Obligationer

iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Kreditrisiko, renteændringer og/eller misligholdelse fra udsteders side vil have en betydelig indvirkning på afkastet af fastforrentede værdipapirer. Potentielle eller faktiske kreditnedjusteringer kan øge risikoniveauet. Investeringsrisikoen koncentreres i specifikke sektorer, lande, valutaer eller selskaber. Det betyder, at Fonden er følsom for den lokale økonomiske, markedsmæssige, politiske eller regulatoriske udvikling. Fonden søger at udelukke selskaber, der beskæftiger sig med aktiviteter, der ikke er forenelige med ESG-kriterierne. Investorer bør derfor foretage en personlig etisk vurdering af Fondens ESG-screening, før de investerer. En sådan ESG-screening kan påvirke værdien af Fondens investeringer negativt sammenlignet med en fond uden en sådan screening.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 2 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2018 2019 2020 2021 2022
Samlet afkast (%) -1,6 -16,4
  From
31-dec.-2017
To
31-dec.-2018
From
31-dec.-2018
To
31-dec.-2019
From
31-dec.-2019
To
31-dec.-2020
From
31-dec.-2020
To
31-dec.-2021
From
31-dec.-2021
To
31-dec.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 31.dec.2022

- - - -1,62 -16,40
  1y 3y 5y 10y Opret.
-16,40 - - - -5,20
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-16,40 -0,94 2,07 -3,06 -16,40 - - - -14,28

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 02.feb.2023 EUR 103.660.722
Net Assets of Fund pr. 02.feb.2023 USD 992.816.178
Oprettelsesdato 12.feb.2020
Fondens oprettelse 12.feb.2020
Serie Valuta EUR
Basisvaluta USD
Aktivklasse Obligationer
Indeks-ticker LGCPTRUU
SFDR-klassificering Artikel 8
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Løbende gebyr 0,14%
Omkostningsgrad 0,11%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 5.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-kategori Global Corporate Bond - EUR Hedged
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker BIEDEHA
ISIN IE00BJN4RG66
SEDOL BJN4RG6

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 30.dec.2022 6.738
Standardafvigelse (3 år) pr. - -
Afkast indtil forfaldsdagen pr. 02.feb.2023 4,55%
Ændret varighed pr. 02.feb.2023 6,34
Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 02.feb.2023 4,53%
Effektiv løbetid pr. 02.feb.2023 6,33
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 02.feb.2023 8,85
WAL indtil dårligst pr. 02.feb.2023 8,85

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Dette kapitel indeholder bæredygtighedsrelaterede oplysninger om fonden ifølge artikel 10 i Disclosure-forordningen.

A. Sammenfatning

Fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtig investering som sit mål. Fonden forpligter sig ikke til at investere i bæredygtige investeringer. Fonden søger at fremme følgende miljømæssige og sociale karakteristika ved at følge resultaterne for Bloomberg Global Aggregate Corporate Index, som er dens benchmark-indeks, og anvende en ESG-politik med henblik på: (1) udelukkelse af udstedere, der er involverede i visse aktiviteter, som anses for at have negative miljømæssige og/eller sociale konsekvenser; (2) udelukkelse af udstedere der anses for at have overtrådt FN’s Global Compact-principper; og (3) udelukkelse af udstedere, som anses for at være involverede i meget alvorlige ESG-relaterede kontroverser;

Fondens investeringspolitik er at investere i en portefølje af fastforrentede værdipapirer, der overvejende består af de værdipapirer, der indgår som bestanddele i benchmarkindekset og anvende fondens ESG-politik (som yderligere beskrevet nedenfor i afsnit D Investeringsstrategi). Fonden tager hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer ved at følge benchmarkindekset, som omfatter visse ESG-kriterier i udvælgelsen af bestanddele, der indgår i indekset.

Fonden søger at investere i en portefølje med værdipapirer, som så vidt og praktisk muligt består af værdipapirer fra benchmark-indekset og som opfylder fondens ESG-politik. Det forventes, at mindst 80 % af fondens samlede aktiver vil blive placeret i investeringer, der er tilpasset de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, som fremmes af fonden. Fonden forpligter sig aktuelt ikke til at placere mere end 0 % af sine aktiver i investeringer i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i overensstemmelse med EU's klassificeringsforordning.

Fonden tilstræber at investere i en portefølje af værdipapirer, der i videst mulige omfang og så vidt det er praktisk gennemførligt, består af de værdipapirer, der indgår som bestanddele af benchmarkindekset, og som overholder fondens ESG-politik. De miljømæssige og/eller sociale karakteristika, som fonden søger at fremme, er indarbejdet i fondens ESG-politik, og fonden forvaltes på en måde, der tilstræber at identificere undtagelser fra fondens ESG-politik. I tilfælde af, at nogle af investeringerne skulle ophøre med at overholde fondens ESG-krav, vil investeringsforvalteren afvikle positionen, så snart det er muligt og praktisk gennemførligt (efter investeringsforvalterens opfattelse) at gøre dette.

