Aktier

BGF World Healthscience Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Investeringsrisiko er koncentreret i specifikke sektorer, lande, valutaer eller selskaber. Det betyder, at fonden er mere følsom over for lokale økonomiske, markedsmæssige, politiske, bæredygtighedsbaserede eller lovgivningsmæssige begivenheder. Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den politiske udvikling, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige selskabsbegivenheder. Aktiv forvaltning af valutaeksponering gennem derivater gør Fonden mere følsom for udviklingen i valutakurser. Hvis valutaeksponeringen, som fonden afdækkes i forhold til, øges, så vil investorerne måske ikke kunne udnytte denne udvikling. Fonden søger at udelukke selskaber, der beskæftiger sig med aktiviteter, der ikke er forenelige med ESG-kriterierne. Investorer bør derfor foretage en personlig etisk vurdering af Fondens ESG-screening, før de investerer i Fonden. En sådan ESG-screening kan påvirke værdien af Fondens investeringer negativt sammenlignet med en fond uden en sådan screening.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

I det omfang at Fonden anvender værdipapirlån til at reducere omkostningerne, så modtager Fonden 62,5% af den tilhørende indtjening, hvoraf de resterende 37,5% betales til BlackRock som fondslåneagent. Idet deling af indtjening fra værdipapirlån ikke øger driftsomkostningerne for Fonden, medtages det ikke i de løbende gebyrer.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 2 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2018 2019 2020 2021 2022
Samlet afkast (%) 16,3 6,8
Begrænsningsbenchmark 1 (%) 20,9 6,5
  1y 3y 5y 10y Opret.
6,83 - - - 11,93
Begrænsningsbenchmark 1 (%)

pr. 31.dec.2022

6,50 - - - -
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
6,83 -0,44 2,62 6,45 6,83 - - - 37,80
Begrænsningsbenchmark 1 (%)

pr. 31.dec.2022

6,50 -2,17 4,99 6,48 6,50 - - - -
  From
31-dec.-2017
To
31-dec.-2018
From
31-dec.-2018
To
31-dec.-2019
From
31-dec.-2019
To
31-dec.-2020
From
31-dec.-2020
To
31-dec.-2021
From
31-dec.-2021
To
31-dec.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 31.dec.2022

- - - 16,29 6,83
Begrænsningsbenchmark 1 (%)

pr. 31.dec.2022

- - - 20,91 6,50

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 02.feb.2023 USD 15.001.398.343
Oprettelsesdato 26.feb.2020
Fondens oprettelse 06.apr.2001
Serie Valuta GBP
Basisvaluta USD
Aktivklasse Aktier
Begrænsningsbenchmark 1 MSCI World Health Care Index
SFDR-klassificering Artikel 8
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Løbende gebyr 1,07%
Omkostningsgrad 0,75%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering GBP 1.000,00
Udlodningsfrekvens Kvartalsvis
Udbyttestatus Distribuerende
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-kategori Sector Equity Healthcare
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker BGBWHDG
ISIN LU2112292763
SEDOL BK6KTX9

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 30.dec.2022 96
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast pr. 31.dec.2022 0,12%
Standardafvigelse (3 år) pr. - -
3 år Beta pr. - -
P/E-kvotient pr. 30.dec.2022 25,86
P/B-kvotient pr. 30.dec.2022 5,02

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Ved hjælp af bæredygtighedskarakteristika kan investorerne anvende en række specifikke, utraditionelle metrikker. Sammen med andre parametre og oplysninger kan investorerne vurdere fonde på grundlag af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige karakteristika. Bæredygtighedskarakteristika giver ingen information om nuværende eller fremtidige resultater og afspejler ikke fondens potentielle risiko- og afkastprofil. De udarbejdes alene med henblik på gennemsigtighed og orientering. Bæredygtighedskarakteristika skal ikke betragtes for sig selv eller isoleret men indgår som en type af information, som investorerne kan inddrage i deres fondsvurdering.


Disse metrikker afspejler ikke, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer integreres i fonden. Medmindre andet fremgår af fondens dokumentation og indgår i fondens investeringsmål, ændrer metrikkerne ikke fondens investeringsmål og begrænser ikke investeringsuniverset, og der er intet, som peger på, at en ESG- eller effektbaseret investeringsstrategi eller ekskluderende screening anvendes af fonden. For yderligere information om fondens investeringsstrategi henvises til fondens prospekt.


Gennemgå de MSCI-metoder, der er relevante for bæredygtighedskarakteristika via nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 21.nov.2022 AAA
MSCI ESG % Dækning pr. 21.nov.2022 98,81
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 21.nov.2022 10,00
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 21.nov.2022 100,00
Fund Lipper Global Classification pr. 21.nov.2022 Equity Sector Healthcare
Fonde i Peer Group pr. 21.nov.2022 486
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 21.nov.2022 13,18
MSCI vægtet gennemsnitligt kulstofintensitet som %-dækning pr. 21.nov.2022 97,04
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 21.nov.2022, ud fra investeringer per 30.jun.2022. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Dette kapitel indeholder bæredygtighedsrelaterede oplysninger om fonden ifølge artikel 10 i Disclosure-forordningen.

A. Sammenfatning

Fonden fremmer miljømæssige og sociale karakteristika, men har ikke bæredygtig investering som mål. Fonden forpligter sig ikke til at besidde bæredygtige investeringer, dog kan disse indgå i porteføljen. Fonden tilstræber at: (I) anvende BlackRock EMEA Baseline Screens med Fundamental Insights-metoden.

