Obligationer

BlackRock Defensive Yield ESG Screened Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 5 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Samlet afkast (%) -1,2 4,0 0,6 0,6 -6,6
Sammenligningsbenchmark 1 (%) -0,3 -0,3 -0,4 -0,5 -0,3
  1y 3y 5y 10y Opret.
-6,56 -1,85 -0,56 - -0,34
Sammenligningsbenchmark 1 (%)

pr. 31.dec.2022

-0,32 -0,42 -0,39 - -0,38
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-6,56 -0,32 1,88 0,72 -6,56 -5,44 -2,79 - -1,88
Sammenligningsbenchmark 1 (%)

pr. 31.dec.2022

-0,32 0,14 0,21 -0,01 -0,32 -1,26 -1,92 - -2,12
  From
31-dec.-2017
To
31-dec.-2018
From
31-dec.-2018
To
31-dec.-2019
From
31-dec.-2019
To
31-dec.-2020
From
31-dec.-2020
To
31-dec.-2021
From
31-dec.-2021
To
31-dec.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 31.dec.2022

-1,17 4,02 0,60 0,59 -6,56
Sammenligningsbenchmark 1 (%)

pr. 31.dec.2022

-0,33 -0,34 -0,39 -0,55 -0,32

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 31.jan.2023 EUR 85.247.078
Oprettelsesdato 25.maj2017
Fondens oprettelse 25.maj2017
Serie Valuta EUR
Basisvaluta EUR
Aktivklasse Obligationer
Sammenligningsbenchmark 1 3 Month Euribor Index
SFDR-klassificering Artikel 8
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Løbende gebyr 0,19%
Omkostningsgrad 0,24%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 10.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-kategori EUR Corporate Bond - Short Term
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker BRDYFZA
ISIN IE00BF0BZ791
SEDOL BF0BZ79

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 30.dec.2022 384
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.dec.2022 5,01%
3 år Beta pr. 31.dec.2022 4,849
Afkast indtil forfaldsdagen pr. 30.dec.2022 4,85%
Ændret varighed pr. 30.dec.2022 2,13
Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 30.dec.2022 5,01%
Effektiv løbetid pr. 30.dec.2022 1,60
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 30.dec.2022 2,40
WAL indtil dårligst pr. 30.dec.2022 2,40

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Ved hjælp af bæredygtighedskarakteristika kan investorerne anvende en række specifikke, utraditionelle metrikker. Sammen med andre parametre og oplysninger kan investorerne vurdere fonde på grundlag af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige karakteristika. Bæredygtighedskarakteristika giver ingen information om nuværende eller fremtidige resultater og afspejler ikke fondens potentielle risiko- og afkastprofil. De udarbejdes alene med henblik på gennemsigtighed og orientering. Bæredygtighedskarakteristika skal ikke betragtes for sig selv eller isoleret men indgår som en type af information, som investorerne kan inddrage i deres fondsvurdering.


Disse metrikker afspejler ikke, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer integreres i fonden. Medmindre andet fremgår af fondens dokumentation og indgår i fondens investeringsmål, ændrer metrikkerne ikke fondens investeringsmål og begrænser ikke investeringsuniverset, og der er intet, som peger på, at en ESG- eller effektbaseret investeringsstrategi eller ekskluderende screening anvendes af fonden. For yderligere information om fondens investeringsstrategi henvises til fondens prospekt.


Gennemgå de MSCI-metoder, der er relevante for bæredygtighedskarakteristika via nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 21.nov.2022 AAA
MSCI ESG % Dækning pr. 21.nov.2022 86,57
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 21.nov.2022 8,65
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 21.nov.2022 88,89
Fund Lipper Global Classification pr. 21.nov.2022 Bond Global EUR
Fonde i Peer Group pr. 21.nov.2022 594
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 21.nov.2022 117,06
MSCI vægtet gennemsnitligt kulstofintensitet som %-dækning pr. 21.nov.2022 85,74
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 21.nov.2022, ud fra investeringer per 31.jul.2022. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Dette kapitel indeholder bæredygtighedsrelaterede oplysninger om fonden ifølge artikel 10 i Disclosure-forordningen.

A. Sammenfatning

Afdelingen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men den har ikke bæredygtig investering som sit mål. Afdelingen forpligter sig ikke til at besidde bæredygtige investeringer, dog kan disse indgå i porteføljen. Afdelingen søger at: (i) Anvender BlackRock EMEA Baseline Screens og andre udelukkelsesscreeninger.

For at nå sit investeringsmål påtænker afdelingen at investere mindst 40 % af sin indre værdi i fastforrentede værdipapirer, som på købstidspunkter er investment grade (eller som investeringsforvalteren skønner har en tilsvarende rating). Afdelingen kan ligeledes investere op til 35 % af sin indre værdi i fastforrentede værdipapirer, som på købstidspunktet er sub-investment grade (eller som investeringsforvalteren skønner har en tilsvarende rating), eller som ikke er vurderet: De bindende elementer af investeringsstrategien er følgende: (1) Anvender BlackRock EMEA Baseline Screens og andre udelukkelsesscreeninger. Afdelingen tager hensyn til de vigtigste negative indvirkninger (PAI) på bæredygtighedsfaktorer gennem anvendelse af BlackRock EMEA Baseline Screens.

