Obligationer

BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Renteændringer, kreditrisiko og/eller misligholdelse fra udsteders side vil have en betydelig indvirkning på afkastet af fastforrentede værdipapirer. Non-investment grade-fastforrentede værdipapirer kan være mere følsomme for ændringer i disse risici end højere ratede fastforrentede værdipapirer Potentielle eller faktiske kreditnedjusteringer kan øge risikoniveauet. Værdipapirer med sikkerhed i aktiver og realkreditbaserede værdipapirer udsættes for de samme risici, som beskrives for fastforrentede værdipapirer. Disse instrumenter kan udsættes for likviditetsrisiko, stort låneomfang og afspejler ikke nødvendigvis værdien af de underliggende aktiver. Derivater kan være særdeles følsomme over for ændringer i værdien af det aktiv, som de er baseret på, og kan øge størrelsen på tab og gevinster, hvilket kan medføre større udsving i fondens værdi. Påvirkningen for fonden kan være større, når brugen af derivater er vidtgående eller kompleks. Fonden søger at udelukke selskaber, der beskæftiger sig med aktiviteter, der ikke er forenelige med ESG-kriterierne. Investorer bør derfor foretage en personlig etisk vurdering af Fondens ESG-screening, før de investerer i Fonden. En sådan ESG-screening kan påvirke værdien af Fondens investeringer negativt sammenlignet med en fond uden en sådan screening.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 10 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Samlet afkast (%) 7,6 3,8 3,7 2,1 0,7 1,7 -2,9 2,2 3,4 -1,5
Sammenligningsbenchmark 1 (%) 0,2 0,1 0,1 -0,1 -0,3 -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,5
  1y 3y 5y 10y Opret.
-0,70 0,03 -0,19 1,11 1,42
Sammenligningsbenchmark 1 (%) -0,19 -0,36 -0,36 -0,24 -0,06
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-2,15 2,12 0,48 -0,54 -0,70 0,08 -0,96 11,70 20,38
Sammenligningsbenchmark 1 (%) -0,14 0,11 0,20 0,10 -0,19 -1,08 -1,80 -2,33 -0,74
  Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Fra
30-sep.-2021
Til
30-sep.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2022

-1,06 -0,22 2,38 0,89 -6,29
Sammenligningsbenchmark 1 (%)

pr. 30.sep.2022

-0,35 -0,36 -0,44 -0,46 -0,44

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 07.dec.2022 EUR 3.384.228.976
Oprettelsesdato 30.sep.2009
Fondens oprettelse 30.sep.2009
Serie Valuta EUR
Basisvaluta EUR
Aktivklasse Obligationer
Sammenligningsbenchmark 1 Overnight ESTR
SFDR-klassificering Artikel 8
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Løbende gebyr 1,26%
Omkostningsgrad 1,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-kategori Global Flexible Bond - EUR Hedged
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker BRFXIA2
ISIN LU0438336264
SEDOL B3LD9M3

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 30.nov.2022 918
Standardafvigelse (3 år) pr. 30.nov.2022 4,77%
3 år Beta pr. 30.nov.2022 6,716
Afkast indtil forfaldsdagen pr. 30.nov.2022 4,77%
Ændret varighed pr. 30.nov.2022 2,12
Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 30.nov.2022 4,84%
Effektiv løbetid pr. 30.nov.2022 1,86
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 30.nov.2022 6,12
WAL indtil dårligst pr. 30.nov.2022 6,12

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Ved hjælp af bæredygtighedskarakteristika kan investorerne anvende en række specifikke, utraditionelle metrikker. Sammen med andre parametre og oplysninger kan investorerne vurdere fonde på grundlag af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige karakteristika. Bæredygtighedskarakteristika giver ingen information om nuværende eller fremtidige resultater og afspejler ikke fondens potentielle risiko- og afkastprofil. De udarbejdes alene med henblik på gennemsigtighed og orientering. Bæredygtighedskarakteristika skal ikke betragtes for sig selv eller isoleret men indgår som en type af information, som investorerne kan inddrage i deres fondsvurdering.


Disse metrikker afspejler ikke, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer integreres i fonden. Medmindre andet fremgår af fondens dokumentation og indgår i fondens investeringsmål, ændrer metrikkerne ikke fondens investeringsmål og begrænser ikke investeringsuniverset, og der er intet, som peger på, at en ESG- eller effektbaseret investeringsstrategi eller ekskluderende screening anvendes af fonden. For yderligere information om fondens investeringsstrategi henvises til fondens prospekt.