Selskaber evalueres af investeringsrådgiveren baseret på deres evne til at håndtere de risici og muligheder, der er forbundet med ESG-faktorer og deres evne til strategisk at håndtere ESG-forhold på længere sigt og de potentielle virkninger, dette kan have på et selskabs økonomiske resultater. De bindende elementer af investeringsstrategien er følgende: (1) Anvender BlackRock EMEA Baseline Screens ved brug af Fundamental Insights Methodology. Fonden tager hensyn til bæredygtighedsfaktorer (PAI) gennem anvendelse af BlackRock EMEA Baseline Screens.

Mindst 80 % af fondens samlede aktiver vil blive placeret i investeringer, der er tilpasset de miljømæssige og/eller sociale karakteristika. Fonden kan placere op til 20 % af sine samlede aktiver i andre investeringer. Fonden forpligter sig aktuelt ikke til at placere mere end 0 % af sine aktiver i bæredygtige investeringer med et miljømæssigt sigte, der er tilpasset EU's klassificeringssystem, dog kan disse investeringer indgå i porteføljen.  

BlackRock har udviklet en højt automatiseret overholdelsesproces, der bidrager til at sikre, at fonden administreres i overensstemmelse med de angivne retningslinjer og gældende lovkrav. Det omfatter overvågning af fondens miljømæssige eller sociale karakteristika ifølge den relevante metode. BlackRock anvender en række metoder til at måle, hvordan fondens sociale og miljømæssige karakteristika opfyldes.

BlackRocks porteføljeforvaltere har adgang til analyser, data, systemer og analytiske funktioner med henblik på at integrere ESG-indsigt i investeringsprocessen. ESG-datasæt fremskaffes fra eksterne tredjepartsdataleverandører, inklusive fra, men ikke begrænset til, MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P og Clarity AI. BlackRock anvender en omfattende due diligence-proces for at evaluere leverandørtilbud med meget målrettede gennemgange af metoden og dækningsvurdering baseret på produktets strategi for bæredygtige investeringer. Data og herunder ESG-data, som modtages via vores nuværende grænseflader, og som behandles og kontrolleres for kvalitet og fuldstændighed for at sikre, at data er af høj kvalitet, før de anvendes videre i BlackRocks systemer og applikationer såsom Aladdin. BlackRock tilstræber at registrere så mange indberettede og godkendte data fra selskaber via tredjepartsdataleverandører, som det er praktisk muligt. Dog udvikler branchens standarder sig løbende med hensyn til oplysningsrammer, navnlig hvad angår fremadskuende indikatorer. Vi gør derfor i visse tilfælde brug af skøn eller referenceforanstaltninger fra dataleverandører til at dække vores brede investeringsunivers af udstedere.

BlackRock overvåger løbende udviklingen i EU’s fortsatte implementering af rammerne for bæredygtig investering og investeringsmetoderne med henblik på tilpasning til de regulatoriske miljømæssige ændringer. ESG-datasæt ændres og forbedres løbende i takt med, at ændringerne i oplysningsstandarder, regulatoriske rammer og branchens praksis udvikler sig. BlackRock samarbejder løbende med en lang række markedsdeltagere om at forbedre datakvaliteten. Bæredygtig investering og forståelse af bæredygtighed udvikler sig sammen med datamiljøet. Industrideltagere står over for udfordringer i identificeringen af et enkelt parameter eller en række standardparametre med henblik på at opnå et samlet overblik over et selskab eller en investering. BlackRock har derfor indført rammer til at identificere bæredygtige investeringer.

BlackRock anvender en høj due diligence-standard i udvælgelsen og den løbende overvågning af de investeringer, som fonden foretager, for derved at opfylde fondens retningslinjer for investering, likviditet og risiko samt bæredygtighedsrisiko, ESG-kriterier og den generelle resultatudvikling.

Samarbejde med selskaber, hvor vi investerer vores kunders aktiver, opstår på forskellige niveauer i BlackRock. Hvor investeringsteams vælger at søge kontakt, kan denne kontakt antage en lang række former, men i bund og grund vil porteføljestyringsteamet søge at føre en løbende og fortsat dialog med ledende medarbejdere eller bestyrelsesmedlemmer i engagerede investeringsmodtagende selskaber for at fremme en sund ledelseskultur og bæredygtig forretningspraksis rettet mod de identificerede ESG-karakteristika og vigtige negative indikatorer, samt for at få en forståelse af effektiviteten af selskabets håndtering af og overblik over aktiviteter, der er beregnet til at håndtere de identificerede ESG-problematikker. Kontakten giver også porteføljestyringsteamet mulighed for at komme med feedback om selskabets praksisser og offentliggørelser.

Der er ikke noget specifikt indeks, der er beregnet som referencebenchmark for at bestemme, om fonden er tilpasset de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, som den fremmer.

B. Intet bæredygtigt investeringsmål

Dette finansielle produkt fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtig investering som mål.

Fonden forpligter sig ikke til at investere i bæredygtige investeringer, dog kan disse indgå i porteføljen. Der henvises til afsnit 'D - Investeringsstrategi' som beskriver, hvordan fonden medtager PAI på bæredygtighedsfaktorer.

