Global Investment Outlook Q2 2019

Vi introducerer et nyt investerings tema: Tålmodighedspolitiske beslutningstagere og fremhæver Kinas centrale rolle i verdensøkonomien, markederne og geopolitikken.

Læs mere Læs mere

Produkter

iShares giver adgang til både aktivklasser og markeder.

Se hele vores produktsortiment. Se hele vores produktsortiment.

Produkter

iShares giver adgang til både aktivklasser og markeder.

Se hele vores produktsortiment. Se hele vores produktsortiment.
Du er på vej ind på iShares' institutionelle hjemmeside
Nej, jeg er ikke en professionel investor
Jeg er en professionel investor
Beskrivelse af investortype
Vilkår
Privatlivspolitik

En individuel investor, også kendt som en detailkunde, er en organisation eller person, som ikke opfylder både (i) et eller flere af kriterierne for en professionel kunde defineret i Direktiv om markeder for finansielle instrumenter's (2004/39 EF) Bilag II (Annex II) og (ii) et eller flere af kriterierne for en kvalificeret investor defineret i artikel 2 i Prospektdirektivet (Direktiv 2003/71 EF) .

På denne hjemmeside, er mæglere og institutionelle investorer, der kvalificerer som både professionel samt en kvalificeret investor.

Sammenfattende vil en person, der både kan klassificeres som en professionel kunde under Direktiv om markeder for finansielle instrumenter, og som en kvalificeret investor i overensstemmelse med Prospektdirektivet, generelt set skulle opfylde et eller flere af de følgende krav. 

(1) Juridiske enheder, som skal godkendes eller være under tilsyn for at kunne operere på de finansielle markeder. Den nedenstående liste opregner alle autoriserede juridiske enheder, der har fået tilladelse, og som udøver de for de nævnte foretagender kendetegnende aktiviteter. 

(a) Kreditinstitutter
(b) Investeringsselskaber
(c) Andre godkendte eller regulerede finansielle institutioner 
(d) Forsikringsselskaber
(e) Kollektive investeringsordninger eller deres investeringsforvaltningsselskaber
(f) Pensionsfonde eller deres administrationsselskaber
(g) Råvare- og råvarederivathandlere
(h) Lokale firmaer
(i) Andre institutionelle investorer.  

(2) Store virksomheder, der ifølge de seneste årsregnskaber eller konsoliderede regnskaber opfylder mindst to af de følgende tre kriterier: (i) en samlet balance på i alt 43.000.000 EUR (ii) en årlig netto omsætning på 50.000.000 EUR (iii) et gennemsnitligt antal ansatte i løbet af regnskabsåret på 250. 

(3) Nationale og regionale regeringer, offentlige organer, der forvalter den offentlige gæld, centralbanker, internationale og overnationale institutioner (som for eksempel Verdensbanken, IMF, ECB, EIB og andre lignende internationale organisationer).  

(4) Fysiske personer hjemmehørende i en EØS-medlemsstat, der tillader godkendelse af fysiske personer som kvalificerede investorer, hvis den pågældende person udtrykkeligt anmoder om at blive behandlet som en professionel kunde eller en kvalificeret investor, og hvis personen opfylder mindst to af de følgende kriterier (i) investoren har udført gennemsnitligt mindst 10 transaktioner af betydeligt omfang på værdipapirmarkeder pr. kvartal i de foregående fire kvartaler (ii) investorens værdipapirportefølje, inklusiv kontante indskud og finansielle instrumenter, overstiger 0,5 mio. EUR i værdi (iii) investoren arbejder eller har arbejdet i den finansielle sektor i mindst et år i en stilling, der fordrer kendskab til investering i værdipapirer.  

Vi gør opmærksom på, at ovenstående resumé kun er udarbejdet i informations øjemed. Hvis De er tvivl om, hvorvidt De kan kvalificeres som både en professionel kunde og en kvalificeret investor under henholdsvis Direktivet om markedet for finansielle instrumenter og Prospektdirektivet, bør De søge individuel rådgivning.

Du har tidligere identificeret dig som institutionel investor. Ved at logge ind på denne hjemmeside accepterer du, at du har læst og accepteret disse vilkår og betingelser. Hvis du ikke ønsker at være bundet af disse vilkår og betingelser, skal du forlade denne hjemmeside.

 

Adgang til de oplysninger, der vises på denne hjemmeside, kan være begrænset til visse personer i visse lande. Forskellige iShares-fonde er registreret eller godkendt i forskellige lande, og er som sådan godkendt til børsintroduktion (til private investorer og professionelle investorer) i sådanne lande. I lande, hvor en eller flere iShares-fonde ikke er registreret eller godkendt til børsintroduktion, kan privatkunder ikke opnå adgang til sådanne iShares-fonde, men visse oplysninger vises muligvis til bestemte typer af professionelle kunder, afhængigt af det pågældende land. BlackRock Advisors (UK) Limited har ikke til hensigt, at oplysninger om iShares-fonde skal vises til personer, der er udelukket fra at se sådanne oplysninger i deres bopælsland. Brugere af denne hjemmeside skal sikre, at de har juridisk ret til at logge på hjemmesiden i det land, hvor de logger på. Brugere er også ansvarlige for at sikre, at deres erklæringer vedrørende bopælsland, domicilland eller registrerede hjemsted er korrekte, når de går ind på denne hjemmeside.

 

Denne hjemmeside ejes og drives af BlackRock Advisors (UK) Limited (”BAUL”). Indholdet tilvejebringes og administreres af BAUL og andre selskaber i BlackRock-gruppen (de direkte og indirekte datterselskaber af BlackRock, Inc., herunder investeringsadministratoren, bestyrelsesmedlemmer og rådgivere for iShares-fonde (alt efter hvad der er relevant) beskrevet nedenfor i afsnittet ”iShares-fonde”, samlet benævnt ”BlackRock”).

 

EU-kunder – BlackRock er underlagt E-handelsdirektivet.

 

Lovgivningsmæssig status

 

Denne hjemmeside er udgivet til opnåelse af adgang hertil i Danmark af BAUL, der er godkendt og reguleret af Financial Services Authority i Storbritannien, registreret adresse 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS. BAUL er et selskab, der er registreret i England og Wales under selskabsnr. 00796793, registreret adresse 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, og registreret i Storbritannien hos HM Revenue and Customs med hensyn til betaling af skat, nr. 243852262.

 

Sådan kommunikerer du med BAUL

 

Du finder oplysninger om BAUL og iShares-fonde på denne hjemmeside. Derudover kan du kontakte BAUL via telefon, fax, post eller e-mail (info@ishares.co.uk) for yderligere oplysninger om iShares-fondene. BAUL kommunikerer med dig på engelsk Al dokumentation og alle oplysninger om BAUL og iShares-fonde, der er registreret i Danmark, er tilgængelig på dansk.

 

iShares-fonde

 

De iShares-fonde, der nævnes på denne hjemmeside, er underfonde af iShares plc eller iShares III plc, der er et investeringsselskab, der er åbent for investorer, med variabel kapital inkorporeret i Irland, og som har adskilt deres forpligtelser mellem deres underfonde og er godkendt af the Irish Financial Regulator. iShare-fondene i Dublin anerkendes i Storbritannien til formålene i the Financial Services and Markets Act 2000. BAUL fungerer som investeringsadministrator for iShares-fondene i Dublin.>

 

Registreringer og børsnoteringer

 

På denne hjemmeside indikeres det, i hvilke lande iShares-fondene er registreret til udbyttebetaling, og på hvilke store børser i Europa, iShares-fondene også er noteret. iShares har også en række fonde domicileret i Tyskland og en række fonde, der er domicileret i USA, men disse er ikke registreret i Danmark og er ikke tilgængelige til børsintroduktion i Danmark.

 

Begrænsede investorer

 

iShares-fondene tilbydes ikke til og er ikke beregnet til indbyggere i lande, i hvilke (a) iShares-fondene ikke er godkendt eller registreret til udbyttebetaling, og hvor dette strider imod ethvert lands lovgivning vedrørende værdipapirer, (b) udbredelse af oplysninger vedrørende iShares-fondene via internettet er forbudt, og/eller BAUL ikke er godkendt eller kvalificeret til at fremsætte sådanne tilbud eller opfordringer. Denne hjemmeside og oplysningerne på hjemmesiden skal ikke opfattes som en reklame, et tilbud om at sælge eller en henvendelse med et tilbud om at købe værdipapirer i de iShares-fonde, der nævnes på denne hjemmeside, og sådanne værdipapirer hverken tilbydes eller sælges i lande, hvor dette er i modstrid med nævnte lands lovgivning om værdipapirer.

 

Specifikt er aktierne i iShares-fondene ikke, og vil ikke blive, registreret under the Securities Act 1933 of the USA (”1933 Act”) eller lovgivningen om værdipapirer i en stat i USA. Aktierne må ikke udbydes eller sælges direkte eller indirekte i USA eller på vegne af eller til fordel for enhver person i USA, undtagen i henhold til en fritagelse fra eller i en transaktion, der ikke er underlagt de lovgivningsmæssige krav i henhold til the 1933 Act, og enhver gældende statslig lovgivning om værdipapirer. Ethvert genudbud eller gensalg af enhver aktie i USA eller til personer i USA kan udgøre et brud på amerikansk lovgivning. ”Person i USA” betyder enhver person, der af the Securities Exchange Commission fra tid til anden anses for at være en ”person i USA” i henhold til regel 902(k) i the 1933 Act eller enhver anden person eller enhed, som bestemt af lederne af iShares-fodene. Kontakt din salgsrepræsentant for at få en liste over personer eller enheder, der anses for at være ”amerikanske personer”.

 

Aktier i iShares-fondene må ikke, udover i henhold til en relevant undtagelse, overtages eller ejes af, eller overtages med aktiverne fra en ERISA Plan. En ”ERISA Plan” defineres som (i) enhver pensionsordning i henhold til Title I i the United States Employee Retirement Income Security Act of 1974, som ændret (ERISA); eller (ii) enhver individuel pensionskonto eller –plan, der er underlagt paragraf 4975 i the United States Internal Revenue code of 1986, som ændret.

 

Derudover må aktier i iShares-fondene ikke, undtagen i henhold til en undtagelse fra eller i en transaktion, der ikke er underlagt de lovgivningsmæssige krav i the US Investment Company Act of 1940, som ændret (the ”1940 Act”) eller the US Commodity Exchange Act, som ændret (”CEA”), alt efter omstændighederne, overtages af en person, der i henhold til ”the 1940 Act” og regulativer derunder anses for at være en person i USA, eller en person, der i henhold til CEA og regulativer derunder anses for at være en person i USA.