BlackRocks porteføljeforvaltere har adgang til analyser, data, systemer og analytiske funktioner med henblik på at integrere ESG-indsigt i investeringsprocessen. ESG-datasæt fremskaffes fra eksterne tredjepartsdataleverandører og indeksudbydere, og disse omfatter, men er ikke begrænset til, MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P og Clarity AI. BlackRocks interne processer fokuserer på at levere standardiserede og ensartede data af høj kvalitet, som kan anvendes af investeringseksperter og til gennemsigtigheds- og indberetningsformål. Data og herunder ESG-data, som modtages via vores nuværende grænseflader, behandles og kontrolleres for kvalitet og fuldstændighed for at sikre, at data er af høj kvalitet, før de anvendes videre i BlackRocks systemer og applikationer såsom Aladdin.

BlackRock anvender en omfattende due diligence-proces for at evaluere udbydernes produkter med en meget målrettet metodegennemgang og vurdering af dækningen baseret på den bæredygtige investeringsstrategi (og de miljømæssige og sociale karakteristika eller bæredygtige investeringsmål) for produktet. Vores proces omfatter både kvalitativ og kvantitativ analyse for at vurdere dataprodukters egnethed i overensstemmelse med de regulatoriske standarder i relevant omfang.

Bæredygtig investering og forståelse af bæredygtighed udvikler sig sammen med datamiljøet. Branchedeltagere, herunder dataleverandører, står over for udfordringer med at identificere et enkelt eller et sæt af standardiserede mål, der kan give et samlet overblik over et selskab eller en investering. ESG-datasæt ændres og forbedres løbende i takt med, at ændringerne i oplysningsstandarder, regulatoriske rammer og branchens praksis udvikler sig. Der kan være omstændigheder, hvor data er utilgængelige, ufuldstændige eller unøjagtige. Selvom der gøres en rimelig indsats, er information ikke altid tilgængelig, og i det tilfælde skal indeksudbyderen foretage en vurdering på grundlag af sin viden om investeringen eller sektoren. I visse tilfælde kan data afspejle den handling, som udstedere har foretaget, men først efterfølgende, og dermed afspejles alle potentielle tilfælde af en betydelig skade ikke.

BlackRock anvender en høj due diligence-standard i udvælgelsen og den løbende overvågning af de investeringer, som fonden foretager, for derved at opfylde fondens retningslinjer for investering, likviditet og risiko samt bæredygtighedsrisiko, ESG-kriterier og den generelle resultatudvikling.

Investeringsforvalteren udfører intet direkte engagement med selskaber/udstedere i benchmarkindekset som led i fondens investeringsstrategi. Investeringsforvalteren anvender et direkte engagement med indeksudbydere og dataleverandører med henblik på at sikre bedre analyse og stabilitet i forhold til ESG-parametre. Samarbejde med selskaber, hvor vi investerer vores kunders aktiver, opstår på forskellige niveauer i BlackRock. Hvor investeringsteams vælger at søge kontakt, kan denne kontakt antage en lang række former, men porteføljeforvaltningsteamet søger grundlæggende at føre en løbende og fortsat dialog med ledende medarbejdere eller bestyrelsesmedlemmer i engagerede selskaber, som der investeres i, for at fremme en solid ledelseskultur og bæredygtig forretningspraksis rettet mod de identificerede ESG-karakteristika og vigtigste negative indikatorer, samt for at forstå effektiviteten af selskabets håndtering af og tilsyn med aktiviteter, der er rettet mod at håndtere de identificerede ESG-problematikker. Kontakten giver også porteføljestyringsteamet mulighed for at komme med feedback om selskabets praksisser og offentliggørelser.

Fonden anvender ikke et referencebenchmark med henblik på at opnå de ESG-karakteristika, som den fremmer. Fonden tilstræber at følge resultaterne i Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index, men de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, som fonden fremmer, opnås gennem anvendelsen af fondens ESG-politik.

B. Intet bæredygtigt investeringsmål

Fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtig investering som sit mål.

Fonden forpligter sig ikke til at investere i bæredygtige investeringer.

C. Det finansielle produkts miljømæssige eller sociale karakteristika

Fonden forvaltes passivt og søger at fremme følgende miljømæssige og sociale karakteristika ved at følge resultaterne for i Bloomberg Global Aggregate Corporate Index, som er dens benchmark-indeks:
1. udelukkelse af udstedere, der er involveret i visse aktiviteter, der findes at have negative miljømæssige og/eller sociale resultater,
2. udelukkelse af udstedere, som anses for at have overtrådt FN’s Global Compact-principper,
3. udelukkelse af udstedere, som anses for at have ESG-scores under en given grænseværdi (beskrives nedenfor), og
4. øget vægtning af instrumenter, der kategoriseres som “grønne obligationer” ifølge Climate Bonds Initiative ("CBI").