C. Det finansielle produkts miljømæssige eller sociale karakteristika

Fonden anvender BlackRock EMEA Baseline Screens med Fundamental Insights Methodology. Denne tilgang søger at undgå eksponeringer, der har negative miljømæssige resultater, ved at udelukke direkte investeringer i udstedere, der er væsentligt involveret i udvinding af termisk kul og tjæresand, samt strømproduktion baseret på termisk kul. Negative sociale resultater undgås ligeledes ved at begrænse direkte investeringer i udstedere, der beskæftiger sig med kontroversielle våben og atomvåben, og væsentlig involvering i produktion og distribution af civile skydevåben og tobak. Fonden udelukker ligeledes udstedere, der findes ikke at have overholdt FN's 10 "Global Compact"-principper, som omfatter menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøet, samt bekæmpelse af korruption.

Fonden anvender ikke et referencebenchmark med henblik på at opnå de ESG-karakteristika, som den fremmer.

D. Investeringsstrategi

Selskaber evalueres af investeringsrådgiveren baseret på deres evne til at håndtere de risici og muligheder, der er forbundet med ESG-faktorer og deres evne til strategisk at håndtere ESG-forhold på længere sigt og de potentielle virkninger, dette kan have på et selskabs økonomiske resultater.

Investeringsrådgiveren gennemfører avanceret analyse af alle selskaber, som denne anser for at have forøgede ESG-risici, højere kulstofemissioner og kontroversielle forretningsaktiviteter Under disse omstændigheder kan investeringsrådgiveren fastlægge en engagementsdagsorden for diskussion med disse selskaber om at forbedre deres ESG-indsats. For at udføre denne analyse anvender investeringsrådgiveren sin grundlæggende indsigt og kan anvende data leveret af eksterne ESG-dataleverandører og egenudviklede modeller.

Fonden vil anvende udelukkelsesscreeninger, BlackRock EMEA Baseline Screens, på selskaberne i investeringsuniverset. Investeringsrådgiveren anvender dernæst sin egen “Fundamental Insights”-metode (“metoden”, se yderligere på https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf) til at identificere selskaber, som ellers ville være blevet udelukket af udelukkelsesscreeningerne, men som den finder er relevante for investering på det grundlag, at de befinder sig i en “overgangsfase” og er fokuseret på at overholde bæredygtighedskriterierne over tid, eller som på anden måde lever op til andre kriterier i overensstemmelse med metodekravene.

Metoden anvender kvantitative og kvalitative inputs genereret af investeringsrådgiveren, dennes tilknyttede enheder og/eller en eller flere eksterne leverandører af undersøgelser. Hvor investeringsrådgiveren konstaterer, at et selskab opfylder kriterierne for investering i metoden for investering, og godkender det i overensstemmelse med metoden, kan fonden investere i selskabet. Sådanne selskaber revideres løbende. I det tilfælde investeringsrådgiveren fastslår, at et selskab ikke opfylder kriterierne i metoden (helt eller delvis og på et hvilket som helst tidspunkt), eller det ikke samarbejder med investeringsrådgiveren på et tilfredsstillende grundlag, vil fonden medtage det med henblik på frasalg i overensstemmelse med metoden.

De bindende elementer af investeringsstrategien er følgende:
1. Anvender BlackRock EMEA Baseline Screens ved brug af Fundamental Insights Methodology.

Hensyntagen til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer

Fonden tager hensyn til bæredygtighedsfaktorer (PAI) gennem anvendelse af BlackRock EMEA Baseline Screens.

Fonden medtager følgende PAI:
• Eksponering mod selskaber, der aktive i sektoren for fossile brændstoffer
• Overtrædelser af FN's "Global Compact"-principper og OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder (OECD Guidelines for Multinational Enterprises)
• Eksponeringer mod kontroversielle våben (personelminer, klyngebomber, kemiske våben og biologiske våben)

Politik for god ledelsespraksis

BlackRock vurderer god ledelsespraksis i de selskaber, der investeres i, ved at kombinere egen viden og investeringsrådgiverens vurdering af aktionærernes engagement med data fra eksterne leverandører af ESG-undersøgelser. BlackRock anvender data fra eksterne leverandører af ESG-undersøgelser for i første omgang at identificere udstedere, der ikke synes at have en tilfredsstillende ledelsespraksis i forhold til centrale resultatindikatorer (KPI'er) for strukturer for god selskabsledelse, arbejdstagerrelationer, personalelønninger samt overholdelse af skattereglerne.

Såfremt det konstateres, at udstedere potentielt har problemer i forhold til god ledelsespraksis, undersøges udstederne for at sikre, at investeringsrådgiveren, såfremt denne er enig i den eksterne evaluering, finder det godtgjort, at udstederen enten har truffet afhjælpningsforanstaltninger eller vil træffe afhjælpningsforanstaltninger inden for en rimelig tidsfrist baseret på investeringsrådgiverens direkte kontakt med udstederen. Investeringsrådgiveren kan ligeledes beslutte at reducere eksponeringen mod disse udstedere.

E. Andel af investeringerne

Mindst 80 % af fondens samlede aktiver vil blive placeret i investeringer, der er tilpasset de miljømæssige og/eller sociale karakteristika.

Fonden kan placere op til 20 % af sine samlede aktiver i andre investeringer.

Fonden kan anvende afledte finansielle instrumenter til investeringsformål og med henblik på effektiv porteføljeforvaltning. For afledte finansielle instrumenters vedkommende vil enhver ESG-vurdering eller -analyse, jf. ovenfor, kun finde anvendelse på den underliggende investering.

