc. og licenstager giver ingen rettigheder til tredjepart. Fonden styres for licenstagers egen risiko; Nikkei Inc. og/eller Nikkei Digital Media, Inc. påtager sig ingen forpligtelser eller ansvar for styringen af og transaktioner i fonden. Nikkei Inc. og/eller Nikkei Digital Media, Inc. på tager sig intet ansvar for rigtigheden af fondens beregninger eller relevante data. Nikkei Inc. og/eller Nikkei Digital Media, Inc. påtager sig ingen forpligtelse til fortsat at offentliggøre Nikkei 225 og er ikke ansvarlige for fejl, forsinkelser, afbrydelser, suspension eller ophør af den relevante publikation; Nikkei Inc. og Nikkei Digital Media, Inc. er bemyndiget til at ændre beskrivelsen af værdipapirer, beregningskriterier eller andre detaljer i Nikkei 225 og har ret til at afbryde eller standse offentliggørelsen af Nikkei 225 uden ansvar over for licensgiver eller en tredjepart.

 

Standard & Poor’s®', 'S&P®', er registrerede varemærker, og 'S&P Commodity Producers Agribusiness', 'S&P 500', 'S&P Emerging Market Infrastructure', 'S&P Global Clean Energy', 'S&P Global Timber & Forestry', 'S&P Global Water', 'S&P Commodity Producers Gold', 'S&P Listed Private Equity', 'S&P Commodity Producers Oil and Gas', 'S&P 500 Minimum Volatility' og 'S&P SmallCap 600'er et varemærke tilhørende Standard & Poor’s Financial Services LLC og anvendes på licensbasis til visse formål af BlackRock Fund Advisors eller dennes tilknyttede virksomheder. iShares® er et registreret varemærke tilhørende BlackRock Fund Advisors eller dennes tilknyttede virksomheder. iShares Agribusiness UCITS ETF, iShares Core S&P 500 UCITS ETF, iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF, iShares Global Clean Energy UCITS ETF, iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF, iShares Global Water UCITS ETF, iShares Gold Producers UCITS ETF, iShares Listed Private Equity UCITS ETF, iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF, iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF, iShares S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF, iShares S&P 500 UCITS ETF (Acc), iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist) og iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF sponsoreres, støttes, sælges eller markedsføres ikke af S&P, og S&P giver ingen anbefalinger vedrørende det hensigtsmæssige i at investere i disse produkter.

 

IP-rettighederne (herunder registrerede varemærker) til EURO STOXX 50®, EURO STOXX® Select Dividend 30, EURO STOXX 50 ex Financials index, EURO STOXX® Mid, EURO STOXX® Small, EURO STOXX® Total Market Growth Large, EURO STOXX® Total Market Value Large og STOXX® Europe 50 tilhører STOXX Limited, Zürich, Schweiz og/eller dennes licensgivere ("licensgivere") og anvendes på licensbasis. iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF, iShares EURO Dividend UCITS ETF, iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Acc), iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist), iShares EURO STOXX 50® ex-Financials UCITS ETF, iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF, iShares EURO STOXX Small UCITS ETF, iShares EURO Total Market Growth Large UCITS ETF, iShares EURO Total Market Value Large UCITS ETF og iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF sponseres, tegnes, sælges eller markedsføres ikke af STOXX og dennes licensgivere, og ingen af disse påtager sig ansvar i den henseende.

 

iShares ® og BlackRock ® er registrerede varemærker tilhørende BlackRock, Inc., eller dets datterselskaber i USA eller andre steder.© 2014 BlackRock Advisors (UK) Limited. Registreret selskab nr. 00796793. Alle rettigheder forbeholdes. Opkald kan blive overvåget og optaget.
© 2014 BlackRock, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY og det stiliserede i-logo er registrerede og uregistrerede varemærker tilhørende BlackRock, Inc. eller dets datterselskaber i USA og andre steder. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

 

Ændringer

 

BlackRock forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår og betingelser fra tid til anden. Du kan finde den seneste version af vilkårene og betingelserne på denne hjemmeside.

Lovgivning og værneting

 

Disse vilkår og betingelser og din adgang til og brug af dette websted og dets indhold er underlagt engelsk lovgivning og engelske domstoles jurisdiktion.