Mindst 80 % af afdelingens samlede aktiver vil blive placeret i investeringer, der er tilpasset de miljømæssige og/eller sociale karakteristika. Afdelingen kan placere op til 20 % af de samlede aktiver i andre investeringer. Afdelingen forpligter sig aktuelt ikke til at placere mere end 0 % af aktiverne i bæredygtige investeringer med et miljømæssigt sigte, der er i overensstemmelse med EU's klassificeringssystem, dog kan disse investeringer indgå i porteføljen.  

BlackRock har udviklet en højt automatiseret compliance-proces, der bidrager til at sikre, at afdelingen administreres i overensstemmelse med de angivne retningslinjer og gældende lovkrav. Det omfatter overvågning af miljømæssige eller sociale karakteristika for afdelingen ifølge den relevante metode. BlackRock anvender en række metoder til at måle, hvordan de sociale eller miljømæssige karakteristika, som fremmes af afdelingen, bliver opfyldt.

BlackRocks porteføljeforvaltere har adgang til analyser, data, systemer og analytiske funktioner med henblik på at integrere ESG-indsigt i investeringsprocessen. ESG-datasæt fremskaffes fra eksterne tredjepartsdataleverandører, inklusive fra, men ikke begrænset til, MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P og Clarity AI. BlackRock anvender en omfattende due diligence-proces for at evaluere leverandørtilbud med meget målrettede gennemgange af metoden og dækningsvurdering baseret på produktets strategi for bæredygtige investeringer. Data og herunder ESG-data, som modtages via vores nuværende grænseflader, og som behandles og kontrolleres for kvalitet og fuldstændighed for at sikre, at data er af høj kvalitet, før de anvendes videre i BlackRocks systemer og applikationer såsom Aladdin. BlackRock tilstræber at registrere så mange indberettede og godkendte data fra selskaber via tredjepartsdataleverandører, som det er praktisk muligt. Dog udvikler branchens standarder sig løbende med hensyn til oplysningsrammer, navnlig hvad angår fremadskuende indikatorer. Vi gør derfor i visse tilfælde brug af skøn eller referenceforanstaltninger fra dataleverandører til at dække vores brede investeringsunivers af udstedere.

BlackRock overvåger løbende udviklingen i EU’s fortsatte implementering af rammerne for bæredygtig investering og investeringsmetoderne med henblik på tilpasning til de regulatoriske miljømæssige ændringer. ESG-datasæt ændres og forbedres løbende i takt med, at ændringerne i oplysningsstandarder, regulatoriske rammer og branchens praksis udvikler sig. BlackRock samarbejder løbende med en lang række markedsdeltagere om at forbedre datakvaliteten. Bæredygtig investering og forståelse af bæredygtighed udvikler sig sammen med datamiljøet. Industrideltagere står over for udfordringer i identificeringen af et enkelt parameter eller en række standardparametre med henblik på at opnå et samlet overblik over et selskab eller en investering. BlackRock har derfor indført rammer til at identificere bæredygtige investeringer.

BlackRock anvender en høj standard for sin due diligence i udvælgelsen og den løbende overvågninger af de investeringer, som afdelingen fortager, med henblik på at opfylde afdelingens investerings-, likviditets- og risikoretningslinjer samt bæredygtighedsrisiko og ESG-kriterier samt den generelle resultatudvikling.

Samarbejde med selskaber, hvor vi investerer vores kunders aktiver, opstår på forskellige niveauer i BlackRock. Hvor investeringsteams vælger at søge kontakt, kan denne kontakt antage en lang række former, men i bund og grund vil porteføljestyringsteamet søge at føre en løbende og fortsat dialog med ledende medarbejdere eller bestyrelsesmedlemmer i engagerede investeringsmodtagende selskaber for at fremme en sund ledelseskultur og bæredygtig forretningspraksis rettet mod de identificerede ESG-karakteristika og vigtige negative indikatorer, samt for at få en forståelse af effektiviteten af selskabets håndtering af og overblik over aktiviteter, der er beregnet til at håndtere de identificerede ESG-problematikker. Kontakten giver også porteføljestyringsteamet mulighed for at komme med feedback om selskabets praksisser og offentliggørelser.

Der er ikke noget specifikt indeks, der er beregnet som referencebenchmark for at bestemme, om afdelingen er i overensstemmelse med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, som den fremmer.

B. Intet bæredygtigt investeringsmål

Dette finansielle produkt fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtig investering som mål.

Afdelingen forpligter sig ikke til at investere i bæredygtige investeringer, dog kan disse indgå i porteføljen. Der henvises til afsnit 'D - Investeringsstrategi' som beskriver, hvordan afdelingen medtager PAI på bæredygtighedsfaktorer.

