Obligationer

BGF US Government Mortgage Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Kreditrisiko, renteændringer og/eller misligholdelse fra udsteders side vil have en betydelig indvirkning på afkastet af fastforrentede værdipapirer. Potentielle eller faktiske kreditnedjusteringer kan øge risikoniveauet. Værdipapirer med sikkerhed i aktiver og realkreditbaserede værdipapirer udsættes for de samme risici, som beskrives for fastforrentede værdipapirer. Disse instrumenter kan udsættes for likviditetsrisiko, stort låneomfang og afspejler ikke nødvendigvis værdien af de underliggende aktiver. Denne aktieklasse kan udbetale udbytte eller opkræve kapitalgebyr. Selvom det kan betyde en større udlodning, kan det reducere værdien af din investering og påvirke den langsigtede kapitalvækst. Fonden søger at udelukke selskaber, der beskæftiger sig med aktiviteter, der ikke er forenelige med ESG-kriterierne. Investorer bør derfor foretage en personlig etisk vurdering af Fondens ESG-screening, før de investerer i Fonden. En sådan ESG-screening kan påvirke værdien af Fondens investeringer negativt sammenlignet med en fond uden en sådan screening.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

I det omfang at Fonden anvender værdipapirlån til at reducere omkostningerne, så modtager Fonden 62,5% af den tilhørende indtjening, hvoraf de resterende 37,5% betales til BlackRock som fondslåneagent. Idet deling af indtjening fra værdipapirlån ikke øger driftsomkostningerne for Fonden, medtages det ikke i de løbende gebyrer.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 6 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Samlet afkast (%) 2,1 -0,3 7,0 5,7 -1,3 -12,8
Begrænsningsbenchmark 1 (%) 2,5 1,0 6,7 4,0 -1,2 -11,8
  1y 3y 5y 10y Opret.
-12,80 -3,09 -0,58 - -0,37
Begrænsningsbenchmark 1 (%)

pr. 31.dec.2022

-11,81 -3,23 -0,48 - -0,22
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-12,80 0,28 1,01 -3,45 -12,80 -8,99 -2,87 - -2,37
Begrænsningsbenchmark 1 (%)

pr. 31.dec.2022

-11,81 -0,44 2,14 -3,32 -11,81 -9,39 -2,37 - -1,40
  From
31-dec.-2017
To
31-dec.-2018
From
31-dec.-2018
To
31-dec.-2019
From
31-dec.-2019
To
31-dec.-2020
From
31-dec.-2020
To
31-dec.-2021
From
31-dec.-2021
To
31-dec.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 31.dec.2022

-0,26 7,00 5,69 -1,25 -12,80
Begrænsningsbenchmark 1 (%)

pr. 31.dec.2022

1,01 6,68 4,03 -1,24 -11,81

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 06.feb.2023 USD 89.642.369
Oprettelsesdato 27.jul.2016
Fondens oprettelse 02.aug.1985
Serie Valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivklasse Obligationer
Begrænsningsbenchmark 1 Bloomberg US MBS Index
SFDR-klassificering Artikel 9
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Løbende gebyr 0,47%
Omkostningsgrad 0,40%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering USD 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udlodningsfrekvens Månedligt
Udbyttestatus Distribuerende
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-kategori USD Government Bond
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker BGUGI3U
ISIN LU1456639035
SEDOL BD82K75

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 31.jan.2023 143
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast pr. 31.dec.2022 3,50%
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.dec.2022 5,39%
3 år Beta pr. 31.dec.2022 0,917
Afkast indtil forfaldsdagen pr. 31.jan.2023 4,28%
Ændret varighed pr. 31.jan.2023 6,09
Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 31.jan.2023 4,28%
Effektiv løbetid pr. 31.jan.2023 6,35
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 31.jan.2023 7,91
WAL indtil dårligst pr. 31.jan.2023 7,91

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Dette kapitel indeholder bæredygtighedsrelaterede oplysninger om fonden ifølge artikel 10 i Disclosure-forordningen.

A. Sammenfatning

Fonden investerer i bæredygtige investeringer. BlackRock definerer bæredygtige investeringer som investeringer i udstedere eller værdipapirer, som bidrager til et miljømæssigt eller socialt mål, forudsat at sådanne investeringer ikke er til væsentlig skade for nogen af disse mål, og at de virksomheder, der investeres i, følger god ledelsespraksis. BlackRock baserer sig på relevante bæredygtighedsrammer for at afdække, om investeringen er tilpasset miljømæssige eller sociale mål. Bæredygtige investeringer bør ligeledes opfylde kravene om ikke at gøre væsentlig skade (DNSH), som defineret af gældende love og bestemmelser. BlackRock har udviklet et sæt kriterier med det formål at vurdere, hvorvidt en udsteder eller investering påfører væsentlig skade. BlackRock investerer i bæredygtige investeringer, der bidrager til en lang række miljømæssige og/eller sociale mål, der kan omfatte, men ikke er begrænset til, alternativ og vedvarende energi, energieffektivitet, forebyggelse eller afhjælpning af forurening, genbrug og genanvendelse, sundhed, ernæring, sanitære forhold og FN's mål for bæredygtig udvikling. Fonden anvender (i) BlackRocks EMEA Baseline Screens.

Fonden investerer mindst 80 % af de samlede aktiver i fastforrentede værdipapirer udstedt eller garanteret af den amerikanske regering, dens agenturer eller virksomheder støttet af den amerikanske føderale regering, som har positive sociale og/eller miljømæssige virkninger. Hertil hører certifikater fra Government National Mortgage Association (GNMA) med sikkerhed i fast ejendom og andre værdipapirer udstedt af den amerikanske regering, der repræsenterer ejerinteresser i realkreditpuljer, såsom værdipapirer med sikkerhed i fast ejendom (MBS) udstedt af Fannie Mae og Freddie Mac, og som har karakteristika som havende sociale og/eller miljømæssige virkninger, og som investeringsrådgiveren efter eget skøn har vurderet som væsentlige, herunder (uden begrænsning) boliger i landdistrikter, færdigfabrikerede huse, boligpuljer udstedt af State Housing Finance Authorities og specifikke MBS-puljer med disse virkninger. De bindende elementer af strategien er følgende: (1) Fastholder, at alle fondens investeringer skal være bæredygtige investeringer (bortset fra instrumenter, der anvendes til likviditetsstyrings- og/eller afdækningsformål, og som ikke overstiger 20 % af fondens samlede aktiver), (2) Anvender BlackRock EMEA Baseline Screens, (3) Fastholder, at investeringsstrategien reducerer fondens investeringsunivers med mindst 20 %, og (4) Sikrer, at mere end 90 % af udstederne af de værdipapirer, som fonden investerer i (ekskl. pengemarkedsfonde), skal være ESG-vurderede eller analyseret i forhold til ESG-målene. Fonden tager hensyn til PAI-parametrene gennem BlackRocks DNSH-standard for bæredygtige investeringer.