 

iShares-fondene er ikke, og vil ikke blive, kvalificeret til distribution til offentligheden i Canada, da der ikke er indleveret noget prospekt for iShares-fondene til kommissionen for værdipapirer eller lovgivende myndighed i Canada eller nogen provins eller noget territorium deraf. Denne hjemmeside udgør ikke, og skal på ingen måde opfattes som, en reklame eller et tiltag til at fremme børsintroduktion af aktier i USA eller Canada. Ingen personer, der er bosiddende i Canada med hensyn til formålene i the Income Tax Act (Canada), må købe eller acceptere en overførsel af aktier i iShares-fondene, medmindre han eller hun er berettiget hertil i henhold til gældende canadisk eller provinsiel lovgivning.

 

Aktier i iShares S&P CNX Nifty India Swap (en underfond i iShares IV plc) er ikke, og vil ikke blive, registreret under indisk lovgivning og har ikke til hensigt at skulle drage fordel af indisk lovgivning, som er bekendtgjort med henblik på at beskytte aktionærerne. Aktier i iShares S&P CNX Nifty India Swap udbydes ikke til, og må ikke, det være sig direkte eller indirekte, sælges eller leveres i Indien, erhverves af, overdrages til eller indehaves til fordel for (i) en ”person resident in India” (person, der er bosiddende i Indien), i henhold til definitionen af dette udtryk i Indian Foreign Exchange Management Act 1999 (med de til enhver tid gældende ændringer og tillæg), (ii) en person, som er en ”Non-Resident Indian” (ikke bosiddende i Indien), en ”Overseas Corporate Body” (oversøisk juridisk person) eller en ”Person of Indian Origin” (person af indisk oprindelse) i henhold til definitionen af disse udtryk i Indian Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations 2000 (med de til enhver tid gældende ændringer og tillæg), (iii) en person i forbindelse med genudbud eller videresalg, det være sig direkte eller indirekte, i Indien eller til en person bosiddende i Indien eller en juridisk person, der er anmeldt eller indregistreret i Indien, og/eller (iv) en person, som har til hensigt at købe aktier i fonden med henblik på at omgå eller på anden vis undgå eventuelle krav i henhold til Securities and Exchange Board of India (Foreign Institutional Investors) Regulations 1995 (med de til enhver tid gældende ændringer og tillæg) og/eller eventuelle andre datterselskabsbestemmelser eller -cirkulærer i henhold dertil, som hver især udgør en ”Indian Origin Restricted Entity” (begrænset juridisk person af indisk oprindelse). iShares IV plc tillader ikke forsætligt salg af aktier i iShares S&P CNX Nifty India Swap, eller at egentlige ejere udøver deres ret dertil, til Indian Origin Restricted Entities.

 

En potentiel investor i iShares S&P CNX Nifty India Swap skal i forbindelse med erhvervelsen af aktier (eller efterfølgende) eventuelt gøre gældende, at en sådan investor ikke er en Indian Origin Restricted Entity og ikke erhverver aktier for eller på vegne af en Indian Origin Restricted Entity. Aktionærer i iShares S&P CNX Nifty India Swap skal straks informere iShares IV plc og dennes investeringsforvalter, i tilfælde af at de bliver Indian Origin Restricted Entities eller er i besiddelse af aktier til fordel for Indian Origin Restricted Entities. Eventuelle personer, der misligholder nogen af ovenstående begrænsninger, skal skadesløsholde og friholde både iShares IV plc og dennes forvalter og investeringsforvalter for eventuelle tab eller krav, som nogen af dem måtte lide eller pådrage sig i forbindelse med en sådan misligholdelse. Hvis iShares IV plc bliver opmærksom på, at en person ved misligholdelse af ovenstående begrænsninger er den retmæssige eller egentlige ejer, det være sig direkte eller indirekte, af aktier i iShares S&P CNX Nifty India Swap, uanset om dette sker alene eller sammen med en eventuel anden person, vil selskabet kræve indløsning af de således indehavende aktier helt efter eget skøn.

 

iShares IV plc og dennes forvalter og investeringsforvalter kan af modparterne til swap-fondene for iShares S&P CNX Nifty India Swap, i henhold til eller på foranledning af Securities and Exchange Board of India eller en anden indisk statslig eller lovgivende myndighed, blive afkrævet oplysninger om aktionærerne og/eller de egentlige ejere af aktier i iShares S&P CNX Nifty India Swap. Ved at investere i iShares S&P CNX Nifty India Swap (det være sig direkte eller indirekte) anses investorerne for at være indforstået med en sådan offentliggørelse. iShares IV plc og dennes forvalter og investeringsforvalter har ret til at anmode investorer om de ønskede oplysninger. Aktionærer kan blive afkrævet oplysninger om dem selv og de egentlige ejere af aktierne med henblik på at fastslå, om aktionærerne eller de egentlige ejere er Indian Origin Restricted Entities. Hvis en aktionær eller egentlig ejer undlader at afgive de ønskede oplysninger, har iShares IV plc ret til at kræve indløsning af de aktier i iShares S&P CNX Nifty India Swap, som indehaves af eller til fordel for en sådan person, helt efter eget skøn

 

Brugere af denne hjemmeside skal straks informere BAUL via e-mail, såfremt en hvilken som helst oplysning, som en bruger opnår adgang til på denne hjemmeside, medfører, at brugeren, BlackRock eller en hvilken som helst iShares-fond overtræder gældende lovgivning eller regulativer. I sådanne tilfælde skal brugeren (a) forlade denne hjemmeside, (b) straks destruere alle oplysninger (og alle kopier), som brugeren har hentet eller udskrevet fra denne hjemmeside, (c) se bort fra sådanne oplysninger, og (d) behandle sådanne oplysninger som fortrolige og ikke udbrede disse.

 

Risikoadvarsel

 

Investeringsrisici

 

iShares-fonde er muligvis ikke egnede til alle investorer, og BlackRock garanterer ikke for iShares-fondenes afkast. Tidligere afkast ikke er en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af og prisen på aktier eller enheder (der kan handles på begrænsede markeder) i iShares-fondene og indtægterne derfra kan gå op og ned, og en investor får muligvis ikke det fulde investerede beløb tilbage. Hvor en investor investerer i en iShares-fond, der er denomineret i en anden valuta end valutaen i investorens bopælsland, kan udbyttet til investoren stige eller falde som et resultat af valutaudsvingninger.

Kapitaludbyttet og indtægten for hver iShares-fond er baseret på den værdistigning og indtægt fra de værdipapirer, fonden ejer, minus omkostninger. Således må det forventes, at udbyttet for hver iShares-fond varierer som respons på ændringer i sådan værdistigning eller indtægt. Derudover kan værdipapirerne i et aktie-benchmarkindeks præstere dårligere end investeringer i obligationer og investeringer på aktiemarkeder, der følger andre markeder, markedssegmenter eller sektorer, der er forskellige fra en iShares-fond. Da fremmede børser kan være åbne på dage, hvor aktier i en iShares-fond ikke prisfastsættes, kan værdien af værdipapirerne i porteføljen i en iShares-fond ændres på dage, hvor aktionærerne ikke kan købe eller sælge aktier i en iShares-fond.

 

Udsvingninger i valutakurser kan påvirke værdien af investeringer, der involverer eksponering for fremmed valuta.

 

Visse iShares-fonde anvender muligvis derivater, og detaljerne for disse er beskrevet i de relevante prospekter. Brug af derivater involverer særlige risici, og iShares-fondene eksponeres muligvis for kreditrisiko med hensyn til parter, som de handler med.

En investering i en iShares-fond involverer ofte investering i internationale markeder. Udover normale risici forbundet med investering, involverer internationale investeringer risikoen for at hele eller en del af en hvilken som helst kapital som følge af ugunstige udsvingninger i valutaværdier, fra forskellige i generelt accepterede regnskabsprincipper eller fra økonomisk eller politisk ustabilitet i andre lande. En investering på vækst markeder (emerging markets) involverer også forhøjede risici, såsom forøget volatilitet og muligheden for lavere handelsvolumener.

 

Alle prognoser og eksempler (herunder beregninger, der er anvendt deri) på denne hjemmeside er kun til illustrative formål, og det garanteres ikke, at de er nøjagtige, fuldstændige eller opdaterede.

 

Skatteniveauer, skattestatus for iShares-fondene, beskatning af investorer og undtagelse for beskatning kan ændres fra tid til anden. Enhver ændring i skattelovgivningen i en hvilken som helst jurisdiktion, hvor en iShares-fond er registreret, krydsnoteret, markedsført eller investeret i, kan påvirke iShares-fondens skattestatus, påvirke værdien af den relevante iShares-fonds investeringer i den påvirkede jurisdiktion, påvirke den relevante iShares-fonds evne til at opfylde sit investeringsmål og/eller ændre udbytter efter skat til investorer. Tilgængeligheden af og værdien af enhver skatteundtagelse for investorer afhænger af investorernes individuelle omstændigheder. Skatte-oplysningerne på denne hjemmeside udgør ikke skattemæssig eller juridisk eller skattemæssig rådgivning: Mulige investorer opfordres til at konsultere deres skatterådgivere med hensyn til deres specifikke skattesituationer og skattemæssige virkninger af en investering i iShares-fonde.

 

Vigtige oplysninger om iShares-fonde er indeholdt i de relevante prospekter for iShares-fondene. Kopier af disse kan fås på hjemmeside eller fra din børsmægler eller finansielle rådgiver. Se prospekterne for iShares-fondene for en fuld beskrivelse af risiciene ved investering i fondene. Se prospekterne for iShares-fondene for en fuld beskrivelse af risiciene ved at investere i fondene.

 

Børshandlede fonde (”ETF’er”)

 

Aktier i iShares-fonde kan købes eller sælges hele dagen på en eller flere børser (sekundært marked) gennem en autoriseret mellemhandler. Aktier i iShares-fonde kan kun tegnes eller indløses direkte med iShares-fondene (primært marked) af autoriserede deltagere i meget store emissioner/indløsninger.

 

Ved investering i en iShares-fond køber du aktier i et selskab, der er noteret på en eller flere børser. Prisen for aktierne bestemmes af udbud og efterspørgsel. En sådan pris er ikke nødvendigvis den samme som værdien pr. aktie, der indgår i iShares-fondens aktiver. Aktieprisen kan til enhver tid være til en rabat eller overpris af værdien for aktivet. På grund af ETF-strukturen forventes det imidlertid, at en væsentlig rabat eller overpris for værdien af aktivet ikke vil ses i det lange løb.

 

Associerede virksomheder til BAUL kan gå ind på markedet iShares-fondene. Derudover kan BlackRock, dets medarbejdere og andre fonde, der administreres af BlackRock, fra tid til anden overtage værdipapirer i, beholdninger i de underliggende værdipapirer i eller optioner i et hvilket som helst værdipapir i iShares-fondene.

 

Swap-fonde

 

iShares-fonde domicileret i Dublin, hvor ordet ’swap’ indgår i navnet, er swap-baserede fonde. Disse swap-fonde indgår fuldt finansierede swap-aftaler med modparter for at opnå afkastet for fondenes respektive benchmarks. Swap-transaktioner er underlagt risikoen for, at modparterne misligholder deres forpligtelser. Hvis dette skulle ske, kan den relevante fond lide et tab. Swap-fondene har til hensigt at reducere en stor del af deres kreditrisikoeksponering for hver modpart ved at opnå sikkerhed fra modparten, der ejes af en tredjepart. I tilfælde af at en modpart eller agent udviser misligholdelse, har swap-fondene muligvis stadig nogen eksponering for modpartsrisiko over for den modpart eller agent, der udviser misligholdelse.