Gennemgå de MSCI-metoder, der er relevante for bæredygtighedskarakteristika via nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 21.sep.2022 AA
MSCI ESG % Dækning pr. 21.sep.2022 78,72
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 21.sep.2022 7,84
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 21.sep.2022 68,89
Fund Lipper Global Classification pr. 21.sep.2022 Absolute Return Bond EUR
Fonde i Peer Group pr. 21.sep.2022 45
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 21.sep.2022 75,18
MSCI vægtet gennemsnitligt kulstofintensitet som %-dækning pr. 21.sep.2022 48,04
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 21.sep.2022, ud fra investeringer per 28.feb.2022. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 30.nov.2022 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 30.nov.2022 0,04%
MSCI - Nukleare våben pr. 30.nov.2022 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 30.nov.2022 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 30.nov.2022 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 30.nov.2022 0,00%
MSCI - Tobak pr. 30.nov.2022 0,02%

Branchetilknytningsdækning pr. 30.nov.2022 61,39%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 30.nov.2022 38,76%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,01% for dampkul og 0,22% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger i investeringsprocessens research- og due diligence-fase. ESG-oplysninger kan indhentes fra interne kilder, ved gennem samarbejde med BlackRock Investment Stewardship-teamet at drøfte væsentlige miljømæssige, sociale eller ledelsesmæssige emner med udstedere, samt fra tredjepartsudbydere. Fondsadministratorens løbende overvågning af porteføljen indebærer regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund, Class A2, pr. 30.nov.2022 målt imod 1013 Global Flexible Bond - EUR Hedged fonde.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har givet en bronzemedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonden er blevet udmærket med medaljer.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.nov.2022
Navn Vægtning (%)
CYPRUS (REPUBLIC OF) 3,43
EUROPEAN UNION 2,36
KFW 2,13
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,48
FINLAND (REPUBLIC OF) 1,39
Navn Vægtning (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 1,35
DEUTSCHE BANK AG 1,35
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 1,32
BNP PARIBAS SA 1,27
ISHARES CORE EURO CORP BOND UCITS ETF 1,23
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.nov.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.nov.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.nov.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.nov.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class A2 EUR Ingen 121,04 0,08 0,07 07.dec.2022 123,39 114,97 LU0438336264 -
Class A4 Hedged CHF Årlig 101,04 0,07 0,07 07.dec.2022 103,18 96,11 LU1046547201 -
Class X2 EUR Ingen 139,15 0,09 0,06 07.dec.2022 140,33 131,94 LU0544632515 -
Class I2 EUR Ingen 128,89 0,09 0,07 07.dec.2022 130,69 122,32 LU0438336777 -
Class D2 Hedged GBP Ingen 114,70 0,09 0,08 07.dec.2022 115,15 108,63 LU1117534401 -
Class A4 EUR Årlig 105,39 0,07 0,07 07.dec.2022 107,43 100,11 LU1040967272 -
Class A2 Hedged GBP Ingen 108,60 0,08 0,07 07.dec.2022 109,40 102,92 LU1200840038 -
Class D4 EUR Årlig 105,07 0,07 0,07 07.dec.2022 106,88 99,74 LU1090193134 -
Class I2 Hedged USD Ingen 113,18 0,09 0,08 07.dec.2022 113,18 106,81 LU1728038651 -
Class D2 Hedged USD Ingen 123,01 0,10 0,08 07.dec.2022 123,01 116,12 LU1090194454 -
Class I5 EUR Kvartalsvis 123,57 0,08 0,06 07.dec.2022 126,27 117,27 LU1129992720 -
Class D2 EUR Ingen 127,41 0,08 0,06 07.dec.2022 129,41 120,95 LU0438336421 -
Class D2 Hedged CHF Ingen 103,98 0,07 0,07 07.dec.2022 105,85 98,84 LU1090193647 -
Class D3 Hedged USD Månedligt 117,87 0,09 0,08 07.dec.2022 118,33 111,57 LU1193909402 -
Class A2 Hedged CHF Ingen 101,30 0,07 0,07 07.dec.2022 103,47 96,35 LU0589446532 -
Class A2 Hedged JPY - 10.116,45 6,54 0,06 07.dec.2022 10.434,15 9.622,60 LU1948809105 -
Class D5 Hedged GBP Kvartalsvis 111,39 0,08 0,07 07.dec.2022 112,51 105,51 LU1117534666 -
Class A2 Hedged USD Ingen 120,06 0,09 0,08 07.dec.2022 120,06 113,41 LU1046547540 -
Class A4 Hedged USD Årlig 119,64 0,09 0,08 07.dec.2022 119,64 113,01 LU1046548191 -
Class X4 EUR Årlig 103,45 0,07 0,07 07.dec.2022 105,32 98,08 LU1260044430 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Johan Sjogren
Johan Sjogren

Dokumenter

Dokumenter