Alle fondens investeringer vil være bæredygtige investeringer eller instrumenter anvendt til likviditetsstyrings- og/eller afdækningsformål. Investeringer anvendt til likviditetsstyrings- og/eller afdækningsformål udgør ikke over 20 % af fondens samlede aktiver. Mindst 80 % af fondens samlede aktiver vil blive placeret i bæredygtige investeringer, dog forpligter fonden sig ikke til særskilte mindsteinvesteringer i bæredygtige investeringer med et miljømæssigt eller socialt sigte.   Fonden kan placere op til 20 % af sine samlede aktiver i andre investeringer.  Fonden forpligter sig aktuelt ikke til at placere mere end 0 % af sine aktiver i bæredygtige investeringer med et miljømæssigt sigte, der er tilpasset EU's klassificeringssystem, dog kan disse investeringer indgå i porteføljen.  

BlackRock har udviklet en højt automatiseret overholdelsesproces, der bidrager til at sikre, at fonden administreres i overensstemmelse med de angivne retningslinjer og gældende lovkrav. Det omfatter overvågning af fondens miljømæssige eller sociale karakteristika ifølge den relevante metode. BlackRock har en egenudviklet metode til at fastsætte bæredygtige investeringer, og fonden anvender en række øvrige metoder til at måle, hvordan det bæredygtige investeringsmål opfyldes.

BlackRocks porteføljeforvaltere har adgang til analyser, data, systemer og analytiske funktioner med henblik på at integrere ESG-indsigt i investeringsprocessen. ESG-datasæt fremskaffes fra eksterne tredjepartsdataleverandører, inklusive fra, men ikke begrænset til, MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P og Clarity AI. BlackRock anvender en omfattende due diligence-proces for at evaluere leverandørtilbud med meget målrettede gennemgange af metoden og dækningsvurdering baseret på produktets strategi for bæredygtige investeringer. Data og herunder ESG-data, som modtages via vores nuværende interfaces og som behandles og kontrolleres for kvalitet og fuldstændighed for at sikre, at data er af høj kvalitet, før de anvendes downstream i BlackRocks systemer og applikationer såsom Aladdin. BlackRock tilstræber at registrere så mange indberettede og godkendte data fra selskaber via tredjepartsdataleverandører, som det er praktisk muligt. Dog udvikler branchens standarder sig løbende med hensyn til oplysningsrammer, navnlig hvad angår fremadskuende indikatorer. Vi gør derfor i visse tilfælde brug af skøn eller referenceforanstaltninger fra dataleverandører til at dække vores brede investeringsunivers af udstedere.

BlackRock overvåger løbende udviklingen i EU’s fortsatte implementering af rammerne for bæredygtig investering og investeringsmetoderne med henblik på tilpasning til de regulatoriske miljømæssige ændringer. ESG-datasæt ændres og forbedres løbende i takt med, at ændringerne i oplysningsstandarder, regulatoriske rammer og branchens praksis udvikler sig. BlackRock samarbejder løbende med en lang række markedsdeltagere om at forbedre datakvaliteten. Bæredygtig investering og forståelse af bæredygtighed udvikler sig sammen med datamiljøet. Industrideltagere står over for udfordringer i identificeringen af et enkelt parameter eller en række standardparametre med henblik på at opnå et samlet overblik over et selskab eller en investering. BlackRock har derfor indført rammer til at identificere bæredygtige investeringer og tager hensyn til de regulatoriske krav.

BlackRock anvender en høj due diligence-standard i udvælgelsen og den løbende overvågning af de investeringer, som fonden foretager, for derved at opfylde fondens retningslinjer for investering, likviditet og risiko samt bæredygtighedsrisiko, ESG-kriterier og den generelle resultatudvikling.

Samarbejde med selskaber, hvor vi investerer vores kunders aktiver, opstår på forskellige niveauer i BlackRock. Hvor investeringsteams vælger at udnytte aktivt ejerskab, kan dette ske på en række måder, men grundlæggende søger porteføljestyringsteamet at føre en løbende og fortsat dialog med ledende medarbejdere eller bestyrelsesmedlemmer i de selskaber, der investeres i, for at fremme solid ledelseskultur og bæredygtig forretningspraksis rettet mod de identificerede ESG-karakteristika og vigtigste negative indikatorer, samt for at få forståelse for effektiviteten af selskabets håndtering af og overblik over aktiviteter, der er beregnet til at tackle de identificerede ESG-problematikker. Kontakten giver også porteføljestyringsteamet mulighed for at komme med feedback om selskabets praksisser og offentliggørelser.

Der er ikke udpeget et referencebenchmark til at opfylde fondens bæredygtige investeringsmål.

B. Ingen væsentlig skade for det bæredygtige investeringsmål

Bæredygtige investeringer opfylder DNSH-kravene, som defineret af gældende love og bestemmelser. BlackRock har udviklet et sæt kriterier for bæredygtige investeringer med det formål at vurdere, hvorvidt en udsteder eller investering påfører væsentlig skade. Investeringer, der anses for at forårsage væsentlig skade, kvalificeres ikke som bæredygtige investeringer.

Indikatorerne for negative virkninger på bæredygtighedsfaktorer for hver type investering vurderes ved hjælp af BlackRocks egen metode for identifikation af bæredygtige investeringer. BlackRock gør brug af tredjepartsdata og/eller grundlæggende analyse til at kortlægge investeringer, der påvirker bæredygtighedsfaktorer negativt og forårsager væsentlig skade.

Bæredygtige investeringer vurderes for at tage hensyn til alle skadevirkninger og sikre overholdelse af internationale standarder i OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder samt FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder, der er nedfældet i Den Internationale Arbejdsorganisations erklæring om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdet og den internationale lov om menneskerettigheder. Udstedere, der findes at have overtrådt disse konventioner, anses ikke som bæredygtige investeringer.

C. Det finansielle produkts bæredygtige investeringsmål

Fonden investerer mindst 80 % af sine samlede aktiver i fastforrentede omsættelige værdipapirer udstedt eller garanteret af den amerikanske regering, som har positive sociale og/eller miljømæssige virkninger.

Ved "impact-investeringer" forstås investeringer foretaget med det formål at generere positive, målbare sociale og/eller miljømæssige virkninger, samt opnå et finansielt afkast. Investeringsbeslutninger for fonden vil være baseret på analyser, der er agentur- og programspecifikke, med det formål at identificere og vælge de ovenfor nævnte fastforrentede værdipapirer, som efter investeringsrådgiveren har potentialet til at generere attraktive afkast, samtidig med at de har positive sociale og/eller miljømæssige virkninger. Teamet evaluerer eksisterende boligprogrammer og -initiativer med det formål at bestemme omfanget af sociale og/eller miljømæssige virkninger, og på hvilken måde programmerne eller initiativerne har skabt bedre adgang til egen bolig, opsparing til låntagere, støtte til en bedre tilvejebringelse af billige boliger, og/eller reduceret barrierer for ydelse af billige boliglån.