 

I nogle tilfælde kan modparter ophæve swap-aftalerne før tiden, hvilket kan få indflydelse på swap-fondenes afkast. Desuden kan modparterne søge at sende eventuelle yderligere omkostninger i forbindelse med afdækning af deres risikoeksponering under swap-fondene videre til den relevante fond. I tilfælde af at en swap-fond ikke kan indgå passende swap-aftaler eller fastholde swap-aftaler på acceptable vilkår, kan fonden muligvis ikke opfylde sit investeringsmål og gennemføre sin investeringspolitik, medmindre den kan følge sit benchmark på anden vis.

 

Derudover kræver modparterne til swap-aftalerne for iShares S&P CNX Nifty India Swap forsikringer i swap-aftalerne om, at iShares IV plc ikke vil afhænde swap-fondene til en Indian Original Restricted Entity, og at iShares IV plc vil afgive oplysninger om aktionærer og egentlige ejere af aktier i iShares S&P CNX Nifty India Swap til modparterne i forbindelse med sådanne forsikringer. iShares IV plc kan muligvis ikke overholde sådanne krav fuldt ud, da selskabet ikke har kontrol over overdragelsen af aktier i iShares S&P CNX Nifty India Swap på det sekundære marked, og som følge deraf er det muligt, at modparterne i sidste ende vil søge at ophæve swap-aftalerne.

 

Investeringsråd

 

Indholdet på denne hjemmeside er generelt og er ment som en oplysning til investorer, mulige investorer og deres professionelle mellemhandlere om eksistensen af og de mulige fordele ved at investere i iShares-fonde. Denne hjemmeside er ikke tænkt som et specifikt investeringsråd, herunder, men ikke begrænset til, investeringsmæssig, finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig rådgivning, eller som anbefalinger vedrørende egnetheden for iShares-fonde til en specifik investors investeringsprofil. Hvis du har brug for investeringsrådgivning, skal du kontakte din uafhængige børsmægler eller din finansielle rådgiver. Før du investerer, bør du indhente passende rådgivning om værdipapirer, skat eller anden lovgivning, der påvirker dig personligt.

 

Immaterielle rettigheder

 

”iShares®” er et registreret varemærke, der tilhører BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Alle andre varemærker, tjenestemærker eller registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere.

 

Indholdet på denne hjemmeside er beskyttet af copyright, varemærke og andre former for ejerskabsrettigheder. Alt indhold ejes eller kontrolleres af BAUL eller den part, der er udpeget som udbyder af indholdet. Med undtagelse af, hvor det udtrykkeligt er angivet heri, skal intet på denne hjemmeside anses som en tildeling af nogen licens eller rettigheder under copyright, noget patent eller varemærke eller anden immateriel ret tilhørende BAUL eller nogen tredjepart. Al kopiering af oplysninger eller data, især tekster og grafikker, kræver forhåndsgodkendelse fra BAUL eller den part, der er udpeget som udbyder af indholdet.

 

SEDOLTM-koder, der vises på denne hjemmeside (a) forbliver the London Stock Exchange plc's intellektuelle ejendom og offentliggøres af BAUL under licens, og (b) må ikke videregives af personer, der opnår adgang til denne hjemmeside, medmindre disse personer på forhånd har indhentet skriftlig tilladelse fra the London Stock Exchange plc. SEDOL™ og SEDOL Masterfile™ er varemærker tilhørende the London Stock Exchange plc, og de bruges under licens.

 

Indholdet på og brugen af denne hjemmeside

 

Denne hjemmeside er til din personlige og interne brug og må ikke anvendes til kommercielle formål (uanset om det sker for at opnå profit eller ej), medmindre og i det omfang du er en finansiel rådgiver, der søger oplysninger om iShares-fonde til dine kunder.

 

Som bruger må du ikke sælge, kopiere, offentliggøre, videresende, overføre, ændre, vise, reproducere og/eller skabe arbejde på grundlag af oplysningerne eller softwaren på denne hjemmeside. Du må ikke gengive sider, tekst, billeder eller noget indhold fra denne hjemmeside ved brug af såkaldt ”framing” eller lignende teknologi. Du accepterer, at du ikke har nogen rettigheder til at bruge indholdet af denne hjemmeside på anden vis.

 

Indholdet på denne hjemmeside, herunder tekst, grafikker, links og/eller andre emner, er udarbejdet baseret på kilder, materialer og systemer, der antages at være pålidelige og nøjagtige, og leveres til dig ”som de er” og ”som de er tilgængelige”.

 

BlackRock giver ingen garantier og fraskriver sig alle direkte, indirekte og lovpligtige garantier af enhver art til dig eller tredjepart, herunder, men ikke begrænset til, garantier vedrørende nøjagtighed, betimelighed, fuldstændighed, salgbarhed, egnethed til bestemte formål, ikke-krænkelse af tredjeparts rettigheder og/eller fritagelse for computervirusser.

 

Links til andre hjemmesider er udelukkende angivet for nemheds skyld, og disse links udgør ikke en tilkendegivelse af, at BlackRock støtter sådanne hjemmesider, deres indhold, produkter og/eller serviceydelser eller vice versa. BlackRock accepterer intet ansvar for indholdet (uanset i hvilken form dette indhold er), og brugen af sådanne hjemmesider fra tredjeparter sker for egen risiko. BlackRock garanterer ikke, at alle links virker, og påtager sig intet ansvar for konsekvenser som følge af fejl eller udelukkelser ved brug af disse links.

 

Problemer med internetsoftware eller overførsel kan medføre unøjagtige og ufuldstændige kopier af oplysninger og materialer, der hentes og vises på en computer. BlackRock er ikke ansvarlig for fejl, ændringer eller udeladelser, der opstår under transmission eller overførsel af oplysninger og materialer.

 

Skønt BlackRock tilstræber at opdatere og sikre nøjagtigheden af det indhold, der findes på denne hjemmeside, garanterer BlackRock ikke for nøjagtigheden af dette eller noget andet indhold, materialer og/eller tilbud, der placeres på, omfattes af, henvises til eller gøres tilgængeligt på denne hjemmeside. På trods af rettidig omhu kan nogle oplysninger på denne hjemmeside være ændret siden den seneste opdatering. BlackRock garanterer heller ikke, at denne hjemmeside, dens drift af denne hjemmeside, indholdet af denne hjemmeside eller på serveren, der gør denne hjemmeside tilgængelig, er fri for fejl eller virus eller andre skadelige komponenter, eller at din brug af denne hjemmeside eller dens indhold kan ske uden afbrydelser.

 

Fritagelse for ansvar

 

BlackRock er på ingen måde ansvarlig for skader, herunder uden begrænsning direkte eller indirekte skader, ekstraordinære skader, hændelige skader eller følgeskader, tab eller omkostninger, der opstår i forbindelse med denne hjemmeside eller brugen deraf eller manglende evne til at bruge en hvilken som helst del deraf, eller i forbindelse med manglende ydeevne, fejl, udeladelser, afbrydelser, defekter, forsinket drift eller overførsel, computervirus eller linje- eller systemsvigt, selvom BlackRock eller deres repræsentanter informeres om sådanne tab eller omkostninger. BlackRock begrænser eller udelukker ikke ansvar for død eller personskade, der opstår som følge af dets uagtsomhed eller hvor dette er forbudt ifølge lovgivningen (inklusive reglerne fra the UK Financial Services Authority). Brug af hyperlinks til andre internetressourcer sker for egen risiko.

 

Hvis du er utilfreds med denne hjemmeside eller dens indhold, skal du kontakte BlackRock Advisors (UK) Limited på 80 88 48 45, men i alle tilfælde er din umiddelbare afhjælpning at gå ud af hjemmesiden og nævnte indhold.

 

Krav vedrørende din brug af vores hjemmeside

 

Hvor der fremsættes et krav mod BlackRock af en tredjepart i forhold til din brug af denne hjemmeside, accepterer du hermed at kompensere BlackRock fuldt ud for alle tab, omkostninger, retsprocesser, krav, skadeserstatninger og udgifter (herunder rimelige juridiske omkostninger og udgifter), eller forpligtelser, som BlackRock pådrager sig ved eller som en konsekvens af brud på eller manglende overholdelse af disse vilkår og betingelser og/eller din ukorrekte brug af denne hjemmeside.

 

Ingen af parterne hæfter for den anden part med hensyn til tab eller skade, som den anden part pådrager sig af en hvilken som helst årsag udover den første parts rimelige kontrol, inklusive, uden begrænsning, ethvert strømsvigt.

 

Private oplysninger

 

Hvis du afgiver private oplysninger til BAUL via denne hjemmeside, vil BAUL behandle disse i henhold til vores politik om beskyttelse af private oplysninger, som du finder på privacy_policy.

 

Internettet er ikke et fuldstændigt sikkert medie, og selv om BlackRock forsøger at sikre fortroligheden og privatheden i oplysninger, der sendes til BlackRock, kan fortroligheden og privatheden i sådanne oplysninger, der sendes via internettet, ikke garanteres.

 

Anti-hvidvaskning

 

Som et resultat af regulativer vedrørende hvidvaskning, kræves der muligvis yderligere dokumentation til identificeringsformål, når du foretager din investering. Detaljer er omfattet i prospekterne andre eller konstitutionelle dokumenter for de relevante iShares-fonde.

 

Telefonopkald

 

For at beskytte dig optages telefonopkald sædvanligvis.

 

Lovgivningsmæssige oplysninger

 

BlackRock Advisors (UK) Limited, der er godkendt og lovreguleret af Financial Conduct Authority (”FCA”), og hvis registrerede kontor findes på 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel +44 (0)20 7743 3000, har udstedt dette dokumenti Danmark og ingen andre personer bør sætte deres lid til oplysningerne indeholdt heri. For at beskytte dig bliver opkald sædvanligvis optaget. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc og iShares VIIplc (under ét "Selskaberne") er såkaldte "open-ended" investeringsvirksomheder, hvor investore kan forlange at få sine investeringsbeviser indløst, med variabel kapital og adskilt ansvar mellem de enkelte fonde, som er organiseret under irsk lovgivning og godkendt af the Financial Regulator. De fonde, der er hjemmehørende i Tyskland, er "institutter for kollektiv investering i overensstemmelse med direktiverne" som defineret i tysk lovgivning om investeringer. Disse fonde administreres af BlackRock Asset Management Deutschland AG, der er godkendt og lovreguleret af Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

 

Til investorer i Danmark

 

De nævnte afdelinger er registreret til offentlig distribution i Danmark og er godkendt af Finanstilsynet. Enhver ansøgning om aktier i afdelingerne sker på vilkårene i afdelingernes prospekt, det centrale investorinformationsdokument og den seneste halvårsrapport og ureviderede regnskab og/eller årsrapport og reviderede regnskab samt supplerende danske landeoplysninger. Investorer bør læse om afdelingens specifikke risici i det centrale investorinformationsdokument og virksomhedens prospekt.