Fonden forpligter sig aktuelt ikke til at placere mere end 0 % af sine aktiver i bæredygtige investeringer med et miljømæssigt sigte, der er tilpasset EU's klassificeringssystem, dog kan disse investeringer indgå i porteføljen.  

Fonden forpligter sig ikke til at foretage investeringer i overgangsaktiviteter og støtteaktiviteter, dog kan disse investeringer indgå i porteføljen.  

Fonden forpligter sig ikke til at besidde bæredygtige investeringer, dog kan disse indgå i porteføljen.

Andre beholdninger er begrænset til 20 % og kan omfatte afledte finansielle instrumenter, kontanter og let realisable papirer samt aktier eller enheder i CIS og fastforrentede omsættelige værdipapirer (også kaldet gældsbeviser) udstedt af regeringer og agenturer i hele verden.

Disse investeringer kan anvendes i forbindelse med fondens (ikke-ESG-relaterede) likviditetsstyrings- og/eller afdækningsformål.

Ingen andre beholdninger overvejes i forhold til miljømæssige eller sociale minimumsgarantier.

F. Overvågning af miljømæssige eller sociale karakteristika

BlackRock har udviklet en højt automatiseret overholdelsesproces, der bidrager til at sikre, at fonden administreres i overensstemmelse med de angivne retningslinjer og gældende lovkrav. Dette omfatter overvågning af fondens miljømæssige eller sociale karakteristika ifølge den relevante metode som beskrevet i "Afsnit G – Metoder".

Porteføljeforvaltere har det primære ansvar for at opfylde de kontraktmæssige vilkår i henhold til prospektet og øvrige gældende dokumenter for fonden og understøttes af Aladdin, som er BlackRocks portefølje- og risikostyringssoftware.

Portfolio Compliance Group ("PCG"), som indgår i BlackRocks forretningsdrift, er ansvarlig for kodning af de af fondens investeringsbegrænsninger, som kan kodes, i BlackRocks overvågningssystem i Aladdin for overholdelse før og efter handel. Hvis en investeringsbegrænsning ikke kan kodes, oprettes der en manuel proces til at teste retningslinjerne.

Overvågning før og efter handel

Når en handel eller ordre oprettes, gennemgås transaktionen i forhold til fondens investeringsretningslinjer via overholdelsessystemets front-end, i realtid og før gennemførelse. Hvis der konstateres forhold i strid med retningslinjerne, kan den pågældende handel eller ordre ikke ekspederes.

Der udføres desuden overholdelsestests efter handel fra dag til dag på grundlag af dagens slutpositioner, og de rapporteres T+1. Undtagelser til og advarsler om overholdelse identificeres og eskaleres af specifikke investeringsmedarbejdere i samarbejde med de relevante eksperter med henblik på nærmere undersøgelse og valg af en løsning. Identificering og undersøgelse af potentielle handler registreres i et computersystem, som omfatter detaljeret arbejdsproces og revisionsspor. Den relevante, korrigerende handling udføres for at løse undtagelser.

Overvågningen af visse ESG-karakteristika kan muligvis ikke automatiseres på grund af systemets funktioner eller begrænsninger med hensyn til data. Der foretages regelmæssig gennemgang og overvågning af disse ESG-karakteristika for at sikre, at produktet opfylder de tilhørende forpligtelser.

Overtrædelser indberettes i henhold til vores regulatoriske forpligtelse til det relevante forvaltningsselskab, den relevante revisor, depotbank eller det relevante tilsyn.

Hvis BlackRock uddelegerer en del af en fonds forvaltning til en ekstern forvalter, er den eksterne forvalter ansvarlig for at sikre overholdelse af investeringsretningslinjer og -begrænsninger i henhold til den indgåede investeringsforvaltningsaftale, samt hvad der gælder for fondens miljømæssige eller sociale karakteristika. De investeringsbegrænsninger, som gælder for de miljømæssige eller sociale karakteristika, kommunikeres generelt til den eksterne forvalter, og BlackRock kan til enhver tid ændre disse ifølge fondens miljømæssige og sociale karakteristika. Når den eksterne forvalter anvender en passiv strategi, kan den eksterne forvalter desuden overvåge de miljømæssige eller sociale karakteristikas opfyldelse ved at følge et benchmarkindeks, hvor disse karakteristika er integreret i metoden. BlackRock modtager daglige oplysninger om de investerede positioner hos den eksterne forvalter og kontrollerer overholdelse efter handlerne ifølge den ovennævnte overholdelsesproces via systemets back-end. BlackRock fortager desuden regelmæssig due diligence af den eksterne forvalter for at sikre, at de valgte overvågningsrammer fortsat er passende.

G. Metoder

BlackRock anvender følgende metoder for fonden:
1. Fonden anvender BlackRock EMEA Baseline Screens med Fundamental Insights-metoden. Yderligere oplysninger om BlackRock EMEA Baseline Screens med Fundamental Insights-metoden er tilgængelige på: https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf

H. Datakilder og databehandling

Datakilder

BlackRocks porteføljeforvaltere har adgang til analyser, data, systemer og analytiske funktioner med henblik på at integrere ESG-indsigt i investeringsprocessen. Aladdin er styresystemet, som skaber forbindelse mellem data, brugere og teknologi, der er nødvendig til porteføljeforvaltning i realtid, og det udgør den underliggende motor, der driver BlackRocks ESG-analyse og indberetningsfunktioner. BlackRocks porteføljeforvaltere anvender Aladdin til at træffe investeringsbeslutninger, overvåge porteføljer og tilgå væsentlig ESG-indsigt, som kan anvendes i investeringsprocessen til at vurdere fondens ESG-karakteristika.

