Obligationer

iShares Green Bond Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 5 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Samlet afkast (%) -1,3 6,1 4,8 -3,5 -19,5
Benchmark (%) -1,1 8,4 3,4 -0,9 -17,6
  From
31-dec.-2017
To
31-dec.-2018
From
31-dec.-2018
To
31-dec.-2019
From
31-dec.-2019
To
31-dec.-2020
From
31-dec.-2020
To
31-dec.-2021
From
31-dec.-2021
To
31-dec.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 31.dec.2022

-1,28 6,06 4,80 -3,51 -19,50
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2022

-1,11 8,40 3,43 -0,85 -17,64
  1y 3y 5y 10y Opret.
-19,50 -6,63 -3,15 - -3,15
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2022

-17,64 -5,47 -1,97 - -1,96
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-19,50 -3,32 -0,68 -5,80 -19,50 -18,60 -14,78 - -14,84
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2022

-17,64 -4,11 -2,39 -5,98 -17,64 -15,54 -9,45 - -9,48

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i CHF, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 02.feb.2023 CHF 240.953.307
Net Assets of Fund pr. 02.feb.2023 EUR 1.399.502.699
Oprettelsesdato 20.dec.2017
Fondens oprettelse 16.mar.2017
Serie Valuta CHF
Basisvaluta EUR
Aktivklasse Obligationer
Benchmark-indeks BBG MSCI Global Green Bond Index
Indeks-ticker -
SFDR-klassificering Artikel 9
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Løbende gebyr 0,21%
Omkostningsgrad 0,15%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering CHF 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering CHF 5.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-kategori Global Bond - CHF Hedged
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker BIGDCHA
ISIN IE00BD8QG026
SEDOL BD8QG02

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 30.dec.2022 1.057
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.dec.2022 7,45%
3 år Beta pr. 31.dec.2022 0,958
Afkast indtil forfaldsdagen pr. 30.dec.2022 4,06%
Ændret varighed pr. 30.dec.2022 6,95
Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 30.dec.2022 4,07%
Effektiv løbetid pr. 30.dec.2022 7,05
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 30.dec.2022 8,33
WAL indtil dårligst pr. 30.dec.2022 8,33

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Ved hjælp af bæredygtighedskarakteristika kan investorerne anvende en række specifikke, utraditionelle metrikker. Sammen med andre parametre og oplysninger kan investorerne vurdere fonde på grundlag af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige karakteristika. Bæredygtighedskarakteristika giver ingen information om nuværende eller fremtidige resultater og afspejler ikke fondens potentielle risiko- og afkastprofil. De udarbejdes alene med henblik på gennemsigtighed og orientering. Bæredygtighedskarakteristika skal ikke betragtes for sig selv eller isoleret men indgår som en type af information, som investorerne kan inddrage i deres fondsvurdering.


Disse metrikker afspejler ikke, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer integreres i fonden. Medmindre andet fremgår af fondens dokumentation og indgår i fondens investeringsmål, ændrer metrikkerne ikke fondens investeringsmål og begrænser ikke investeringsuniverset, og der er intet, som peger på, at en ESG- eller effektbaseret investeringsstrategi eller ekskluderende screening anvendes af fonden. For yderligere information om fondens investeringsstrategi henvises til fondens prospekt.


Gennemgå de MSCI-metoder, der er relevante for bæredygtighedskarakteristika via nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 21.nov.2022 AA
MSCI ESG % Dækning pr. 21.nov.2022 94,84
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 21.nov.2022 7,97
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 21.nov.2022 75,93
Fund Lipper Global Classification pr. 21.nov.2022 Bond Global EUR
Fonde i Peer Group pr. 21.nov.2022 594
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 21.nov.2022 306,62
MSCI vægtet gennemsnitligt kulstofintensitet som %-dækning pr. 21.nov.2022 68,28
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 21.nov.2022, ud fra investeringer per 31.jul.2022. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Dette kapitel indeholder bæredygtighedsrelaterede oplysninger om fonden ifølge artikel 10 i Disclosure-forordningen.

A. Sammenfatning

Fonden investerer i bæredygtige investeringer. Benchmark-indekset udvælger grønne obligationer på grundlag af en vurdering af udstedelsesniveau for obligationsprovenuet, som alene og formelt skal anvendes til projekter eller aktiviteter med henblik på at fremme klima- eller øvrige miljømæssige bæredygtighedsformål. Denne fonds bæredygtighedsmål er at investere i en portefølje af fastforrentede værdipapirer, der i videst mulige omfang og så vidt det er praktisk gennemførligt, består af de værdipapirer, der indgår som bestanddele i fondens benchmarkindeks, Bloomberg MSCI Global Green Bond Index. Fonden tilstræber at opnå sit bæredygtige investeringsmål ved at følge sit benchmarkindeks, som omfatter fastforrentede obligationer i flere valutaer, der er klassificeret som “grønne obligationer” i overensstemmelse med benchmarkindekset.

BlackRock definerer bæredygtige investeringer som investeringer i udstedere eller værdipapirer, som bidrager til et miljømæssigt eller socialt mål, forudsat at sådanne investeringer ikke er til væsentlig skade for nogen af disse mål, og at de virksomheder, der investeres i, følger god ledelsespraksis.

Benchmark-indekset udvælger grønne obligationer på grundlag af en vurdering af udstedelsesniveau for obligationsprovenuet, som alene og formelt skal anvendes til projekter eller aktiviteter med henblik på at fremme klima- eller øvrige miljømæssige bæredygtighedsformål. Desuden integrerer fondens benchmark-indeks en række minimumsgarantier og udelukkelseskriterier for udvælgelsen af grønne obligationer med henblik på at undgå eksponering i forhold til obligationer, hvis provenu stammer fra aktiviteter, der anses for at have en større negativ miljømæssig og social påvirkning.

Fondens investeringspolitik er at investere i en portefølje med fastforrentede værdipapirer, som så vidt og praktisk muligt består af værdipapirer fra benchmarkindeksets og dermed klassificeres som grønne obligationer (fastsættes af indeks-udbyderen) og som opfylder benchmark-indeksets ESG-karakteristika. Fonden kan anvende optimeringsteknikker til at opnå et lignende afkast i forhold til benchmarkindekset, hvilket betyder, at den har ret til at investere i værdipapirer, der ikke er underliggende bestanddele af benchmarkindekset, hvor sådanne værdipapirer sikrer et lignende resultat (med matchende risikoprofil) i forhold til visse værdipapirer, der indgår i benchmarkindekset. De bindende elementer af investeringsstrategien er, at fonden vil investere i en portefølje med fastforrentede værdipapirer, som så vidt og praktisk muligt består af værdipapirer fra benchmarkindekset og dermed klassificeres som grønne obligationer (fastsættes af indeks-udbyderen) og som opfylder benchmark-indeksets ESG-karakteristika. Fonden tager hensyn til de vigtigste negative virkninger på bæredygtighedsfaktorer.