 

Hvis nogen del af disse vilkår og betingelser kendes ulovlige eller ugyldige i en retssag, skal en sådan del bortfalde og være uden virkning, og resten af disse vilkår og betingelser skal forblive gyldige og være i kraft og være bindende for dig.

 

© 2014 BlackRock Advisors (UK) Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Vores forpligtelse overfor dig

For os er det et stort privilegium at varetage dine investeringsbehov, og med det følger et betragteligt ansvar, inklusive at beskytte dine følsomme og fortrolige oplysninger. BlackRock Investment Management (UK) Limited og BlackRock Advisors (UK) Limited (herefter "BlackRock") respekterer dine valg omkring beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis du oplyser personlige oplysninger til os, behandler vi dem i henhold til denne politik til beskyttelse af personlige oplysninger.

Vi forpligter os til:

(a) at beskytte de personlige oplysninger, du oplyser til os;
(b) at fortælle dig, hvordan vi anvender de oplysninger, vi indsamler om dig, og
(c) at sikre, at du ved, hvorfor vi har til hensigt at fremlægge dine personlige oplysninger.

Cookies

BlackRocks websteder bruger cookies. Ved at bruge funktionerne på webstederne accepterer du, at BlackRock lagre cookies på din computer og mobile enhed. Hvis du ikke accepterer lagring af cookies, kan du afvise dette. Læs dette afsnit nøje for at få flere oplysninger.

Afsnittet indeholder oplysninger om cookies i henhold til EU-lovgivning af maj 2011.

Hvad er cookies?:
Cookies er små tekstfiler, der lagres i din computers hukommelse og på dens harddisk, når du besøger bestemte websider. De bruges til at sørge for, at webstederne kan fungere eller til at indsamle oplysninger til ejerne af et websted.

Hvorfor bruger vi cookies?:
Cookies hjælper os med at levere tilpassede tjenester og oplysninger. Vi bruger cookies på alle vores websteder til at finde ud af, hvordan og hvornår sider på vores websteder bliver besøgt, hvilken teknologi vores brugere foretrækker – f.eks. hvilken type videoafspiller de bruger – og om webstederne fungerer korrekt. Hvis du bruger et af vores adgangskodebeskyttede websteder, kan webstedet bruge cookies eller anden teknologi til at hjælpe os med at godkende dig, lagre og genkende din konfiguration og dine brugerattributter, lette din navigering på webstedet og tilpasse dets indhold, så du får vist oplysninger, der sandsynligvis interesserer dig mere.

Overordnet set bruger vi cookies på vores websteder til følgende formål:
• Analyse: Analytiske cookies gør os i stand til at genkende, måle og spore besøgene på vores websteder. Det hjælper os med at forbedre og udvikle den måde, vores websteder fungerer på, f.eks. ved at fastslå, om de besøgene kan finde oplysninger nemt, eller ved at identificere de dele af webstederne, der interesserer dem mest.
• Brugerpræferencer: Nogle cookies på vores websteder aktiveres, når de besøgene træffer et valg vedrørende deres brug af webstedet. Vores websteder "husker" på indstillingspræferencerne for den pågældende bruger. Det gør os i stand til at skræddersy dele af vores websteder til den enkelte bruger.
• Vilkår og betingelser: Vi bruger cookies på vores websteder til at registrere, når en besøgene har set en politik som f.eks. denne eller har givet sit samtykke til eksempelvis vilkår og betingelser på vores websteder. Det hjælper os med at forbedre brugerens oplevelse af webstedet, f.eks. ved at brugeren ikke hele tiden bliver bedt om at acceptere de samme vilkår.
• Sessionsstyring: Softwaren, der kører vores websteder, bruger cookies til tekniske processer, der er nødvendige for vores serveres interne funktion. Vi bruger f.eks. cookies til at distribuere forespørgsler blandt flere servere, godkende brugere og bestemme, hvilke funktioner på webstedet de får adgang til, kontrollere, hvor en forespørgsel kommer fra, holde styr på oplysninger om en brugers session og bestemme, hvilke valgmuligheder eller sider der vises, for at webstedet kan fungere.
• Funktionalitet: Funktionelle cookies gemmer oplysninger, som vores programmer skal bruge for at udføre processer og fungere. Når transaktioner eller forespørgsler inden for et program består af flere arbejdsprocestrin, bruges cookies til at gemme oplysninger midlertidigt om hvert trin for at lette udførelsen af den overordnede transaktion eller forespørgsel.