De miljømæssige og sociale karakteristika indarbejdes i udvælgelsen og vægtning af aktiepapirerne i fondens benchmark-indeks (beskrives nedenfor).

Benchmarkindekset udelukker udstedere fra J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index (“moderindekset”) baseret på deres involvering i visse sektorer, der findes at have negative miljømæssige eller sociale resultater. Udstedere udelukkes fra benchmark-indekset på grundlag af deres involvering i følgende sektorer:
•termisk kul
• tobak
•våben

Indeksudbyderen definerer betydningen af “involvering” i hver begrænset sektor. Dette kan tage udgangspunkt i en procentdel af indtægterne, en defineret tærskel for de samlede indtægter, eller en hvilken som helst tilknytning til en aktivitet underlagt begrænsninger, uanset størrelsen af de modtagne indtægter.

Benchmark-indekset udelukker desuden udstedere fra det overordnede indeks, som klassificeres for at have overtrådt FN’s Global Compact-principper (almindeligt anerkendte bæredygtighedsprincipper, som opfylder det grundlæggende ansvar på områder såsom bekæmpelse af korruption, menneskerettigheder, arbejdstagere og miljø).

Indeksudbyderen anvender en ESG-metode, som indebærer bedømmelse af ESG for udstedere i det overordnede indeks, som til gengæld fastsætter udstederens vægtning i benchmark-indekset. ESG-scores er i intervallet 0-100 ("ESG-score") med 100 som den højeste score. ESG-scoren definerer det ESG-vurderingsområde, som udstedere allokeres i (“ESG-vurderingsområde”).

Hver udsteder i det overordnede indeks tildeles et ESG-vurderingsområde mellem 1 og 5 afhængigt af ESG-scoren. Værdipapirer, som er i ESG-vurderingsområde 5 (idet de kan have en ESG-score på mindre end 20) udelukkes fra benchmark-indekset og kan ikke medtages de næste 12 måneder.

Instrumenter, som kategoriseres som “grønne obligationer” af CBI, opgraderes til et højere ESG-vurderingsområde end det, som de ellers medtages i.

For yderligere oplysninger om metoderne for benchmarkindekset henvises til afsnit "Afsnit L - Angivet referencebenchmark."

D. Investeringsstrategi

Fondens investeringspolitik er at investere i en portefølje af fastforrentede værdipapirer, der i videst muligt omfang og så vidt det er praktisk gennemførligt, består af de værdipapirer, der indgår som bestanddele i benchmarkindekset og dermed er i overensstemmelse med benchmarkindeksets ESG-karakteristika. Metoden for benchmarkindekset beskrives ovenfor, se "Afsnit C - Det finansielle produkts miljømæssige eller sociale karakteristika."

Ved at investere i aktiepapirerne i dets benchmarkindeksets kan fondens investeringsstrategi gøre det muligt at opfylde benchmark-indeksets ESG-krav, som defineres af indeksudbyderen. I tilfælde af, at nogle af investeringerne skulle ophøre med at overholde kravene, kan fonden kun fortsætte med at besidde disse investeringer, indtil det tidspunkt hvor de relevante værdipapirer ophører med at være en del af benchmarkindekset, og det er muligt og praktisk gennemførligt (efter investeringsforvalterens opfattelse) at afvikle positionen.

Fonden kan gøre brug af optimiseringsteknikker med henblik på at opnå et tilsvarende afkast i forhold til benchmark-indekset, hvilket betyder, at den kan investere i værdipapirer, som ikke er underliggende aktiepapirer i benchmark-indekset, hvor disse værdipapirer giver samme resultater (med tilsvarende risikoprofil) i forhold til visse værdipapirer, som udgør benchmark-indekset. Gør fonden det, så er det dens investeringsstrategi kun at investere i udstedere i benchmarkindekset eller i udstedere, som opfylder benchmark-indeksets ESG-krav på købstidspunktet. Hvis disse værdipapirer ikke længere opfylder benchmark-indeksets ESG-krav, kan fonden kun beholde disse værdipapirer til næste rebalancering af porteføljen og for så vidt, at det er muligt og praktisk (efter kapitalforvalterens opfattelse) at sælge positionen.

Strategien gennemføres ved hver portefølje-rebalancering af fonden, som følger rebalanceringen af dens benchmarkindeks.

De bindende elementer i investeringsstrategien er, at fonden vil investere i en portefølje af fastforrentede værdipapirer, der i videst muligt omfang og så vidt det er praktisk gennemførligt, består af de værdipapirer, der indgår som bestanddele i benchmarkindekset og dermed er i overensstemmelse med benchmarkindeksets ESG-karakteristika.