Fonden tilstræber at investere i en portefølje af værdipapirer, der i videst muligt omfang og så vidt det er praktisk gennemførligt, består af de værdipapirer, der indgår som bestanddele af benchmarkindekset. Det forventes, at mindst 90% af fondens aktiver vil blive investeret i enten værdipapirer i benchmarkindekset eller i værdipapirer, der opfylder ESG-udvælgelseskriterierne for benchmarkindekset. Som sådan har investeringsforvalteren ved hver rebalancering af indekset (eller så hurtigt det er muligt og praktisk gennemførligt derefter) bestemt, at mindst 90 % af fondens aktiver vil blive placeret i investeringer, der kvalificeres som bæredygtige. I tilfælde af, at nogle af investeringerne skulle ophøre med at overholde benchmarkindeksets ESG-krav (herunder hvor investeringer ophøre med at blive kvalificeret som bæredygtige), kan fonden fortsætte med at besidde disse investeringer, indtil det tidspunkt hvor de relevante værdipapirer ophører med at indgå i benchmarkindekset (eller på anden måde ophører med at overholde benchmarkindeksets ESG-udvælgelseskriterier), og det er muligt og praktisk gennemførligt (efter investeringsforvalterens opfattelse) at afvikle positionen. Som følge heraf kan fonden besidde mindre end 90 % af aktiverne i investeringer, der kvalificeres som bæredygtige mellem indeksrebalanceringer. Fonden kan placere op til 10 % af aktiverne i andre investeringer. Fonden forpligter sig aktuelt ikke til at placere mere end 0 % af aktiverne i bæredygtige investeringer med et miljømæssigt sigte, der er i overensstemmelse med EU's klassificeringssystem.

Fonden tilstræber at følge resultatet for benchmarkindekset, som integrerer visse ESG-kriterier i udvælgelsen af værdipapirer ifølge dens metode. BlackRock overvåger fondens overholdelse af det bæredygtige investeringsmål. Fondens mål er at følge benchmarkindeksets resultater. Fondens bæredygtige investeringsmål er forankret i benchmarkindeksets metode, og fonden overvåges på en måde, der tilstræber at identificere undtagelser fra fondens bæredygtighedsforpligtelser, der opfyldes ved hver rebalancering.

BlackRocks porteføljeforvaltere har adgang til analyser, data, systemer og analytiske funktioner med henblik på at integrere ESG-indsigt i investeringsprocessen. ESG-datasæt fremskaffes fra eksterne tredjepartsdataleverandører og indeksudbydere, og disse omfatter, men er ikke begrænset til, MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P og Clarity AI. BlackRocks interne processer fokuserer på at levere standardiserede og ensartede data af høj kvalitet, som kan anvendes af investeringseksperter og til gennemsigtigheds- og indberetningsformål. Data og herunder ESG-data, som modtages via vores nuværende grænseflader, behandles og kontrolleres for kvalitet og fuldstændighed for at sikre, at data er af høj kvalitet, før de anvendes videre i BlackRocks systemer og applikationer såsom Aladdin.

BlackRock anvender en omfattende due diligence-proces for at evaluere leverandørtilbud med meget målrettede gennemgange af metoden og dækningsvurdering baseret på produktets strategi for bæredygtige investeringer (og det miljømæssige og sociale mål for bæredygtig investering). Vores proces omfatter både kvalitativ og kvantitativ analyse for at vurdere dataprodukters egnethed i overensstemmelse med reguleringsmæssige standarder, hvis relevant.

Bæredygtig investering og forståelse af bæredygtighed udvikler sig sammen med datamiljøet. Industrideltagere og indeksudbydere står over for udfordringer i identificeringen af et enkelt parameter eller en række standardparametre, der giver et samlet overblik over et selskab eller en investering. ESG-datasæt ændres og forbedres løbende i takt med, at ændringerne i oplysningsstandarder, regulatoriske rammer og branchens praksis udvikler sig. Der kan være omstændigheder, hvor data er utilgængelige, ufuldstændige eller unøjagtige. Selvom der gøres en rimelig indsats, er information ikke altid tilgængelig, og i det tilfælde skal indeksudbyderen foretage en vurdering på grundlag af sin viden om investeringen eller sektoren. I visse tilfælde kan data afspejle den handling, som udstedere har foretaget, men først efterfølgende, og dermed afspejles alle potentielle tilfælde af en betydelig skade ikke.

Investeringsforvalteren gennemfører due diligence på indeksproducenterne og samarbejder løbende med dem vedrørende indeksmetoderne, herunder deres vurdering af kriterierne for god ledelsespraksis, som fastsat i disclosureforordningen, som omfatter solide ledelsesstrukturer, arbejdstagerforhold, aflønning af personale og overholdelse af skatteregler i de investeringsmodtagende selskaber. 

Investeringsforvalteren er ikke i direkte kontakt med selskaberne/udstederne i benchmarkindekset som led i afdelingens investeringsstrategi. Investeringsforvalteren anvender et direkte engagement med indeksudbydere og dataleverandører med henblik på at sikre bedre analyse og stabilitet i forhold til ESG-parametre. Samarbejde med selskaber, hvor vi investerer vores kunders aktiver, opstår på forskellige niveauer i BlackRock. Hvor investeringsteams vælger at søge kontakt, kan denne kontakt antage en lang række former, men porteføljeforvaltningsteamet søger grundlæggende at føre en løbende og fortsat dialog med ledende medarbejdere eller bestyrelsesmedlemmer i engagerede selskaber, som der investeres i, for at fremme en solid ledelseskultur og bæredygtig forretningspraksis rettet mod de identificerede ESG-karakteristika og vigtigste negative indikatorer, samt for at forstå effektiviteten af selskabets håndtering af og tilsyn med aktiviteter, der er rettet mod at håndtere de identificerede ESG-problematikker. Kontakten giver også porteføljestyringsteamet mulighed for at komme med feedback om selskabets praksisser og offentliggørelser.

Benchmarkindekset skal tjene som referencebenchmark for at bestemme, om fonden er i overensstemmelse med det bæredygtige investeringsmål, som den fremmer. 

B. Ingen væsentlig skade for det bæredygtige investeringsmål

Benchmark-indekset udvælger grønne obligationer på grundlag af en vurdering af udstedelsesniveau for obligationsprovenuet, som alene og formelt skal anvendes til projekter eller aktiviteter med henblik på at fremme klima- eller øvrige miljømæssige bæredygtighedsformål. Desuden integrerer fondens benchmark-indeks en række minimumsgarantier og udelukkelseskriterier for udvælgelsen af grønne obligationer med henblik på at undgå eksponering i forhold til obligationer, hvis provenu stammer fra aktiviteter, der anses for at have en større negativ miljømæssig og social påvirkning.

Ved at følge benchmark-indekset, som integrerer kriterier for udvælgelse af grønne obligationer, har kapitalforvalteren fastlagt, at ved hver indeks-rebalancering (eller så snart det er rimeligt og praktisk muligt) vil fondens investeringer i obligationer, der af indeks-udbyderen klassificeres som grønne obligationer, ikke medføre væsentlig skade for et miljømæssigt eller socialt bæredygtigt mål som defineret i gældende lov og forordning.