Fonden investerer i bæredygtige investeringer. BlackRock definerer bæredygtige investeringer som investeringer i udstedere eller værdipapirer, som bidrager til et miljømæssigt eller socialt mål, forudsat at sådanne investeringer ikke er til væsentlig skade for nogen af disse mål, og at de virksomheder, der investeres i, følger god ledelsespraksis. BlackRock baserer sig på relevante bæredygtighedsrammer for at afdække, om investeringen er tilpasset miljømæssige eller sociale mål.

BlackRock investerer i bæredygtige investeringer, der bidrager til en lang række miljømæssige og/eller sociale mål, der kan omfatte, men ikke er begrænset til, alternativ og vedvarende energi, energieffektivitet, forebyggelse eller afhjælpning af forurening, genbrug og genanvendelse, sundhed, ernæring, sanitære forhold og FN's mål for bæredygtig udvikling (“miljømæssige og sociale mål”).

En investering vurderes til at bidrage til et miljømæssigt og/eller socialt mål, såfremt:
a) en minimumsandel af udstederens forretningsaktivitet bidrager til et miljømæssigt og/eller socialt mål, eller
b) udstederens forretningspraksis bidrager til et miljømæssigt og/eller socialt mål, eller
c) anvendelsen af afkast vurderes som værende et bidrag til et miljømæssigt og/eller socialt mål, som f.eks. grønne obligationer, sociale obligationer, samt bæredygtige obligationer, eller
d) de fastforrentede værdipapirer er tilpasset et miljømæssigt og/eller socialt mål.

Fonden anvender BlackRock's EMEA Baseline Screens. Dette sæt af screeninger undgår eksponeringer, der har negative miljømæssige resultater, ved at udelukke direkte investeringer i udstedere, der er væsentligt involverede i udvinding af termisk kul og tjæresand, samt strømproduktion baseret på termisk kul. Negative sociale resultater undgås ligeledes ved at udelukke direkte investeringer i udstedere, der beskæftiger sig med kontroversielle våben og atomvåben, og væsentlig involvering i produktion og distribution af civile skydevåben og tobak. Fonden udelukker ligeledes udstedere, der findes ikke at have overholdt FN's 10 "Global Compact"-principper, som omfatter menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøet, samt bekæmpelse af korruption.

Fonden anvender ikke et referencebenchmark med henblik på at opnå de ESG-karakteristika, som den fremmer.

D. Investeringsstrategi

Fonden investerer mindst 80 % af de samlede aktiver i fastforrentede værdipapirer udstedt eller garanteret af den amerikanske regering, dens agenturer eller virksomheder støttet af den amerikanske føderale regering, som har positive sociale og/eller miljømæssige virkninger. Hertil hører certifikater fra Government National Mortgage Association (GNMA) med sikkerhed i fast ejendom og andre værdipapirer udstedt af den amerikanske regering, der repræsenterer ejerinteresser i realkreditpuljer, såsom værdipapirer med sikkerhed i fast ejendom (MBS) udstedt af Fannie Mae og Freddie Mac, og som har karakteristika som havende sociale og/eller miljømæssige virkninger, og som investeringsrådgiveren efter eget skøn har vurderet som væsentlige, herunder (uden begrænsning) boliger i landdistrikter, færdigfabrikerede huse, boligpuljer udstedt af State Housing Finance Authorities og specifikke MBS-puljer med disse virkninger.

Over 90 % af udstederne af de værdipapirer, som fonden investerer i, er ESG-vurderede eller er blevet analyseret i forhold til ESG-målene. Fonden vil anvende BlackRock EMEA Baseline Screens.

De bindende elementer af strategien er følgende:
1. Fastholde, at alle fondens investeringer skal være bæredygtige investeringer (bortset fra instrumenter, der anvendes til likviditetsstyrings- og/eller afdækningsformål, og som ikke overstiger 20 % af fondens samlede aktiver).
2. Anvender BlackRock EMEA Baseline Screens.
3. Fastholder, at investeringsstrategien reducerer fondens investeringsunivers med mindst 20 %.
4. Sikrer, at mere end 90 % af udstederne af de værdipapirer (ekskl. pengemarkedsfonde), som fonden investerer i, skal være ESG-vurderede eller analyseret i forhold til ESG-målene.

Hensyntagen til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer

Fonden tager hensyn til PAI-parametrene gennem BlackRocks DNSH-standard for bæredygtige investeringer. Fonden vil give oplysninger om PAI-parametrene i sin årsberetning.

Politik for god ledelsespraksis

BlackRock vurderer god ledelsespraksis i de selskaber, der investeres i, ved at kombinere egen viden og investeringsrådgiverens vurdering af aktionærernes engagement med data fra eksterne leverandører af ESG-undersøgelser. BlackRock anvender data fra eksterne leverandører af ESG-undersøgelser for i første omgang at identificere udstedere, der ikke synes at have en tilfredsstillende ledelsespraksis i forhold til centrale resultatindikatorer (KPI'er) for strukturer for god selskabsledelse, arbejdstagerrelationer, personalelønninger samt overholdelse af skattereglerne.

Såfremt udstederne identificeres som havende potentielle problemer i relation til god ledelsespraksis, undersøges udstederne, så det sikres, at investeringsrådgiveren, såfremt denne er enig i den eksterne evaluering, finder det godtgjort, at udstederen enten har truffet afhjælpningsforanstaltninger eller vil træffe afhjælpningsforanstaltninger inden for en rimelig tid baseret på investeringsrådgiverens direkte kontakt med udstederen. Investeringsrådgiveren kan ligeledes beslutte at reducere eksponeringen for disse udstedere.

E. Andel af investeringerne

Alle fondens investeringer vil være bæredygtige investeringer eller instrumenter anvendt til likviditetsstyrings- og/eller afdækningsformål. Investeringer anvendt til likviditetsstyrings- og/eller afdækningsformål udgør ikke over 20 % af fondens samlede aktiver.

Mindst 80 % af fondens samlede aktiver vil blive placeret i bæredygtige investeringer, dog forpligter fonden sig ikke til særskilte mindsteinvesteringer i bæredygtige investeringer med miljømæssigt eller socialt sigte.  

Fonden kan placere op til 20 % af sine samlede aktiver i andre investeringer. 

Fonden kan anvende afledte finansielle instrumenter til investeringsformål og med henblik på effektiv porteføljeforvaltning. For afledte finansielle instrumenters vedkommende vil enhver ESG-vurdering eller -analyse, jf. ovenfor, kun finde anvendelse på den underliggende investering.