Dine cookieindstillinger:
For at kunne bruge BlackRocks websteder fuldt ud skal din computer eller mobile enhed acceptere cookies, da vores websteder ikke kan fungere korrekt uden dem. Derudover er cookies nødvendige for at give dig tilpassede funktioner på vores websteder.

Lokal Flash-lagring:
På nogle af vores websteder har vi indhold, der skal vises med Adobe Flash Player, f.eks. animationer, videoer og værktøjer. Lokal Flash-lagring (også kaldet "Flash-cookies") kan bruges til at give dig en bedre brugeroplevelse. I store træk lagres Flash på din computer eller mobile enhed på samme måde som standardcookies, men det styres direkte af din Flash-software.

Hvis du ønsker at deaktivere eller slette information lagret lokalt i Flash, så se dokumentation for din Flash-software på www.adobe.com Bemærk, at hvis du deaktiverer Flash-cookies, virker nogle af funktionerne på webstedet muligvis ikke.

Cookies fra tredjeparter:

Når du besøger vores websteder, modtager du måske cookies fra tredjeparter. Det kan bl.a. være cookies fra Google, Unica, Forsee, Wall Street on Demand, Morningstar, Media Mind og/eller Flurry. Disse cookies bruges til de formål, der er beskrevet i afsnittet "Hvorfor bruger vi cookies?" i denne politik. Vi har ikke kontrol over disse cookies fra tredjeparter, så vi anbefaler, at du besøger tredjeparternes websteder for at få flere oplysninger om, hvordan de bruger cookies, og hvordan du kan styre dem.

Sådan redigerer du cookieindstillinger:
Hvis du i fremtiden ønsker at fjerne cookies fra din browser, der er lagret af vores websteder, kan du slette dem. Fremgangsmåden til at fjerne cookies fra din computer eller mobile enhed afhænger af dit operative system og webbrowser. Bemærk dog, at hvis du trækker din accept af cookies tilbage, vil det få negative følger for webstedernes funktionalitet.

Sitet www.allaboutcookies.org inkluderer instrukser for administrering af cookies på mange alment brugte browsers, eller du kan konsultere leverandørdokumentationen for din specifikke software.

Yderligere oplysninger om cookies:
Hvis du ønsker at finde ud af mere om cookies generelt, samt hvordan man administrerer dem, så besøg www.allaboutcookies.org.

Afgivelse af personlige oplysninger

Vi anvender dine personlige oplysninger til at servicere din konto, at forbedre vores serviceydelser til dig, at sende informationer til dig og informere dig om yderligere produkter eller tjenesteydelser, som kan være af interesse for dig.

Dit samtykke

Vi videregiver ikke dine personlige oplysninger til tredjeparter med henblik på direkte marketing uden dit samtykke, undtagen i en kontekst, hvor vi sælger hele denne hjemmeside eller sælger vores virksomhed. Vi giver dig imidlertid muligheden for at modtage oplysninger, som vi mener, kan være af interesse for dig. Ved at registrere dig på denne hjemmeside, kan du tilmelde dig direkte marketing. Afhængigt af, hvad du foretrækker, sender vi normalt direkte marketing til dig via e-mail eller post. Det er meget enkelt at framelde dig, hvis du ikke længere ønsker, at vi sender direkte marketing til dig. Når du modtager direkte marketing via e-mail, fortæller vi, hvordan du kan framelde dig elektronisk. Du kan også meddele os dine ønsker omkring e-mail og andre typer af marketing ved at ringe eller skrive til os som angivet i afsnittet "Sådan kommunikerer du med os" i denne politik til beskyttelse af personlige oplysninger.