Hvor nogle af investeringerne skulle ophøre med at overholde ovennævnte udvælgelseskriterier, kan fonden fortsætte med at besidde disse investeringer, indtil det tidspunkt hvor de relevante værdipapirer ophører med at være en del af benchmarkindekset, og det er muligt og praktisk gennemførligt (efter investeringsforvalterens opfattelse) at afvikle positionen.

De obligatoriske indikatorer for den negative påvirkning af bæredygtighedsfaktorer (ifølge de reguleringsmæssige tekniske standarder (RTS) ifølge disclosureforordningen) vurderes ved hver indeks-rebalancering med vurderingen af fondens investeringer, der klassificeres som bæredygtige investeringer (beskrives nedenfor).

Der tages hensyn til indikatorer for negative indvirkninger af bæredygtighedsfaktorer ved hver indeks-rebalancering samt en vurdering af udstedelsesniveau for obligationsprovenuet, som alene og formelt skal anvendes til projekter eller aktiviteter med henblik på at fremme klima- eller øvrige miljømæssige bæredygtighedsformål. Desuden anvender indeks-udbyderen en række minimumsgarantier og udelukkelseskriterier for udvælgelsen af grønne obligationer med henblik på at sikre obligationsprovenuet ikke anvendes til aktiviteter med meget negative miljømæssige og sociale indvirkninger. Hertil hører, gennem minimumsgarantierne og udelukkelserne fra at komme i betragtning for obligationer med brugen af provenu, der er knyttet til udvinding af og strømproduktion fra termisk kul, betydeligt tab af biodiversitet og kontroversielle våben.

Ved hver indeks-rebalancering udelukker benchmark-indekset desuden udstedere med “rød” MSCI ESG-kontroversmarkering, som fastsættes at: (1) have overtrådt internationale og/eller nationale standarder (hvor der tages hensyn til indikatorer vedrørende overtrædelse af FN’s Global Compact-principper og OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder), og (2) involverede i meget alvorlige ESG-relaterede kontroverser, hvor der tages hensyn til indikatorer vedrørende drivhusgasemissioner, biodiversitet, vand, affald, sociale og medarbejderforhold.

Fondens benchmarkindeks udelukker udstedere med et “rødt” flag for ESG-kontroverser, som udelukker udstedere, som af indeksproducenten er fundet at have overtrådt FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder og OECD's retningslinjer for multinationale selskaber. Benchmarkindekset finder anvendelse på ovennævnte udelukkelseskriterier ved hver indeksrebalancering.

C. Det finansielle produkts bæredygtige investeringsmål

Denne fonds bæredygtighedsmål er at investere i en portefølje af fastforrentede værdipapirer, der i videst mulige omfang og så vidt det er praktisk gennemførligt, består af de værdipapirer, der indgår som bestanddele i fondens benchmarkindeks, Bloomberg MSCI Global Green Bond Index. Fonden tilstræber at opnå sit bæredygtige investeringsmål ved at følge sit benchmarkindeks, som omfatter fastforrentede obligationer i flere valutaer, der er klassificeret som “grønne obligationer” i overensstemmelse med benchmarkindekset.

Indeks-udbyderen definerer grønne obligationer som fastforrentede værdipapirer, hvis provenu alene og formelt skal anvendes til projekter eller aktiviteter med henblik på at fremme klima- eller øvrige miljømæssige bæredygtighedsformål.

For at blive klassificeret som en grøn obligation i relation til benchmarkindekset, og for at kvalificeres som havende en direkte miljøfordel, skal afkastet på en obligation finansiere projekter, der falder inden for en eller flere kvalificerende miljøkategorier, herunder, men ikke begrænset til, alternativ energi, energieffektivitet, forebyggelse og kontrol af forurening, bæredygtig vandanvendelse, grønt byggeri og klimatilpasning. Obligationer til almindelige formål kan ligeledes medtages i benchmarkindekset, såfremt 90 % af udstederens aktiviteter (målt efter indtægter) falder inden for en eller flere kvalificerende miljøkategorier.

Benchmark-indekset udelukker udstedere, der er involverede i visse aktiviteter, som anses for at have negative miljømæssige eller sociale konsekvenser. Udstedere udelukkes fra benchmarkindekset baseret på deres involvering i følgende forretningsområder/-aktiviteter (eller dermed forbundne aktiviteter):
• klyngeammunition
• landminer
• forarmet uran
• biologiske/kemiske våben
• blindende laservåben
• ikke-sporbare genstande
• hvidt fosfor
• brandvåben
• termisk kul

Indeksproducenten definerer, hvad der udgør “involvering” i hver begrænset aktivitet. Dette kan tage udgangspunkt i en procentdel af indtægterne, en defineret tærskel for de samlede indtægter, eller en hvilken som helst tilknytning til en aktivitet underlagt begrænsninger, uanset størrelsen af de modtagne indtægter.

Benchmark-indekset udelukker desuden udstedere, som anses for at være involverede i meget alvorlige ESG-relaterede kontroverser med en ‘rød’ MSCI ESG-markering (ifølge MSCI-kontroversscoren). En MSCI-kontrovers-score måler en udsteders involvering (eller påståede involvering) i alvorlige kontroverser baseret på en vurdering af en udsteders aktiviteter og/eller produkter, som findes at have en negativ ESG-indvirkning. En MSCI-kontrovers-score kan tage hensyn til involvering i aktiviteter med negativ indvirkning vedrørende miljøspørgsmål, som f.eks. biodiversitet og arealanvendelse, energi og klimaforandringer, øget vandmangel, udledninger af skadelige stoffer samt spørgsmål vedrørende affald. En MSCI-kontrovers-score kan ligeledes tage hensyn til involvering i aktiviteter med negative indvirkninger vedrørende sociale spørgsmål, såsom menneskerettigheder, forholdet mellem medarbejdere og ledelse, forskelsbehandling og arbejdsstyrkens mangfoldighed.

Yderligere oplysninger om, hvor der findes mere information om metoden for benchmark-indekset, fremgår af 'Afsnit L - Opnåelse af det bæredygtige investeringsmål.'

D. Investeringsstrategi

Fondens investeringspolitik er at investere i en portefølje med fastforrentede værdipapirer, som så vidt og praktisk muligt består af værdipapirer fra benchmarkindeksets og dermed klassificeres som grønne obligationer (fastsættes af indeks-udbyderen) og som opfylder benchmark-indeksets ESG-karakteristika. Metoden for benchmarkindekset beskrives ovenfor, se "Afsnit C - Det finansielle produkts bæredygtige investeringsmål."

Ved at investere i aktierne i dets benchmarkindeksets kan fondens investeringsstrategi gøre det muligt at investere i grønne obligationer (fastlægges af indeks-udbyderen) og opfylde benchmark-indeksets ESG-krav. For så vidt, at investeringer ikke længere opfylder kravene (herunder obligationer som ikke længere kvalificeres som grønne obligationer), da kan fonden beholde disse investeringer til tidspunktet, hvor de relevante værdipapirer ikke længere er en del af benchmark-indekset og/eller det er muligt og praktisk (efter kapitalforvalterens opfattelse) at sælge positionen.