Idet fonden kan gøre brug af optimiseringsteknikker og investere i værdipapirer, som ikke er underliggende aktiepapirer i benchmark-indeksets, og gør fonden det, så er det dens investeringsstrategi kun at investere i udstedere i benchmarkindekset eller i udstedere, som opfylder benchmark-indeksets ESG-krav på købstidspunktet.

I tilfælde af, at nogle af investeringerne skulle ophøre med at overholde benchmarkindeksets ESG-krav, kan fonden kun fortsætte med at besidde disse investeringer, indtil det tidspunkt hvor de relevante værdipapirer ophører med at være en del af benchmarkindekset, og/eller det er muligt og praktisk gennemførligt (efter investeringsforvalterens opfattelse) at afvikle positionen.

Hensyntagen til de vigtigste negative indvirkninger (PAI) på bæredygtighedsfaktorer

Fonden tager hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer ved at følge benchmarkindekset, som omfatter visse ESG-kriterier i udvælgelsen af bestanddele, der indgår i indekset. Kapitalforvalteren har fastslået, at de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, som nævnes nedenfor, anses for at være en del af benchmark-indeksets udvælgelseskriterier ved hver indeks-rebalancering:
• Andel af investeringer i selskaber, der aktive i sektoren for fossile brændstoffer.
• Andel af investeringer i selskaber, der investeres i, og som har været involveret i overtrædelser af FN's Global Compact-principper eller OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder.
• Andel af investeringer i selskaber, der investeres i, og som beskæftiger sig med produktion eller salg af kontroversielle våben.
• Investeringsmodtagende landes drivhusgasemissionsintensitet
• Investeringsmodtagende lande forbundet med krænkelser af sociale rettigheder

Fondens årsrapport vil indeholde oplysninger om de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, som nævnes nedenfor.

Politik for god ledelsespraksis

Kontroller for god ledelsespraksis indarbejdes i metoden vedrørende benchmarkindekset. Ved hver indeksrebalancering vil indeksudbyderen udelukke udstedere fra benchmark-indekset, som klassificeres for at have overtrådt FN's Global Compact-principper, jf. 'Afsnit C - Det finansielle produkts miljømæssige eller sociale karakteristika.'

E. Andel af investeringerne

Fonden søger at investere i en portefølje med værdipapirer, som så vidt og praktisk muligt består af værdipapirer fra benchmark-indekset og som opfylder fondens ESG-politik.

Det forventes, at mindst 80 % af fondens samlede aktiver vil blive placeret i investeringer, der er tilpasset de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, som fremmes af fonden. I det tilfælde at investeringer ikke længere opfylder fondens ESG-politik, vil kapitalforvalteren realisere positionen så snart det er muligt og praktisk (efter kapitalforvalterens mening) at gøre det.

Fonden kan placere op til 20 % af sine aktiver i andre investeringer.

Fonden kan anvende afledte finansielle instrumenter til investeringsformål og med henblik på effektiv porteføljeforvaltning i forbindelse med de miljømæssige eller sociale karakteristika, som fonden fremmer. Når fonden anvender afledte finansielle instrumenter til at fremme miljømæssige eller sociale karakteristika, vil enhver ESG-rating eller analyser, se ovenfor, gælde for den underliggende investering.

Fonden forpligter sig aktuelt ikke til at placere mere end 0 % af sine aktiver i investeringer i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i overensstemmelse med EU's klassificeringsforordning.

Fonden forpligter sig aktuelt ikke til at placere mere end 0 % af sine aktiver i investeringer i omstillingsaktiviteter og mulighedsskabende aktiviteter i overensstemmelse med EU's klassificeringsforordning.

Fonden forpligter sig ikke til at investere i bæredygtige investeringer med et miljømæssigt sigte.

Fonden forpligter sig aktuelt ikke til at placere mere end 0 % af aktiverne i investeringer i socialt bæredygtige Investeringer.

Andre beholdninger kan omfatte kontanter, pengemarkedsfonde og afledte finansielle instrumenter. Disse investeringer kan kun anvendes med henblik på effektiv porteføljeforvaltning, bortset fra afledte finansielle instrumenter, der anvendes til valutaafdækning for enhver valutaafdækket aktieklasse.

ESG-udelukkelseskriterier, som anvendes af kapitalforvalteren, gælder kun for afledte finansielle instrumenter vedrørende enkelte udstedere, som anvendes af fonden. Afledte finansielle instrumenter baseret på finansielle indekser, renter eller valutainstrumenter, vil ikke blive overvejet i forhold til miljømæssige eller sociale minimumsgarantier.

F. Overvågning af miljømæssige eller sociale karakteristika

Løbende overvågning af produktintegritet

Fonden tilstræber at investere i en portefølje af værdipapirer, der i videst mulige omfang og så vidt det er praktisk gennemførligt, består af de værdipapirer, der indgår som bestanddele af benchmarkindekset, og som overholder fondens ESG-politik. De miljømæssige og/eller sociale karakteristika, som fonden søger at fremme, er indarbejdet i fondens ESG-politik, og fonden forvaltes på en måde, der tilstræber at identificere undtagelser fra fondens ESG-politik. I tilfælde af, at nogle af investeringerne skulle ophøre med at overholde fondens ESG-krav, vil investeringsforvalteren afvikle positionen, så snart det er muligt og praktisk gennemførligt (efter investeringsforvalterens opfattelse) at gøre dette.