Fonden forpligter sig aktuelt ikke til at placere mere end 0 % af sine aktiver i bæredygtige investeringer med et miljømæssigt sigte, der er tilpasset EU's klassificeringssystem, dog kan disse investeringer indgå i porteføljen.  

Fonden forpligter sig ikke til at foretage investeringer i overgangsaktiviteter og støtteaktiviteter, dog kan disse investeringer indgå i porteføljen.  

Mindst 80 % af fondens aktiver placeres i bæredygtige investeringer. Disse bæredygtige investeringer vil være en blanding af bæredygtige investeringer med et miljømæssigt sigte, der ikke er i overensstemmelse med EU's klassificeringssystem, eller et socialt sigte, eller en kombination af begge, og den præcise sammensætning kan variere.

Fonden investerer i bæredygtige investeringer, der ikke er tilpasset EU's klassificeringssystem, af følgende årsager: (i) det indgår i afdelingens investeringsstrategi, (ii) data til fastlæggelse af tilpasningen til EU's klassificeringssystem er eventuelt ikke tilgængelige, og/eller (iii) underliggende økonomiske aktiviteter opfylder eventuelt ikke kravene i EU's klassificeringssystem, eller overholder måske ikke alle krav i disse tekniske screeningskriterier.

Andre beholdninger er begrænset til 20 % og kan omfatte afledte finansielle instrumenter, kontanter og let realisable papirer samt aktier eller enheder i CIS og fastforrentede omsættelige værdipapirer (også kaldet gældsbeviser) udstedt af regeringer og agenturer i hele verden.

Brugen af sådanne investeringer påvirker ikke udmøntningen af det bæredygtige investeringsmål, da disse investeringer anvendes til likviditetsstyrings- og/eller afdækningsformål.

Ingen andre beholdninger overvejes i forhold til miljømæssige eller sociale minimumsgarantier.

F. Overvågning af bæredygtigt investeringsmål

BlackRock har udviklet en højt automatiseret overholdelsesproces, der bidrager til at sikre, at fonden administreres i overensstemmelse med de angivne retningslinjer og gældende lovkrav. Dette omfatter overvågning af fondens miljømæssige eller sociale karakteristika ifølge den relevante metode som beskrevet i "Afsnit G – Metoder".

Porteføljeforvaltere har det primære ansvar for at opfylde de kontraktmæssige vilkår i henhold til prospektet og øvrige gældende dokumenter for fonden og understøttes af Aladdin, som er BlackRocks portefølje- og risikostyringssoftware.

Portfolio Compliance Group ("PCG"), som indgår i BlackRocks forretningsdrift, er ansvarlig for kodning af de af fondens investeringsbegrænsninger, som kan kodes, i BlackRocks overvågningssystem i Aladdin for overholdelse før og efter handel. Hvis en investeringsbegrænsning ikke kan kodes, oprettes der en manuel proces til at teste retningslinjerne.

Overvågning før og efter handel

Når en handel eller ordre oprettes, gennemgås transaktionen i forhold til fondens investeringsretningslinjer via overholdelsessystemets front-end, i realtid og før gennemførelse. Hvis der konstateres forhold i strid med retningslinjerne, kan den pågældende handel eller ordre ikke ekspederes.

Der udføres desuden overholdelsestests efter handel fra dag til dag på grundlag af dagens slutpositioner, og de rapporteres T+1. Undtagelser til og advarsler om overholdelse identificeres og eskaleres af specifikke investeringsmedarbejdere i samarbejde med de relevante eksperter med henblik på nærmere undersøgelse og valg af en løsning. Identificering og undersøgelse af potentielle handler registreres i et computersystem, som omfatter detaljeret arbejdsproces og revisionsspor. Den relevante, korrigerende handling udføres for at løse undtagelser.

Overvågningen af visse ESG-karakteristika kan muligvis ikke automatiseres på grund af systemets funktioner eller begrænsninger med hensyn til data. Der foretages regelmæssig gennemgang og overvågning af disse ESG-karakteristika for at sikre, at produktet opfylder de tilhørende forpligtelser.

Overtrædelser rapporteres efter behov ifølge vores regulatoriske forpligtelse til det relevante forvaltningsselskab, revisor, depotbank eller tilsyn.

Hvis BlackRock uddelegerer en del af en fonds forvaltning til en ekstern forvalter, er den eksterne forvalter ansvarlig for at sikre overholdelse af investeringsretningslinjer og -begrænsninger i henhold til den indgåede investeringsforvaltningsaftale, samt hvad der gælder for fondens miljømæssige eller sociale karakteristika. De investeringsbegrænsninger, som gælder for de miljømæssige eller sociale karakteristika, kommunikeres generelt til den eksterne forvalter, og BlackRock kan til enhver tid ændre disse ifølge fondens miljømæssige og sociale karakteristika. Når den eksterne forvalter anvender en passiv strategi, kan den eksterne forvalter desuden overvåge de miljømæssige eller sociale karakteristikas opfyldelse ved at følge et benchmarkindeks, hvor disse karakteristika er integreret i metoden. BlackRock modtager daglige oplysninger om de investerede positioner hos den eksterne forvalter og kontrollerer overholdelse efter handlerne ifølge den ovennævnte overholdelsesproces via systemets back-end. BlackRock fortager desuden regelmæssig due diligence af den eksterne forvalter for at sikre, at de valgte overvågningsrammer fortsat er passende.

G. Metoder

BlackRock anvender følgende metoder for fonden:

Bæredygtig investeringsmetode

BlackRock har en egenudviklet metode til at fastsætte bæredygtige investeringer, og denne består af en vurdering i fire trin:
(i) Bidrag fra økonomisk aktivitet til de miljømæssige og/eller sociale mål
(ii) Ikke at gøre væsentlig skade
(iii) Opfylder minimumsgarantier og
(iv) God ledelsespraksis (hvor det er relevant).

Det kræves, at investeringen opfylder alle fire betingelser i testen, for at den anses for at være en bæredygtig investering. Bæredygtige investeringer er underlagt et effektivt tilsyn for at sikre, at de regulatoriske standarder opfyldes.

(i) Bidrag fra økonomisk aktivitet til de miljømæssige og/eller sociale mål

Miljømæssige og sociale mål
Fonden investerer i bæredygtige investeringer, der bidrager til en lang række miljømæssige og/eller sociale mål, der kan omfatte, men ikke er begrænset til, alternativ og vedvarende energi, energieffektivitet, forebyggelse eller afhjælpning af forurening, genbrug og genanvendelse, sundhed, ernæring, sanitære forhold og FN's verdensmål for bæredygtig udvikling ("miljømæssige og sociale mål").