 

Finanstilsynet har indført regler om risikomærkning af investeringsprodukter, i henhold til hvilke forskellige kategorier af investeringsprodukter er blevet tildelt en risikomærkning. Aktierne i de nævnte afdelinger har den gule risikomærkning i henhold til Finanstilsynets regler om risikomærkning. Risikomærkningen er baseret på risikoen for at tabe det investerede beløb på baggrund af produkttype og ikke den faktiske sandsynlighed for, at det sker. 
Risikomærkningssystemet er baseret på farverne i et trafiklys, den såkaldte trafiklysordning.

 

Grøn: Ved investeringsprodukter, der er markeret med grønt, betragtes risikoen for at tabe det investerede beløb som meget lille, og produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, fx danske statsobligationer, EU-statsobligationer og danske realkreditobligationer.

Gul: Ved investeringsprodukter, der er markeret med gult, kan der være risiko for, at det investerede beløb tabes helt eller delvist, og produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, fx noterede aktier, virksomhedsobligationer og aktier i investeringsforeninger.

Rød: Ved investeringsprodukter, der er markeret med rød, kan der være risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller produkttypen er vanskelig at gennemskue, fx unoterede aktier, optioner, futures, swaps og strukturerede obligationer.

 

Vigtig information om afdelingerne er indeholdt i det relevante prospekt og andre dokumenter; disse udleveres uden beregning på afdelingens danske repræsentants kontor, BlackRock Copenhagen Branch, der er en filial af BlackRock Investment Management (UK) Limited, England, med registreret adresse i Harbour House, Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø. Dette dokument er strengt fortroligt og må ikke distribueres uden tilladelse fra BlackRock Advisors (UK) Limited. På linje med de fleste andre ikke-danske afdelinger har iShares-serien ikke distributørstatus i henhold til dansk skattelovgivning, hvorfor investorer generelt vil være skattepligtige af den årlige værdiændring på deres investering, uanset om iShares bliver solgt eller ej (beskatning på baggrund af værdiansat markedsværdi). For enkeltpersoner kan dette være mindre skatteeffektivt end investeringer i sammenlignelige danske investeringsselskaber med distributørstatus.

 

Risikoadvarsel

 

iShares er muligvis ikke egnede til alle investorer. BlackRock Advisors (UK) Limited garanterer ikke for aktiernes eller fondenes afkast. Prisen for investeringer (der kan handles på begrænsede markeder) kan gå op og ned, og investoren får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Udbyttebetalingen er ikke fast og kan variere. Historiske afkast ikke er en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Værdien af investeringen, der involverer eksponering til udenlandsk valuta, kan påvirkes af udsvingninger i valutakurser. Vi minder om, at niveauerne for, grundlaget for og udløsning af, beskatning kan ændres.
BlackRock har ikke overvejet hvorvidt dette investeringsprodukt passer dine individuelle behov og risikotolerance. De viste data giver opsummerende information. Investeringer bør laves på baggrund af det relevante Prospekt som er tilgængeligt hos BlackRock Advisors (UK) Limited.

 

I forbindelse med de omtalte produkter er dette dokument kun tiltænkt at give information og udgør derfor ikke investeringsrådgivning, salgstilbud, eller en henvendelse om et tilbud om at købe de omtalte værdipapirer. Dette dokument må ikke omdeles uden tilladelse fra BlackRock Advisors (UK) Limited.

Ansvarsfraskrivelse vedrørende indeks

 

“Barclays Capital Inc.” og Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index, Barclays US Treasury 1-3 Year Term Index, Barclays US Treasury 3-7 Year Term Index, Barclays US Treasury 10 Year Term Index, Barclays Austria Treasury Bond Index, Barclays Belgium Treasury Bond Index, Barclays Euro Corporate Bond Index, Barclays Euro Treasury Bond Index, Barclays Emerging Markets Asia Local Govt Capped Bond, Barclays Emerging Markets Europe Local Govt Capped Bond, Barclays Emerging Markets Latin America Local Govt Capped Bond, Barclays Emerging Markets Local Govt Bond, Barclays Euro Aggregate Bond Index, iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financials Interest Rate Hedged, Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index, Barclays Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index, Barclays Euro Corporate ex Financials Bond Index, Barclays Euro-Aggregate Financial Index, iShares Barclays Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged, Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index, Barclays Euro Government Bond 10-15 yr Term Index, Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index, Barclays Euro Government Bond 15-30 Year Term Index, Barclays Euro Government Bond 5 Year Term Index, Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index, Barclays Euro Government Bond 5-7 yr Term Index, Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index, Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index, Barclays Finland Treasury Bond Index, Barclays France Treasury Bond Index, Barclays Germany Treasury Bond Index, Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index, Barclays Global Aggregate Corporate Index (EUR hedged), Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index, Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index, Barclays Italy Treasury Bond Index, Barclays Netherlands Treasury Bond Index, Barclays EM Local Currency Govt Core 0-5 Index, Barclays Spain Treasury Bond Index og Barclays US Aggregate Bond Index er varemærker tilhørende Barclays Bank PLC og er licenseret til brug for visse formål af BlackRock Fund Advisors eller dets datterselskaber. iShares® er et registreret varemærke tilhørende BlackRock Fund Advisors eller dets datterselskaber.De underliggende indekser vedligeholdes af Barclays Capital. Barclays Capital er ikke associeret med fondene, BFA, State Street, distributøren eller nogen af disses respektive datterselskaber.
BFA har indgået en licensaftale med indeksudbyderen om at bruge de underliggende indekser. BFA eller dets datterselskaber underlicenserer rettigheder til de underliggende indekser til selskabet omkostningsfritt.

 

Copyright © 2014, Citigroup Index LLC. Alle rettigheder forbeholdes. CITIGROUP er et registreret varemærke og servicemærke tilhørende Citigroup Inc. eller dets datterselskaber, er brugt og registreret verden over, og bruges under licens til visse formål af BlackRock Advisors (UK) Limited og visse af dets datterselskaber. Gengivelse af data og oplysningerne fra Citigroup i enhver form er forbudt, undtagen hvor der er opnået forudgående skriftlig tilladelse fra Citigroup Index LLC (”Citigroup”). iShares Global Government Bond UCITS ETF sponsoreres, støttes, sælges eller fremmes ikke af Citigroup, og Citigroup foretager ingen anbefalinger vedrørende det hensigtsmæssige i at investere i en sådan fond. På grund af muligheden for menneskelige eller mekaniske fejl, garanterer Citigroup ikke for nøjagtigheden, tilstrækkeligheden, fuldstændigheden eller tilgængeligheden af data og oplysninger, og er ikke ansvarlig for fejl eller udeladelser eller resultater, der opnås fra brugen af sådanne data og oplysninger. CITIGROUP GIVER INGEN DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Citigroup er på ingen måde ansvarlig for direkte, indirekte, ekstraordinære skader eller følgeskader i forbindelse med enhver brug af data eller oplysninger fra Citigroup.

 

STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts, STOXX® Europe 600 Banks, STOXX® Europe 600 Basic Resources, STOXX® Europe 600 Chemicals, STOXX® Europe 600 Construction & Materials, STOXX® Europe 600 Financial Services, STOXX® Europe 600 Food & Beverage, STOXX® Europe 600 Health Care, STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services, STOXX® Europe 600 Insurance, STOXX® Europe 600 Media, STOXX® Europe 600 Oil & Gas, STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods, STOXX® Europe 600 Real Estate Cap, STOXX® Europe 600 Retail, STOXX® Europe 600 Technology, STOXX® Europe 600 Telecommunications, STOXX® Europe 600 Travel & Leisure og STOXX® Europe 600 Utilities samt de varemærker, der indgår i indeksenes navne, er intellektuel ejendom tilhørende STOXX Limited, Zürich, Schweiz og/eller dennes licensgivere. Indeksene anvendes under licens fra STOXX. De værdipapirer, der er baseret på indekset, er hverken sponsoreret, godkendt, solgt eller markedsført af STOXX og/eller dennes licensgivere, og hverken STOXX eller dennes licensgivere påtager sig noget erstatningsansvar i den henseende.

 

"Dow Jones" og "Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30-indekset" er servicemærker tilhørende Dow Jones & Company, Inc. og er licenseret til brug for visse formål af BlackRock Advisors (UK) Limited. iShares DJ Asia Pacific Select Dividend er ikke sponsoreret, godkendt, solgt eller markedsført af Dow Jones, og Dow Jones indestår ikke for tilrådeligheden af at investere i fonden.

 

Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM og Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM" er et fælles produkt af Dow Jones Indexes, og et markedsføringsnavn og registreret varemærke tilhørende CME Group Index Services LLC ("CME Indexes") og SAM Indexes GmbH (“SAM”), og anvendes under brugslicens. "Dow Jones®", "[DJSI Index]SM" og "Dow Jones Indexes" er servicemærker tilhørende Dow Jones Trademark Holdings, LLC ("Dow Jones") og er givet i licens til CME Indexes og i underlicens til særlige anvendelseformål af BlackRock Advisors (UK) Limited. Dow Jones, CME Indexes, SAM og deres respektive associerede selskaber er ikke forbundet med [licenstager], ud over i forbindelse med udfærdigelsen af “Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM og Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM"("Indekset") og deres respektive servicemærker, som kan anvendes i forbindelse med iShares.

 

”FTSE®” er et varemærke, der ejes af the London Stock Exchange plc og the Financial Times Limited (”FT”) i fællesskab og bruges af FTSE International Limited ('FTSE') under licens. FTSE BRIC 50 Index, FTSE China 25 Index og FTSE 100 Index-indekset beregnes af eller på vegne af FTSE International Limited ('FTSE'). Ingen af børserne, FT eller FTSE sponsorerer, støtter eller markedsfører iShares BRIC 50 UCITS ETF, iShares China Large Cap UCITS ETF, iShares FTSE 100 UCITS ETF (Acc) og iShares Core FTSE 100 UCITS ETF eller er på nogen made tilknyttet fondene eller accepterer nogen ansvar med hensyn til deres udstedelse, drift og handel. Alle copyright- og databaserettigheder til indeksværdierne og listen over bestanddele ejes af FTSE. BlackRock Advisors (UK) Limited har opnået fuld licens fra FTSE til at bruge sådanne copyright- og databaserettigheder til oprettelse af disse produkter.