BlackRock overvåger fonden og data på indeksniveau for at følge fondens opfyldelse af disse karakteristika ved hver opgørelse.

BlackRock overvåger desuden fondens trackingfejl og indberetter om disse til investorerne som led i års- og halvårsrapporter og regnskabsaflæggelse. Oplysninger om den forventede trackingfejl offentliggøres ligeledes i fondens prospekt.

G. Metoder

Fonden tilstræber at investere i en portefølje af værdipapirer, der i videst mulige omfang og så vidt det er praktisk gennemførligt, består af de værdipapirer, der indgår som bestanddele af benchmarkindekset, og som overholder fondens ESG-politik (som skitseret ovenfor i afsnit C og beskrevet detaljeret i afsnit L).

Metoder

Desuden anvendes følgende metoder til at måle, hvordan de sociale og miljømæssige karakteristika, som fonden fremmer, opfyldes:

Benchmarkindekset anvender Sustainalytics Business Involvement og UNGC-screeninger. For yderligere oplysninger henvises til indeksmetoden.

Benchmarkindekset anvender data fra MSCI ESG-kontrovers. For yderligere oplysninger, https://www.msci.com/documents/10199/acbe7c8a-a4e4-49de-9cf8-5e957245b86b

H. Datakilder og databehandling

Datakilder

BlackRocks porteføljeforvaltere har adgang til analyser, data, systemer og analytiske funktioner med henblik på at integrere ESG-indsigt i investeringsprocessen. Aladdin er styresystemet, som skaber forbindelse mellem data, brugere og teknologi, der er nødvendig til porteføljeforvaltning i realtid, og det udgør den underliggende motor, der driver BlackRocks ESG-analyse og indberetningsfunktioner. BlackRocks porteføljeforvaltere anvender Aladdin til at træffe investeringsbeslutninger, overvåge porteføljer og tilgå indeksoplysninger, som kan anvendes i investeringsprocessen til at vurdere fondens ESG-karakteristika.

ESG-datasæt fremskaffes fra eksterne tredjepartsdataleverandører og indeksudbydere, og disse omfatter, men er ikke begrænset til, MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P og Clarity AI. Disse datasæt kan indeholde overordnede ESG-scorer, CO2-emissionsdata, parametre for selskabsinvolvering eller kontroverser, og de anvendes i de Aladdin-systemer, som er tilgængelige for porteføljeforvalterne, og anvendes i BlackRocks investeringsstrategier. Disse systemer understøtter den samlede investeringsproces fra analyse til porteføljesammensætning og -modeller samt indberetning.

Foranstaltninger, der er truffet for at sikre datakvaliteten

BlackRock anvender en omfattende due diligence-proces for at evaluere udbydernes produkter med en meget målrettet metodegennemgang og vurdering af dækningen baseret på den bæredygtige investeringsstrategi (og de miljømæssige og sociale karakteristika eller bæredygtige investeringsmål) for produktet. Vores proces omfatter både kvalitativ og kvantitativ analyse for at vurdere dataprodukters egnethed i overensstemmelse med de regulatoriske standarder i relevant omfang.

Vi vurderer ESG-udbydere og -data på fem kerneområder, som gennemgås nedenfor:
1. Indsamling af data: Dette omfatter, men er ikke begrænset til, at vurdere dataleverandørens underliggende datakilder, anvendt teknologi til indsamling af data, processen til at identificere forkerte oplysninger og eventuel brug af maskinlæring eller metoder med menneskeledet ("human") dataindsamling. Vi vurderer desuden planlagte forbedringer.
2.Datadækning: Vores vurdering omfatter, men er ikke begrænset til, det omfang, i hvilket en datapakke indebærer dækning på tværs af vores investeringsunivers af udstedere og aktivklasser. Dette indebærer en vurdering af behandlingen af moderselskaber og disses datterselskaber samt brug af dataestimater eller indberettede data.
3. Metode: Vores vurdering omfatter, men er ikke begrænset til, en vurdering af eksterne leverandørers anvendte metoder samt en vurdering af indsamlings- og beregningstilgange, tilpasning til industri- eller regulatoriske standarder eller rammer, væsentlige grænseværdier og deres tilgang til datamangel.
4. Verifikation af data: Vores vurdering omfatter, men er ikke begrænset til, eksterne leverandørers tilgang til verifikation af indsamlede data, kvalitetssikringsprocesser og disses engagement med udstedere.
5. Driftsaktiviteter: Vi vurderer en række aspekter af dataleverandørernes driftsaktiviteter, og disse omfatter, men er ikke begrænset til, deres politikker og procedurer (herunder en vurdering af eventuelle interessekonflikter), antallet af og erfaringen hos dataanalytikere, uddannelses-/kursusordninger og brug af eksterne leverandører.