Vurdering af økonomisk aktivitet
En investering er en bæredygtig investering (forudsat den opfylder de tre øvrige betingelser):

Forretningsmæssig aktivitet
• Hvis mere end 20 % af omsætningen, som stammer fra produkter og/eller tjenesteydelser, systematisk kan spores til bidrag til miljømæssige og/eller sociale mål ved brug af data leveret af tredjeparter. Der kan desuden anvendes grundlæggende analyse til at vurdere et selskab, hvis der ikke er data tilgængelige fra tredjeparter, eller hvis en analytiker mener, at data er unøjagtige, eller der findes et mere relevant og væsentlig parameter end omsætning til at identificere selskabets bidrag, f.eks. kapitaludgifter eller genanvendte oplysninger.

Forretningspraksis
• Hvis udstederen har fastlagt et dekarboniseringsmål ifølge Science Based Targets-initiativerne, som valideres af eksterne data eller ved hjælp af fundamentalanalyse. • Konstateret leder med dokumentation for selskabets kritiske rolle som katalysator for bæredygtig praksis.

Fastforrentede værdipapirer
• Såkaldte use-of-proceeds-obligationer, hvis provenu anvendes til specifikke formål, er en bæredygtig investering, hvor brugen af provenuet i væsentlig grad bidrager til miljømæssige og/eller sociale mål ifølge fundamentalanalysen
• Øvrige fastforrentede værdipapirer kan være en bæredygtig investering, for så vidt værdipapiret er afstemt med de miljømæssige og/eller sociale mål, som er fastsat i den grundlæggende analyse, f.eks. miljømæssige og/eller sociale værdipapirer med sikkerhed i aktiver og fast ejendom, hvor disse udstedes af overnationale enheder, som forpligter sig til at fremme FN’s verdensmål.

(ii) Ikke at gøre væsentlig skade ("ikke at gøre væsentlig skade")

Bæredygtige investeringer opfylder DNSH-kravene, som defineret af gældende love og bestemmelser. BlackRock har udviklet en række kriterier på tværs af bæredygtige investeringer med henblik på at vurdere, hvorvidt en investering gør væsentlig skade, og med hensyn til både eksterne datapunkter og indsigt i grundlæggende forhold. Investeringer screenes i forhold til disse kriterier ved hjælp af systembaserede kontrolfunktioner, og investeringer, som anses for at gøre væsentlig skade, kan ikke kvalificeres som bæredygtige investeringer. BlackRock vurderer indikatorerne for negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer for hver type investering, som defineres i forordningen.

De vigtigste negative indvirkninger på klimaet vurderes ved hjælp af BlackRocks egenudviklede Heightened Scrutiny-rammer, som identificerer investeringer, der udgør en betydelig klimarelateret risiko ved at vurdere: (i) kulstofemissioner, (ii) omstillingsparathed i forhold til en energineutral overgang og (iii) klimarelaterede oplysninger.

Alle øvrige indikatorer for negative indvirkninger vurderes ved hjælp af tredjeparters data for kontroverser med henblik på at udelukke investeringer, som BlackRock har fastsat, er skadelige i forhold til bæredygtighedsindikatorer og med forbehold af begrænsede undtagelser, f.eks. hvis data vurderes at være unøjagtige eller uaktuelle.

Hvis der ikke foreligger tilgængelige data, eller de i væsentlighed er ufuldstændige, foretages der en grundlæggende analyse af og et rimeligt forsøg på at identificere indvirkninger, som efter BlackRocks opfattelse er skadelige for bæredygtighedsindikatorerne.

(iii) Opfylder minimumsgarantier

Bæredygtige investeringer vurderes ved hjælp af tredjeparters data for at sikre overholdelse af internationale standarder i OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder og FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder, der er nævnt i Den Internationale Arbejdsorganisations erklæring om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdet og i de internationale grundlæggende menneskerettighedsinstrumenter ("International Bill of Human Rights"). Udstedere, der findes at have overtrådt disse konventioner, anses ikke som bæredygtige investeringer.

(iv) God ledelsespraksis

For så vidt angår vurderingen af god ledelsespraksis anvender BlackRock data fra tredjepartsleverandører af ESG-analyse til først at identificere udstedere, som eventuelt ikke har en tilfredsstillende god ledelsespraksis i forhold til nøgleresultatindikatorer i relation til ovennævnte kriterier. Såfremt det konstateres, at udstedere potentielt har problemer i forhold til god ledelsespraksis, vurderes udstederne for at sikre, at investeringsrådgiveren/-forvalteren, såfremt denne er enig i den eksterne evaluering, finder det godtgjort, at udstederen enten har truffet oprettende foranstaltninger eller vil træffe disse inden for en rimelig tidsfrist baseret på investeringsrådgiverens/-forvalterens direkte engagement med udstederen. Investeringsrådgiveren/-forvalteren kan endvidere beslutte at reducere eksponeringen for disse udstedere. Fondes indirekte eksponering for udstedere med manglende god ledelsespraksis begrænses til det ubetydelige niveau ifølge intern kontrol og overvåges desuden regelmæssigt for at sikre, at den indirekte eksponering fortsat er ubetydelig.

Øvrige metoder

Endvidere anvendes følgende metoder til at måle opfyldelsen af det bæredygtige investeringsmål:
1. Fonden anvender BlackRock's EMEA Baseline Screens. Yderligere oplysninger om BlackRock EMEA Baseline Screens-metoden er tilgængelig på: https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf

Fonden er på grundlag af de miljømæssige og/eller sociale karakteristika vurderet i forhold til en række af de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, som disse er defineret i de reguleringsmæssige tekniske standarder i Disclosure-forordningen. Vi har vurderet, hvorvidt og hvordan der helt eller delvist tages hensyn til disse, og beskriver kortlægningen af disse karakteristika i forhold til de vigtigste negative indvirkninger i vores forudgående og periodiske indberetning.

H. Datakilder og databehandling

Datakilder

BlackRocks porteføljeforvaltere har adgang til analyser, data, systemer og analytiske funktioner med henblik på at integrere ESG-indsigt i investeringsprocessen. Aladdin er styresystemet, som skaber forbindelse mellem data, brugere og teknologi, der er nødvendig til porteføljeforvaltning i realtid, og det udgør den underliggende motor, der driver BlackRocks ESG-analyse og indberetningsfunktioner. BlackRocks porteføljeforvaltere anvender Aladdin til at træffe investeringsbeslutninger, overvåge porteføljer og tilgå væsentlig ESG-indsigt, som kan anvendes i investeringsprocessen til at vurdere fondens ESG-karakteristika.

ESG-datasæt fremskaffes fra eksterne tredjepartsdataleverandører, inklusive fra, men ikke begrænset til, MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P og Clarity AI. Disse datasæt kan indeholde overordnede ESG-scorer, CO2-emissionsdata, parametre for selskabsinvolvering eller kontroverser, og de anvendes i de Aladdin-systemer, som er tilgængelige for porteføljeforvalterne, og anvendes i BlackRocks investeringsstrategier. Disse systemer understøtter den samlede investeringsproces fra analyse til porteføljesammensætning og -modeller samt indberetning.