C. Det finansielle produkts miljømæssige eller sociale karakteristika

Afdelingen anvender BlackRock EMEA Baseline Screens. Dette sæt af screeninger undgår eksponeringer, der har negative miljømæssige resultater, ved at udelukke direkte investeringer i udstedere, der er væsentligt involverede i udvinding af termisk kul og tjæresand, samt strømproduktion baseret på termisk kul. Negative sociale resultater undgås ligeledes ved at udelukke direkte investeringer i udstedere, der beskæftiger sig med kontroversielle våben og atomvåben, og væsentlig involvering i produktion og distribution af civile skydevåben og tobak. Afdelingen udelukker ligeledes udstedere, der findes ikke at have overholdt FN's 10 "Global Compact"-principper, som omfatter menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøet, samt bekæmpelse af korruption.

Investeringsforvalteren vil søge at begrænse og/eller udelukke investering i udstedere, der har en ESG-vurdering på CCC eller derunder i henhold til MSCI.

Afdelingen anvender ikke et referencebenchmark med henblik på at opnå de ESG-karakteristika, som den fremmer.

D. Investeringsstrategi

For at nå sit investeringsmål påtænker afdelingen at investere mindst 40 % af sin indre værdi i fastforrentede værdipapirer, som på købstidspunkter er investment grade (eller som investeringsforvalteren skønner har en tilsvarende rating). Afdelingen kan ligeledes investere op til 35 % af sin indre værdi i fastforrentede værdipapirer, som på købstidspunktet er sub-investment grade (eller som investeringsforvalteren skønner har en tilsvarende rating), eller som ikke er vurderet:

Afdelingen vil anvende BlackRock EMEA Baseline Screens, og investeringsforvalteren kan også gennemgå det deraf følgende univers for at fjerne udstedere med de laveste ESG-scorer. For at udføre denne analyse kan investeringsforvalteren gøre brug af data leveret af eksterne leverandører af ESG-data, ejendomsretligt beskyttede modeller og lokale oplysninger, og kan gennemføre besøg på stedet. Fonden vil inden for en rimelig tidsfrist frasælge eksisterende beholdninger, der på investeringstidspunktet levede op til kravene i ESG-politikken, men som efterfølgende ikke var kvalificerede under ESG-politikken.

Afdelingen vil benytte en defensiv kreditscreeningsstrategi, der har til formål at bevare kapitalen og minimere produktets eksponering for fastforrentede værdipapirer, som investeringsforvalteren anser for at være mere modtagelige for en uforholdsmæssig stor prisforringelse. Kvantitative screeningsteknikker og investeringsforvalterens analyse anvendes til at overvåge kreditudstedere. Kreditscreeningsstrategien indplacerer udstedere baseret på faktorer som underordnede økonomiske forhold, værdiansættelse og markedsstemning. Investeringsforvalteren vil ved udvælgelsen af afdelingens investeringer benytte denne etablerede forvaltningsteknik og vil søge at sikre investorer diversificeret eksponering. Selv om afdelingen tilstræber at generere indkomst, samtidig med at kapitalen bevares i overensstemmelse med dens investeringsmål, er der ikke nogen garanti for, at dette vil blive opnået.

De bindende elementer af investeringsstrategien er følgende:
1. Anvender BlackRock EMEA Baseline Screens og andre udelukkelsesscreeninger.

Hensyntagen til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer

Afdelingen tager hensyn til de vigtigste negative indvirkninger (PAI) på bæredygtighedsfaktorer gennem anvendelse af BlackRock EMEA Baseline Screens.

Afdelingen tager hensyn til følgende vigtige negative indvirkninger (PAI):
• Eksponering for selskaber, der er aktive i sektoren for fossile brændstoffer
• Overtrædelser af FN's Global Compact-principper og Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udviklings (OECD's) retningslinjer for multinationale virksomheder
• Eksponeringer mod kontroversielle våben (personelminer, klyngebomber, kemiske våben og biologiske våben)

Politik for god ledelsespraksis

BlackRock vurderer god ledelsespraksis i de investeringsmodtagende selskaber ved at kombinere egen viden og investeringsforvalterens vurdering af aktionærernes aktive ejerskab, med data fra eksterne leverandører af ESG-undersøgelser. BlackRock anvender data fra eksterne leverandører af ESG-undersøgelser for i første omgang at identificere udstedere, der ikke synes at have en tilfredsstillende ledelsespraksis i forhold til centrale resultatindikatorer (KPI'er) for strukturer for god selskabsledelse, arbejdstagerrelationer, personalelønninger samt overholdelse af skattereglerne.

Såfremt det konstateres, at udstedere potentielt har problemer i forhold til god ledelsespraksis, undersøges udstederne for at sikre, at investeringsforvalteren, såfremt denne er enig i den eksterne evaluering, finder det godtgjort, at udstederen enten har truffet afhjælpningsforanstaltninger eller vil træffe afhjælpningsforanstaltninger inden for en rimelig tidsfrist baseret på investeringsforvalterens direkte samarbejde med udstederen. Investeringsforvalteren kan også beslutte at reducere eksponeringen for disse udstedere.