ESG-datasæt fremskaffes fra eksterne tredjepartsdataleverandører, inklusive fra, men ikke begrænset til, MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P og Clarity AI. Disse datasæt kan indeholde overordnede ESG-scorer, CO2-emissionsdata, parametre for selskabsinvolvering eller kontroverser, og de anvendes i de Aladdin-systemer, som er tilgængelige for porteføljeforvalterne, og anvendes i BlackRocks investeringsstrategier. Disse systemer understøtter den samlede investeringsproces fra analyse til porteføljesammensætning og -modeller samt indberetning.

Foranstaltninger, der er truffet for at sikre datakvaliteten

BlackRock anvender en omfattende due diligence-proces for at evaluere udbydernes produkter med en meget målrettet metodegennemgang og vurdering af dækningen baseret på den produktets bæredygtige investeringsstrategi (og de miljømæssige og sociale karakteristika eller bæredygtige mål). Vores proces omfatter både kvalitativ og kvantitativ analyse for at vurdere dataprodukters egnethed i overensstemmelse med de regulatoriske standarder i relevant omfang.

Vi vurderer ESG-udbydere og -data på fem kerneområder, som gennemgås nedenfor:
1. Indsamling af data: Dette omfatter, men er ikke begrænset til, at vurdere dataleverandørens underliggende datakilder, anvendt teknologi til indsamling af data, processen til at identificere forkerte oplysninger og eventuel brug af maskinlæring eller metoder med menneskeledet ("human") dataindsamling. Vi vil desuden vurdere planlagte forbedringer.
2. Datadækning: Vores vurdering omfatter, men er ikke begrænset til, det omfang, i hvilket en datapakke indebærer dækning på tværs af vores investeringsunivers af udstedere og aktivklasser. Dette indebærer en vurdering af behandlingen af moderselskaber og deres datterselskaber samt brug af dataestimater eller indberettede data.
3. Metode: Vores vurdering omfatter, men er ikke begrænset til, en vurdering af eksterne leverandørers anvendte metoder samt en vurdering af indsamlings- og beregningstilgange, tilpasning til industri- eller regulatoriske standarder eller rammer, væsentlige grænseværdier og deres tilgang til datamangel.
4. Verifikation af data: Vores vurdering omfatter, men er ikke begrænset til, eksterne leverandørers tilgang til verifikation af indsamlede data, kvalitetssikringsprocesser samt deres engagement med udstedere.
5. Driftsaktiviteter: Vi vurderer en række aspekter af dataleverandørernes driftsaktiviteter, og disse omfatter, men er ikke begrænset til, deres politikker og procedurer (herunder en vurdering af eventuelle interessekonflikter), antallet af og erfaringen hos dataanalytikere, uddannelses-/kursusordninger og brug af eksterne leverandører.

Desuden deltager BlackRock aktivt i relevante samråd med leverandører vedrørende forslag til metodeændringer, for så vidt det vedrører de tredjepartsleverandørernes datasæt eller indeksmetoder, og BlackRock deler diskuteret feedback og anbefalinger med dataleverandørens tekniske teams. BlackRock har ofte et løbende engagement med ESG-dataleverandører og indeksudbydere med henblik på at holde sig ajour med brancheudviklingen.

Hvordan data behandles

BlackRocks interne processer fokuserer på at levere standardiserede og ensartede data af høj kvalitet, som kan anvendes af investeringseksperter og til gennemsigtigheds- og indberetningsformål. Data og herunder ESG-data, som modtages via vores nuværende grænseflader, og som behandles og kontrolleres for kvalitet og fuldstændighed for at sikre, at data er af høj kvalitet, før de anvendes videre i BlackRocks systemer og applikationer såsom Aladdin. Med BlackRocks integrerede teknologi kan vi kompilere data om udstedere og investeringer på tværs af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige parametre og en række forskellige dataleverandører, som kan deles med investeringsteams og support- og kontrolfunktioner såsom risikostyring.

Brug af dataestimater

BlackRock tilstræber at registrere så mange indberettede og godkendte data fra selskaber via tredjepartsdataleverandører, som det er praktisk muligt. Dog udvikler branchens standarder sig løbende med hensyn til oplysningsrammer, navnlig hvad angår fremadskuende indikatorer. Vi gør derfor i visse tilfælde brug af skøn eller referenceforanstaltninger fra dataleverandører til at dække vores brede investeringsunivers af udstedere. På grund af aktuelle udfordringer i datalandskabet, samtidig med at BlackRock anvender en væsentlig mængde dataestimater på tværs af vores investeringsunivers, der kan være af varierende omfang fra datasæt til datasæt, tilstræber vi at sikre, at brugen af estimater sker i overensstemmelse med regulatoriske vejledninger, og at vi har den nødvendige dokumentation og gennemsigtighed fra dataleverandører og deres metoder. BlackRock anerkender vigtigheden af at forbedre datakvaliteten og datadækningen, og vi arbejder løbende med at udvikle tilgængelige datasæt i forhold til vores investeringseksperter og øvrige medarbejdere. For så vidt det kræves ifølge det lokale lands lovgivning, kan fondene oplyse om specifikke datadækningsniveauer.