Sådan sikrer vi, at beskyttelse af personlige oplysninger overholdes

Vi pålægger vores medarbejdere at beskytte fortroligheden i dine personlige oplysninger og forstå vigtigheden af at opretholde kundefortrolighed og beskytte personlige oplysninger. Vi gør alle rimelige tiltag til at sikre, at dine data opbevares sikkert og forhindre uautoriseret adgang. Vi har sikkerhedsforanstaltninger på plads til at beskytte dine oplysninger, og vi overvåger disse regelmæssigt. På trods af disse tiltag kan vi – på grund af internettets natur – desværre ikke garantere, at dine oplysninger forbliver sikre til alle tider. Hackeres fortsatte forsøg på at bekæmpe selv de nyeste sikkerhedssystemer betyder, at vi aldrig kan afgive dette løfte. Vær opmærksom på, at hvis du afgiver oplysninger på et hvilket som helst chatområde, forummer eller andre offentlige tjenester, der kan være gjort tilgængelige via hjemmesiden, kan andre personer muligvis bruge disse oplysninger. Vi er ikke ansvarlige for offentliggørelsen af oplysninger, som du afgiver på denne måde. Det er usandsynligt, at vi sælger vores hjemmeside eller vores virksomhed og dine og vores andre kunders personlige data til andre, men i tilfælde af, at det sker, vil vi bestræbe os på at sikre, at dine rettigheder og friheder i forhold til behandlingen af dine personlige data beskyttes i tilstrækkelig grad. Vores hjemmeside indeholder en række links til websteder, der drives af os eller virksomheder, der er associeret med os. Vi påtager os intet ansvar for brugen af oplysninger om dig, der indsamles som et resultat af din brug af disse websteder, og denne politik til beskyttelse af personlige oplysninger er ikke gældende for websteder, der drives af andre end os.

Sådan kommunikerer du med os

Vi har brug for din hjælp til at sikre os, at de personlige oplysninger, som vi har registreret i vores system, er korrekte. Hvis du tidligere har afgivet personlige oplysninger til os, bedes du venligst give os besked, hvis der opstår ændringer i disse. Mod et nominelt gebyr på GBP 10 kan du, hvis du ønsker det, anmode om en kopi af de personlige data, vi har registreret om dig. Hvis du ønsker at gøre brug af denne rettighed, skal du indsende en skriftlig anmodning til: iShares Business Development, BlackRock, 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Hvis du ønsker at ændre den måde, hvorpå du modtager marketingsmateriale fra os, eller hvis du ikke længere ønsker at modtage sådanne materialer, kan du enten skrive til os på adressen iShares Client Services, BlackRock, 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL eller sende en e‑mail til feedback@iShares.com, eller du kan ringe til os på tlf. +44 (0)20 7668 8007.

Brug af og offentliggørelse af dine oplysninger til tredjeparter

De personlige oplysninger, du afgiver til os, offentliggøres kun til tredjeparter, hvis du har givet tilladelse hertil, eller som angivet i denne politik til beskyttelse af personlige oplysninger. Vi fremlægger muligvis oplysninger om den generelle brug af vores websteder til tredjeparter, f.eks. for at påvise brugsmønstre til annoncører og andre forretningspartnere. De oplysninger, vi videregiver, indeholder ikke personlige oplysninger, som kan identificere dig. Vi videresender muligvis dine personlige oplysninger til tredjeparter (herunder vores datterselskaber), med hvem vi har indgået en kontrakt om at udføre direkte marketing-tjenester på vores vegne og i vores navn. Ved at afgive dine personlige oplysninger til os via denne hjemmeside accepterer du, at vi videregiver dine personlige oplysninger til sådanne tredjeparter i og uden for dit bopælsland. Vi har lov til at videregive dine personlige oplysninger til politiet eller anden lovgivningsmæssig myndighed, hvis vi bliver bedt om dette eller ønsker at gøre dette for at overholde lovgivningen, eller såfremt vi har mistanke om misbrug af vores websteder eller en serviceydelse på vores websteder. Vi tilstræber at forhindre uautoriseret offentliggørelse af dine personlige oplysninger fra andre personer, men vi er ikke ansvarlige for uautoriseret offentliggørelse eller andre brud på sikkerheden eller for handlinger udført af andre, såfremt oplysningerne blev videregivet til dem med din godkendelse eller med godkendelse fra andre end os eller vores associerede selskaber.