E. Andel af investeringerne

Mindst 80 % af afdelingens samlede aktiver vil blive placeret i investeringer, der er tilpasset de miljømæssige og/eller sociale karakteristika.

Afdelingen kan placere op til 20 % af de samlede aktiver i andre investeringer.

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter til investeringsformål og med henblik på effektiv porteføljeforvaltning. For afledte finansielle instrumenters vedkommende vil enhver ESG-vurdering eller -analyse, jf. ovenfor, kun finde anvendelse på den underliggende investering.

Afdelingen forpligter sig aktuelt ikke til at placere mere end 0 % af aktiverne i bæredygtige investeringer med et miljømæssigt sigte, der er i overensstemmelse med EU's klassificeringssystem, dog kan disse investeringer indgå i porteføljen.  

Afdelingen forpligter sig ikke til at foretage investeringer i omstillingsaktiviteter og mulighedsskabende aktiviteter, dog kan disse investeringer indgå i porteføljen.  

Afdelingen forpligter sig ikke til at besidde bæredygtige investeringer, dog kan disse indgå i porteføljen.

Andre beholdninger er begrænset til 20 % og kan omfatte afledte finansielle instrumenter, kontanter og let realisable papirer samt aktier eller andele i kollektive investeringsordninger og fastforrentede omsættelige værdipapirer (også kaldet gældsinstrumenter) udstedt af regeringer og organer i hele verden, samt værdipapirer uden ESG-vurderings.

Disse investeringer kan anvendes i forbindelse med afdelingens likviditetsstyring og/eller afdækning til opfyldelse af afdelingens (ikke-ESG-relaterede) investeringsmål.

Ingen andre beholdninger overvejes i forhold til miljømæssige eller sociale minimumsgarantier.

F. Overvågning af miljømæssige eller sociale karakteristika

BlackRock har udviklet en højt automatiseret overholdelsesproces, der bidrager til at sikre, at fonden administreres i overensstemmelse med de angivne retningslinjer og gældende lovkrav. Dette omfatter overvågning af fondens miljømæssige eller sociale karakteristika ifølge den relevante metode som beskrevet i "Afsnit G – Metoder".

Porteføljeforvaltere har det primære ansvar for at opfylde de kontraktmæssige vilkår i henhold til prospektet og øvrige gældende dokumenter for fonden og understøttes af Aladdin, som er BlackRocks portefølje- og risikostyringssoftware.

Portfolio Compliance Group ("PCG"), som indgår i BlackRocks forretningsdrift, er ansvarlig for kodning af de af fondens investeringsbegrænsninger, som kan kodes, i BlackRocks overvågningssystem i Aladdin for overholdelse før og efter handel. Hvis en investeringsbegrænsning ikke kan kodes, oprettes der en manuel proces til at teste retningslinjerne.

Overvågning før og efter handel

Når en handel eller ordre oprettes, gennemgås transaktionen i forhold til fondens investeringsretningslinjer via overholdelsessystemets front-end, i realtid og før gennemførelse. Hvis der konstateres forhold i strid med retningslinjerne, kan den pågældende handel eller ordre ikke ekspederes.

Der udføres desuden overholdelsestests efter handel fra dag til dag på grundlag af dagens slutpositioner, og de rapporteres T+1. Undtagelser til og advarsler om overholdelse identificeres og eskaleres af specifikke investeringsmedarbejdere i samarbejde med de relevante eksperter med henblik på nærmere undersøgelse og valg af en løsning. Identificering og undersøgelse af potentielle handler registreres i et computersystem, som omfatter detaljeret arbejdsproces og revisionsspor. Den relevante, korrigerende handling udføres for at løse undtagelser.

Overvågningen af visse ESG-karakteristika kan muligvis ikke automatiseres på grund af systemets funktioner eller begrænsninger med hensyn til data. Der foretages regelmæssig gennemgang og overvågning af disse ESG-karakteristika for at sikre, at produktet opfylder de tilhørende forpligtelser.

Overtrædelser indberettes i henhold til vores regulatoriske forpligtelse til det relevante forvaltningsselskab, den relevante revisor, depotbank eller det relevante tilsyn.

Hvis BlackRock uddelegerer en del af en fonds forvaltning til en ekstern forvalter, er den eksterne forvalter ansvarlig for at sikre overholdelse af investeringsretningslinjer og -begrænsninger i henhold til den indgåede investeringsforvaltningsaftale, samt hvad der gælder for fondens miljømæssige eller sociale karakteristika. De investeringsbegrænsninger, som gælder for de miljømæssige eller sociale karakteristika, kommunikeres generelt til den eksterne forvalter, og BlackRock kan til enhver tid ændre disse ifølge fondens miljømæssige og sociale karakteristika. Når den eksterne forvalter anvender en passiv strategi, kan den eksterne forvalter desuden overvåge de miljømæssige eller sociale karakteristikas opfyldelse ved at følge et benchmarkindeks, hvor disse karakteristika er integreret i metoden. BlackRock modtager daglige oplysninger om de investerede positioner hos den eksterne forvalter og kontrollerer overholdelse efter handlerne ifølge den ovennævnte overholdelsesproces via systemets back-end. BlackRock fortager desuden regelmæssig due diligence af den eksterne forvalter for at sikre, at de valgte overvågningsrammer fortsat er passende.