I. Begrænsninger mht. metoder og data

Begrænsninger mht. metoder

Bæredygtig investering er et område i udvikling, både hvad angår branchens forståelse, men også hvad angår de regulatoriske rammer på regionalt og globalt niveau. BlackRock overvåger løbende udviklingen i EU’s fortsatte implementering af rammerne for bæredygtig investering og arbejder på at udvikle investeringsmetoderne med henblik på tilpasning til de regulatoriske og miljømæssige ændringer. Dermed kan BlackRock til enhver tid i fremtiden opdatere nærværende oplysninger og de anvendte metoder og datakilder i takt med, at markedet udvikler sig, eller yderligere regulatoriske vejledninger bliver tilgængelige.

BlackRock anvender FN’s verdensmål og underordnede mål som en liste over miljømæssige og/eller sociale mål. Alle vurderinger foretages i stringens overensstemmelse med den metode, der fremgår af prospektet. Antagelser vedrørende almindelig brug af verdensmålene anses ikke for at indgå i vurderingen. og dette gælder, men er ikke begrænset til, relevante geografiske begrænsninger og de forpligtelser, der kan begrænses i forhold til tidspunkt og omfang, såsom mål, der eventuelt kun gælder for stater.

Begrænsninger med hensyn til datakilder fremgår nedenfor.

Begrænsninger mht. data

ESG-datasæt ændres og forbedres løbende i takt med, at ændringerne i oplysningsstandarder, regulatoriske rammer og branchens praksis udvikler sig. BlackRock samarbejder løbende med en lang række markedsdeltagere om at forbedre datakvaliteten.

Selvom hver ESG-parameter kan indebære individuelle begrænsninger, kan databegrænsninger generelt anses for at omfatte, men ikke være begrænset til:
• Manglende tilgængelighed af visse ESG-parametre på grund af forskellige indberetnings- og oplysningsstandarder, som påvirker udstedere, geografiske forhold eller sektorer.
• Nye regulatoriske indberetningsstandarder for selskaber vedrørende bæredygtighed, hvor disse medfører ændringer i det omfang, i hvilket selskaber selv kan rapportere i forhold til regulatoriske kriterier, og derfor kan niveauet for parameterdækning i visse tilfælde være lav.
• Inkonsekvent brug af og niveau for indberettede ESG-data kontra ESG-dataestimater på tværs af forskellige dataleverandører, udarbejdet på forskellige tidspunkter, hvilket begrænser sammenligningsmulighederne.
• Dataestimater kan af natur afvige fra realiserede tal som følge af antagelser eller forudsætninger, som anvendes af dataleverandører.
• Udstederes forskellige synspunkter eller vurderinger som følge af deres forskellige metoder eller brug af subjektive kriterier.
• Selskabernes ESG-indberetning og -oplysninger udarbejdes hovedsageligt en gang om året og er meget tidskrævende, således at disse data udarbejdes over længere tid i forhold til regnskabsdata. Der kan desuden være tale om inkonsekvente opdateringstidspunkter for data blandt de forskellige dataudbydere, som anvender disse data i deres datasæt. • Dækning og anvendelighed af data på tværs af aktivklasser og indikatorer kan variere.
• Fremadrettede data, såsom klimarelaterede mål, kan i væsentlig grad variere fra historiske og aktuelle punkter i tidsparametrene.

Yderligere oplysninger om, hvordan parametre der fremlægges sammen med bæredygtighedsindikatorer, beregnes, fremgår af fondens årsrapport.

J. Due diligence

BlackRock anvender en høj due diligence-standard i udvælgelsen og den løbende overvågning af de investeringer, som fonden foretager, for derved at opfylde fondens retningslinjer for investering, likviditet og risiko samt bæredygtighedsrisiko, ESG-kriterier og den generelle resultatudvikling. Porteføljeforvaltere er underlagt kontrol af handler før og efter gennemførelse i investeringsplatformen, hvor fondene fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, integrerer bæredygtighed i investeringsprocessen på en bindende måde eller har et bæredygtigt investeringsmål. Teamet, som fører tilsyn med investeringer, står for due diligence-engagement med porteføljeforvaltere og kontrollerer interne begrænsninger, som kan afspejle krav ifølge fondens prospekt. Porteføljeforvalterne skal desuden opfylde relaterede EMEA-politikker, herunder investeringernes due diligence-politik, som er opdateret og integrerer bæredygtighedsrisiko. Juridisk afdeling og afdeling for overholdelse ("Legal & Compliance") har implementeret rammer for at sikre, at relevante politikker og procedurer tilpasses og følges af alle medarbejdere samt porteføljeforvaltere.