Foranstaltninger, der er truffet for at sikre datakvaliteten

BlackRock anvender en omfattende due diligence-proces for at evaluere udbydernes produkter med en meget målrettet metodegennemgang og vurdering af dækningen baseret på den produktets bæredygtige investeringsstrategi (og de miljømæssige og sociale karakteristika eller bæredygtige mål). Vores proces omfatter både kvalitativ og kvantitativ analyse for at vurdere dataprodukters egnethed i overensstemmelse med de regulatoriske standarder i relevant omfang.

Vi vurderer ESG-udbydere og -data på fem kerneområder, som gennemgås nedenfor:
1. Indsamling af data: Dette omfatter, men er ikke begrænset til, at vurdere dataleverandørens underliggende datakilder, anvendt teknologi til indsamling af data, processen til at identificere forkerte oplysninger og brug af maskinlæring eller metoder med menneskeledet ("human") dataindsamling. Vi vil desuden vurdere planlagte forbedringer.
2.Datadækning: Vores vurdering omfatter, men er ikke begrænset til, det omfang, i hvilket en datapakke indebærer dækning på tværs af vores investeringsunivers af udstedere og aktivklasser. Dette indebærer en vurdering af behandlingen af moderselskaber og deres datterselskaber samt brug af dataestimater eller indberettede data.
3. Metode: Vores vurdering omfatter, men er ikke begrænset til, en vurdering af eksterne leverandørers anvendte metoder samt en vurdering af indsamlings- og beregningstilgange, tilpasning til industri- eller regulatoriske standarder eller rammer, væsentlige grænseværdier og deres tilgang til datamangel.
4. Verifikation af data: Vores vurdering omfatter, men er ikke begrænset til, eksterne leverandørers tilgang til verifikation af indsamlede data, kvalitetssikringsprocesser samt deres engagement med udstedere.
5. Driftsaktiviteter: Vi vurderer en række aspekter af dataleverandørernes driftsaktiviteter, og disse omfatter, men er ikke begrænset til, deres politikker og procedurer (herunder en vurdering af eventuelle interessekonflikter), antallet af og erfaringen hos dataanalytikere, uddannelses-/kursusordninger og brug af eksterne leverandører.

Desuden deltager BlackRock aktivt i relevante samråd med leverandører vedrørende forslag til metodeændringer, for så vidt det vedrører de tredjepartsleverandørernes datasæt eller indeksmetoder, og BlackRock deler diskuteret feedback og anbefalinger med dataleverandørens tekniske teams. BlackRock har ofte et løbende engagement med ESG-dataleverandører og indeksudbydere med henblik på at holde sig ajour med brancheudviklingen.

Hvordan data behandles

BlackRocks interne processer fokuserer på at levere standardiserede og ensartede data af høj kvalitet, som kan anvendes af investeringseksperter og til gennemsigtigheds- og indberetningsformål. Data og herunder ESG-data, som modtages via vores nuværende grænseflader, og som behandles og kontrolleres for kvalitet og fuldstændighed for at sikre, at data er af høj kvalitet, før de anvendes videre i BlackRocks systemer og applikationer såsom Aladdin. Med BlackRocks integrerede teknologi kan vi kompilere data om udstedere og investeringer på tværs af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige parametre og en række forskellige dataleverandører, som kan deles med investeringsteams og support- og kontrolfunktioner såsom risikostyring.

Brug af dataestimater

BlackRock tilstræber at registrere så mange indberettede og godkendte data fra selskaber via tredjepartsdataleverandører, som det er praktisk muligt. Dog udvikler branchens standarder sig løbende med hensyn til oplysningsrammer, navnlig hvad angår fremadskuende indikatorer. Vi gør derfor i visse tilfælde brug af skøn eller referenceforanstaltninger fra dataleverandører til at dække vores brede investeringsunivers af udstedere. På grund af aktuelle udfordringer i datalandskabet, samtidig med at BlackRock anvender en væsentlig mængde dataestimater på tværs af vores investeringsunivers, der kan være af varierende omfang fra datasæt til datasæt, tilstræber vi at sikre, at brugen af estimater sker i overensstemmelse med regulatoriske vejledninger, og at vi har den nødvendige dokumentation og gennemsigtighed fra dataleverandører og deres metoder. BlackRock anerkender vigtigheden af at forbedre datakvaliteten og datadækningen, og vi arbejder løbende med at udvikle tilgængelige datasæt i forhold til vores investeringseksperter og øvrige medarbejdere. For så vidt det kræves ifølge det lokale lands lovgivning, kan fondene oplyse om specifikke datadækningsniveauer.

I. Begrænsninger mht. metoder og data

Begrænsninger mht. metoder

Bæredygtig investering er et område i udvikling, både hvad angår branchens forståelse, men også hvad angår de regulatoriske rammer på regionalt og globalt niveau. BlackRock overvåger løbende udviklingen i EU’s fortsatte implementering af rammerne for bæredygtig investering og arbejder på at udvikle investeringsmetoderne med henblik på tilpasning til de regulatoriske og miljømæssige ændringer. Dermed kan BlackRock til enhver tid i fremtiden opdatere nærværende oplysninger og de anvendte metoder og datakilder i takt med, at markedet udvikler sig, eller yderligere regulatoriske vejledninger bliver tilgængelige.

BlackRock anvender FN’s verdensmål og underordnede mål som en liste over miljømæssige og/eller sociale mål. Alle vurderinger foretages i stringens overensstemmelse med den metode, der fremgår af prospektet. Antagelser vedrørende almindelig brug af verdensmålene anses ikke for at indgå i vurderingen. og dette gælder, men er ikke begrænset til, relevante geografiske begrænsninger og de forpligtelser, der kan begrænses i forhold til tidspunkt og omfang, såsom mål, der eventuelt kun gælder for stater.

Begrænsninger med hensyn til datakilder fremgår nedenfor.

Begrænsninger mht. data

ESG-datasæt ændres og forbedres løbende i takt med, at ændringerne i oplysningsstandarder, regulatoriske rammer og branchens praksis udvikler sig. BlackRock samarbejder løbende med en lang række markedsdeltagere om at forbedre datakvaliteten.