G. Metoder

BlackRock har taget følgende metoder i brug for denne afdeling:
1. Afdelingen anvender BlackRock EMEA Baseline Screens. Yderligere oplysninger om BlackRock EMEA Baseline Screens-metoden er tilgængelig på: https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf

H. Datakilder og databehandling

Datakilder

BlackRocks porteføljeforvaltere har adgang til analyser, data, systemer og analytiske funktioner med henblik på at integrere ESG-indsigt i investeringsprocessen. Aladdin er styresystemet, som skaber forbindelse mellem data, brugere og teknologi, der er nødvendig til porteføljeforvaltning i realtid, og det udgør den underliggende motor, der driver BlackRocks ESG-analyse og indberetningsfunktioner. BlackRocks porteføljeforvaltere anvender Aladdin til at træffe investeringsbeslutninger, overvåge porteføljer og tilgå væsentlig ESG-indsigt, som kan anvendes i investeringsprocessen til at vurdere afdelingens ESG-karakteristika.

ESG-datasæt fremskaffes fra eksterne tredjepartsdataleverandører, inklusive fra, men ikke begrænset til, MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P og Clarity AI. Disse datasæt kan indeholde overordnede ESG-scorer, CO2-emissionsdata, parametre for selskabsinvolvering eller kontroverser, og de anvendes i de Aladdin-systemer, som er tilgængelige for porteføljeforvalterne, og anvendes i BlackRocks investeringsstrategier. Disse systemer understøtter den samlede investeringsproces fra analyse til porteføljesammensætning og -modeller samt indberetning.

Foranstaltninger, der er truffet for at sikre datakvaliteten

BlackRock anvender en omfattende due diligence-proces for at evaluere udbydernes produkter med en meget målrettet metodegennemgang og vurdering af dækningen baseret på den produktets bæredygtige investeringsstrategi (og de miljømæssige og sociale karakteristika eller bæredygtige mål). Vores proces omfatter både kvalitativ og kvantitativ analyse for at vurdere dataprodukters egnethed i overensstemmelse med de regulatoriske standarder i relevant omfang.

Vi vurderer ESG-udbydere og -data på fem kerneområder, som gennemgås nedenfor:
1. Indsamling af data: Dette omfatter, men er ikke begrænset til, at vurdere dataleverandørens underliggende datakilder, anvendt teknologi til indsamling af data, processen til at identificere forkerte oplysninger og eventuel brug af maskinlæring eller metoder med menneskeledet ("human") dataindsamling. Vi vil desuden vurdere planlagte forbedringer.
2.Datadækning: Vores vurdering omfatter, men er ikke begrænset til, det omfang, i hvilket en datapakke indebærer dækning på tværs af vores investeringsunivers af udstedere og aktivklasser. Dette indebærer en vurdering af behandlingen af moderselskaber og deres datterselskaber samt brug af dataestimater eller indberettede data.
3. Metode: Vores vurdering omfatter, men er ikke begrænset til, en vurdering af eksterne leverandørers anvendte metoder samt en vurdering af indsamlings- og beregningstilgange, tilpasning til industri- eller regulatoriske standarder eller rammer, væsentlige grænseværdier og deres tilgang til datamangel.
4. Verifikation af data: Vores vurdering omfatter, men er ikke begrænset til, eksterne leverandørers tilgang til verifikation af indsamlede data, kvalitetssikringsprocesser samt deres engagement med udstedere.
5. Driftsaktiviteter: Vi vurderer en række aspekter af dataleverandørernes driftsaktiviteter, og disse omfatter, men er ikke begrænset til, deres politikker og procedurer (herunder en vurdering af eventuelle interessekonflikter), antallet af og erfaringen hos dataanalytikere, uddannelses-/kursusordninger og brug af eksterne leverandører.

Desuden deltager BlackRock aktivt i relevante samråd med leverandører vedrørende forslag til metodeændringer, for så vidt det vedrører de tredjepartsleverandørernes datasæt eller indeksmetoder, og BlackRock deler diskuteret feedback og anbefalinger med dataleverandørens tekniske teams. BlackRock har ofte et løbende engagement med ESG-dataleverandører og indeksudbydere med henblik på at holde sig ajour med brancheudviklingen.

Hvordan data behandles

BlackRocks interne processer fokuserer på at levere standardiserede og ensartede data af høj kvalitet, som kan anvendes af investeringseksperter og til gennemsigtigheds- og indberetningsformål. Data og herunder ESG-data, som modtages via vores nuværende grænseflader, og som behandles og kontrolleres for kvalitet og fuldstændighed for at sikre, at data er af høj kvalitet, før de anvendes videre i BlackRocks systemer og applikationer såsom Aladdin. Med BlackRocks integrerede teknologi kan vi kompilere data om udstedere og investeringer på tværs af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige parametre og en række forskellige dataleverandører, som kan deles med investeringsteams og support- og kontrolfunktioner såsom risikostyring.