 

”FTSE®” er et varemærke, der ejes af the London Stock Exchange plc og the Financial Times Limited (”FT”) i fællesskab, ”NAREIT®” er et varemærke tilhørende the National Association of Real Estate Investment Trusts (”NAREIT”), og ”EPRA®” er et varemærke tilhørende the European Public Real Estate Association (”EPRA”), og alle bruges af FTSE under licens. FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT UK Index og FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index-indekset beregnes af FTSE International Limited (”FTSE”). Ingen af børserne FT, FTSE, Euronext N.V., NAREIT eller EPRA sponsorerer, støtter eller fremmer iShares Asia Property Yield UCITS ETF, iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF, iShares European Property Yield UCITS ETF, iShares UK Property UCITS ETF og iShares US Property Yield UCITS ETF og er på ingen måde tilknyttet fondene, og accepterer intet ansvar med hensyn til deres udstedelse, drift og handel. Alle copyright- og databaserettigheder til indeksværdierne og listen over bestanddele ejes af FTSE, Euronext N.V., NAREIT og EPRA. BlackRock Advisors (UK) Limited har opnået fuld licens fra FTSE til at bruge sådanne copyright- og databaserettigheder til oprettelse af disse produkter.

 

“FTSE®” er et varemærke, der ejes af the London Stock Exchange (“Børsen”) og the Financial Times Limited (”FT”) i fællesskab, ”Macquarie™” er et varemærke tilhørende Macquarie Bank Limited og dets relaterede enheder, og begge mærker anvendes af FTSE International Limited ('FTSE') under licens. Hverken FTSE, Macquarie, børsen eller FT er ansvarlige (uanset om det er som følge af uagtsomhed eller andet) over for nogen person for fejl i indekset, og hverken FTSE, Macquarie, børserne eller FT er ansvarlige for at informere nogen personer om fejl deri. BlackRock Advisors (UK) Limited har opnået en licens fra FTSE til at bruge sådanne copyright- og databaserettigheder til oprettelse af iShares FTSE/Macquarie Global Infrastructure 100.

 

iBoxx ogMarkit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index, iBoxx, Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index, Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index, Markit iBoxx € Covered Index, Markit iBoxx Euro Sovereigns Inflation-Linked Index Nom. (Mid), Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (GBP Hedged), Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index og Markit iBoxx Tips Inflation-Linked Index Nom. (Mid) er mærker tilhørende Markit Indices Limited, og er licenseret til brug af BlackRock Advisors (UK) Limited. Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index, iBoxx, Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index, Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index, Markit iBoxx € Covered Index, Markit iBoxx Euro Sovereigns Inflation-Linked Index Nom. (Mid), Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (GBP Hedged), Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index og Markit iBoxx Tips Inflation-Linked Index Nom. (Mid)-indeksene refereret til her tilhører Markit INDICES Limited og anvendes på licensbasis. iShares $ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF, iShares $ Corporate Bond UCITS ETF, iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF, iShares $ Short Duration Corporate Bond UCITS ETF , iShares $ Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF, iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF, iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF, iShares Euro Covered Bond UCITS ETF, iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF, iShares Euro Inflation Link Bond UCITS ETF, iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF, iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF, iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF og iShares USD Inflation Linked Bond UCITS ETF sponsoreres, støttes eller markedsføres ikke af Markit Indices Limited.

 

Oplysningerne og JP Morgan EMBI Global Core Index™ (”indekset”) er tilvejebragt fra kilder, der anses for at være pålidelige, men J.P. Morgan Securities Inc. ("JPMorgan") garanterer ikke for fuldstændigheden eller nøjagtigheden. Oplysningerne og indekset bruges med tilladelse. Oplysningerne og indekset må ikke kopieres, bruges eller distribueres uden forudgående skriftlig tilladelse fra JPMorgan. Copyright 2010, JPMorgan Chase & Co. Alle rettigheder forbeholdes. “JPMorgan” og indekset er varemærker tilhørende JPMorgan Chase & Co., og er licenseret til brug for visse formål af BlackRock Advisors (UK) Limited. iShares JPMorgan $ Emerging Markets Bond Fund (“Fonden”), der er baseret på Indekset, sponsoreres, støttes, sælges eller fremmes ikke af JPMorgan, og JPMorgan foretager ingen anbefalinger vedrørende det hensigtsmæssige i at investere i fonden.

 

Fonden er ikke sponsoreret, anprist, solgt eller markedsført af Morningstar. 
Morningstar giver ingen anbefalinger eller garanti, hverken eksplicit eller implicit, til ejerne af andele i fonden, eller ethvert andet medlem af offentligheden om det tilrådelige i at investere i værdipapirer generelt eller i selve fonden, eller om Morningstar Emerging Markets Corporate Bond Index ( "Indekset") evne til at følge afkastet for det generelle aktiemarked.

 

Morningstars eneste relation til selskabet eller til BlackRock gruppen er de licenser BlackRock gruppen har på visse varemærker og handelsnavne fra Morningstar og Indekset, der er fastlagt, komponeret og beregnet af Morningstar uden hensyntagen til BlackRock gruppen, selskabet eller fonden.

 

Morningstar har ingen forpligtigelse over for BlackRock gruppen eller ejerne af andele i fonden med hensyn til fastlæggelse, komponering eller beregning af indekset.

 

Morningstar er ikke ansvarlig for, og deltager ikke i, prisfastsættelsen eller mængden af andele i fonden, eller timingen af udstedelserne eller salg af sådanne andele eller ved bestemmelse eller beregning af det forhold, som andele i fonden kan konverteres til kontanter for.

 

Morningstar har ingen forpligtelse eller ansvar i forbindelse med administration, markedsføring eller handel med andele i fonden. Morningstar garanterer ikke for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af indekset eller andre data, der indgår heri, og 
Morningstar har intet ansvar for eventuelle fejl, udeladelser eller afbrydelser deri.

 

Morningstar giver ingen garanti, hverken eksplicit eller implicit, med hensyn til resultater, der opnås af BlackRock gruppen, ejere af andele i fonden eller enhver anden person eller enhed, fra brugen af indekset eller data, der indgår heri. Morningstar giver ingen eksplicitte eller implicitte garantier og fraskriver sig udtrykkeligt ansvar for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål eller anvendelse med hensyn til Indekset eller data, der indgår deri.

 

Uden at begrænse dele af ovenstående, må Morningstar under ingen omstændigheder have noget ansvar for eventuelle specielle erstatningskrav, direkte eller indirekte skader eller følgeskader (herunder tabt fortjeneste), som følge af brugen af indekset eller data, der indgår heri, selv om underrettelse om muligheden af sådanne skader.

 

iShares-fonde sponsoreres, støttes eller fremmes ikke af MSCI, og MSCI påtager sig intet ansvar med hensyn til enhver sådan fond eller ethvert indeks, som sådanne fonde er baseret på. Prospekterne indeholder en mere detaljeret beskrivelse af det begrænsede forhold, som MSCI har til BlackRock Advisors (UK) Limited og alle relaterede fonde.

 

Nasdaq®, Nasdaq 100 er registrerede varemærker tilhørende NASDAQ OMX Group, Inc. (herefter, sammen med sine tilknyttede selskaber, omtalt som "selskabet") og er godkendt til brug af BlackRock Fund Management Company (Ireland) Limited. Selskabet påtager sig intet ansvar for produktets lovlighed eller egnethed. Produktet udstedes, tegnes, sælges eller markedsføres ikke af selskabet. Selskabet udsteder igen garantier og påtager sig intet ansvar for produktet.

 

Nikkei 225 er beskyttet af en ophavsret og beregnes på baggrund af kriterier, der er udviklet og skabt egenhændigt af Nikkei Inc. Nikkei Inc. er eneejer af ophavsretten og andre IP-rettigheder til Nikkei 225 og de relevante beregningskriterier. Nikkei Digital Media Inc. har efter godkendelse fra Nikkei Inc. godkendt, at licenstager anvender Nikkei 225 som indeks for fonden. IP-rettighederne og enhver anden rettighed i forbindelse med varemærker i relation til Nikkei og Nikkei 225 er overdraget til Nikkei Inc. Nikkei Inc. og/eller Nikkei Digital Media, Inc. sponserer, støtter, sælger eller markedsfører ikke fonden. Nikkei Inc. og/eller Nikkei Digital Media, Inc. har ingen forbindelse til fonden og giver licenstager tilladelse til, at visse varemærker og Nikkei 225 anvendes af fonden selv. Licensaftalen mellem Nikkei Digital Media, Inc. og licenstager giver ingen rettigheder til tredjepart. Fonden styres for licenstagers egen risiko; Nikkei Inc. og/eller Nikkei Digital Media, Inc. påtager sig ingen forpligtelser eller ansvar for styringen af og transaktioner i fonden. Nikkei Inc. og/eller Nikkei Digital Media, Inc. på tager sig intet ansvar for rigtigheden af fondens beregninger eller relevante data. Nikkei Inc. og/eller Nikkei Digital Media, Inc. påtager sig ingen forpligtelse til fortsat at offentliggøre Nikkei 225 og er ikke ansvarlige for fejl, forsinkelser, afbrydelser, suspension eller ophør af den relevante publikation; Nikkei Inc. og Nikkei Digital Media, Inc. er bemyndiget til at ændre beskrivelsen af værdipapirer, beregningskriterier eller andre detaljer i Nikkei 225 og har ret til at afbryde eller standse offentliggørelsen af Nikkei 225 uden ansvar over for licensgiver eller en tredjepart.

 

Standard & Poor’s®', 'S&P®', er registrerede varemærker, og 'S&P Commodity Producers Agribusiness', 'S&P 500', 'S&P Emerging Market Infrastructure', 'S&P Global Clean Energy', 'S&P Global Timber & Forestry', 'S&P Global Water', 'S&P Commodity Producers Gold', 'S&P Listed Private Equity', 'S&P Commodity Producers Oil and Gas', 'S&P 500 Minimum Volatility' og 'S&P SmallCap 600'er et varemærke tilhørende Standard & Poor’s Financial Services LLC og anvendes på licensbasis til visse formål af BlackRock Fund Advisors eller dennes tilknyttede virksomheder. iShares® er et registreret varemærke tilhørende BlackRock Fund Advisors eller dennes tilknyttede virksomheder. iShares Agribusiness UCITS ETF, iShares Core S&P 500 UCITS ETF, iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF, iShares Global Clean Energy UCITS ETF, iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF, iShares Global Water UCITS ETF, iShares Gold Producers UCITS ETF, iShares Listed Private Equity UCITS ETF, iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF, iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF, iShares S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF, iShares S&P 500 UCITS ETF (Acc), iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist) og iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF sponsoreres, støttes, sælges eller markedsføres ikke af S&P, og S&P giver ingen anbefalinger vedrørende det hensigtsmæssige i at investere i disse produkter.

 

IP-rettighederne (herunder registrerede varemærker) til EURO STOXX 50®, EURO STOXX® Select Dividend 30, EURO STOXX 50 ex Financials index, EURO STOXX® Mid, EURO STOXX® Small, EURO STOXX® Total Market Growth Large, EURO STOXX® Total Market Value Large og STOXX® Europe 50 tilhører STOXX Limited, Zürich, Schweiz og/eller dennes licensgivere ("licensgivere") og anvendes på licensbasis. iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF, iShares EURO Dividend UCITS ETF, iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Acc), iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist), iShares EURO STOXX 50® ex-Financials UCITS ETF, iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF, iShares EURO STOXX Small UCITS ETF, iShares EURO Total Market Growth Large UCITS ETF, iShares EURO Total Market Value Large UCITS ETF og iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF sponseres, tegnes, sælges eller markedsføres ikke af STOXX og dennes licensgivere, og ingen af disse påtager sig ansvar i den henseende.