Selvom hver ESG-parameter kan indebære individuelle begrænsninger, kan databegrænsninger generelt anses for at omfatte, men ikke være begrænset til:
• Manglende tilgængelighed af visse ESG-parametre grundet forskellige indberetnings- og oplysningsstandarder, som påvirker udstedere, geografiske forhold eller sektorer.
• Nye regulatoriske indberetningsstandarder for selskaber vedrørende bæredygtighed, hvor disse medfører ændringer i det omfang, i hvilket selskaber selv kan rapportere i forhold til regulatoriske kriterier, og derfor kan niveauet for parameterdækning i visse tilfælde være lav.
• Inkonsekvent brug af og niveau for indberettede ESG-data kontra ESG-dataestimater på tværs af forskellige dataleverandører, udarbejdet på forskellige tidspunkter, hvilket begrænser sammenligningsmulighederne.
• Dataestimater kan af natur afvige fra realiserede tal som følge af antagelser eller forudsætninger, som anvendes af dataleverandører.
• Udstederes forskellige synspunkter eller vurderinger som følge af deres forskellige metoder eller brug af subjektive kriterier.
• Selskabernes ESG-indberetning og -oplysninger udarbejdes hovedsageligt en gang om året og er meget tidskrævende, således at disse data udarbejdes over længere tid i forhold til regnskabsdata. Der kan desuden være tale om inkonsekvente opdateringstidspunkter for data blandt de forskellige dataleverandører, som anvender disse data i deres datasæt.
• Dækning og anvendelighed af data på tværs af aktivklasser og indikatorer kan variere
• Fremadskuende data, såsom klimarelaterede mål, kan afvige betydeligt mellem historisk og aktuel "point in time" måling

Yderligere oplysninger om, hvordan parametre der fremlægges sammen med bæredygtighedsindikatorer, beregnes, fremgår af fondens årsrapport.

Bæredygtige investeringer og miljømæssige og sociale kriterier

Bæredygtig investering og forståelse af bæredygtighed udvikler sig sammen med datamiljøet. Industrideltagere står over for udfordringer i identificeringen af et enkelt parameter eller en række standardparametre med henblik på at opnå et samlet overblik over et selskab eller en investering. BlackRock har derfor indført rammer til at identificere bæredygtige investeringer og tager hensyn til de regulatoriske krav.

BlackRock anvender eksterne data i vurderingen af, om investeringer gør væsentligt skade, og om de har god ledelsespraksis. Der kan være omstændigheder, hvor data er utilgængelige, ufuldstændige eller unøjagtige, og i så fald foretages der en grundlæggende analyse med en passende tilgang og en rimelig indsats i forhold til at identificere problemer, der kan forventes at have væsentlig indvirkning. Selvom der gøres en rimelig indsats, er information ikke altid tilgængelig, og i så fald foretages en subjektiv vurdering på grundlag af Blackrocks viden om investeringen eller branchen. I visse tilfælde kan data afspejle den handling, som udstedere har foretaget, men først efterfølgende, og dermed afspejles alle potentielle tilfælde af en betydelig skade ikke.

J. Due diligence

BlackRock anvender en høj due diligence-standard i udvælgelsen og den løbende overvågning af de investeringer, som fonden foretager, for derved at opfylde fondens retningslinjer for investering, likviditet og risiko samt bæredygtighedsrisiko, ESG-kriterier og den generelle resultatudvikling. Porteføljeforvaltere er underlagt kontrol af handler før og efter gennemførelse i investeringsplatformen, hvor fondene fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, integrerer bæredygtighed i investeringsprocessen på en bindende måde eller har et bæredygtigt investeringsmål. Teamet, som fører tilsyn med investeringer, står for due diligence-engagement med porteføljeforvaltere og kontrollerer interne begrænsninger, som kan afspejle krav ifølge fondens prospekt. Porteføljeforvalterne skal desuden opfylde relaterede EMEA-politikker, herunder investeringernes due diligence-politik, som er opdateret og integrerer bæredygtighedsrisiko. Juridisk afdeling og afdeling for overholdelse ("Legal & Compliance") har implementeret rammer for at sikre, at relevante politikker og procedurer tilpasses og følges af alle medarbejdere samt porteføljeforvaltere.

Investeringsrådgiveren integrerer bæredygtighedsrisici i investeringens due diligence-proces for fonden. Fondens porteføljeforvaltere er primært ansvarlige for at vurdere bæredygtighedsrisici. De skal følge tilsynsrammerne i forhold til investeringsrådgiverens og BlackRocks risikostyringsfunktion. RQA udfører desuden uafhængig vurdering af bæredygtighedsrisici og overholdelsesteamet foretager yderligere tilsyn og overvåger de ESG-krav, som er relevante for hver fond, samt investeringsbegrænsningerne for hver fond. RQA fungerer som andet kontrolled i BlackRocks risikostyringsmodel. RQA er ansvarlig for BlackRocks rammer for investerings- og virksomhedsrisiko, hvilket indebærer tilsyn med de bæredygtighedsrelaterede investeringsrisici. I forhold til investeringsrisiko foretager RQA løbende gennemgang sammen med porteføljeforvalterne for at sikre, at investeringsteams er orienterede om relevante bæredygtighedsrisici, og de supplerer dermed første led i overvågningen og tilsynet med bæredygtighedsovervejelser på tværs af vores investeringsplatform. Med RQA følger desuden et team, som fokuserer på bæredygtighedsrisiko, i samarbejde med risikoansvarlige og virksomheder med henblik på en styrkelse af det konstruktive engagement. RQA samarbejder med arbejdsgrupper på tværs af investeringsplatformene og med Aladdin Sustainability Lab for at fremme firmaets bæredygtighedssystem baseret på samråd omkring data på tværs af organisationen, modeller, metoder og analysefunktioner. Desuden gør BlackRock data vedrørende de vigtigste negative indvirkninger tilgængelige for alle porteføljeforvaltere. Bemærk, at den aktuelle datadækning for vigtigste negative indvirkninger varierer afhængigt af marked, aktivklasse og sektor.  Som led i implementeringen af de regulatoriske ESG-krav, inklusive forordningens krav, samarbejder BlackRock tæt med dataleverandører og investeringsteams for at sikre, at korrekt og pålidelig information er genstand for due diligence og så vidt muligt gøres tilgængelig. Yderligere oplysninger fremgår af "Afsnit D – Investeringsstrategi" ovenfor.

K. Politikker for aktivt ejerskab

Fonden

Fonden anvender ikke aktivt ejerskab som et middel til at overholde sine bindende forpligtelser til miljømæssige eller sociale karakteristika eller bæredygtige investeringsmål. Aktivt ejerskab kan indgå i den due diligence, som udføres af porteføljeforvalterne for de fonde, som følger en fastforrentet investeringsstrategi, med henblik på at vurdere, hvordan selskaber håndterer ESG-risici og -muligheder, og hvordan det påvirker selskabernes økonomi. Vi anvender i relevant omfang aktivt ejerskab med henblik på diskussion af spørgsmål, for at forstå muligheder og dele konstruktiv feedback ud fra den opfattelse, at væsentlige ESG-problemer uundgåeligt hænger sammen med selskabets langsigtede strategi og grundlæggende værdi. Aktivt ejerskab kan udføres i samarbejde med det såkaldte Business Investment Stewardship-team, men det er ikke altid tilfældet, og det kan også udføres direkte. Teamet, som står for fastforrentede porteføljeinvesteringer, kan desuden anvende aktivt ejerskab med selskabets regnskabsafdeling i forbindelse med udstedelsen af grønne og sociale obligationer for at sikre en behørig udstedelse.