Britisk lov om databeskyttelse 1998

Med hensyn til indbyggere i Danmark vil de personlige oplysninger, som du har afgivet til os, blive opbevaret i henhold til Britisk lov om databeskyttelse 1998. Dine personlige oplysninger bliver muligvis videregivet til eller anvendt af andre organisationer i BlackRock-gruppen af selskaber, som BlackRock Investment Management (UK) Limited og BlackRock Advisors (UK) Limited er en del af, og til vores agenter og serviceleverandører, men de videregives ikke til andre udenforstående organisationer og/eller personer, medmindre du har accepteret dette eller det er nødvendigt for os for:

(a) at opfylde en kontrakt, som du er en del af, eller
(b) at opfylde vores lovgivningsmæssige/juridiske forpligtelser, eller
(c) at udføre vores normale forretningsaktiviteter

Alle personlige oplysninger, der afgives til BlackRock, opbevares, så længe det er nødvendigt for:
(a) at opfylde alle kontraktmæssige forpligtelser overfor dig, eller
(b) at overholde eksternt pålagte lovgivningsmæssige/juridiske forpligtelser.

Du accepterer, at dine personlige oplysninger muligvis bliver brugt til at sende dig oplysninger om produkter eller tjenesteydelser, der tilbydes af BlackRock-gruppen af selskaber, som BlackRock Investment Management (UK) Limited og BlackRock Advisors (UK) Limited er en del af.

Revideringer af politikken til beskyttelse af private oplysninger.

Vi forbeholder os ret til at revidere denne politik til enhver tid ved at placere en revideret politik til beskyttelse af personlige oplysninger online (du vil blive gjort opmærksom på dette, næste gang du besøger hjemmesiden, efter at sådanne revideringer har fundet sted), og din fortsatte adgang til eller brug af hjemmesiden udgør din accept af disse ændringer.

Hvis du har spørgsmål om denne politik til beskyttelse af personlige oplysninger, kan du sende en e-mail til os på feedback@iShares.com eller skrive til os på adressen iShares Business Development, BlackRock, 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, eller du kan ringe til os på tlf. +44 (0)20 7668 8007.

Udsendt og godkendt i Storbritannien af BlackRock Investment Management (UK) Limited og BlackRock Advisors (UK) Limited, der er godkendt og reguleret af Financial Services Authority. © 2015 BlackRock Advisors (UK) Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Vores forpligtelse overfor dig

For os er det et stort privilegium at varetage dine investeringsbehov, og med det følger et betragteligt ansvar, inklusive at beskytte dine følsomme og fortrolige oplysninger. BlackRock Investment Management (UK) Limited og BlackRock Advisors (UK) Limited (herefter "BlackRock") respekterer dine valg omkring beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis du oplyser personlige oplysninger til os, behandler vi dem i henhold til denne politik til beskyttelse af personlige oplysninger.

Vi forpligter os til:

(a) at beskytte de personlige oplysninger, du oplyser til os;
(b) at fortælle dig, hvordan vi anvender de oplysninger, vi indsamler om dig, og
(c) at sikre, at du ved, hvorfor vi har til hensigt at fremlægge dine personlige oplysninger.

Cookies

BlackRocks websteder bruger cookies. Ved at bruge funktionerne på webstederne accepterer du, at BlackRock lagre cookies på din computer og mobile enhed. Hvis du ikke accepterer lagring af cookies, kan du afvise dette. Læs dette afsnit nøje for at få flere oplysninger.

Afsnittet indeholder oplysninger om cookies i henhold til EU-lovgivning af maj 2011.

Hvad er cookies?:
Cookies er små tekstfiler, der lagres i din computers hukommelse og på dens harddisk, når du besøger bestemte websider. De bruges til at sørge for, at webstederne kan fungere eller til at indsamle oplysninger til ejerne af et websted.

Hvorfor bruger vi cookies?:
Cookies hjælper os med at levere tilpassede tjenester og oplysninger. Vi bruger cookies på alle vores websteder til at finde ud af, hvordan og hvornår sider på vores websteder bliver besøgt, hvilken teknologi vores brugere foretrækker – f.eks. hvilken type videoafspiller de bruger – og om webstederne fungerer korrekt. Hvis du bruger et af vores adgangskodebeskyttede websteder, kan webstedet bruge cookies eller anden teknologi til at hjælpe os med at godkende dig, lagre og genkende din konfiguration og dine brugerattributter, lette din navigering på webstedet og tilpasse dets indhold, så du får vist oplysninger, der sandsynligvis interesserer dig mere.