Brug af dataestimater

BlackRock tilstræber at registrere så mange indberettede og godkendte data fra selskaber via tredjepartsdataleverandører, som det er praktisk muligt. Dog udvikler branchens standarder sig løbende med hensyn til oplysningsrammer, navnlig hvad angår fremadskuende indikatorer. Vi gør derfor i visse tilfælde brug af skøn eller referenceforanstaltninger fra dataleverandører til at dække vores brede investeringsunivers af udstedere. På grund af aktuelle udfordringer i datalandskabet, samtidig med at BlackRock anvender en væsentlig mængde dataestimater på tværs af vores investeringsunivers, der kan være af varierende omfang fra datasæt til datasæt, tilstræber vi at sikre, at brugen af estimater sker i overensstemmelse med regulatoriske vejledninger, og at vi har den nødvendige dokumentation og gennemsigtighed fra dataleverandører og deres metoder. BlackRock anerkender vigtigheden af at forbedre datakvaliteten og datadækningen, og vi arbejder løbende med at udvikle tilgængelige datasæt i forhold til vores investeringseksperter og øvrige medarbejdere. For så vidt det kræves ifølge landets lokale bestemmelser, kan afdelingerne oplyse om specifikke datadækningsniveauer

I. Begrænsninger mht. metoder og data

Begrænsninger mht. metoder

Bæredygtig investering er et område i udvikling, både hvad angår branchens forståelse, men også hvad angår de regulatoriske rammer på regionalt og globalt niveau. BlackRock overvåger løbende udviklingen i EU’s fortsatte implementering af rammerne for bæredygtig investering og arbejder på at udvikle investeringsmetoderne med henblik på tilpasning til de regulatoriske og miljømæssige ændringer. Dermed kan BlackRock til enhver tid i fremtiden opdatere nærværende oplysninger og de anvendte metoder og datakilder i takt med, at markedet udvikler sig, eller yderligere regulatoriske vejledninger bliver tilgængelige.

BlackRock anvender FN’s verdensmål og underordnede mål som en liste over miljømæssige og/eller sociale mål. Alle vurderinger foretages i stringens overensstemmelse med den metode, der fremgår af prospektet. Antagelser vedrørende almindelig brug af verdensmålene anses ikke for at indgå i vurderingen. og dette gælder, men er ikke begrænset til, relevante geografiske begrænsninger og de forpligtelser, der kan begrænses i forhold til tidspunkt og omfang, såsom mål, der eventuelt kun gælder for stater.  

Begrænsninger med hensyn til datakilder fremgår nedenfor.

Begrænsninger mht. data

ESG-datasæt ændres og forbedres løbende i takt med, at ændringerne i oplysningsstandarder, regulatoriske rammer og branchens praksis udvikler sig. BlackRock samarbejder løbende med en lang række markedsdeltagere om at forbedre datakvaliteten.

Selvom hver ESG-parameter kan indebære individuelle begrænsninger, kan databegrænsninger generelt anses for at omfatte, men ikke være begrænset til:
• Manglende tilgængelighed af visse ESG-parametre på grund af forskellige indberetnings- og oplysningsstandarder, som påvirker udstedere, geografiske forhold eller sektorer.
• Nye regulatoriske indberetningsstandarder for selskaber vedrørende bæredygtighed, hvor disse medfører ændringer i det omfang, i hvilket selskaber selv kan rapportere i forhold til regulatoriske kriterier, og derfor kan niveauet for parameterdækning i visse tilfælde være lav.
• Inkonsekvent brug af og niveau for indberettede ESG-data kontra ESG-dataestimater på tværs af forskellige dataleverandører, udarbejdet på forskellige tidspunkter, hvilket begrænser sammenligningsmulighederne.
• Dataestimater kan af natur afvige fra realiserede tal som følge af antagelser eller forudsætninger, som anvendes af dataleverandører.
• Udstederes forskellige synspunkter eller vurderinger som følge af deres forskellige metoder eller brug af subjektive kriterier.
• Selskabernes ESG-indberetning og -oplysninger udarbejdes hovedsageligt en gang om året og er meget tidskrævende, således at disse data udarbejdes over længere tid i forhold til regnskabsdata. Der kan desuden være tale om inkonsekvente opdateringstidspunkter for data blandt de forskellige dataudbydere, som anvender disse data i deres datasæt. • Dækning og anvendelighed af data på tværs af aktivklasser og indikatorer kan variere.
• Fremadrettede data, såsom klimarelaterede mål, kan i væsentlig grad variere fra historiske og aktuelle punkter i tidsparametrene.

Yderligere oplysninger om, hvordan parametre der fremlægges sammen med bæredygtighedsindikatorer, beregnes, fremgår af fondens årsrapport.

