Aktier

I500

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Vægtet gennemsnitligt swap-gebyr: 1.77 bps*

*Pr. 4. oktober 2022.. Fonden forventer til hver en tid at ligge inde med flere total return swaps fra forskellige udbydere, som hver kan medføre et forskelligt swap-gebyr. Det vægtede gennemsnitlige swap-gebyr repræsenterer det gennemsnitlige swap-gebyr i basispoint vægtet efter det nominelle beløb for hver swap på den angivne dato. Det vægtede gennemsnitlige swap-gebyr repræsenterer det gennemsnitlige swap-gebyr i basispoint vægtet efter det nominelle beløb for hver swap på den angivne dato og kan derfor variere over tid. Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.
Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 1 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2017 2018 2019 2020 2021
Samlet afkast (%) 28,7
Benchmark (%) 28,2
  Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Fra
30-sep.-2021
Til
30-sep.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2022

- - - 29,97 -15,51
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2022

- - - 29,43 -15,86
  1y 3y 5y 10y Opret.
-15,51 - - - 6,61
Benchmark (%) -15,86 - - - 6,16
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-23,89 -9,21 -4,88 -20,21 -15,51 - - - 13,77
Benchmark (%) -24,14 -9,25 -5,00 -20,40 -15,86 - - - 12,82

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgeaktieklassens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Tidligere resultater er baseret på ETF'ens indre værdi (net asset value (NAV)), som ikke nødvendigvis er den samme som ETF'ens markedskurs.De enkelte investorer kan realisere afkast, der adskiller sig fra resultaternes indre værdi.

Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 05.okt.2022 USD 2.515.062.618
Net Assets of Fund pr. 05.okt.2022 USD 2.631.268.396
Oprettelsesdato 24.sep.2020
Fondens oprettelse 24.sep.2020
Serie Valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivklasse Aktier
Benchmark-indeks S&P 500 Index
SFDR-klassificering Andet
Udestående aktier pr. 05.okt.2022 417.664.578
Samlet omkostningsgrad 0,07%
Udbyttestatus Akkumulerende
Udlånsudbytte for værdipapirer -
Hjemsted Irland
Produktstruktur Syntetisk
Rebalanceringsfrekvens Halvårligt
Metodologi Swap
Investeringsinstitut Ja
Udstedende virksomhed iShares VI plc
Fondsadministrator BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositar State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Regnskabsårsafslutning 31 marts
Bloomberg Ticker I500 NA
ISIN IE00BMTX1Y45

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 04.okt.2022 224
Benchmark-niveau pr. 05.okt.2022 USD 7.013,16
Benchmark Ticker SPTR500N
Standardafvigelse (3 år) pr. - -
3 år Beta pr. - -
P/E-kvotient pr. 04.okt.2022 20,29
P/B-kvotient pr. 04.okt.2022 4,08
Weighted Average Swap Fee pr. - -

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Ved hjælp af bæredygtighedskarakteristika kan investorerne anvende en række specifikke, utraditionelle metrikker. Sammen med andre parametre og oplysninger kan investorerne vurdere fonde på grundlag af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige karakteristika. Bæredygtighedskarakteristika giver ingen information om nuværende eller fremtidige resultater og afspejler ikke fondens potentielle risiko- og afkastprofil. De udarbejdes alene med henblik på gennemsigtighed og orientering. Bæredygtighedskarakteristika skal ikke betragtes for sig selv eller isoleret men indgår som en type af information, som investorerne kan inddrage i deres fondsvurdering.


Disse metrikker afspejler ikke, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer integreres i fonden. Medmindre andet fremgår af fondens dokumentation og indgår i fondens investeringsmål, ændrer metrikkerne ikke fondens investeringsmål og begrænser ikke investeringsuniverset, og der er intet, som peger på, at en ESG- eller effektbaseret investeringsstrategi eller ekskluderende screening anvendes af fonden. For yderligere information om fondens investeringsstrategi henvises til fondens prospekt.


Gennemgå de MSCI-metoder, der er relevante for bæredygtighedskarakteristika via nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 21.sep.2022 AA
MSCI ESG % Dækning pr. 21.sep.2022 100,00
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 21.sep.2022 8,27
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 21.sep.2022 31,09
Fund Lipper Global Classification pr. 21.sep.2022 Equity US
Fonde i Peer Group pr. 21.sep.2022 3.477
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 21.sep.2022 243,90
MSCI vægtet gennemsnitligt kulstofintensitet som %-dækning pr. 21.sep.2022 99,72
MSCI indirekte temperaturstigning (0-3,0+ °C) pr. 21.sep.2022 > 3,0°C
MSCI indirekte temperaturstigning som %-dækning pr. 21.sep.2022 99,18

Hvad er metrikken for indirekte temperaturstigning (ITR)? Læs hvad metrikken betyder, hvordan den beregnes, og om antagelserne og begrænsningerne for denne fremadrettede klimarelaterede metrik.

Klimaforandringer er en af de største udfordringer i menneskets historie, og de indebærer meget store konsekvenser for investorerne. Med henblik på at håndtere klimaforandringerne har en lang række af verdens største lande underskrevet Parisaftalen. Parisaftalens temperaturmål er at begrænse den globale opvarmning til et godt stykke under 2°C over det præindustrielle niveau og ideelt set 1,5 C, hvilket bidrager til, at vi undgår de mest alvorlige konsekvenser af klimaændringerne.


Hvad er ITR-metrikken?

ITR-metrikken bruges til at afspejle eventuel overensstemmelse med temperaturmålet ifølge Parisaftalen for et selskab eller en portefølje. Videnskabelig konsensus peger på, at en emissionsreduktion til nul omkring midten af århundredet (2050-2070) kan opfylde dette mål. En økonomi med nuludledning indebærer balance mellem emission og bortskaffelse.