Overordnet set bruger vi cookies på vores websteder til følgende formål:
• Analyse: Analytiske cookies gør os i stand til at genkende, måle og spore besøgene på vores websteder. Det hjælper os med at forbedre og udvikle den måde, vores websteder fungerer på, f.eks. ved at fastslå, om de besøgene kan finde oplysninger nemt, eller ved at identificere de dele af webstederne, der interesserer dem mest.
• Brugerpræferencer: Nogle cookies på vores websteder aktiveres, når de besøgene træffer et valg vedrørende deres brug af webstedet. Vores websteder "husker" på indstillingspræferencerne for den pågældende bruger. Det gør os i stand til at skræddersy dele af vores websteder til den enkelte bruger.
• Vilkår og betingelser: Vi bruger cookies på vores websteder til at registrere, når en besøgene har set en politik som f.eks. denne eller har givet sit samtykke til eksempelvis vilkår og betingelser på vores websteder. Det hjælper os med at forbedre brugerens oplevelse af webstedet, f.eks. ved at brugeren ikke hele tiden bliver bedt om at acceptere de samme vilkår.
• Sessionsstyring: Softwaren, der kører vores websteder, bruger cookies til tekniske processer, der er nødvendige for vores serveres interne funktion. Vi bruger f.eks. cookies til at distribuere forespørgsler blandt flere servere, godkende brugere og bestemme, hvilke funktioner på webstedet de får adgang til, kontrollere, hvor en forespørgsel kommer fra, holde styr på oplysninger om en brugers session og bestemme, hvilke valgmuligheder eller sider der vises, for at webstedet kan fungere.
• Funktionalitet: Funktionelle cookies gemmer oplysninger, som vores programmer skal bruge for at udføre processer og fungere. Når transaktioner eller forespørgsler inden for et program består af flere arbejdsprocestrin, bruges cookies til at gemme oplysninger midlertidigt om hvert trin for at lette udførelsen af den overordnede transaktion eller forespørgsel.

Dine cookieindstillinger:
For at kunne bruge BlackRocks websteder fuldt ud skal din computer eller mobile enhed acceptere cookies, da vores websteder ikke kan fungere korrekt uden dem. Derudover er cookies nødvendige for at give dig tilpassede funktioner på vores websteder.

Lokal Flash-lagring:
På nogle af vores websteder har vi indhold, der skal vises med Adobe Flash Player, f.eks. animationer, videoer og værktøjer. Lokal Flash-lagring (også kaldet "Flash-cookies") kan bruges til at give dig en bedre brugeroplevelse. I store træk lagres Flash på din computer eller mobile enhed på samme måde som standardcookies, men det styres direkte af din Flash-software.

Hvis du ønsker at deaktivere eller slette information lagret lokalt i Flash, så se dokumentation for din Flash-software på www.adobe.com Bemærk, at hvis du deaktiverer Flash-cookies, virker nogle af funktionerne på webstedet muligvis ikke.

Cookies fra tredjeparter:

Når du besøger vores websteder, modtager du måske cookies fra tredjeparter. Det kan bl.a. være cookies fra Google, Unica, Forsee, Wall Street on Demand, Morningstar, Media Mind og/eller Flurry. Disse cookies bruges til de formål, der er beskrevet i afsnittet "Hvorfor bruger vi cookies?" i denne politik. Vi har ikke kontrol over disse cookies fra tredjeparter, så vi anbefaler, at du besøger tredjeparternes websteder for at få flere oplysninger om, hvordan de bruger cookies, og hvordan du kan styre dem.

Sådan redigerer du cookieindstillinger:
Hvis du i fremtiden ønsker at fjerne cookies fra din browser, der er lagret af vores websteder, kan du slette dem. Fremgangsmåden til at fjerne cookies fra din computer eller mobile enhed afhænger af dit operative system og webbrowser. Bemærk dog, at hvis du trækker din accept af cookies tilbage, vil det få negative følger for webstedernes funktionalitet.