J. Due diligence

BlackRock anvender en høj due diligence-standard i udvælgelsen og den løbende overvågning af de investeringer, som fonden foretager, for derved at opfylde fondens retningslinjer for investering, likviditet og risiko samt bæredygtighedsrisiko, ESG-kriterier og den generelle resultatudvikling. Porteføljeforvaltere er underlagt kontrol af handler før og efter gennemførelse i investeringsplatformen, hvor fondene fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, integrerer bæredygtighed i investeringsprocessen på en bindende måde eller har et bæredygtigt investeringsmål. Teamet, som fører tilsyn med investeringer, står for due diligence-engagement med porteføljeforvaltere og kontrollerer interne begrænsninger, som kan afspejle krav ifølge fondens prospekt. Porteføljeforvalterne skal desuden opfylde relaterede EMEA-politikker, herunder investeringernes due diligence-politik, som er opdateret og integrerer bæredygtighedsrisiko. Juridisk afdeling og afdeling for overholdelse ("Legal & Compliance") har implementeret rammer for at sikre, at relevante politikker og procedurer tilpasses og følges af alle medarbejdere samt porteføljeforvaltere.

Investeringsrådgiveren integrerer bæredygtighedsrisici i investeringens due diligence-proces for fonden. Fondens porteføljeforvaltere er primært ansvarlige for at vurdere bæredygtighedsrisici. De skal følge tilsynsrammerne i forhold til investeringsrådgiverens og BlackRocks risikostyringsfunktion. RQA udfører desuden uafhængig vurdering af bæredygtighedsrisici og overholdelsesteamet foretager yderligere tilsyn og overvåger de ESG-krav, som er relevante for hver fond, samt investeringsbegrænsningerne for hver fond. RQA fungerer som andet kontrolled i BlackRocks risikostyringsmodel. RQA er ansvarlig for BlackRocks rammer for investerings- og virksomhedsrisiko, hvilket indebærer tilsyn med de bæredygtighedsrelaterede investeringsrisici. I forhold til investeringsrisiko foretager RQA løbende gennemgang sammen med porteføljeforvalterne for at sikre, at investeringsteams er orienterede om relevante bæredygtighedsrisici, og de supplerer dermed første led i overvågningen og tilsynet med bæredygtighedsovervejelser på tværs af vores investeringsplatform. Med RQA følger desuden et team, som fokuserer på bæredygtighedsrisiko, i samarbejde med risikoansvarlige og virksomheder med henblik på en styrkelse af det konstruktive engagement. RQA samarbejder med arbejdsgrupper på tværs af investeringsplatformene og med Aladdin Sustainability Lab for at fremme firmaets bæredygtighedssystem baseret på samråd omkring data på tværs af organisationen, modeller, metoder og analysefunktioner. Desuden gør BlackRock data vedrørende de vigtigste negative indvirkninger tilgængelige for alle porteføljeforvaltere. Bemærk, at den aktuelle datadækning for vigtigste negative indvirkninger varierer afhængigt af marked, aktivklasse og sektor.  Som led i implementeringen af de regulatoriske ESG-krav, inklusive forordningens krav, samarbejder BlackRock tæt med dataleverandører og investeringsteams for at sikre, at korrekt og pålidelig information er genstand for due diligence og så vidt muligt gøres tilgængelig. Yderligere oplysninger fremgår af "Afsnit D – Investeringsstrategi" ovenfor.

K. Politikker for aktivt ejerskab

Afdelingen

Afdelingen anvender ikke engagement til at opfylde de bindende forpligtelser i forhold til miljømæssige eller sociale karakteristika eller bæredygtige investeringsmål.

Generelt

Samarbejde med selskaber, hvor vi investerer vores kunders aktiver, opstår på forskellige niveauer i BlackRock. 

For så vidt aktivt ejerskab specifikt identificeres af et bestemt porteføljeforvaltningsteam som et af midlerne til, at teamet søger at påvise en forpligtelse i forhold til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige spørgsmål i forbindelse med Disclosure-forordningen, da beskrives metoderne til og måderne på at tilpasse effektiviteten af denne politik om aktivt ejerskab i det tilfælde, at teamet ikke opnår den ønskede indvirkning (udtrykkes normalt som en reduktion i den specifikke vigtigste negative indvirkning) i afdelingsspecifikke oplysninger i prospektet og på webstedet. 

Hvor investeringsteams vælger at søge kontakt, kan denne kontakt antage en lang række former, men porteføljeforvaltningsteamet søger grundlæggende at føre en løbende og fortsat dialog med ledende medarbejdere eller bestyrelsesmedlemmer i engagerede selskaber, som der investeres i, for at fremme en solid ledelseskultur og bæredygtig forretningspraksis rettet mod de identificerede ESG-karakteristika og vigtigste negative indikatorer, samt for at forstå effektiviteten af selskabets håndtering af og tilsyn med aktiviteter, der er rettet mod at håndtere de identificerede ESG-problematikker. Desuden giver aktivt ejerskab porteføljeforvalterne mulighed for at bidrage feedback til selskabets praksis og oplysninger.