Fonden kan anvende optimeringsteknikker til at opnå et lignende afkast i forhold til benchmarkindekset, hvilket betyder, at den har ret til at investere i værdipapirer, der ikke er underliggende bestanddele af benchmarkindekset, hvor sådanne værdipapirer sikrer et lignende resultat (med matchende risikoprofil) i forhold til visse værdipapirer, der indgår i benchmarkindekset. Gør fonden det, så er det dens investeringsstrategi kun at investere i værdipapirer i benchmarkindekset eller i værdipapirer, som opfylder benchmark-indeksets ESG-krav på købstidspunktet. Hvis disse værdipapirer ikke længere opfylder benchmark-indeksets ESG-krav, kan fonden beholde disse værdipapirer til næste rebalancering af benchmark-indekset og for så vidt, at det er muligt og praktisk (efter kapitalforvalterens opfattelse) at sælge positionen.

Strategien implementeres ved hver portefølje-rebalancering af fonden (eller så snart det er rimeligt og praktisk muligt), som følger benchmark-indeksets rebalancering.

De bindende elementer af investeringsstrategien er, at fonden vil investere i en portefølje med fastforrentede værdipapirer, som så vidt og praktisk muligt består af værdipapirer fra benchmarkindekset og dermed klassificeres som grønne obligationer (fastsættes af indeks-udbyderen) og som opfylder benchmark-indeksets ESG-karakteristika.

Idet fonden kan gøre brug af optimiseringsteknikker og investere i værdipapirer, som ikke er underliggende aktiepapirer i benchmark-indeksets, og gør fonden det, så er det dens investeringsstrategi kun at investere i værdipapirer i benchmarkindekset eller i værdipapirer, som opfylder benchmark-indeksets ESG-krav på købstidspunktet.

I tilfælde af, at nogle af investeringerne skulle ophøre med at overholde benchmarkindeksets ESG-krav (herunder hvor obligationer ophører med at være kvalificeret som grønne obligationer), kan fonden kun fortsætte med at besidde disse investeringer, indtil det tidspunkt hvor de relevante værdipapirer ophører med at være en del af benchmarkindekset, og/eller det er muligt og praktisk gennemførligt (efter investeringsforvalterens opfattelse) at afvikle positionen.

Hensyntagen til de vigtigste negative indvirkninger (PAI) på bæredygtighedsfaktorer

Fonden tager hensyn til de vigtigste negative virkninger på bæredygtighedsfaktorer som skitseret i spørgsmålet ovenfor, se "Afsnit B - Ingen væsentlig skade på det bæredygtige investeringsmål."

Fondens årsregnskab vil omfatte oplysninger om de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer,.

Politik for god ledelsespraksis

Kontroller for god ledelsespraksis indarbejdes i metoden vedrørende benchmarkindekset. Ved hver rebalancering af indekset udelukker indeksproducenten udstedere fra benchmarkindekset baseret på en ESG-kontrovers-score (som måler en udsteders involvering i ESG-relaterede kontroverser), som omfatter udelukkelsen af selskaber, der klassificeres som havende overtrådt FN's Global Compact-principper, se "Afsnit C - Det finansielle produkts bæredygtige investeringsmål."

E. Andel af investeringerne

Fonden tilstræber at investere i en portefølje af værdipapirer, der i videst muligt omfang og så vidt det er praktisk gennemførligt, består af de værdipapirer, der indgår som bestanddele af benchmarkindekset.

Det forventes, at mindst 90 % af fondens aktiver investeres i enten værdipapirer i benchmark-indekset eller i værdipapirer, som opfylder benchmark-indeksets ESG-udvælgelseskriterier. Således fastsætter kapitalforvalteren, ved hver indeks-rebalancering (eller så snart det er rimeligt og praktisk muligt), at mindst 90 % af fondens aktiver investeres i investeringer, som kvalificeres som bæredygtige.

For så vidt, at investeringer ikke længere opfylder benchmark-indeksets ESG-krav (herunder investeringer, som ikke længere kvalificeres som bæredygtige), så kan fonden fortsat beholde disse investeringer til tidspunktet, hvor de relevante værdipapirer ikke længere er en del af benchmark-indekset (eller de ikke længere opfylder benchmark-indeksets ESG-udvælgelseskriterier) og det er muligt og praktisk (efter kapitalforvalterens opfattelse) at sælge positionen. Som konsekvens kan mindre end 90 % af fondens aktiver placeres i investeringer, som kvalificeres som bæredygtige mellem indeks-rebalanceringer.

Fonden kan placere op til 10 % af sine aktiver i andre investeringer.

Fonden kan anvende afledte finansielle instrumenter til investeringsformål og med henblik på effektiv porteføljeforvaltning i forbindelse med sit bæredygtige investeringsmål. For så vidt fonden anvender afledte finansielle instrumenter til at nå det bæredygtige investeringsmål, vil en ESG-vurdering eller -analyse nævnt ovenfor gælde for den underliggende investering.

Fonden forpligter sig aktuelt ikke til at placere mere end 0 % af aktiverne i bæredygtige investeringer med et miljømæssigt sigte, der er i overensstemmelse med EU's klassificeringssystem

Fonden forpligter sig aktuelt ikke til at placere mere end 0 % af sine aktiver i investeringer i omstillingsaktiviteter og mulighedsskabende aktiviteter i overensstemmelse med EU's klassificeringsforordning.

Mindst 90 % af fondens aktiver vil blive placeret i bæredygtige investeringer. Disse bæredygtige investeringer er bæredygtige investeringer med miljømæssigt formål, som ikke forpligter til at være i tråd med EU-klassificeringssystemet. Vurderingen af fondens investeringer, der kvalificeres som bæredygtige, fastlægges i eller omkring hver rebalancering af indekset, hvor fondens portefølje rebalanceres i overensstemmelse med dens benchmarkindeks.

Fonden forpligter sig ikke til at investere mere end 0 % af sine aktiver i socialt bæredygtige investeringer.

Andre beholdninger kan omfatte kontanter, pengemarkedsfonde og afledte finansielle instrumenter. Disse investeringer kan kun anvendes med henblik på effektiv porteføljeforvaltning, bortset fra afledte finansielle instrumenter, der anvendes til valutaafdækning for enhver valutaafdækket aktieklasse.

Enhver ESG-rating eller analyser, der anvendes af indeksproducenten, vil kun finde anvendelse på de afledte finansielle instrumenter, der vedrører individuelle udstedere, der anvendes af fonden.

F. Overvågning af bæredygtigt investeringsmål

Løbende overvågning af produktintegritet

BlackRock overvåger fondens overholdelse af dens bæredygtige investeringsmål. Fondens mål er at følge benchmarkindeksets resultater. Fondens bæredygtige investeringsmål er forankret i benchmarkindeksets metode, og fonden overvåges på en måde, der tilstræber at identificere undtagelser fra fondens bæredygtighedsforpligtelser, der opfyldes ved hver rebalancering.