Desuden deltager BlackRock aktivt i relevante samråd med leverandører vedrørende forslag til metodeændringer, for så vidt de vedrører de eksterne udbyderes datasæt eller indeksmetoder, og deler omfattende feedback og anbefalinger med dataudbyderens tekniske teams. BlackRock har ofte et løbende engagement med ESG-dataleverandører og indeksudbydere med henblik på at holde sig ajour med brancheudviklingen.

Hvordan data behandles

BlackRocks interne processer fokuserer på at levere standardiserede og ensartede data af høj kvalitet, som kan anvendes af investeringseksperter og til gennemsigtigheds- og indberetningsformål. Data og herunder ESG-data, som modtages via vores nuværende grænseflader, og som behandles og kontrolleres for kvalitet og fuldstændighed for at sikre, at data er af høj kvalitet, før de anvendes videre i BlackRocks systemer og applikationer såsom Aladdin. Med BlackRocks integrerede teknologi kan vi kompilere data om udstedere og investeringer på tværs af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige parametre og en række forskellige dataleverandører, som kan deles med investeringsteams og support- og kontrolfunktioner såsom risikostyring.

Brug af dataestimater

BlackRock tilstræber at registrere så mange indberettede og godkendte data fra selskaber via tredjepartsdataleverandører, som det er praktisk muligt. Dog udvikler branchens standarder sig løbende med hensyn til oplysningsrammer, navnlig hvad angår fremadskuende indikatorer. Vi gør derfor i visse tilfælde brug af skøn eller referenceforanstaltninger fra dataleverandører til at dække vores brede investeringsunivers af udstedere. På grund af aktuelle udfordringer i datalandskabet, samtidig med at BlackRock anvender en væsentlig mængde dataestimater på tværs af vores investeringsunivers, der kan være af varierende omfang fra datasæt til datasæt, tilstræber vi at sikre, at brugen af estimater sker i overensstemmelse med regulatoriske vejledninger, og at vi har den nødvendige dokumentation og gennemsigtighed fra dataleverandører og deres metoder. BlackRock anerkender vigtigheden af at forbedre datakvaliteten og datadækningen, og vi arbejder løbende med at udvikle tilgængelige datasæt i forhold til vores investeringseksperter og øvrige medarbejdere. For så vidt det kræves ifølge det lokale lands lovgivning, kan fondene oplyse om specifikke datadækningsniveauer. BlackRock tilstræber at forstå brugen af dataestimater i indeksmetoder og sikre, at deres tilgang er effektiv og afstemt med gældende regulatoriske krav og indeksmetoder.

I. Begrænsninger mht. metoder og data

Begrænsninger mht. metoder

Bæredygtig investering er et område i udvikling, både hvad angår branchens forståelse, men også hvad angår de regulatoriske rammer på regionalt og globalt niveau. BlackRock overvåger løbende udviklingen i EU’s fortsatte implementering af rammerne for bæredygtig investering og investeringsmetoderne med henblik på tilpasning til de regulatoriske miljømæssige ændringer. Dermed kan BlackRock til enhver tid i fremtiden opdatere nærværende oplysninger og de anvendte metoder og datakilder i takt med, at markedet udvikler sig, eller yderligere regulatoriske vejledninger bliver tilgængelige.

Begrænsninger mht. data

ESG-datasæt ændres og forbedres løbende i takt med, at ændringerne i oplysningsstandarder, regulatoriske rammer og branchens praksis udvikler sig. BlackRock samarbejder løbende med en lang række markedsdeltagere om at forbedre datakvaliteten.

Selvom hver ESG-parameter kan indebære individuelle begrænsninger, kan databegrænsninger generelt anses for at omfatte, men ikke være begrænset til:
• Manglende tilgængelighed af visse ESG-parametre på grund af forskellige indberetnings- og oplysningsstandarder, som påvirker udstedere, geografiske forhold eller sektorer.
• Nye regulatoriske indberetningsstandarder for selskaber vedrørende bæredygtighed, hvor disse medfører ændringer i det omfang, i hvilket selskaber selv kan rapportere i forhold til regulatoriske kriterier, og derfor kan niveauet for parameterdækning i visse tilfælde være lav.
• Inkonsekvent brug af og niveau for indberettede ESG-data kontra ESG-dataestimater på tværs af forskellige dataleverandører, udarbejdet på forskellige tidspunkter, hvilket begrænser sammenligningsmulighederne.
• Dataestimater kan af natur afvige fra realiserede tal som følge af antagelser eller forudsætninger, som anvendes af dataleverandører.
• Udstederes forskellige synspunkter eller vurderinger som følge af deres forskellige metoder eller brug af subjektive kriterier.
• Selskabernes ESG-indberetning og -oplysninger udarbejdes hovedsageligt en gang om året og er meget tidskrævende, således at disse data udarbejdes over længere tid i forhold til regnskabsdata. Der kan desuden være tale om inkonsekvente opdateringstidspunkter for data blandt de forskellige dataleverandører, som anvender disse data i deres datasæt.
• Dækning og anvendelighed af data på tværs af aktivklasser og indikatorer kan variere.
• Fremadrettede data, såsom klimarelaterede mål, kan i væsentlig grad variere fra historiske og aktuelle punkter i tidsparametrene.