Hvis et porteføljeforvaltningsteam har bekymringer om et selskabs tilgang til identificerede ESG-karakteristika og/eller vigtige negative indikatorer, kan det vælge at gøre rede for sine forventninger til selskabets bestyrelse eller ledelse og kan gennem afstemning på generalforsamlinger signalere, at det har udestående bekymringer, generelt ved at stemme mod genvalg af bestyrelsesmedlemmer, som det ser som ansvarlige for forbedringer i de identificerede ESG-karakteristika eller vigtige negative indikatorer.

Uafhængigt af aktiviteterne i et givet porteføljestyringsteam har BlackRock på højeste niveau som led i sin forvaltningsstrategi besluttet, at det er i kundernes bedste interesse på lang sigt at fremme sund ledelse som en informeret og engageret aktionær. I BlackRock ligger dette ansvar hos BlackRock Investment Stewardship (BIS). Hovedsagelig via BIS-teamets arbejde opfylder BlackRock kravene i direktivet om aktionærrettigheder ("SRD II”) vedrørende aktivt ejerskab i forhold til offentlige selskaber og andre parter i investeringsøkosystemet.  En kopi af BlackRock’s SRD II politik for aktivt ejerskab findes på https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-shareholder-rights-directiveii-engagement-policy-2022.pdf.

BlackRock’s strategi for investeringsforvaltning beskrives i BIS Global Principles og retningslinjer for afstemninger på markedsniveau. BIS Global Principles fastlægger vores forvaltningsfilosofi og vores syn på selskabsledelse og bæredygtige forretningspraksisser, der støtter selskabers værdiskabelse på lang sigt. Vi anerkender, at accepterede standarder og normer for selskabsledelse afviger mellem markeder, men vi er af den opfattelse, at der er visse grundlæggende elementer af selskabsledelse, der er alment gældende globalt for et selskabs evne til at skabe langsigtet værdi. Vores markedsspecifikke afstemningsretningslinjer indeholder oplysninger om, hvordan BIS gennemfører Global Principles – under hensyntagen til lokale markedsstandarder og -normer – og danner afsæt for vores afstemningsbeslutninger i relation til specifikke afstemningspunkter til aktionærmøder.  BlackRock’s generelle strategi for investeringsforvaltning og aktivt ejerskab findes på: https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive og https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship

BIS kan under varetagelse af sin forpligtelse fokusere på særlige ESG-temaer, som beskrives i BlackRock’s afstemningsprioriteter på https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-stewardship-priorities-final.pdf

L. Angivet referencebenchmark

Fonden har ikke et specifikt indeks angivet som referencebenchmark for at klarlægge, om dette finansielle produkt er tilpasset de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, som den fremmer.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 30.dec.2022 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 30.dec.2022 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 30.dec.2022 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 30.dec.2022 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 30.dec.2022 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 30.dec.2022 0,00%
MSCI - Tobak pr. 30.dec.2022 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 30.dec.2022 79,08%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 30.dec.2022 20,91%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,00% for dampkul og 1,04% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger i investeringsprocessens research- og due diligence-fase. Fondsadministratoren har udviklet interne researchsignaler til at hjælpe med at vurdere udstedende selskaber på anliggender, der vedrører miljø, ledelse og menneskelig kapital. ESG-oplysninger kan indhentes fra både interne og eksterne kilder. Fondsadministratoren forestår regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BlackRock Defensive Yield ESG Screened Fund, Class Z Acc, pr. 31.dec.2022 målt imod 264 EUR Corporate Bond - Short Term fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.dec.2022
Navn Vægtning (%)
FISERV INC 0.375 07/01/2023 0,86
BERRY GLOBAL INC RegS 1 01/15/2025 0,76
DIGITAL EURO FINCO LLC RegS 2.625 04/15/2024 0,71
CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE RegS 0.375 10/17/2023 0,70
PERNOD-RICARD SA RegS 0 10/24/2023 0,70
Navn Vægtning (%)
JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE RegS 3.625 10/01/2026 0,67
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 3.75 05/09/2027 0,62
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS 7.5 08/21/2026 0,60
AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS 2.143 01/25/2024 0,60
UBS AG (LONDON BRANCH) RegS 0.75 04/21/2023 0,60
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class Z Acc EUR Ingen 9,94 0,00 0,03 31.jan.2023 10,43 9,60 IE00BF0BZ791 -
Class D Dist EUR Årlig 8,97 0,00 0,03 31.jan.2023 9,58 8,67 IE00BYQ00B24 -
Class D Acc EUR Ingen 9,91 0,00 0,03 31.jan.2023 10,40 9,57 IE00BF0BZ577 -
Class Flexible Acc EUR Ingen 10,03 0,00 0,03 31.jan.2023 10,50 9,68 IE00BF0BZ916 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Riyadh Ali
Riyadh Ali

Dokumenter

Dokumenter