BlackRock overvåger fonden og data på indeksniveau for at følge fondens opfyldelse af disse karakteristika ved hver opgørelse.

BlackRock overvåger desuden fondens trackingfejl og indberetter om disse til investorerne som led i års- og halvårsrapporter og regnskabsaflæggelse. Oplysninger om den forventede trackingfejl offentliggøres ligeledes i fondens prospekt.

G. Metoder

Fonden tilstræber at følge resultatet for benchmarkindekset, som integrerer visse ESG-kriterier i udvælgelsen af værdipapirer i overensstemmelse med dens metode (fremgår af Afsnit C med uddybning i Afsnit L).

Metoder

Desuden anvendes følgende metoder til at måle, hvordan de mål for bæredygtig investering, som fonden fremmer, opfyldes:

Benchmarkindekset anvender data fra MSCI ESG-kontrovers. For yderligere oplysninger, https://www.msci.com/documents/10199/acbe7c8a-a4e4-49de-9cf8-5e957245b86b

Benchmarkindekset investerer i grønne obligationer, som er fastforrentede værdipapirer, hvis provenu udelukkende og formelt anvendes på projekter eller aktiviteter, der fremmer klima- eller andre bæredygtige miljømål gennem brugen af deres provenu. For yderligere oplysninger henvises til indeksmetoden.

Benchmarkindekset anvender yderligere screeninger. For yderligere oplysninger henvises til indeksmetoden.

Bæredygtig investeringsmetode

Bæredygtige investeringer identificeres i en vurdering, som består af fire dele:
(i) Bidrag fra økonomisk aktivitet til de miljømæssige og/eller sociale mål
(ii) Ikke at gøre væsentlig skade
(iii) Opfylder minimumsgarantier og
(iv) God ledelsespraksis (hvor det er relevant).

Det kræves, at investeringen opfylder de fire betingelser i testen, for at den anses for at være en ”bæredygtig investering”. Bæredygtige investeringer er underlagt et effektivt tilsyn for at sikre, at de regulatoriske standarder opfyldes.

(i) Bidrag fra økonomisk aktivitet til de miljømæssige og/eller sociale mål

Miljømæssige og sociale mål
BlackRock identificerer bæredygtige investeringer, der bidrager til en lang række miljømæssige og/eller sociale mål, der kan omfatte, men ikke er begrænset til, alternativ og vedvarende energi, energieffektivitet, forebyggelse eller afhjælpning af forurening, genbrug og genanvendelse, sundhed, ernæring, sanitære forhold og FN's verdensmål for bæredygtig udvikling og øvrige bæredygtighedsrelaterede rammer ("miljømæssige og sociale mål").

Vurdering af økonomisk aktivitet
En investering er en bæredygtig investering (forudsat den opfylder de tre øvrige betingelser):

Forretningsmæssig aktivitet
• Hvis 20 % eller mere af omsætningen, som stammer fra produkter og/eller tjenesteydelser, systematisk kan spores til bidrag til miljømæssige og/eller sociale mål ved brug af data leveret af tredjeparter.

Forretningspraksis
• Hvis udstederen har fastlagt et dekarboniseringsmål ifølge Science Based Targets-initiativerne (SBTi), som valideres af tredjeparters data. Formålet med SBTi er en klart defineret strategi for selskaber og finansielle institutioner for at reducere drivhusgasemissioner, således at disse er afstemt med målene i Parisaftalen, og som bidrager til at forhindre den mest kritiske indvirkning fra klimaforandring.

Fastforrentede værdipapirer
• Hvis fonden anvender såkaldte use-of-proceeds-obligationer, hvis provenu anvendes til specifikke formål, er der tale om en bæredygtig investering, hvor brugen af provenuet i væsentlig grad bidrager til miljømæssige og/eller sociale mål ifølge den grundlæggende analyse.

For fondens bæredygtige investeringer kan de ovennævnte miljømæssige og/eller sociale mål anvendes helt eller delvist afhængigt af fondens investeringsstrategi. For at identificere hvilke underliggende investeringer, der er bæredygtige investeringer, kan BlackRock tage hensyn til indeksudbyderens vurdering af bæredygtige investeringer eller øvrige udelukkelseskriterier, som forankres i fondens benchmarkindeksmetode.

(ii) Ikke at gøre væsentlig skade ("ikke at gøre væsentlig skade")

Ved hver indeksrebalancering screenes alle investeringer, der kvalificeres som bæredygtige, af indeksproducenten i forhold til visse miljømæssige og sociale minimumsindikatorer. Som led i vurderingen bedømmes selskaber på deres involvering i aktiviteter, der findes at have væsentlige negative miljømæssige og sociale indvirkninger. Når et selskab er blevet identificeret som involveret i aktiviteter med væsentlige negative og sociale indvirkninger, skal det ikke kunne godkendes som en bæredygtig investering.

Hvis fonden investerer i use-of-proceeds-obligationer, såsom grønne obligationer, gennemføres vurderingen på udstedelsesniveau baseret på anvendelsen af obligationsprovenuet, som formelt og udelukkende skal anvendes til at fremme klima- og andre sociale bæredygtighedsmål. Desuden indgår visse minimumsgarantier og udelukkelser i udvælgelsen af grønne obligationer for at undgå eksponering for obligationer, der er forbundet med aktiviteter, som anses for at have yderst negative miljømæssige og sociale indvirkninger.

De obligatoriske indikatorer for negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer (som fastsat i de reguleringsmæssige tekniske standarder (RTS) i henhold til disclosureforordningen) tages under overvejelse ved hver indeksrebalancering gennem vurderingen af fondens investeringer, der kvalificeres som bæredygtige.

Efter denne vurdering kvalificeres følgende investeringer ikke som bæredygtige investeringer: (1) selskaber, der genererer mindst 1 % af deres indtægter fra termisk kul, som i høj grad er kulintensiv og yder et væsentligt bidrag til drivgasemissioner (med forhold for indikatorer vedrørende drivhusgasemissioner) (2) selskaber som anses for at være involverede i alvorlige ESG-relaterede kontroverser (med forbehold for indikatorer vedrørende drivhusgasemissioner, biodiversitet, vand, affald, sociale og medarbejderforhold), og (3) selskaber som anses for at være bagud i forhold til de førende i branchen målt på høj eksponering og manglende styring af væsentlige ESG-risici (med forbehold for indikatorer vedrørende drivhusgasemissioner, biodiversitet, vand, affald, ukorrigeret lønforskel mellem kønnene og kønsdiversitet i bestyrelsen).

Desuden kvalificeres selskaber, der klassificeres som havende overtrådt eller være i risiko for at overtræde almindeligt accepterede internationale normer og standarder, der er forankret i FN's Global Compact-principper, OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder og underliggende konventioner for disse, ikke som bæredygtige investeringer. Selskaber, der anses for at have forbindelse til kontroversielle våben (idet indikatorer vedrørende forbindelser til kontroversielle våben overvejes), kvalificeres ikke som bæredygtige investeringer.