Yderligere oplysninger om, hvordan parametre der fremlægges sammen med bæredygtighedsindikatorer, beregnes, fremgår af fondens årsrapport.

Bæredygtige investeringer og miljømæssige og sociale kriterier

Bæredygtig investering og forståelse af bæredygtighed udvikler sig sammen med datamiljøet. Branchedeltagere, herunder dataleverandører, står over for udfordringer med at identificere et enkelt eller et sæt af standardiserede mål, der kan give et samlet overblik over et selskab eller en investering. BlackRock har derfor indført rammer til at identificere bæredygtige investeringer og tager hensyn til de regulatoriske krav og indeksudbydernes metoder.

BlackRock udnytter eksterne indeksudbyderes metoder og data i vurderingen af, om investeringer medfører væsentlig skade, og om de har god ledelsespraksis. Der kan være omstændigheder, hvor data er utilgængelige, ufuldstændige eller unøjagtige. Selvom der gøres en rimelig indsats, er information ikke altid tilgængelig, og i det tilfælde skal indeksudbyderen foretage en vurdering på grundlag af sin viden om investeringen eller sektoren. I visse tilfælde kan data afspejle den handling, som udstedere har foretaget, men først efterfølgende, og dermed afspejles alle potentielle tilfælde af en betydelig skade ikke.

BlackRock udfører en grundig due diligence af indeksudbyderens bæredygtige investeringsmetoder for at sikre, at de stemmer overens med BlackRocks syn på bæredygtige investeringer.

J. Due diligence

BlackRock anvender en høj due diligence-standard i udvælgelsen og den løbende overvågning af de investeringer, som fonden foretager, for derved at opfylde fondens retningslinjer for investering, likviditet og risiko samt bæredygtighedsrisiko, ESG-kriterier og den generelle resultatudvikling.

K. Politikker for aktivt ejerskab

Fonden

Fonden anvender ikke aktivt ejerskab som et middel til at overholde sine bindende forpligtelser til miljømæssige eller sociale karakteristika eller bæredygtige investeringsmål. Investeringsforvalteren er ikke i direkte kontakt med selskaberne/udstederne i indekset, men samarbejder direkte med indeksudbyderne og dataleveradørerne om at sikre bedre analyser og stabilitet i ESG-parametre.

Generelt

Samarbejde med selskaber, hvor vi investerer vores kunders aktiver, opstår på forskellige niveauer i BlackRock.

For så vidt aktivt ejerskab specifikt identificeres af et bestemt porteføljeforvaltningsteam som et af midlerne til, at teamet søger at påvise en forpligtelse i forhold til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige spørgsmål i forbindelse med Disclosure-forordningen, da beskrives metoderne til og måderne på at tilpasse effektiviteten af denne politik om aktivt ejerskab i det tilfælde, at teamet ikke opnår den ønskede indvirkning (udtrykkes normalt som en reduktion i den specifikke vigtigste negative indvirkning) i afdelingsspecifikke oplysninger i prospektet og på webstedet.

Hvor investeringsteams vælger at søge kontakt, kan denne kontakt antage en lang række former, men i bund og grund vil porteføljestyringsteamet søge at føre en løbende og fortsat dialog med ledende medarbejdere eller bestyrelsesmedlemmer i engagerede investeringsmodtagende selskaber for at fremme en sund ledelseskultur og bæredygtig forretningspraksis rettet mod de identificerede ESG-karakteristika og vigtige negative indikatorer, samt for at få en forståelse af effektiviteten af selskabets håndtering af og overblik over aktiviteter, der er beregnet til at håndtere de identificerede ESG-problematikker. Kontakten giver også porteføljestyringsteamet mulighed for at komme med feedback om selskabets praksisser og offentliggørelser.

Hvis et relevant porteføljeforvaltningsteam har betænkeligheder ved et selskabs tilgang til identificerede ESG-karakteristika og/eller vigtigste negative indikatorer, kan det vælge at redegøre for sine forventninger til selskabets bestyrelse eller ledelse og gennem afstemning på generalforsamlinger signalere, at det har udestående betænkeligheder, generelt ved at stemme mod genvalg af bestyrelsesmedlemmer, som det ser som ansvarlige for forbedringer i de identificerede ESG-karakteristika eller vigtigste negative indikatorer.