 

iShares ® og BlackRock ® er registrerede varemærker tilhørende BlackRock, Inc., eller dets datterselskaber i USA eller andre steder.© 2014 BlackRock Advisors (UK) Limited. Registreret selskab nr. 00796793. Alle rettigheder forbeholdes. Opkald kan blive overvåget og optaget.
© 2014 BlackRock, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY og det stiliserede i-logo er registrerede og uregistrerede varemærker tilhørende BlackRock, Inc. eller dets datterselskaber i USA og andre steder. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

 

Ændringer

 

BlackRock forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår og betingelser fra tid til anden. Du kan finde den seneste version af vilkårene og betingelserne på denne hjemmeside.

Lovgivning og værneting

 

Disse vilkår og betingelser og din adgang til og brug af dette websted og dets indhold er underlagt engelsk lovgivning og engelske domstoles jurisdiktion.

 

Hvis nogen del af disse vilkår og betingelser kendes ulovlige eller ugyldige i en retssag, skal en sådan del bortfalde og være uden virkning, og resten af disse vilkår og betingelser skal forblive gyldige og være i kraft og være bindende for dig.

 

© 2014 BlackRock Advisors (UK) Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Sidst revideret: 11. maj 2018

Oversigt

Denne privatlivspolitik er udtænkt som en hjælp til at forstå, hvilke oplysninger vi indsamler om dig, hvad vi bruger oplysningerne til, og med hvem vi deler de pågældende oplysninger. Den redegør endvidere for dine rettigheder med hensyn til dine oplysninger, og hvem du skal kontakte for yderligere oplysninger eller forespørgsler. Klik på de nedenstående links, som tager dig til de mere fyldestgørende afsnit i denne privatlivspolitik:

Hvem denne privatlivspolitik gælder for, og hvad den omfatter

Denne privatlivspolitik gælder for alle medlemmer i BlackRock-koncernen (“BlackRock Group”) samt de enheder, som vi ejer eller administrerer (“BlackRock” eller “vi”, “os” eller “vores”). Klik her for nærmere oplysninger om os alle (heriblandt vores navne, adresser til hovedkontor og kontaktoplysninger).

BlackRock påskønner, hvor vigtigt det er at beskytte dine personlige og finansielle oplysninger, og bestræber sig på at gøre det. Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi indsamler, håndterer, opbevarer og beskytter oplysninger om dig, når:

 • • vi leverer produkter eller tjenester til dig eller vores kunde;
 • • du går ind på eller bruger vores website; og/eller
 • • du udfører aktiviteter, som er en del af vores virksomhed.

Når vi henviser til “vores website” eller “dette website” i denne privatlivspolitik, taler vi om de specifikke websider på blackrock.com eller ishares.com og til specifikke websider med en URL, der begynder med eller indeholder blackrock.com/… eller ishares.com/… .

BlackRock.com og iShares.com består af diverse globale, nationale eller regionale websites, som alle udbydes af BlackRock.

Denne privatlivspolitik indeholder også oplysninger, om hvordan vi deler dine personoplysninger med andre medlemmer i BlackRock Group samt andre tredjeparter (f.eks. vores serviceudbydere).

I denne privatlivspolitik kan vi af og til henvise til håndtering, indsamling, beskyttelse og opbevaring af dine personoplysninger som “behandling af” de pågældende personoplysninger.

Andre websites

Bemærk venligst, at andre websites, som der muligvis linkes til af dette website, ikke reguleres af denne privatlivspolitik. Vi opfordrer de besøgende til at læse privatlivspolitikken på alle de pågældende websites, før de formidler nogen personoplysninger.

Oplysninger, som vi indsamler

Ved levering af produkter eller tjenester til dig eller vores kunde samt ved due diligence-kontrol med vores produkter eller tjenester (eller drøftelse af de mulige produkter eller tjenester, som vi eventuelt leverer), indsamler vi som regel personoplysninger om dig. Vi indsamler som regel også personoplysninger om dig, når du går ind på eller bruger vores website.

Vi indsamler typisk eller indhenter dine personoplysninger, fordi du giver dem til os (f.eks. i en formular på vores website), eller fordi andre giver os oplysningerne (f.eks. tredjepartsudbydere, som vi bruger til at hjælpe med at drive vores website, eller din arbejdsgiver, hvis de modtager produkter eller tjenester fra BlackRock). Vi indsamler muligvis også eller indhenter personoplysninger fra dig, fordi vi holder øje med eller udleder de pågældende oplysninger om dig fra den måde, som du interagerer med os. Hvis du f.eks., bruger vores risikostyringsplatform, Aladdin, indsamler vi generelt oplysninger om dig for at kunne informere dig om opdateringer til funktionerne i Aladdin og generelle oplysninger om Aladdin. For at forbedre din oplevelse, når du bruger websitet og for at sikre, at det fungerer på en effektiv måde, bruger vi (eller vores serviceudbydere) f.eks. også cookies (små tekstfiler, som lagres på en brugers browser) og webbeacons (små grafiske billeder, som placeres på et website og bruges til at monitorere en brugers interaktion med det pågældende website), der muligvis indsamler personoplysninger.

Nærmere oplysninger, om hvordan vi bruger cookies og andre overvågningsteknologier, og hvordan du kan kontrollere disse, findes i vores politik om cookies, som er inkluderet sidst i dette dokument.

Personoplysninger, som vi muligvis indsamler, afhænger af de specifikke tjenester, aktiviteter eller produkter, som vi tilbyder, men inkluderer typisk: Dit navn, alder, fødselsdato, køn, bopælsadresse, e-mailadresse, telefonnummer, andre kontaktoplysninger, hjemland, pasnummer og andre nationale id-numre, arbejdsforhold (f.eks. den virksomhed, som du arbejder for, din stillingsbetegnelse), familieforhold (f.eks. din ægteskabsstatus, hvis du indtaster den i en formular på vores website, eller den forekommer i nogle af de dokumenter, som du giver os), finansielle og skattemæssige oplysninger (f.eks. din indkomst, aktiver og skattemæssige tilhørsforhold, hvis du indtaster de pågældende oplysninger i en formular på vores website, eller den forekommer i nogle af de dokumenter, som du giver os), nærmere oplysninger om, hvordan du bruger produkter eller tjenester, som tilbydes af BlackRock, indlæg på blogs, forummer, wikis og andre sociale medier og tjenester, som vi tilbyder, IP-adresse, browser og enhedstype, det brugernavn, som du bruger til vores produkter eller tjenester, sprog, adgangstider og varighed, nærmere oplysninger, om hvordan du bruger vores website eller de interaktive produkter, redskaber, anden teknologi eller tjenester, som vi tilbyder dig eller vores kunder, websites, som du har besøgt før og efter, du gik ind på vores website, nærmere oplysninger, om hvordan du foretrækker at interagere med os og lignende oplysninger.

Typerne af personoplysninger og 'følsomme' eller personoplysninger fra 'særlige kategorier', som vi indsamler, varierer som regel afhængigt af produkterne og tjenesterne, som vi tilbyder dig, og hvordan du bruger vores website. I visse tilfælde inkluderer de 'følsomme' personoplysninger eller personoplysninger fra 'særlige kategorier', som vi indsamler: Oplysninger om særlige diæter (hvis vi f.eks. gerne vil byde dig på frokost i løbet af et møde), dit helbred (så vi f.eks. kan arrangere rimeligt logi til dig i vores bygninger), din seksuelle orientering (hvis du f.eks. informerer os om din ægtefælle eller partner), og eventuelle straffedomme (hvis f.eks. disse oplysninger indsamles som en del af kontroller ifm. 'kend din kunde' og 'hvidvaskning af penge', som vi skal foretage, før vi accepterer dig eller din arbejdsgiver som kunde).

Under visse sjældne omstændigheder indsamler vi også andre personoplysninger fra andre 'særlige kategorier' om dig, fordi du giver os de pågældende oplysninger frivilligt (f.eks. de vises i en kopi af dit resume/CV, som du uploader til vores website). Under visse omstændigheder er de personoplysninger, som vi indsamler fra dig nødvendige for at opfylde vores juridiske eller lovgivningsmæssige forpligtelser, eller for at kunne levere de produkter eller tjenester, som du eller vores kunde (som muligvis er din arbejdsgiver) anmoder om. Hvis det er tilfældet, informerer vi dig om at tilvejebringelse af de pågældende oplysninger er obligatorisk, og om konsekvenserne, hvis vi ikke kan indsamle de pågældende oplysninger.

I visse tilfælde indsamler vi også indirekte personoplysninger om dig fra en tredjepart, som f.eks.: (i) din arbejdsgiver, hvis vi leverer produkter eller tjenester til dem; (ii) tredjeparter som f.eks. leverandører af tjenester ifm. ’kend din kunde' og 'hvidvaskning af penge', som vi af og til bruger til at hjælpe os med at opfylde vores lovkrav på det pågældende område, og til at hjælpe os med at verificere din identitet, hvis vi leverer produkter eller tjenester til dig eller din arbejdsgiver; (iii) mellemmænd (som f.eks. uafhængige økonomiske rådgivere); (iv) udbydere af baggrundscheck, som vi af og til bruger for at bekræfte din identitet, når du ansøger om et job gennem vores website; (v) tredjepartsudbydere, som hjælper os med at drive vores website; og (vi) fra offentlige kilder, som f.eks. sociale netværkstjenester i forbindelse med virksomheder og ansættelse samt tavler med jobopslag.

Hvordan vi bruger dine oplysninger

Brug af personoplysninger til at tilbyde produkter og tjenester

Vi vil bruge dine personoplysninger til at levere produkter eller tjenester til dig eller vores kunde. Som en del heraf bruger vi muligvis dine personoplysninger i løbet af korrespondance, der vedrører de pågældende produkter og tjenester. Korrespondance kan foregå med dig, vores kunde, andre medlemmer i BlackRock Group, vores serviceudbydere eller offentlige eller retsmyndigheder med den påkrævede autorisation.

I mange tilfælde bruger vi desuden dine personoplysninger til at foretage kontroller ifm. due diligence forud for levering af produkter eller tjenester til dig eller vores kunde, og for at behandle en ansøgning fra dig eller et kundeemne om at modtage produkter eller tjenester fra os. Hvis du henvises til os af en mellemmand eller lignende tredjepart, bruger vi også dine personoplysninger til at vurdere, om vi skal acceptere eller afvise din henvisning til BlackRock fra den pågældende mellemmand eller lignende tredjepart.