(iii) Opfylder minimumsgarantier

Udstedere, der klassificeres som havende overtrådt eller være i risiko for at overtræde almindeligt accepterede internationale normer og standarder, der er forankret i FN's Global Compact-principper, OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder og underliggende konventioner for disse, kvalificeres ikke som bæredygtige investeringer.

God ledelsespraksis

Kontroller for god ledelsespraksis indarbejdes i metoden vedrørende benchmarkindekset. Ved hver opgørelse af indekset udelukker indeksudbyderen selskaber fra benchmarkindekset baseret på en ESG-score for kontroverser (som måler en udsteders involvering i ESG-relaterede kontroverser) og udelukker endvidere selskaber, som klassificeres som værende i strid med FN's Global Compact-principper.

H. Datakilder og databehandling

Datakilder

BlackRocks porteføljeforvaltere har adgang til analyser, data, systemer og analytiske funktioner med henblik på at integrere ESG-indsigt i investeringsprocessen. Aladdin er styresystemet, som skaber forbindelse mellem data, brugere og teknologi, der er nødvendig til porteføljeforvaltning i realtid, og det udgør den underliggende motor, der driver BlackRocks ESG-analyse og indberetningsfunktioner. BlackRocks porteføljeforvaltere anvender Aladdin til at træffe investeringsbeslutninger, overvåge porteføljer og tilgå indeksoplysninger, som kan anvendes i investeringsprocessen til at vurdere fondens ESG-karakteristika.

ESG-datasæt fremskaffes fra eksterne tredjepartsdataleverandører og indeksudbydere, og disse omfatter, men er ikke begrænset til, MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P og Clarity AI. Disse datasæt kan indeholde overordnede ESG-scorer, CO2-emissionsdata, parametre for selskabsinvolvering eller kontroverser, og de anvendes i de Aladdin-systemer, som er tilgængelige for porteføljeforvalterne, og anvendes i BlackRocks investeringsstrategier. Disse systemer understøtter den samlede investeringsproces fra analyse til porteføljesammensætning og -modeller samt indberetning.

Foranstaltninger, der er truffet for at sikre datakvaliteten

BlackRock anvender en omfattende due diligence-proces for at evaluere udbydernes produkter med en meget målrettet metodegennemgang og vurdering af dækningen baseret på den bæredygtige investeringsstrategi (og de miljømæssige og sociale karakteristika eller bæredygtige investeringsmål) for produktet. Vores proces omfatter både kvalitativ og kvantitativ analyse for at vurdere dataprodukters egnethed i overensstemmelse med de regulatoriske standarder i relevant omfang.

Vi vurderer ESG-udbydere og -data på fem kerneområder, som gennemgås nedenfor:
1. Indsamling af data: Dette omfatter, men er ikke begrænset til, at vurdere dataleverandørens underliggende datakilder, anvendt teknologi til indsamling af data, processen til at identificere forkerte oplysninger og eventuel brug af maskinlæring eller metoder med menneskeledet ("human") dataindsamling. Vi vurderer desuden planlagte forbedringer.
2.Datadækning: Vores vurdering omfatter, men er ikke begrænset til, det omfang, i hvilket en datapakke indebærer dækning på tværs af vores investeringsunivers af udstedere og aktivklasser. Dette indebærer en vurdering af behandlingen af moderselskaber og disses datterselskaber samt brug af dataestimater eller indberettede data.
3. Metode: Vores vurdering omfatter, men er ikke begrænset til, en vurdering af eksterne leverandørers anvendte metoder samt en vurdering af indsamlings- og beregningstilgange, tilpasning til industri- eller regulatoriske standarder eller rammer, væsentlige grænseværdier og deres tilgang til datamangel.
4. Verifikation af data: Vores vurdering omfatter, men er ikke begrænset til, eksterne leverandørers tilgang til verifikation af indsamlede data, kvalitetssikringsprocesser og disses engagement med udstedere.
5. Driftsaktiviteter: Vi vurderer en række aspekter af dataleverandørernes driftsaktiviteter, og disse omfatter, men er ikke begrænset til, deres politikker og procedurer (herunder en vurdering af eventuelle interessekonflikter), antallet af og erfaringen hos dataanalytikere, uddannelses-/kursusordninger og brug af eksterne leverandører.

Desuden deltager BlackRock aktivt i relevante samråd med leverandører vedrørende forslag til metodeændringer, for så vidt de vedrører de eksterne udbyderes datasæt eller indeksmetoder, og deler omfattende feedback og anbefalinger med dataudbyderens tekniske teams. BlackRock har ofte et løbende engagement med ESG-dataleverandører og indeksudbydere med henblik på at holde sig ajour med brancheudviklingen.

Hvordan data behandles

BlackRocks interne processer fokuserer på at levere standardiserede og ensartede data af høj kvalitet, som kan anvendes af investeringseksperter og til gennemsigtigheds- og indberetningsformål. Data og herunder ESG-data, som modtages via vores nuværende grænseflader, og som behandles og kontrolleres for kvalitet og fuldstændighed for at sikre, at data er af høj kvalitet, før de anvendes videre i BlackRocks systemer og applikationer såsom Aladdin. Med BlackRocks integrerede teknologi kan vi kompilere data om udstedere og investeringer på tværs af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige parametre og en række forskellige dataleverandører, som kan deles med investeringsteams og support- og kontrolfunktioner såsom risikostyring.

Brug af dataestimater

BlackRock tilstræber at registrere så mange indberettede og godkendte data fra selskaber via tredjepartsdataleverandører, som det er praktisk muligt. Dog udvikler branchens standarder sig løbende med hensyn til oplysningsrammer, navnlig hvad angår fremadskuende indikatorer. Vi gør derfor i visse tilfælde brug af skøn eller referenceforanstaltninger fra dataleverandører til at dække vores brede investeringsunivers af udstedere. På grund af aktuelle udfordringer i datalandskabet, samtidig med at BlackRock anvender en væsentlig mængde dataestimater på tværs af vores investeringsunivers, der kan være af varierende omfang fra datasæt til datasæt, tilstræber vi at sikre, at brugen af estimater sker i overensstemmelse med regulatoriske vejledninger, og at vi har den nødvendige dokumentation og gennemsigtighed fra dataleverandører og deres metoder. BlackRock anerkender vigtigheden af at forbedre datakvaliteten og datadækningen, og vi arbejder løbende med at udvikle tilgængelige datasæt i forhold til vores investeringseksperter og øvrige medarbejdere. For så vidt det kræves ifølge det lokale lands lovgivning, kan fondene oplyse om specifikke datadækningsniveauer. BlackRock tilstræber at forstå brugen af dataestimater i indeksmetoder og sikre, at deres tilgang er effektiv og afstemt med gældende regulatoriske krav og indeksmetoder.

I. Begrænsninger mht. metoder og data

Begrænsninger mht. metoder

Bæredygtig investering er et område i udvikling, både hvad angår branchens forståelse, men også hvad angår de regulatoriske rammer på regionalt og globalt niveau. BlackRock overvåger løbende udviklingen i EU’s fortsatte implementering af rammerne for bæredygtig investering og investeringsmetoderne med henblik på tilpasning til de regulatoriske miljømæssige ændringer. Dermed kan BlackRock til enhver tid i fremtiden opdatere nærværende oplysninger og de anvendte metoder og datakilder i takt med, at markedet udvikler sig, eller yderligere regulatoriske vejledninger bliver tilgængelige.