Sitet www.allaboutcookies.org inkluderer instrukser for administrering af cookies på mange alment brugte browsers, eller du kan konsultere leverandørdokumentationen for din specifikke software.

Yderligere oplysninger om cookies:
Hvis du ønsker at finde ud af mere om cookies generelt, samt hvordan man administrerer dem, så besøg www.allaboutcookies.org.

Afgivelse af personlige oplysninger

Vi anvender dine personlige oplysninger til at servicere din konto, at forbedre vores serviceydelser til dig, at sende informationer til dig og informere dig om yderligere produkter eller tjenesteydelser, som kan være af interesse for dig.

Dit samtykke

Vi videregiver ikke dine personlige oplysninger til tredjeparter med henblik på direkte marketing uden dit samtykke, undtagen i en kontekst, hvor vi sælger hele denne hjemmeside eller sælger vores virksomhed. Vi giver dig imidlertid muligheden for at modtage oplysninger, som vi mener, kan være af interesse for dig. Ved at registrere dig på denne hjemmeside, kan du tilmelde dig direkte marketing. Afhængigt af, hvad du foretrækker, sender vi normalt direkte marketing til dig via e-mail eller post. Det er meget enkelt at framelde dig, hvis du ikke længere ønsker, at vi sender direkte marketing til dig. Når du modtager direkte marketing via e-mail, fortæller vi, hvordan du kan framelde dig elektronisk. Du kan også meddele os dine ønsker omkring e-mail og andre typer af marketing ved at ringe eller skrive til os som angivet i afsnittet "Sådan kommunikerer du med os" i denne politik til beskyttelse af personlige oplysninger.

Sådan sikrer vi, at beskyttelse af personlige oplysninger overholdes

Vi pålægger vores medarbejdere at beskytte fortroligheden i dine personlige oplysninger og forstå vigtigheden af at opretholde kundefortrolighed og beskytte personlige oplysninger. Vi gør alle rimelige tiltag til at sikre, at dine data opbevares sikkert og forhindre uautoriseret adgang. Vi har sikkerhedsforanstaltninger på plads til at beskytte dine oplysninger, og vi overvåger disse regelmæssigt. På trods af disse tiltag kan vi – på grund af internettets natur – desværre ikke garantere, at dine oplysninger forbliver sikre til alle tider. Hackeres fortsatte forsøg på at bekæmpe selv de nyeste sikkerhedssystemer betyder, at vi aldrig kan afgive dette løfte. Vær opmærksom på, at hvis du afgiver oplysninger på et hvilket som helst chatområde, forummer eller andre offentlige tjenester, der kan være gjort tilgængelige via hjemmesiden, kan andre personer muligvis bruge disse oplysninger. Vi er ikke ansvarlige for offentliggørelsen af oplysninger, som du afgiver på denne måde. Det er usandsynligt, at vi sælger vores hjemmeside eller vores virksomhed og dine og vores andre kunders personlige data til andre, men i tilfælde af, at det sker, vil vi bestræbe os på at sikre, at dine rettigheder og friheder i forhold til behandlingen af dine personlige data beskyttes i tilstrækkelig grad. Vores hjemmeside indeholder en række links til websteder, der drives af os eller virksomheder, der er associeret med os. Vi påtager os intet ansvar for brugen af oplysninger om dig, der indsamles som et resultat af din brug af disse websteder, og denne politik til beskyttelse af personlige oplysninger er ikke gældende for websteder, der drives af andre end os.

Sådan kommunikerer du med os

Vi har brug for din hjælp til at sikre os, at de personlige oplysninger, som vi har registreret i vores system, er korrekte. Hvis du tidligere har afgivet personlige oplysninger til os, bedes du venligst give os besked, hvis der opstår ændringer i disse. Mod et nominelt gebyr på GBP 10 kan du, hvis du ønsker det, anmode om en kopi af de personlige data, vi har registreret om dig. Hvis du ønsker at gøre brug af denne rettighed, skal du indsende en skriftlig anmodning til: iShares Business Development, BlackRock, 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Hvis du ønsker at ændre den måde, hvorpå du modtager marketingsmateriale fra os, eller hvis du ikke længere ønsker at modtage sådanne materialer, kan du enten skrive til os på adressen iShares Client Services, BlackRock, 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL eller sende en e‑mail til feedback@iShares.com, eller du kan ringe til os på tlf. +44 (0)20 7668 8007.