Da vi tilbyder en bred vifte af produkter og tjenester til vores kunder, varierer den måde, som vi bruger personoplysninger på i forhold til vores produkter og tjenester. Vi bruger f.eks. personoplysninger om dig, når:

 • • du bruger vores risikostyringsplatform, Aladdin
 • • vi leverer et forsikringsprodukt eller tjeneste til dig eller din arbejdsgiver
 • • du eller din arbejdsgiver hyrer os til at tage os af investeringsforvaltning eller lignende tjenester
 • • du investerer personligt i investeringsprodukt, som administreres af et medlem i BlackRock Group
 • • du hyrer et medlem i BlackRock Group til at tage sig af investeringsforvaltningstjenester
 • • du giver os dine personoplysninger via e-mail eller i en webformular.

Brug af personoplysninger, som indsamles via vores website

Vi bruger som regel dine personoplysninger, som indsamles via dette website:

 • • til at administrere og forbedre tjenester, der tilbydes via vores website
 • • til at administrere og forbedre vores website (heriblandt ved at udarbejde statistiske oplysninger vedrørende brugen af vores website)
 • • til at tilpasse indholdet på vores website til at give dig en mere personlig oplevelse og gøre dig opmærksom på oplysninger om produkter og tjenester, som muligvis kunne interessere dig
 • • til at håndtere og svare på enhver forespørgsel, som du indsender gennem vores website
 • • til at hjælpe os med at vide mere om dig, de produkter og tjenester, som du eller din arbejdsgiver modtager fra BlackRock, og andre produkter og tjenester, som du eller din arbejdsgiver eventuelt er interesseret i at modtage
 • • til at korrespondere med dig ifm. de tjenester, som du bruger på vores website eller oplysninger, som du formidler via vores website. Korrespondancen foregår som regel med dig, andre medlemmer i BlackRock Group, vores serviceudbydere eller offentlige eller retsmyndigheder med den påkrævede autorisation.

Brug af personoplysninger til andre aktiviteter, som er en del af vores virksomhedsdrift

Vi bruger som regel dine personoplysninger, som indsamles via dette website med henblik på eller i forbindelse med:

 • • gældende lovkrav eller myndighedskrav
 • • anmodninger og meddelelser fra offentlige eller retsmyndigheder med den påkrævede autorisation
 • • formål, der vedrører regnskabsvæsen, fakturering og risikoanalyser
 • • formål, der vedrører fornuftig driftsstyring (heriblandt kredit- og risikostyring, forsikring, revision, uddannelse og lignende administrative formål)
 • • formål, der vedrører kundeforhold, som involverer at: (i) sende dig 'BlackRock thought leadership' eller nærmere oplysninger om produkter og tjenester fra BlackRock, som vi mener muligvis kunne interessere dig eller din arbejdsgiver; (ii) kontakte dig for at modtage feedback om BlackRocks produkter eller tjenester; og (iii) kontakte dig ifm. andre markedsførings- eller forskningsformål;
 • • formål, der vedrører rekruttering og virksomhedsudvikling
 • • tjenester, som vi modtager fra vores erhvervsrådgivere, som f.eks. advokater, regnskabsfolk og konsulenter
 • • arrangementer, som vi har etableret med mellemmænd, formidlere og andre personer og virksomheder, der er vores partnere
 • • overvejelser ifm. og indgåelse af enhver transaktion, der involverer dele af eller hele virksomheden eller aktiver tilhørende BlackRock Group
 • • beskyttelse af vores rettigheder og vores kunders rettigheder
 • • anerkende vores virksomheds- of sociale ansvar.

De juridiske forhold, som vi henholder os til for at behandle personoplysninger

Lovgivningen kræver, at vi udstikker de juridiske forhold, som vi henholder os til for at behandle dine personoplysninger, i denne privatlivspolitik.

Vi bruger som regel dine personoplysninger til de ovennævnte formål, fordi: (a) det er nødvendigt ifm. vores berettigede interesser, og påvirker ikke dine interesser eller fundamentale rettigheder eller friheder på en urimelig måde (se nedenstående); (b) det er nødvendigt ifm. de juridiske og/eller lovgivningsmæssige forpligtelser eller forespørgsler, som vi er underlagt, som f.eks. at føre bøger til skattemæssige formål eller formidle oplysninger til et offentligt organ eller retshåndhævende myndigheder; (c) det er nødvendigt for at opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser, som vi har indgået over for dig eller vores kunde, eller skride ind før indgåelse af aftalen efter din eller vores kundes anmodning; (d) det er nødvendigt for udførelse af en opgave i offentlighedens interesse (som f.eks. at fremme kulturel mangfoldighed på arbejdspladsen, hvis du tager kontakt gennem vores website i forbindelse med jobmuligheder hos BlackRock); eller (e) i visse tilfælde har vi opnået din forudgående tilladelse.

Eksempler på de 'berettigede interesser', som der henvises til ovenfor, er, at: (i) drage fordel af omkostningseffektive tjenester (f.eks. vælger vi muligvis at bruge visse it-platforme, som vores serviceudbydere tilbyder os); (ii) vurdere og kontrollere enhver jobansøgning, som du indsender gennem websitet; (iii) forhindre svig eller kriminelle aktiviteter, misbrug af vores produkter og tjenester, tillige med sikkerheden af vores it-systemer, arkitektur og netværker; (iv) udøve vores ret i henhold til artikel 16 og 17 i den Europæiske Unions aftale om grundlæggende rettigheder, heriblandt vores frihed til at oprette og drive egen virksomhed samt ejendomsret; og (v) opfylde vores mål, hvad angår virksomhedsmæssige og sociale ansvar.

I det omfang, at vi behandler eventuelle følsomme personoplysninger i forbindelse med dig til nogen af de formål, der beskrives ovenfor, gør vi det enten fordi: (1) du har givet os din udtrykkelige tilladelse til at behandle de pågældende oplysninger; (2) behandlingen er nødvendig, fordi offentligheden har en væsentlig interesse heri på grundlag af de gældende bestemmelser (f.eks. hvis vi i henhold til lovgivningen eller myndighedskrav er forpligtede til at behandle de pågældende oplysninger for at sikre, at vi opfylder vores forpligtelser, hvad angår 'kend din kunde' og 'hvidvaskning af penge'); (3) behandlingen er nødvendig for at opfylde vores forpligtelser, hvad angår lovene om ansættelse, bistandshjælp og social beskyttelse; eller (4) behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. De retlige grundlag for at behandle følsomme personoplysninger, som angives ovenfor i (1) til (4), forekommer henholdsvis i artiklerne 9(2)(a), 9(2)(g), 9(2)(b) og 9(2)(f) i den Europæiske Unions generelle forordning om databeskyttelse.

Hvis vi er forpligtede i henhold til loven om at indhente din udtrykkelige tilladelse for at sende dig visse markedsføringsmaterialer, sender vi dig udelukkende de pågældende markedsføringsmaterialer, hvis vi har indhentet den pågældende tilladelse fra dig.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage markedsføringsmaterialer fra os, kan du klikke på frameldingsfunktionen i meddelelsen eller til enhver tid sende en e-mail til groupprivacy@blackrock.com.

Hvem vi deler dine oplysninger med

I forbindelse med et eller flere af de formål, der angives i det ovenstående afsnit "Hvordan vi bruger dine oplysninger", offentliggør vi som regel nærmere oplysninger om dig til: Andre medlemmer af BlackRock Group, erhvervsrådgivere og tredjeparter, som leverer tjenester til os og/eller andre medlemmer i BlackRock Group (som f.eks. it-systemudbydere, udbydere af platforme, økonomiske rådgivere, konsulenter (heriblandt advokater og regnskabsfolk), HR-udbydere og rekrutteringstjenester samt andre udbydere af varer og tjenester (som f.eks. udbydere af markedsføringstjenester, hvis vi har tilladelse til at dele dine oplysninger med dem), mellemmænd, formidlere og andre personer og virksomheder, der er vores partnere, behørige myndigheder (heriblandt alle nationale og/eller internationale regulerende eller retshåndhævende myndigheder eller domstol eller anden form for klagenævn, hvis vi (eller ethvert andet medlem af BlackRock Group) har pligt til at gøre dette i henhold til gældende love eller bestemmelser efter deres anmodning), en potentiel køber, erhverver, fusionspartner eller sælger og deres rådgivere i forbindelse med en reel eller potentiel overførsel eller fusion af en del af eller hele BlackRocks virksomhed eller aktiver, eller nogen tilknyttede rettigheder eller interesser, eller for at overtage en virksomhed eller fusionere med den, kreditoplysningsbureauer eller andre virksomheder, som hjælper os med at påvise kriminel aktivitet og forekomst af svig, samt ethvert centralt eller lokalt ministerium og andre lovbestemte eller offentlige organer.

Hvis du er bosiddende i den Europæiske Union, bedes du bemærke, at enkelte modtagere af dine personoplysninger, som der henvises til ovenfor, vil have hjemme i lande uden for den Europæiske Union, hvis love muligvis ikke yder samme databeskyttelsesniveau. De pågældende lande omfatter som regel: USA, Canada, Singapore og Indien. I disse tilfælde vil BlackRock sikre, at der er hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger på plads for at beskytte dine personoplysninger, som opfylder vores juridiske forpligtelser. For at garantere den pågældende beskyttelsesgrad af dine personoplysninger, indgår BlackRock som regel en dataoverførselsaftale med modtageren, der baseres på standardkontraktbestemmelser, som er godkendt af Europakommissionen. En kopi af disse bestemmelser findes her: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm. Yderligere detaljer vedrørende overførslen af dine personoplysninger uden for den Europæiske Union og de hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger, som bruges af BlackRock i forbindelse med de pågældende overførsler (heriblandt kopier af relevante aftaler) kan opnås fra os ved at kontakte groupprivacy@blackrock.com. Du kan endvidere bruge denne e-mailadresse til at anmode om nærmere oplysninger om de enheder, der udgør BlackRock Group og de lande, som de driver forretninger i.

Hvor længe vi beholder dine oplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger på BlackRocks systemer, så længe de er nødvendige for det formål, som de blev indsamlet til eller for at overholde lov-, myndigheds- eller interne krav med hensyn til vores politikker.

Beskyttelse af dine personoplysninger

Vi bruger en række fysiske, elektroniske og administrative foranstaltninger for at sikre, at vi opbevarer dine ajourførte persondata på en sikker og nøjagtig måde. Disse foranstaltninger omfatter:

 • • uddannelse og kurser for relevant personale for at sikre, at de har kendskab til vores forpligtelser med hensyn til privatliv, når de håndterer personoplysninger, tillige med kurser vedrørende social manipulation, phishing, spearfishing og adgangskoderisici
 • • administrative og tekniske kontroller for at begrænse adgang til personoplysninger på grundlaget 'need to know'
 • • teknologiske sikkerhedsforanstaltninger, heriblandt firewalls, kryptering (industristandard 128-bit SSL-kryptering) og antivirusprogrammel
 • • fysiske sikkerhedsforanstaltninger, som f.eks. adgangspas til vores personale for at skaffe adgang til vores virksomhed
 • • eksterne tekniske vurderinger, sikkerhedsrevisioner og due diligence ifm. sælgere
 • • sikkerhedszoner: Firewalls, IDS, indholdsfiltre
 • • adskillelse af netværker: DMZ, virksomhedsdomæne, produktionsdomæne
 • • programsikkerhed: OWASP top 10 fokuserede krav til kode, programtests, pentests
 • • endpoint sikkerhed: Antivirus, blokering af bærbar lagerenhed, begrænsede administrative rettigheder
 • • Monitorering af datastyringskontroller i realtid
 • • Lagdelte og omfattende forsvarsmekanismer ifm. cybersikkerhed
 • • Indberetning og administration af sikringsrelaterede hændelser.