Screeningen af et benchmarkindeks i forhold til ESG-kriterierne udføres generelt kun af indeksudbyderen ved opgørelse af indekset. Selskaber, som tidligere har opfyldt benchmarkindeksets screeningkriterier og derfor er optaget i benchmarkindekset, kan uventet eller pludseligt påvirkes af en hændelse, der indebærer en alvorlig kontrovers, og som negativt kan påvirke aktiekursen og dermed fondens resultat. Hvis disse selskaber allerede indgår i benchmarkindekset, fortsætter de i benchmarkindekset og er derfor fortsat i fondens besiddelse frem til næste planlagte opgørelse (eller periodiske gennemgang), hvor det pågældende selskab fjernes fra benchmarkindekset, og det (efter investeringsforvalterens opfattelse) er muligt og praktisk at sælge positionen. En fond, som følger et sådant benchmarkindeks, kan derfor ophøre med at opfylde ESG-kriterierne på et tidspunkt mellem to indeksopgørelser (eller indeksets periodiske gennemgang), indtil benchmarkindekset atter opgøres for at opfylde indekskriterierne, og på det tidspunkt opgøres fonden også afstemt efter benchmarkindekset. Tilsvarende indeksmetoder med en forpligtelse om at investere en vis procentandel i bæredygtige investeringer kan også mellem opgørelser falde under det niveau, men de føres tilbage på niveau på opgørelsestidspunktet (eller så hurtigt det er praktisk muligt derefter).

Begrænsninger mht. data

ESG-datasæt ændres og forbedres løbende i takt med, at ændringerne i oplysningsstandarder, regulatoriske rammer og branchens praksis udvikler sig. BlackRock samarbejder løbende med en lang række markedsdeltagere om at forbedre datakvaliteten.

Selvom hver ESG-parameter kan indebære individuelle begrænsninger, kan databegrænsninger generelt anses for at omfatte, men ikke være begrænset til:
• Manglende tilgængelighed af visse ESG-parametre på grund af forskellige indberetnings- og oplysningsstandarder, som påvirker udstedere, geografiske forhold eller sektorer.
• Nye regulatoriske indberetningsstandarder for selskaber vedrørende bæredygtighed, hvor disse medfører ændringer i det omfang, i hvilket selskaber selv kan rapportere i forhold til regulatoriske kriterier, og derfor kan niveauet for parameterdækning i visse tilfælde være lav.
• Inkonsekvent brug af og niveau for indberettede ESG-data kontra ESG-dataestimater på tværs af forskellige dataleverandører, udarbejdet på forskellige tidspunkter, hvilket begrænser sammenligningsmulighederne.
• Dataestimater kan af natur afvige fra realiserede tal som følge af antagelser eller forudsætninger, som anvendes af dataleverandører.
• Udstederes forskellige synspunkter eller vurderinger som følge af deres forskellige metoder eller brug af subjektive kriterier. • Selskabernes ESG-indberetning og -oplysninger udarbejdes hovedsageligt en gang om året og er meget tidskrævende, således at disse data udarbejdes over længere tid i forhold til regnskabsdata. Der kan desuden være tale om inkonsekvente opdateringstidspunkter for data blandt de forskellige dataleverandører, som anvender disse data i deres datasæt.
• Dækning og anvendelighed af data på tværs af aktivklasser og indikatorer kan variere.
• Fremadrettede data, såsom klimarelaterede mål, kan i væsentlig grad variere fra historiske og aktuelle punkter i tidsparametrene.

Yderligere oplysninger om, hvordan parametre der fremlægges sammen med bæredygtighedsindikatorer, beregnes, fremgår af fondens årsrapport.

Bæredygtige investeringer og miljømæssige og sociale kriterier

Bæredygtig investering og forståelse af bæredygtighed udvikler sig sammen med datamiljøet. Industrideltagere og indeksudbydere udfordres med at identificere et enkelt parameter eller en række standardparametre med henblik på fuldstændigt overblik over et selskab eller en investering. BlackRock har derfor indført rammer til at identificere bæredygtige investeringer og tager hensyn til de regulatoriske krav og indeksudbydernes metoder.

BlackRock udnytter eksterne indeksudbyderes metoder og data i vurderingen af, om investeringer medfører væsentlig skade, og om de har god ledelsespraksis. Der kan være omstændigheder, hvor data er utilgængelige, ufuldstændige eller unøjagtige. Selvom der gøres en rimelig indsats, er information ikke altid tilgængelig, og i det tilfælde skal indeksudbyderen foretage en vurdering på grundlag af sin viden om investeringen eller sektoren. I visse tilfælde kan data afspejle den handling, som udstedere har foretaget, men først efterfølgende, og dermed afspejles alle potentielle tilfælde af en betydelig skade ikke.

BlackRock udfører en grundig due diligence af indeksudbyderens bæredygtige investeringsmetoder for at sikre, at de stemmer overens med BlackRocks syn på bæredygtige investeringer.

J. Due diligence

Investeringsforvalteren gennemfører due diligence på indeksproducenterne og samarbejder løbende med dem vedrørende indeksmetoderne, herunder deres vurdering af kriterierne for god ledelsespraksis, som fastsat i disclosureforordningen, som omfatter solide ledelsesstrukturer, arbejdstagerforhold, aflønning af personale og overholdelse af skatteregler i de investeringsmodtagende selskaber.

K. Politikker for aktivt ejerskab

Fonden

Fonden anvender ikke aktivt ejerskab som et middel til at overholde sine bindende forpligtelser til miljømæssige eller sociale karakteristika eller bæredygtige investeringsmål. Investeringsforvalteren er ikke i direkte kontakt med selskaberne/udstederne i indekset, men samarbejder direkte med indeksudbyderne og dataleveradørerne om at sikre bedre analyser og stabilitet i ESG-parametre.

Generelt

Samarbejde med selskaber, hvor vi investerer vores kunders aktiver, opstår på forskellige niveauer i BlackRock.

For så vidt aktivt ejerskab specifikt identificeres af et bestemt porteføljeforvaltningsteam som et af midlerne til, at teamet søger at påvise en forpligtelse i forhold til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige spørgsmål i forbindelse med Disclosure-forordningen, da beskrives metoderne til og måderne på at tilpasse effektiviteten af denne politik om aktivt ejerskab i det tilfælde, at teamet ikke opnår den ønskede indvirkning (udtrykkes normalt som en reduktion i den specifikke vigtigste negative indvirkning) i afdelingsspecifikke oplysninger i prospektet og på webstedet.