Generelt

Samarbejde med selskaber, hvor vi investerer vores kunders aktiver, opstår på forskellige niveauer i BlackRock. 

For så vidt aktivt ejerskab specifikt identificeres af et bestemt porteføljeforvaltningsteam som et af midlerne til, at teamet søger at påvise en forpligtelse i forhold til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige spørgsmål i forbindelse med Disclosure-forordningen, da beskrives metoderne til og måderne på at tilpasse effektiviteten af denne politik om aktivt ejerskab i det tilfælde, at teamet ikke opnår den ønskede indvirkning (udtrykkes normalt som en reduktion i den specifikke vigtigste negative indvirkning) i afdelingsspecifikke oplysninger i prospektet og på webstedet. 

Hvor investeringsteams vælger at søge kontakt, kan denne kontakt antage en lang række former, men porteføljeforvaltningsteamet søger grundlæggende at føre en løbende og fortsat dialog med ledende medarbejdere eller bestyrelsesmedlemmer i engagerede selskaber, som der investeres i, for at fremme en solid ledelseskultur og bæredygtig forretningspraksis rettet mod de identificerede ESG-karakteristika og vigtigste negative indikatorer, samt for at forstå effektiviteten af selskabets håndtering af og tilsyn med aktiviteter, der er rettet mod at håndtere de identificerede ESG-problematikker. Desuden giver aktivt ejerskab porteføljeforvalterne mulighed for at bidrage feedback til selskabets praksis og oplysninger.

Hvis et relevant porteføljeforvaltningsteam har betænkeligheder ved et selskabs tilgang til identificerede ESG-karakteristika og/eller vigtigste negative indikatorer, kan det vælge at redegøre for sine forventninger til selskabets bestyrelse eller ledelse og gennem afstemning på generalforsamlinger signalere, at det har udestående betænkeligheder, generelt ved at stemme mod genvalg af bestyrelsesmedlemmer, som det ser som ansvarlige for forbedringer i de identificerede ESG-karakteristika eller vigtigste negative indikatorer.

Uafhængigt af aktiviteterne i et givet porteføljestyringsteam har BlackRock på højeste niveau som led i sin forvaltningsstrategi besluttet, at det er i kundernes bedste interesse på lang sigt at fremme sund ledelse som en informeret og engageret aktionær. I BlackRock ligger dette ansvar hos BlackRock Investment Stewardship (BIS). Hovedsagelig via BIS-teamets arbejde opfylder BlackRock kravene i direktivet om aktionærrettigheder ("SRD II”) vedrørende aktivt ejerskab i forhold til offentlige selskaber og andre parter i investeringsøkosystemet.  En kopi af BlackRock’s SRD II politik for aktivt ejerskab findes på https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-shareholder-rights-directiveii-engagement-policy-2022.pdf.

BlackRock’s strategi for investeringsforvaltning beskrives i BIS Global Principles og retningslinjer for afstemninger på markedsniveau. BIS Global Principles fastlægger vores forvaltningsfilosofi og vores syn på selskabsledelse og bæredygtige forretningspraksisser, der støtter selskabers værdiskabelse på lang sigt. Vi anerkender, at accepterede standarder og normer for selskabsledelse afviger mellem markeder, men vi er af den opfattelse, at der er visse grundlæggende elementer af selskabsledelse, der er alment gældende globalt for et selskabs evne til at skabe langsigtet værdi. Vores markedsspecifikke afstemningsretningslinjer indeholder oplysninger om, hvordan BIS gennemfører Global Principles – under hensyntagen til lokale markedsstandarder og -normer – og danner afsæt for vores afstemningsbeslutninger i relation til specifikke afstemningspunkter til aktionærmøder.  BlackRock’s generelle strategi for investeringsforvaltning og aktivt ejerskab findes på: https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive og https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship

BIS kan under varetagelse af sin forpligtelse fokusere på særlige ESG-temaer, som beskrives i BlackRock’s afstemningsprioriteter på https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-stewardship-priorities-final.pdf

L. Opnåelse af det bæredygtige investeringsmål

Fonden har ikke et specifikt indeks angivet som referencebenchmark for at klarlægge, om dette finansielle produkt er tilpasset de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, som den fremmer.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger i investeringsprocessens research- og due diligence-fase. ESG-oplysninger kan indhentes fra både interne og eksterne kilder og indgår i Aladdin-risikosystemet. Fondsadministratoren forestår regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BGF US Government Mortgage Fund, Class I3, pr. 31.jan.2023 målt imod 229 USD Government Bond fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jan.2023
Navn Vægtning (%)
GNMA2 30YR 56,65
FNMA 30YR UMBS 14,13
FHLMC 30YR UMBS SUPER 10,81
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 6,23
GNMA_21-191B BI 1,51
Navn Vægtning (%)
FHMR_20-P003 A2 0,54
FNMA_17-76 PB 0,39
FHLMC_4398 ZX 0,36
GNMA2 30YR 2007 PRODUCTION 0,32
GNMA 30YR 2005 PRODUCTION 0,29
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.jan.2023

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2023

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2023

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class I3 USD Månedligt 7,88 -0,08 -1,01 06.feb.2023 8,95 7,39 LU1456639035 -
Class ZI2 USD - 10,65 -0,10 -0,93 06.feb.2023 10,79 9,86 LU2533725599 -
Class D2 USD Ingen 19,12 -0,18 -0,93 06.feb.2023 21,06 17,71 LU0424777026 -
Class A3 USD Månedligt 7,72 -0,07 -0,90 06.feb.2023 8,76 7,23 LU0172418690 -
Class I2 USD - 9,55 -0,09 -0,93 06.feb.2023 10,50 8,84 LU2011139206 -
Class A2 USD Ingen 18,24 -0,17 -0,92 06.feb.2023 20,16 16,92 LU0096258446 -
Class ZI2 Hedged EUR - 10,54 -0,10 -0,94 06.feb.2023 10,68 9,86 LU2533725326 -
Class X3 USD Månedligt 7,87 -0,08 -1,01 06.feb.2023 8,94 7,38 LU1246652132 -
Class A1 USD Månedligt 7,72 -0,07 -0,90 06.feb.2023 8,76 7,22 LU0035308682 -
Class D3 USD Månedligt 7,74 -0,07 -0,90 06.feb.2023 8,78 7,25 LU0592702145 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

Dokumenter

Dokumenter