Brug af og offentliggørelse af dine oplysninger til tredjeparter

De personlige oplysninger, du afgiver til os, offentliggøres kun til tredjeparter, hvis du har givet tilladelse hertil, eller som angivet i denne politik til beskyttelse af personlige oplysninger. Vi fremlægger muligvis oplysninger om den generelle brug af vores websteder til tredjeparter, f.eks. for at påvise brugsmønstre til annoncører og andre forretningspartnere. De oplysninger, vi videregiver, indeholder ikke personlige oplysninger, som kan identificere dig. Vi videresender muligvis dine personlige oplysninger til tredjeparter (herunder vores datterselskaber), med hvem vi har indgået en kontrakt om at udføre direkte marketing-tjenester på vores vegne og i vores navn. Ved at afgive dine personlige oplysninger til os via denne hjemmeside accepterer du, at vi videregiver dine personlige oplysninger til sådanne tredjeparter i og uden for dit bopælsland. Vi har lov til at videregive dine personlige oplysninger til politiet eller anden lovgivningsmæssig myndighed, hvis vi bliver bedt om dette eller ønsker at gøre dette for at overholde lovgivningen, eller såfremt vi har mistanke om misbrug af vores websteder eller en serviceydelse på vores websteder. Vi tilstræber at forhindre uautoriseret offentliggørelse af dine personlige oplysninger fra andre personer, men vi er ikke ansvarlige for uautoriseret offentliggørelse eller andre brud på sikkerheden eller for handlinger udført af andre, såfremt oplysningerne blev videregivet til dem med din godkendelse eller med godkendelse fra andre end os eller vores associerede selskaber.

Britisk lov om databeskyttelse 1998

Med hensyn til indbyggere i Danmark vil de personlige oplysninger, som du har afgivet til os, blive opbevaret i henhold til Britisk lov om databeskyttelse 1998. Dine personlige oplysninger bliver muligvis videregivet til eller anvendt af andre organisationer i BlackRock-gruppen af selskaber, som BlackRock Investment Management (UK) Limited og BlackRock Advisors (UK) Limited er en del af, og til vores agenter og serviceleverandører, men de videregives ikke til andre udenforstående organisationer og/eller personer, medmindre du har accepteret dette eller det er nødvendigt for os for:

(a) at opfylde en kontrakt, som du er en del af, eller
(b) at opfylde vores lovgivningsmæssige/juridiske forpligtelser, eller
(c) at udføre vores normale forretningsaktiviteter

Alle personlige oplysninger, der afgives til BlackRock, opbevares, så længe det er nødvendigt for:
(a) at opfylde alle kontraktmæssige forpligtelser overfor dig, eller
(b) at overholde eksternt pålagte lovgivningsmæssige/juridiske forpligtelser.

Du accepterer, at dine personlige oplysninger muligvis bliver brugt til at sende dig oplysninger om produkter eller tjenesteydelser, der tilbydes af BlackRock-gruppen af selskaber, som BlackRock Investment Management (UK) Limited og BlackRock Advisors (UK) Limited er en del af.

Revideringer af politikken til beskyttelse af private oplysninger.

Vi forbeholder os ret til at revidere denne politik til enhver tid ved at placere en revideret politik til beskyttelse af personlige oplysninger online (du vil blive gjort opmærksom på dette, næste gang du besøger hjemmesiden, efter at sådanne revideringer har fundet sted), og din fortsatte adgang til eller brug af hjemmesiden udgør din accept af disse ændringer.

Hvis du har spørgsmål om denne politik til beskyttelse af personlige oplysninger, kan du sende en e-mail til os på feedback@iShares.com eller skrive til os på adressen iShares Business Development, BlackRock, 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, eller du kan ringe til os på tlf. +44 (0)20 7668 8007.

Udsendt og godkendt i Storbritannien af BlackRock Investment Management (UK) Limited og BlackRock Advisors (UK) Limited, der er godkendt og reguleret af Financial Services Authority. © 2015 BlackRock Advisors (UK) Limited. Alle rettigheder forbeholdes.