Selv om vi bruger hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger, når vi har modtaget dine personoplysninger, er overførslen af data over nettet (heriblandt med e-mail) aldrig fuldstændig sikker. Vi bestræber os på at beskytte personoplysninger, men vi kan ikke garantere for sikkerheden af data, der overføres til os eller af os.

Dine rettigheder, og hvordan du kontakter os

Du har diverse rettigheder i forbindelse med dine personoplysninger. Du har især ret til at:

 • • gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger
 • • anmode om en kopi af de personoplysninger, som vi sidder inde med om dig
 • • bede os om at ajourføre de personoplysninger, som vi sidder inde med om dig, eller rette de pågældende personoplysninger, som du mener er forkerte eller ufuldstændige
 • • bede os om at slette de personoplysninger, som vi sidder inde med om dig, eller begrænse måden, som vi bruger de pågældende personoplysninger på
 • • tilbagetrække dit samtykke til vores behandling af dine personoplysninger (for så vidt den pågældende behandling baseres på samtykke).

Du bedes sende en e-mail til groupprivacy@blackrock.com eller skrive til BlackRocks Global Privacy and Data Protection Officer at 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, United Kingdom for at udøve dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål vedrørende vores brug af dine personoplysninger. Du kan også bruge de pågældende kontaktoplysninger, hvis du ønsker at indgive en klage til os i forbindelse med dit privatliv.

Hvis du er utilfreds med måden, som vi håndterede dine personoplysninger eller en eventuel forespørgsel eller anmodning, som du har bragt på bane over for os, har du desuden ret til at klage til et registertilsyn det sted, hvor du bor eller arbejder, eller det sted, hvor du mener, der er opstået et problem i forbindelse med dine oplysninger. En liste over nationale registertilsyn kan findes her: http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/bodies/authorities/index_en.htm.

Ændringer i denne privatlivspolitik

Vi kan fra tid til anden ændre eller ajourføre denne privatlivspolitik.

Alle fremtidige ændringer eller tilføjelser til behandlingen af dine personoplysninger som beskrives i denne meddelelse, der berører dig, kommunikeres til dig gennem en hensigtsmæssig kanal afhængigt af, hvordan vi normalt kommunikerer med dig

Politik om cookies

Hvad er cookies?

Cookies er små tekstfiler, som lagres i din computers hukommelse og harddisk, i din mobile enhed eller tablet, når du går ind på visse websider. De bruges til at muliggøre websitets funktion eller for at formidle oplysninger til et websites ejere eller tredjeparter, som modtager de oplysninger, der indhentes fra det pågældende website.

Når du går ind på et vilkårligt website, kan det muligvis lagre eller indhente oplysninger på din browser, som regel i form af cookies. Oplysninger kan være om dig, dine præferencer eller din enhed, og bruges mest til at få webstedet til at fungere i henhold til dine forventninger. Oplysningerne kan som regel ikke identificere dig direkte, men kan give dig en mere personlig oplevelse på nettet.

Hvorfor bruger vi cookies?

Cookies hjælper os med at tilbyde brugertilpassede tjenester og oplysninger. Vi bruger cookies på vores website for generelt at fortælle os, hvordan og hvornår sider på vores website besøges, hvad vores brugeres teknologiske præferencer er – som f.eks. hvilken videoafspiller de bruger – og om vores website fungerer korrekt. Visse cookies vil, afhængigt af deres formål, fungere så længe en individuel browsersession varer, mens andre varer længere for at sikre, at de opfylder deres mere langsigtede formål (som forklaret nærmere nedenfor). Bemærk venligst, at uanset længden på den aktive cookies levetid, kan du slette cookies (og dermed sætte en stopper for deres fremtidige dataindsamling), som beskrevet nærmere nedenfor.

Hvis du bruger et af vores passwordbeskyttede websites, så bruger websitet muligvis cookies eller anden teknologi til at hjælpe os med at verificere dig, lagre og genkende din konfiguration og brugerattributter, lette din navigation på websitet og tilpasse dets indhold, så de oplysninger, der stilles til rådighed, sandsynligvis er mere interessante for dig.

I store træk bruger vi cookies på vores website til de nedenstående formål:

 • • Analytiske formål: Analytiske cookies giver os mulighed for at genkende, måle og spore besøgende på vores website, og udarbejde et register over de pågældende brugsoplysninger. Dette er medvirkende til at forbedre og udvikle måden, som vores website fungerer på, f.eks. ved at bestemme om webstedets besøgende har nemt ved at finde oplysninger, eller ved at finde frem til aspekter på websitet, som interesserer dem mest.
 • • Brugerpræferencer: Visse cookies på vores website aktiveres, når de besøgende på vores website træffer et valg vedrørende deres brug af webstedet. Vores website 'husker' så den pågældende brugers indstillingspræferencer. Dette sætter os i stand til at skræddersy aspekter på vores websites til den individuelle bruger.
 • • Vilkår og betingelser: Vi bruger cookies på vores website til at registrere, når en besøgende har set en politik, som f.eks. denne, eller givet sit samtykke, som f.eks. samtykke til vores websites vilkår og betingelser. Dette er medvirkende til at forbedre brugerens oplevelse af websitet – f.eks. hjælper det med at undgå en situation, hvor en bruger gentagne gange bedes om at give sit samtykke til de samme vilkår. Vi sporer desuden, om en bruger har set andre lignende dokumenter (som f.eks. en online-spørgeundersøgelse) før – igen for at sikre, at brugerens oplevelse på vores website er problemfri.
 • • Sessionsstyring: Softwaren, som kører på vores website, bruger cookies til tekniske formål, der er nødvendige for vores serveres interne funktioner. Vi bruger f.eks. cookies til at distribuere anmodninger blandt flere servere til at verificere brugere og bestemme, hvilke af websitets funktioner, som de kan få adgang til, kontrollere anmodningernes oprindelse, holde øje med oplysninger om brugerens session og bestemme, hvilke muligheder eller sider, der skal vises, så websitet fungerer.
 • • Funktionelle formål: Cookies til funktionelle formål lagrer oplysninger, som vores programmer skal bruge til at behandle og fungere. Hvis transaktioner eller anmodninger inden for et program involverer flere stadier i arbejdsprocessen, bruges der f.eks. cookies til midlertidigt at lagre oplysningerne fra hvert stadie for at forenkle implementeringen af den samlede transaktion eller anmodning.
 • • Reklamer: Reklamecookies giver os (eller tredjeparter) mulighed for at monitorere brugernes adfærd på vores website. Oplysningerne bruges til at sikre, at produkter og tjenester, som fremhæves for de pågældende personer, målrettes på en fokuseret og relevant måde – f.eks. gennem reklamer på websites tilhørende BlackRock eller gennem reklamer på tredjeparters websites (f.eks. Bloomberg, Agefi.com, Handlesblatt.de osv.), som baseres på din oplevelse med vores website. Eller for at monitorere, hvor effektive de pågældende digitale markedsføringsreklamer er. Vi monitorerer desuden, om reklamer, der vises på vores website, interesserer brugerne og bevarer oplysningerne for at sikre, at reklamer, som ses af brugerne på vores website, er egnede.

Bemærk venligst, at tredjeparter muligvis bruger cookies. Denne form for cookies og den efterfølgende databehandling, som udføres af de pågældende tredjeparter, reguleres af deres privatlivspolitikker. Nedenfor kan man læse mere om cookies fra tredjepart.

Dine cookiepræferencer

Cookies er nødvendige for, at du er i stand til at udnytte BlackRocks website fuldt ud. Derudover hjælper cookies med at tilbyde dig individualiserede funktioner på vores website. Hvis du vælger at deaktivere cookies, forringes visse funktioner på BlackRocks website muligvis.

Lokalt flash-lager

På visse sider på vores website inkluderer vi indhold, som er designet til visning ved brug af Adobe Flash Player, som f.eks. animationer, videoer og redskaber. Lokalt flash-lager (ofte kaldet "Flash cookies") kan være medvirkende til at forbedre din oplevelse som bruger. Flash-lager opbevares på din enhed på mere eller mindre samme måde som de normale cookies, men styres direkte af din Flash-software.

Hvis du ønsker at deaktivere eller slette oplysninger, som lagres lokalt i Flash, bedes du læse dokumentationen til din Flash-software her www.adobe.com. Bemærk venligst, hvis du deaktiverer cookies, at visse funktioner på websitet muligvis ikke fungerer.

Cookies fra tredjepart

Når du går ind på vores website, modtager du muligvis cookies, som er indsat af tredjeparter. De kan omfatte cookies, som er indsat af Google, Bizo, LinkedIn, AppNexus, Xaxis, MediaMind og/eller Rocketfuel. De pågældende cookies bruges til de formål, der beskrives i afsnittet "Hvorfor bruger vi cookies?" i denne politik. Vi har ingen kontrol over indstillingerne til cookies fra tredjepart, så vi anbefaler, at du eventuelt tjekker tredjeparternes websites for nærmere oplysninger om deres brug af cookies, og hvordan man håndtere dem.

 

VærtTypeTredjepartPrivatlivspolitik
Doubleclick.net Reklamer Google Google 
Google.com Reklamer Google Google 
.universal.iperceptions.com Reklamer Iperceptions Iperceptions 
survey.efmfeedback.com Reklamer Verint Inc Verint
.serving-sys.com Reklamer Sizmek Sizmek
bs.serving-sys.com Reklamer Sizmek Sizmek 
Xasis.com Reklamer Xaxis Xaxis

Ændring af cookiepræferencer

Hvis du fremover ønsker at fjerne cookies, som er indstillet af vores website, fra din browser, kan du slette dem. Instruktionerne til at fjerne cookies fra din computer eller mobile enhed afhænger af operativsystemet og den webbrowser, som du bruger. Du bedes dog være opmærksom på, at tilbagetrækning af din accept til brugen af cookies forringer funktionerne på vores websites.

Websitet www.allaboutcookies.org indeholder instruktioner til administration af cookie på mange af de mest brugte browsere, eller du kan rådføre med forhandlerdokumentationen til din specifikke software.

Yderligere oplysninger om cookies

Du kan gå ind på www.allaboutcookies.org, hvis du har lyst til at læse mere om cookies, og hvordan man håndterer dem.