Investeringsrådgiveren integrerer bæredygtighedsrisici i investeringens due diligence-proces for fonden. Fondens porteføljeforvaltere er primært ansvarlige for at vurdere bæredygtighedsrisici. De skal følge tilsynsrammerne i forhold til investeringsrådgiverens og BlackRocks risikostyringsfunktion. RQA udfører desuden uafhængig vurdering af bæredygtighedsrisici og overholdelsesteamet foretager yderligere tilsyn og overvåger de ESG-krav, som er relevante for hver fond, samt investeringsbegrænsningerne for hver fond. RQA fungerer som andet kontrolled i BlackRocks risikostyringsmodel. RQA er ansvarlig for BlackRocks rammer for investerings- og virksomhedsrisiko, hvilket indebærer tilsyn med de bæredygtighedsrelaterede investeringsrisici. I forhold til investeringsrisiko foretager RQA løbende gennemgang sammen med porteføljeforvalterne for at sikre, at investeringsteams er orienterede om relevante bæredygtighedsrisici, og de supplerer dermed første led i overvågningen og tilsynet med bæredygtighedsovervejelser på tværs af vores investeringsplatform. Med RQA følger desuden et team, som fokuserer på bæredygtighedsrisiko, i samarbejde med risikoansvarlige og virksomheder med henblik på en styrkelse af det konstruktive engagement. RQA samarbejder med arbejdsgrupper på tværs af investeringsplatformene og med Aladdin Sustainability Lab for at fremme firmaets bæredygtighedssystem baseret på samråd omkring data på tværs af organisationen, modeller, metoder og analysefunktioner. Desuden gør BlackRock data vedrørende de vigtigste negative indvirkninger tilgængelige for alle porteføljeforvaltere. Bemærk, at den aktuelle datadækning for vigtigste negative indvirkninger varierer afhængigt af marked, aktivklasse og sektor.  Som led i implementeringen af de regulatoriske ESG-krav, inklusive forordningens krav, samarbejder BlackRock tæt med dataleverandører og investeringsteams for at sikre, at korrekt og pålidelig information er genstand for due diligence og så vidt muligt gøres tilgængelig. Yderligere oplysninger fremgår af "Afsnit D – Investeringsstrategi" ovenfor.

K. Politikker for aktivt ejerskab

Fonden

Fonden anvender ikke aktivt ejerskab som et middel til at overholde sine bindende forpligtelser til miljømæssige eller sociale karakteristika eller bæredygtige investeringsmål. Aktivt ejerskab med de selskaber, vi investerer i, er en integreret del af den investeringsproces, som porteføljeforvalterne udfører på vegne af fonde med aktiestrategier. Aktivt ejerskab indgår i due diligence for at vurdere, hvordan selskaber håndterer ESG-risici og -muligheder, og hvordan det påvirker selskabernes økonomi. Vi anvender aktivt ejerskab med henblik på diskussion af spørgsmål, for at forstå muligheder og dele konstruktiv feedback, på det grundlag at væsentlige ESG-problemer uundgåeligt hænger sammen med selskabets langsigtede strategi og grundlæggende værdi. Omfanget af og niveauet for det aktive ejerskab, som udføres for vores fonde, varierer afhængigt af fondens forpligtelser og mål.

Generelt

Samarbejde med selskaber, hvor vi investerer vores kunders aktiver, opstår på forskellige niveauer i BlackRock. 

For så vidt aktivt ejerskab specifikt identificeres af et bestemt porteføljeforvaltningsteam som et af midlerne til, at teamet søger at påvise en forpligtelse i forhold til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige spørgsmål i forbindelse med Disclosure-forordningen, da beskrives metoderne til og måderne på at tilpasse effektiviteten af denne politik om aktivt ejerskab i det tilfælde, at teamet ikke opnår den ønskede indvirkning (udtrykkes normalt som en reduktion i den specifikke vigtigste negative indvirkning) i afdelingsspecifikke oplysninger i prospektet og på webstedet. 

Hvor investeringsteams vælger at søge kontakt, kan denne kontakt antage en lang række former, men porteføljeforvaltningsteamet søger grundlæggende at føre en løbende og fortsat dialog med ledende medarbejdere eller bestyrelsesmedlemmer i engagerede selskaber, som der investeres i, for at fremme en solid ledelseskultur og bæredygtig forretningspraksis rettet mod de identificerede ESG-karakteristika og vigtigste negative indikatorer, samt for at forstå effektiviteten af selskabets håndtering af og tilsyn med aktiviteter, der er rettet mod at håndtere de identificerede ESG-problematikker. Desuden giver aktivt ejerskab porteføljeforvalterne mulighed for at bidrage feedback til selskabets praksis og oplysninger.

Hvis et relevant porteføljeforvaltningsteam har betænkeligheder ved et selskabs tilgang til identificerede ESG-karakteristika og/eller vigtigste negative indikatorer, kan det vælge at redegøre for sine forventninger til selskabets bestyrelse eller ledelse og gennem afstemning på generalforsamlinger signalere, at det har udestående betænkeligheder, generelt ved at stemme mod genvalg af bestyrelsesmedlemmer, som det ser som ansvarlige for forbedringer i de identificerede ESG-karakteristika eller vigtigste negative indikatorer.

Uafhængigt af aktiviteterne i et givet porteføljestyringsteam har BlackRock på højeste niveau som led i sin forvaltningsstrategi besluttet, at det er i kundernes bedste interesse på lang sigt at fremme sund ledelse som en informeret og engageret aktionær. I BlackRock ligger dette ansvar hos BlackRock Investment Stewardship (BIS). Hovedsagelig via BIS-teamets arbejde opfylder BlackRock kravene i direktivet om aktionærrettigheder ("SRD II”) vedrørende aktivt ejerskab i forhold til offentlige selskaber og andre parter i investeringsøkosystemet.  En kopi af BlackRock’s SRD II politik for aktivt ejerskab findes på https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-shareholder-rights-directiveii-engagement-policy-2022.pdf.