Hvor investeringsteams vælger at søge kontakt, kan denne kontakt antage en lang række former, men i bund og grund vil porteføljestyringsteamet søge at føre en løbende og fortsat dialog med ledende medarbejdere eller bestyrelsesmedlemmer i engagerede investeringsmodtagende selskaber for at fremme en sund ledelseskultur og bæredygtig forretningspraksis rettet mod de identificerede ESG-karakteristika og vigtige negative indikatorer, samt for at få en forståelse af effektiviteten af selskabets håndtering af og overblik over aktiviteter, der er beregnet til at håndtere de identificerede ESG-problematikker. Kontakten giver også porteføljestyringsteamet mulighed for at komme med feedback om selskabets praksisser og offentliggørelser.

Hvis et relevant porteføljeforvaltningsteam har betænkeligheder ved et selskabs tilgang til identificerede ESG-karakteristika og/eller vigtigste negative indikatorer, kan det vælge at redegøre for sine forventninger til selskabets bestyrelse eller ledelse og gennem afstemning på generalforsamlinger signalere, at det har udestående betænkeligheder, generelt ved at stemme mod genvalg af bestyrelsesmedlemmer, som det ser som ansvarlige for forbedringer i de identificerede ESG-karakteristika eller vigtigste negative indikatorer.

Uafhængigt af aktiviteterne i et givet porteføljestyringsteam har BlackRock på højeste niveau som led i sin forvaltningsstrategi besluttet, at det er i kundernes bedste interesse på lang sigt at fremme sund ledelse som en informeret og engageret aktionær. I BlackRock ligger dette ansvar hos BlackRock Investment Stewardship (BIS). Hovedsagelig via BIS-teamets arbejde opfylder BlackRock kravene i direktivet om aktionærrettigheder ("SRD II”) vedrørende aktivt ejerskab i forhold til offentlige selskaber og andre parter i investeringsøkosystemet. En kopi af BlackRock’s SRD II politik for aktivt ejerskab findes på https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-shareholder-rights-directiveii-engagement-policy-2022.pdf.

BlackRock’s strategi for investeringsforvaltning beskrives i BIS Global Principles og retningslinjer for afstemninger på markedsniveau. BIS Global Principles fastlægger vores forvaltningsfilosofi og vores syn på selskabsledelse og bæredygtige forretningspraksisser, der støtter selskabers værdiskabelse på lang sigt. Vi anerkender, at accepterede standarder og normer for selskabsledelse afviger mellem markeder, men vi er af den opfattelse, at der er visse grundlæggende elementer af selskabsledelse, der er alment gældende globalt for et selskabs evne til at skabe langsigtet værdi. Vores markedsspecifikke afstemningsretningslinjer indeholder oplysninger om, hvordan BIS gennemfører Global Principles – under hensyntagen til lokale markedsstandarder og -normer – og danner afsæt for vores afstemningsbeslutninger i relation til specifikke afstemningspunkter til aktionærmøder. BlackRock’s generelle strategi for investeringsforvaltning og aktivt ejerskab findes på: https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive og https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship

BIS kan under varetagelse af sin forpligtelse fokusere på særlige ESG-temaer, som beskrives i BlackRock’s afstemningsprioriteter på https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-stewardship-priorities-final.pdf

I. Opnåelse af det bæredygtige investeringsmål

Denne fond tilstræber at opnå det bæredygtige investeringsmål ved at følge resultaterne af dens benchmarkindeks, Bloomberg MSCI Global Green Bond Index, som søger at udvælge obligationer, der klassificeres som grønne obligationer og anvender de yderligere ESG-udelukkelseskriterier i overensstemmelse med dens metode.

Ved hver indeks-rebalancering søger benchmark-indekset at udvælge obligationer, som klassificeres som grønne obligationer og anvender yderligere ESG-udelukkelseskriterier i overensstemmelse med dets metode.

Ved hver indeks-rebalancering (eller så snart det er rimeligt og praktisk muligt) rebalanceres fondens portefølje ifølge benchmark-indekset.

Som et resultat af anvendelsen af benchmarkindeksets ESG-udvælgelseskriterier forventes fondens portefølje at blive reduceret sammenlignet med Bloomberg Global Aggregate Bond Index, et bredt markedsindeks bestående af fastforrentede værdipapirer.

Yderligere oplysninger om benchmarkindekset findes ved at kopiere og indsætte følgende link i din webbrowser: https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 30.dec.2022 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 30.dec.2022 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 30.dec.2022 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 30.dec.2022 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 30.dec.2022 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 30.dec.2022 0,00%
MSCI - Tobak pr. 30.dec.2022 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 30.dec.2022 68,52%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 30.dec.2022 31,48%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,07% for dampkul og 0,00% for oliesand.

Af hensyn til overensstemmelse med MSCI-fondsvurderingen, er parametrene rapporteret ud fra MSCI data. Denne fond forvaltes med data fra Sustainalytics.


Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har givet en bronzemedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonden er blevet udmærket med medaljer.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.dec.2022
Navn Vægtning (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 3,07
UK CONV GILT 0.875 07/31/2033 1,58
EUROPEAN UNION RegS 0.4 02/04/2037 1,52
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.5 01/15/2040 1,32
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 06/25/2044 1,16
Navn Vægtning (%)
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.25 04/22/2033 1,10
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2030 0,97
ITALY (REPUBLIC OF) 1.5 04/30/2045 0,93
ITALY (REPUBLIC OF) 4 04/30/2035 0,92
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2031 0,89
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class D Hedged CHF Ingen 8,87 0,14 1,55 02.feb.2023 10,38 8,38 IE00BD8QG026 -
Class Flexible Acc Hedged CHF - 10,55 0,16 1,55 02.feb.2023 10,60 9,96 IE000ZJMM9R3 -
Class Flexible Acc Hedged NZD - 9,89 0,15 1,57 02.feb.2023 10,41 9,25 IE0006QDMN34 -
Class D Hedged EUR Ingen 9,33 0,14 1,56 02.feb.2023 10,84 8,77 IE00BD0DT578 -
Class D Acc JPY Hedged JPY - 870,19 1,51 0,17 09.maj2022 1.000,00 868,68 IE000YP3OC13 -
Class D Hedged CHF Årlig 8,39 0,13 1,55 02.feb.2023 9,92 7,92 IE00BD8QG133 -
Class Flexible Hedged EUR Ingen 9,37 0,14 1,56 02.feb.2023 10,87 8,81 IE00BD0DT685 -
Class D Hedged USD Ingen 10,08 0,16 1,60 02.feb.2023 11,41 9,39 IE00BD8QG463 -
Class D Hedged GBP - 9,60 0,15 1,58 02.feb.2023 11,02 8,99 IE00BD5GZQ41 -
Class D Dist GBP - 8,30 0,13 1,59 02.feb.2023 9,64 7,77 IE00BMTMD893 -
Class Flex Dist EUR - 9,20 0,14 1,53 02.feb.2023 10,70 8,87 IE00BDFSQF67 -
Class D Acc EUR - 9,42 0,14 1,53 02.feb.2023 10,20 9,08 IE000RIFQ564 -
Class Institutional Hedged EUR Ingen 9,27 0,14 1,56 02.feb.2023 10,76 8,72 IE00BD0DT792 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Auste Vysniauskaite
Auste Vysniauskaite
David Antonelli
David Antonelli

Dokumenter

Dokumenter