Uafhængigt af aktiviteterne i et givet porteføljestyringsteam har BlackRock på højeste niveau som led i sin forvaltningsstrategi besluttet, at det er i kundernes bedste interesse på lang sigt at fremme sund ledelse som en informeret og engageret aktionær. I BlackRock ligger dette ansvar hos BlackRock Investment Stewardship (BIS). Hovedsagelig via BIS-teamets arbejde opfylder BlackRock kravene i direktivet om aktionærrettigheder ("SRD II”) vedrørende aktivt ejerskab i forhold til offentlige selskaber og andre parter i investeringsøkosystemet. En kopi af BlackRock’s SRD II politik for aktivt ejerskab findes på https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-shareholder-rights-directiveii-engagement-policy-2022.pdf.

BlackRock’s strategi for investeringsforvaltning beskrives i BIS Global Principles og retningslinjer for afstemninger på markedsniveau. BIS Global Principles fastlægger vores forvaltningsfilosofi og vores syn på selskabsledelse og bæredygtige forretningspraksisser, der støtter selskabers værdiskabelse på lang sigt. Vi anerkender, at accepterede standarder og normer for selskabsledelse afviger mellem markeder, men vi er af den opfattelse, at der er visse grundlæggende elementer af selskabsledelse, der er alment gældende globalt for et selskabs evne til at skabe langsigtet værdi. Vores markedsspecifikke afstemningsretningslinjer indeholder oplysninger om, hvordan BIS gennemfører Global Principles – under hensyntagen til lokale markedsstandarder og -normer – og danner afsæt for vores afstemningsbeslutninger i relation til specifikke afstemningspunkter til aktionærmøder. BlackRock’s generelle strategi for investeringsforvaltning og aktivt ejerskab findes på: https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive og https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship

BIS kan under varetagelse af sin forpligtelse fokusere på særlige ESG-temaer, som beskrives i BlackRock’s afstemningsprioriteter på https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-stewardship-priorities-final.pdf

I. Angivet referencebenchmark

Fonden har ikke et specifikt indeks angivet som referencebenchmark for at klarlægge, om dette finansielle produkt er tilpasset de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, som den fremmer. Men selvom fonden tilstræber at følge resultaterne i Bloomberg Global Aggregate Corporate Index, så opfyldes de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, som fremmes af fonden, gennem anvendelse af fondens ESG-politik.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 02.feb.2023
Navn Vægtning (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 0.1 12/20/2029 0,28
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #144 0.1 06/20/2025 0,19
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #329 0.8 06/20/2023 0,15
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN 2.75 04/15/2032 0,10
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 0,09
Navn Vægtning (%)
AT&T INC 3.5 09/15/2053 0,08
NSTAR ELECTRIC CO 4.55 06/01/2052 0,08
CVS HEALTH CORP 5.05 03/25/2048 0,07
BANK OF AMERICA CORP MTN 5.015 07/22/2033 0,07
EL PASO ELECTRIC CO 6 05/15/2035 0,07
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 02.feb.2023

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 02.feb.2023

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 02.feb.2023

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 02.feb.2023

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 02.feb.2023

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class D Acc Hedged EUR - 8,94 0,05 0,60 02.feb.2023 9,99 8,20 IE00BJN4RG66 -
Class Inst Acc USD - 9,25 0,06 0,66 02.feb.2023 10,28 8,15 IE00BJN4RH73 -
Class Q Acc Hedged EUR - 9,25 0,05 0,60 02.feb.2023 10,33 8,48 IE00BJN4RJ97 -
Flex Dist EUR hedged EUR - 8,48 0,05 0,60 02.feb.2023 9,75 7,89 IE00058C1MX3 -
Class Inst Acc Hedged GBP - 8,86 0,05 0,61 02.feb.2023 9,75 8,09 IE00BP2C1Z01 -
Class D Dist Hedged GBP - 8,44 0,05 0,61 02.feb.2023 9,56 7,82 IE00BJN4RF59 -
Class Flexible Acc Hedged GBP - 8,88 0,05 0,62 02.feb.2023 9,75 8,11 IE00BJN4S634 -
Class D Acc GBP Hedged GBP - 8,86 0,05 0,62 02.feb.2023 9,75 8,09 IE000PKMKVX7 -
Class Flexible Acc Hedged EUR - 8,79 0,05 0,60 02.feb.2023 9,81 8,06 IE00BMC44015 -
Class D Dist Hedged AUD Halvårligt 9,99 0,06 0,61 02.feb.2023 10,33 9,27 IE000Y1LWY25 -
Class Flexible Acc USD - 8,59 0,06 0,66 02.feb.2023 9,53 7,57 IE00BNDQ8C32 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

John Hutson
John Hutson

Dokumenter

Dokumenter