BlackRock’s strategi for investeringsforvaltning beskrives i BIS Global Principles og retningslinjer for afstemninger på markedsniveau. BIS Global Principles fastlægger vores forvaltningsfilosofi og vores syn på selskabsledelse og bæredygtige forretningspraksisser, der støtter selskabers værdiskabelse på lang sigt. Vi anerkender, at accepterede standarder og normer for selskabsledelse afviger mellem markeder, men vi er af den opfattelse, at der er visse grundlæggende elementer af selskabsledelse, der er alment gældende globalt for et selskabs evne til at skabe langsigtet værdi. Vores markedsspecifikke afstemningsretningslinjer indeholder oplysninger om, hvordan BIS gennemfører Global Principles – under hensyntagen til lokale markedsstandarder og -normer – og danner afsæt for vores afstemningsbeslutninger i relation til specifikke afstemningspunkter til aktionærmøder.  BlackRock’s generelle strategi for investeringsforvaltning og aktivt ejerskab findes på: https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive og https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship

BIS kan under varetagelse af sin forpligtelse fokusere på særlige ESG-temaer, som beskrives i BlackRock’s afstemningsprioriteter på https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-stewardship-priorities-final.pdf

L. Angivet referencebenchmark

Fonden har ikke et specifikt indeks angivet som referencebenchmark for at klarlægge, om dette finansielle produkt er tilpasset de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, som den fremmer.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 30.dec.2022 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 30.dec.2022 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 30.dec.2022 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 30.dec.2022 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 30.dec.2022 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 30.dec.2022 0,00%
MSCI - Tobak pr. 30.dec.2022 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 30.dec.2022 99,22%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 30.dec.2022 0,76%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,00% for dampkul og 0,00% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger under investeringsprocessens research- og beslutningsfaser. Fondsadministratoren forestår regelmæssige porteføljegennemgange sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen og Chief Investment Officers. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har givet en bronzemedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonden er blevet udmærket med medaljer.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.dec.2022
Navn Vægtning (%)
UNITEDHEALTH GROUP INC 7,24
JOHNSON & JOHNSON 6,13
ASTRAZENECA PLC 4,57
ELI LILLY 4,32
MERCK & CO INC 3,96
Navn Vægtning (%)
ROCHE HOLDING PAR AG 3,34
PFIZER INC 3,20
NOVO NORDISK CLASS B 3,04
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3,03
ABBVIE INC 2,85
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class D5 GBP Kvartalsvis 13,31 -0,05 -0,37 02.feb.2023 14,08 11,49 LU2112292763 -
Class D2 USD Ingen 70,36 -0,58 -0,82 02.feb.2023 74,55 62,94 LU0329593007 -
Class I2 USD - 14,51 -0,12 -0,82 02.feb.2023 15,35 12,97 LU1960219225 -
Class X2 USD Ingen 79,13 -0,65 -0,81 02.feb.2023 83,17 70,53 LU0462856898 -
Class A2 Hedged HKD Ingen 213,82 -1,83 -0,85 02.feb.2023 229,81 192,27 LU1061106388 -
Class A2 USD Ingen 62,71 -0,52 -0,82 02.feb.2023 66,85 56,24 LU0122379950 -
Class A2 Hedged CNH Ingen 182,90 -1,54 -0,83 02.feb.2023 196,91 165,19 LU1254117382 -
Class D2 Hedged EUR Ingen 11,94 -0,10 -0,83 02.feb.2023 13,00 10,81 LU2168656341 -
Class A2 EUR Ingen 57,49 -0,50 -0,86 02.feb.2023 62,32 53,29 LU0171307068 -
Class A2 Hedged EUR Ingen 13,85 -0,12 -0,86 02.feb.2023 15,17 12,56 LU1822774284 -
Class A2 Hedged AUD Ingen 20,70 -0,17 -0,81 02.feb.2023 22,37 18,68 LU1023059063 -
Class X10 USD Månedligt 10,15 -0,08 -0,78 02.feb.2023 10,75 9,24 LU2471418801 -
Class A4 USD Årlig 11,84 -0,09 -0,75 02.feb.2023 12,62 10,62 LU2112291526 -
Class A10 USD Månedligt 10,17 -0,08 -0,78 02.feb.2023 10,81 9,95 LU2533724352 -
Class D2 EUR Ingen 64,51 -0,56 -0,86 02.feb.2023 69,79 59,37 LU0827889485 -
Class I2 Hedged EUR - 12,02 -0,10 -0,83 02.feb.2023 13,06 10,87 LU2178160680 -
Class I2 EUR - 13,30 -0,12 -0,89 02.feb.2023 14,39 12,22 LU1960219571 -
Class A4 EUR Årlig 10,85 -0,10 -0,91 02.feb.2023 11,76 10,06 LU2112291799 -
Class A2 Hedged SGD Ingen 21,23 -0,17 -0,79 02.feb.2023 22,79 19,11 LU1057294990 -
Class A2 Hedged JPY Ingen 1.311,00 -11,00 -0,83 02.feb.2023 1.438,00 1.192,00 LU1948809360 -
Class I2 JPY - 1.868,00 -27,00 -1,42 02.feb.2023 2.104,00 1.571,00 LU2263536315 -
Class I4 USD Årlig 10,96 -0,09 -0,81 02.feb.2023 11,64 9,80 LU2297183803 -
Class D4 USD Årlig 16,02 -0,13 -0,80 02.feb.2023 17,00 14,33 LU1728553774 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Erin Xie
Erin Xie
Xiang Liu
Xiang Liu
Jeff Lee
Jeff Lee

Dokumenter

Dokumenter