Hvordan beregnes ITR-metrikken?

ITR-metrikken beregnes på grundlag af den aktuelle emissionsintensitet for selskaber i fondens portefølje samt potentialet for, at disse selskaber kan reducere deres emissioner over tid. Hvis emissioner i den globale økonomi følger samme tendens som emissioner fra selskaber i fondens portefølje, vil de globale temperaturer før eller siden stige inden for dette område.


Det er kun selskabsudstedere, der omfattes af beregningen. Læs den samlede forklaring af MSCI's metoder og antagelser for ITR-metrikken her.


Idet ITR-metrikken beregnes delvist ved at indregne potentialet for, at et selskab i fondens portefølje kan reducere emissioner med tiden, er den fremadrettet og potentielt begrænset. Som følge deraf kan BlackRock udarbejde MSCI's ITR-metrik for sine fonde i forskellige temperaturområder. Disse områder bidrager til at understrege den underliggende usikkerhed i beregningerne og metrikkens variation.

Billede af indirekte temperaturstigning

Hvad er de vigtigste forudsætninger og begrænsninger for ITR-metrikken?

Denne fremadrettede metrik beregnes på grundlag af en model baseret på en række forskellige antagelser. Der er desuden begrænsninger i forhold til input af data i modellen. Der kan af flere forskellige årsager være relevante variationer i ITR-metrikken på tværs af dataleverandører og som følge af metodevalg (f.eks. forskellige tidshorisonter, omfanget af indregnet emission og aggregerede porteføljeberegninger).

Der findes ikke en universelt accepteret måde at beregne ITR på. Der findes ikke noget universelt sæt af datainput til beregningerne. Aktuelt er der forskellige inputdata for forskellige aktivklasser og markeder. I det omfang at data bliver umiddelbart tilgængelige og mere nøjagtige over tid, forventer vi, at ITR-metrikmetoderne udvikles og potentielt medfører ændret output. Hvis data ikke er tilgængelige og/eller ved ændringer i data, ændres beregningsmetoderne, herunder navnlig vedrørende selskabets fremtidige emissioner.


Med ITR-metrikken anslås fondens overenstemmelse med Parisaftalens temperaturmål. Der er ingen garanti for, at dette skøn opfyldes. ITR-metrikken udgør ikke et realtidsskøn og kan løbende ændre sig. Den kan altså variere og afspejler muligvis ikke altid det aktuelle skøn.


ITR-metrikken hverken afspejler eller udgør et skøn af fondens resultater eller risiko. Investorer bør ikke henholde sig til denne metrik ved investeringsbeslutninger og skal i stedet følge fondens prospekt og officielle dokumenter. Nærværende skøn og tilhørende oplysninger udgør ingen anbefaling om investering i fonden og afspejler ingen sammenhæng mellem fondens ITR-metrik og fremtidige investeringsresultater.

Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 21.sep.2022, ud fra investeringer per 31.aug.2022. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 04.okt.2022 1,60%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 04.okt.2022 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 04.okt.2022 1,35%
MSCI - Termisk kul pr. 04.okt.2022 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 04.okt.2022 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 04.okt.2022 0,00%
MSCI - Tobak pr. 04.okt.2022 0,37%

Branchetilknytningsdækning pr. 04.okt.2022 99,21%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 04.okt.2022 0,79%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,38% for dampkul og 4,39% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Registrerede geografiske placeringer

Registrerede geografiske placeringer

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrig

 • Holland

 • Irland

 • Italien

 • Luxembourg

 • Norge

 • Saudiarabien

 • Schweiz

 • Spanien

 • Storbritannien

 • Sverige

 • Tyskland

 • Østrig

Beholdninger

Beholdninger

Udsteder-ticker Navn Sektor Aktivklasse Markedsværdi Vægtning (%) Teoretisk værdi Nominel ISIN Pris Geografisk placering Veksling Markedsvaluta
Her er angivet de fysiske værdipapirer, som Fonden besidder pr. viste dato. Dette er en swapfond, som søger at følge resultatudviklingen af Benchmark-indekset i stedet for resultatudviklingen for ovenstående fysiske beholdninger. Beholdninger ændres.

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 04.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond
Opdelingen, der vises her, udgør fondens faktiske beholdning og ikke det Benchmark-indeks, der følges af fonden.

Benchmark Constituents

Benchmark Constituents

pr. 04.okt.2022
Geografisk placering Vægtning (%) ISIN Navn  Sektor Ticker
Her er angivet de ti største komponenter i Fondens Benchmark-indeks. De kan være i Fondens besiddelse eller ej. Fonden søger at følge resultatudviklingen af Benchmark-indekset ved brug af derivater.

Benchmark Breakdowns

Benchmark Breakdowns

pr. 04.okt.2022

pr. 04.okt.2022

Opdelingen, der vises her, udgør opdelingen i Benchmark-indekset.

Noteringer

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg-INAV Reuters-INAV ISIN WKN Valor Fælleskode (EOC) ISIN af INAV
Euronext Amsterdam I500 USD 28.sep.2020 BN2R4G3 I500 NA I500.AS - - IE00BMTX1Y45 A2QAJB 56309054 - -
Xetra I500 EUR 29.sep.2020 BN2R4K7 I500G GY I500.DE - - - - - - -
London Stock Exchange I500 GBP 29.sep.2020 BN2R4J6 I500 LN I500.L - - - - - - -
SIX Swiss Exchange I500 USD 06.nov.2020 BKS9YH3 - I500.S - - IE00BMTX1Y45 A2QAJB 56309054 - -

Dokumenter

Dokumenter